Dariusz Skórczewski

dr hab. Dariusz Skórczewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor KUL

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie:

  • Doktor habilitowany nauk humanistycznych, KUL, 2013, rozprawa Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin, 2013.
  • Doktor nauk humanistycznych, KUL, 2001, rozprawa Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym, promotor prof. dr hab. Stefan Sawicki. Doktorat z wyróżnieniem. Praca opublikowana (Kraków, Universitas, 2002).
  • Magister filologii polskiej, 1991, KUL, rozprawa Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście, opiekun prof. dr hab. Stefan Sawicki. Magisterium z wyróżnieniem. Praca opublikowana (Lublin, TN KUL 1996).

 

Stanowiska:

2015—obecnie: profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL.

2007—2015: adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL.

2006—2007: Visiting Assistant Professor w University of Illinois at Chicago, U.S.A.

2005—2006: adiunkt w Katedrze Teorii Literatury KUL.

2001—2004: Visiting Lecturer w Rice University w Houston, USA.

2000—2001: starszy wykładowca w Katedrze Teorii Literatury KUL.

1991—2000: asystent w Katedrze Teorii Literatury KUL.

 

Granty, stypendia, nagrody:

2019: nagroda zespołowa Rektora KUL za udział w przygotowaniu projektu serii podręczników do nauki języka ukraińskiego dla uczniów liceum i technikum, należących do ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce

2018: Stypendium The Nanovic Institute for European Studies – pobyt 1-miesięczny w University of Notre Dame

2015: udział w projekcie syntezy historycznoliterackiej History of Polish Literature wyd. przez University of Toronto Press, kierownik projektu Prof. Tamara Trojanowska, red. Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński

2015: kierownik projektu NPRH 3aH 15 0009 83 „Tłumaczenie na język angielski i wydanie książki autorskiej Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny"

2015: wykonawca w grancie federalnym rządu niemieckiego AZ K44−924−240/409 "Der erzwungene Bevölkerungstransfer der Jahre 1944 bis 1950 in der deutschen und polnischen Literatur – Fremd- und Kolonisierungswahrnehmungen im Dreieck Deutsche – Polen – Russen", kierownik grantu prof. dr Dirk Uffelmann 

2014: Nominacja do Nagrody Identitas za rok 2013 za książkę Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny

2013: Nagroda Rektora KUL za rozprawę habilitacyjną.

2013-2015: wykonawca w grancie NPRH nr 2/H12/81/2013 („Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym”), kierownik dr hab. Michał Kuziak

2011—2014: wykonawca w grancie „Dyskursy konfliktu”, MNiSzW ODW-4343/B/03/2011/40, kierownik prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

2007: Nagroda Rektora KUL za przygotowanie europejskiego projektu badawczego.

2006—2007: stypendium The Kosciuszko Foundation w University of Illinois w Chicago, USA.

2005: Nagroda Rektora KUL za udział w Lubelskim Festiwalu Nauki, wrzesień 2005, KUL.

2001—2004 (trzykrotnie): stypendium The Kosciuszko Foundation w Rice University, Houston, USA.

2002, 2003 (dwukrotnie): grant badawczy, Rice University, Houston, USA.

2002: grant na opracowanie zestawu interaktywnych ćwiczeń językowych LCTL (Less Commonly Taught Languages), University of Minnesota, Minneapolis, USA.

2001: Nagroda Fundacji Konrada i Marty Górskich za rozprawę doktorską Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym.

2001: Nagroda Rektora KUL za rozprawę doktorską Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym.

1999—2000 – grant promotorski: KBN 1 H01C 035 16 na projekt badawczy „Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym”.

1993 – stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie. 

1991: Nagroda Rektora KUL za pracę magisterską Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście.

Udział w zespołach redakcyjnych i radach naukowych:

  • Redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych” (od 2017 r.)
  • Członek redakcji „Roczników Humanistycznych” - z. 1 Literatura polska.

  • Członek redakcji „Postcolonial Europe”.

  • Członek rady naukowej „The Sarmatian Review”.

 

Członkostwo w organizacjach i działalność organizacyjna:

2020—obecnie: członek Council for European Studies 

2019 – członek-korespondent Towarzystwa Naukowego KUL

2016—2018: zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej

2013—obecnie: członek-założyciel Stowarzyszenia Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej

2013—obecnie: kierownik specjalizacji antropologiczno-kulturowej w Instytucie Filologii Polskiej KUL.

2012—obecnie: członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

2012—obecnie: członek ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies).

2001—2004: członek AAASS (American Association for the Advancement of Slavic Studies).

 

Ekspertyzy:

Ekspertyza dla MNiSW "Tworzenie promocyjnych kampanii w polskich uczelniach – narzędzia i katalog dobrych praktyk przygotowane w oparciu o analizę najlepszych doświadczeń światowych, w tym europejskich”, opracowana na zlecenie MNiSW przez zespół ekspertów w składzie: Jan Andrzej Nicał, Agnieszka Katarzyna Pietrzak (dyr.), Dariusz Skórczewski, Ewa Solecka-Drew, 2012.

 

Publikacje na academia.edu

Publikacja na researchgate.net