Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Biblical Dimension of Religious Instruction in Poland [Biblijny wymiar nauczania religii w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Obraz dziecka i dzieciństwa w obliczu wojny i Zagłady na podstawie powieści Jurija Wynnyczuka „Tango śmierci”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Nederlandse en Poolse metaforen uit de scheepvaart in vergelijking [ De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Niderlandzkie i polskie metafory zapożyczone z żeglugi - analiza kontrastywna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Beata Popławska
John Paul II - the pope of holiness [Jan Paweł II - papież świętości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Z bratem Kalikstem wśród braci cz. 2
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2021
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Professor Laboriosus! Dziewięćdziesiąte urodziny prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Bibliografia prac prof. Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 2003–2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Wpływ kardynała Stefana Wyszyńskiego na duchową pedagogizację narodu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Podziały wewnątrz Kościoła katolickiego jako współczesne wyzwanie moralne na przykładzie tzw. drogi synodalnej Kościoła w Niemczech
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Polskie piesze pielgrzymki z Essen do Neviges w latach 1981-2005
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Religious Self-Identification and Culture—About the Role of Religiosity in Cultural Participation [Samoidentyfikacja religijna i kultura — o roli religijności w uczestnictwie w kulturze ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Magdalena Lipnicka
Religious Self-Identification and Culture—About the Role of Religiosity in Cultural Participation [Religious Self-Identification and Culture—About the Role of Religiosity in Cultural Participation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Organisation of Social Policy Directed at Integration: A Modelling and Application Approach [Organizacja systemu polityki społecznej - kierunek integracja. Ujęcie modelowe i aplikacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Waldemar Czachur: Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Castra Annibalis
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
ONETS, a Platform for Czech and Slovak Dutch Studies as an Example of Cooperation [ONETS, platforma czesko-słowackich studiów niderlandzkich jako przykład współpracy ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
Obrzędy przyjęcia do wspólnoty mnichów według ceremoniału tynieckiego z XVIII w. a wskazania św. Benedykta z Nursji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny w lex orandi Kościoła w świetle oficjum wotywnego po Soborze Trydenckim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
„Benedictiones reservatae et propriae” w potrydenckich rytuałach na ziemiach polskich (1631-1963)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
An Inquiry into the Work of the Heaven and Earth: A Literary Study of the Aramaic Text of 1 En. 2:1–5:2 [Studium działania nieba i ziemi: Studium literackie aramejskiego tekstu 1 Hen. 2,1-5,2]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
Święty Józef w religijności i tradycji ludowej w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Wspólne wartości społeczeństwa holenderskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Magdalena Lipnicka
Najbardziej intymna tęsknota - Polska w korespondencji Józefa Czapskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Iets om over te praten.De problematiek van het voorzetselvoorwerp in het Nederlands en het Tsjechisch [Coś do omówienia. Problem frazy przyimkowej w języku niderlandzkim i czeskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
... jak gdy artysta - o Norwidzie rysowniku uwag kilka
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Determinujące cecy kierowcy- jakie cechy powinien mieć idealny kierowca
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40509 zweryfikowanych pozycji.