Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Szegő-Markov-Bernstein inequalities and barycentric representations of the osculatory interpolating operators for classical iterated weights [Nierówności Szegő-Markowa-Bernsteina i barycentryczne reprezentacje operatorów interpolacyjnych z węzłami wielokrotnymi dla iterowanych wag klasycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Przemysław Rutka
Literatura a religia w stanie podejrzenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Katecheza o Sądzie Ostatecznym na fresku z Sant'Agata dei Goti
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Gazeta parafialna „Echo Dąbrowicy” (1993-2019). 25 lat posługi dla lokalnej wspólnoty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historia
dr hab. Cezary Taracha
La traduzione dell’anamnesi dall’italiano al polacco: studio comparativo di documenti medici [Tłumaczenie wywiadu z języka włoskiego na polski: studium porównawcze dokumentów medycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
The functions of integration and confrontation in internal dialogues [Funkcje integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Siedemnastowieczna polszczyzna kijowska w panegirykach Stefana Jaworskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland [Rozpowszechnienie zaangażowania w hazard internetowy oraz grania problemowego w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Szanse biznesowe rozwoju polskiej turystyki historyczno kulturowej na Ukrainie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Witold Kołbuk
The Professionalisation of Adult Educators: Some Implications for Education and Training [Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych: wybrane implikacje dla edukacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Environmental Issues in Reporting of Public Interest Entitie [Zagadnienia środowiskowe w sprawozdawczości jednostek zainteresowania publicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Wpływ rozszerzonych informacji kontekstowych dostarczanych w galerii sztuki współczesnej na doświadczenie estetyczne studentów wydziałów artystycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Magdalena Szubielska
Rekolekcje w ujęciu Gerarda Siwka CSsR
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Komentarz do art. 1046 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1045 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1044 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1043 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Znaczenie rzeczownika κόλασις w Septuagincie, pseudoepigrafach Starego Testamentu i w Nowym Testamencie w nawiązaniu do interpretacji Wacława Hryniewicza Mt 25,46
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Znaczenie przymiotnika αἰώνιος w Setpuagincie, pseudoepigrafach Starego Testamentu i Nowym Testamencie w nawiązaniu do interpretacji Mt 25,46 Wacława Hryniewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
The Roman Catholic Church’s Late Medieval Teaching on Eschatology as the Basis for Visual Catechesis [Późnośredniowieczne Magisterium Kościoła na temat eschatologii podstawą katechezy wizualnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective) [The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
New Voices in the Grassroots Ecumenism: An Outline of the Postcolonial Theological Thought [Nowe głosy w ekumenizmie oddolnym: zarys postkolonialnej myśli teologicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies [Impact of Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission in the Developed and Converging Economies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Formacja dorosłych wobec kryzysu wiary
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
If there is somenone who is braver wthan we are... Fortunes of the Polish Chevau-legers of the Imperial Guard [Jeżeli kto waleczniejszy od nas... Niewojenne przypadki szwoleżerów Gwardii Napoleona]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Existence and God: on Aquinas-Kerr’s Metaphysical Argument [Istnienie i Bóg. O metafizycznym argumencie Akwinaty–Kerra ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Central Europe and NATO Transformation 2014–2018 [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35369 zweryfikowanych pozycji.