Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola [The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity [Uogólnione objawy lęku i depresji w różnych grupach wiekowych podczas blokady COVID-19 w Polsce. Specyficzne przewidywania i różnice w nasileniu objawów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Andrzej Cudo
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp. [Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Dominika Bugno-Narecka
Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised. [Polska adaptacja kesstionariusza DAP-R]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Wisdom as the mediator in the relationships between religious meaning system and attitude toward death among older adults [Mądrość jako mediator w relacjach religijnego systemu znaczeń i postawy wobec śmierci u osób w okresie późnej dorosłości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Maryja – „Ucieczka nasza” w czasie próby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Status nauczyciela akademickiego jako osoby pełniącej funkcję publiczną. Uwagi na tle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Interpersonal Forgiveness and Meaning in Life in Older Adults: The Mediating and Moderating Roles of the Religious Meaning System
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Wizualna percepcja kolorystyki i możliwości jej wykorzystania w budowaniu ładu przestrzennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Odzyskiwanie przestrzeni publicznych w miejscowościach z ruchem tranzytowym na przykładzie Grybowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species. [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Karol Wojtyła a nowoczesność
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
A Nineteenth-Century Processional from the Archive of Bonifratres in Cracow (Kraków). A Contribution to Research into Latin Monody [ XIX- wieczny procesjonal z Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie – źródło do badań monodii łacińskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue [Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
“Eingetauscht gegen Dubletten vom Kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin” – textiles from the Carl Schmidt’s collection in the Jagiellonian University Museum in Cracow*
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (22.03.1935-15.07.2020). Życie w służbie liturgii i muzyki
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2021
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Sakramentalia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna o charakterze teoretycznym i empirycznym. Z doświadczeń Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Environmental Sensitivity and Awareness as Differentiating Factors in the Purchase Decision-Making Process in the Smartphone Industry—Case of Polish Consumers [Wrażliwość i świadomość środowiskowa jako czynniki różnicujące w procesie podejmowania decyzji zakupowych w branży smartfonów - przypadek polskich konsumentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Risk of Contracting COVID-19, Personal Resources and Subjective Well-Being among Healthcare Workers: The Mediating Role of Stress and Meaning-Making
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Sacrificing a Serpent: Nonnus' Dionysiaca 2.671-679 and the Orphic Lithica 736-744. [Sacrificing a Serpent: Nonnus' Dionysiaca 2.671-679 and the Orphic Lithica 736-744.]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Biography in the Museum: A Multimedia Presentation of Saint Zygmunt Szczęsny Feliński’s Life [Biografia w muzeum. Multimedialna prezentacja życiorysu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Joanna Szady
Ecclesiastical and Theological aspects of the coronation acts of the polish kings in the middle ages [Kościelne i teologiczne aspekty akt koronacyjnych królów polskich w średniowieczu ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Artur Hamryszczak
Organizacja diecezji chełmskiej w świetle relacji “ad limina” z 1594 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Mathematical Structuralism and Purely Formal Theory [Mathematical Structuralism and Purely Formal Theory]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofia
dr Marcin Czakon
Postawy antysystemowe młodzieży w wybranych państwach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1956 – zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Satysfakcja z pracy i poczucie sensu pracy u więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.