Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Fallen Angels [Fallen Angels]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Astronomy and Astrology [Astronomy and Astrology]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Aramaic Levi Document [Aramaic Levi Document]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Германская оккупация Польши и СССР [Niemiecka okupacja Polski i ZSRR]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
СССР и Польша в антигитлеровской коалиции [Polska i Związek Radziecki w koalicji antyhitlerowskiej ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Biznes rodzinny: międzypokoleniowe powołanie człowieka czy niewola powielanych wzorców życia? Szkic z antropologii katolickiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization [Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Oleś
Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
"Narody i Kościoły: Ekumeniczna odpowiedź na nacjonalizm i migrację". XX konsultacje akademickie Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ekumenicznych Societas Oecumenica, Ludwigshafen, 23-28 sierpnia 2018 roku.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Idolatria kapitalizmu w perspektywie teologii luterańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Tantiemy autorskie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
SPRAWIEDLIWOŚĆ EKOLOGICZNA. PROGRAMY ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW NA RZECZ ZACHOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Juliusz Słowacki, Salomea's Silver Dream [Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Polish version of the Inventory of Complicated Grief– preliminary validation [Polska wersja Inwentarza Żałoby Powikłanej – wstępna walidacja ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii. Studium Prawa i Administracji (1944–1945)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Pojęcie światopoglądu ekumenicznego i jego znaczenie dla ekumenizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Wiarygodność Kościoła w dzisiejszej Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha prof. KUL
Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w grupie kobiet i mężczyzn. Ujęcie psychopedagogiczne.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Different processes in attractiveness assessments for unattractive and highly attractive faces—The role of presentation duration and rotation [Różne procesy w ocenie atrakcyjności nieatrakcyjnych i atrakcyjnych twarzy - rola czasu ekspozycji i rotacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Paweł Stróżak
Życie uroczyste jako cel wychowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Związek mechanizmów obronnych z wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi i cechami zaburzonej osobowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dorota Mącik
Decydujący moment. Wokół biografii Andrzeja Bobkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Głośne procesy sądowe w Nowym Sączu w okresie międzywojennym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Zasady dobrej turystyki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Советский Союз и Польша на первом этапе второй мировой войны. Сентябрь 1939 – июнь 1941 г. [Związek Radziecki i Polska na pierwszym etapie II wojny światowej. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Wybrane determinanty aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Judging Actions on the Basis of Prima Facie Duties. The case of self-driving cars [Ocena działań napodstawie obowiązków prima facie. Przypadek samochodów autonomicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Feminizacja ubóstwa i strategie radzenia sobie z biedą na przykładzie mieszkanek Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Patriotic education in the teaching of God's servant - Cardinal Stefan Wyszyński [Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34677 zweryfikowanych pozycji.