Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Polish literature and national identity : a postcolonial landscape [Polska literatura i tożsamość narodowa : krajobraz postkolonialny]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Proces polonizacji ludności rusko-unickiej na południowym Podlasiu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Przemiany społeczno - kulturowe XXI wieku a poczucie braku stabilizacji - perspektywa medioznawcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Origen’s Castration – Solely A Spiritual Phenomenon? An Attempt of Reinterpreting the Sources [Kastracja Orygenesa – tylko fenomen duchowy? Próba reinterpretacji źródeł]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Historia Polski w kalendarzach 1918–1989. Uwagi językoznawcy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
"Jak piękna jest miłość twoja" (Pnp 4,10). Piękno w Pieśni nad pieśniami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Napora
Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body [Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Zmodyfikowany zagęszczony odpad spienionego polistyrenu i jego mieszanin z poliamidem 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Edukacja patriotyczna do postaw obywatelskich w życiu społeczno-kulturowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
The development of the parish network in the archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research [Rozwój sieci parafialnej na terenie archidiakonatu lubelskiego do końca XVI wieku. Stan badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Horyzont interpretacyjny tzw. „sytuacji nieregularnych” (Amoris laetitia) w świetle nauczania Jana Pawła II oraz dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Interpretacja dogmatów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Michał Kosche
Melodie prefacji pozamszalnych w Pontificale Plocense z XII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Eficacia de la política reguladora en el ámbito de la ortografía [Skuteczność polityki regulacyjnej w zakresie ortografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
Obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Centrality of Religiosity Scale in Polish Research: A Curvilinear Mechanism that Explains the Categories of Centrality of Religiosity
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Respect for the Doctor (Sir 38:1-3) [Szacunek wobec lekarza (Syr 38,1-3)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
The Person as a Being called to triple Transcendence in the Light of the Personalism by Karol Wojtyła/John Paul II [Osoba jako istota powołana do potrójnej transcendencji w świetle personalizmu K. Wojtyły/Jana Pawła II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Michał Kosche
Ks. Adolf Józef Bożeniec Jełowicki (1863-1937). Pierwszy Polak w jerozolimskiej szkole biblijnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
A Critical Edition and Philological Analysis of the Second Chapter of Deutero-Isaiah (Isa 41) on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) in Light of Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint [Edycja krytyczna i analiza filologiczna drugiego rozdziału Deutero-Izajasza (Iz 41) na bazie koptyjskiego rękopisu sa 52 (M 568) w świetle innych koptyjskich rękopisów dialektu saidzkiego i greckiego tekstu Septuaginty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
Działalność Instytutu Nauk Biblijnych KULw roku akademickim 2018/2019
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2020
Ks. dr Tomasz Bąk
Wężowe źródło Nikołaja Lebiediewa a konwencja gatunkowa slashera
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Care for Life in Teresa Strzembosz’s Ministry [Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Odpowiedzialność za życie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Responsibility for life [Odpowiedzialność za życie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Misterium Eucharystii w świetle katechez z agendy ks. Hieronima Powodowskiego a echa Soboru Trydenckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35641 zweryfikowanych pozycji.