Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Persecution of heretics [Prześladowania heretyków]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Glaciation in the highest parts of the Ukrainian Carpathians (Chornohora and Svydovets massifs) during the local last glacial maximum [Zlodowacenie w najwyższych części Ukraińskich Karpat (masyw Czarnohory i Svidovyets) podczas lokalnego maksimum ostatniego zlodowacenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Familiarity and Favour: Towards Assessing Psalm Translations [Propozycja oceny podobieństwa przekładów psalmów za pomocą odległości kosinusowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Listy swięteo oyca Partheniusza [...] do Piotra Mohiły [Letters by holy father Parthenius [...] to Peter Mohyla] (1643) – An historical and linguistic context of an anathema [Listy święteo oyca Partheniusza (...) do Piotra Mohyły - historyczny i językowy kontekst pewnej anatemy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Piotr Rossa, El proyecto español de la teología fundamental testimonial (Poznań 2019) [Piotr Rossa, Hiszpański testymonialny projekt teologii fundamentalnej (Wydział Teologiczny UAM, seria "Studia i Materiały" nr 203, Poznań 2019) 315 pp]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
The Effect of Using Social Media in the Modern Marketing Communication on the Shaping an External Employer’s Image [Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych we współczesnej komunikacji marketingowej na kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Psychological and medical advantages of breastfeeding, the role of psychological consultations in making decisions about breastfeeding [Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią; rola konsultacji psychologicznych dla kobiet po porodzie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Protection of life ‒ moral norms and their implementation [Ochrona życia - normy moralne i ich implementacja]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Senior darem w życiu rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Tolkien a teologia. Rec.P. A. G r u s z c z y ń s k i, Problematyka zła w twórczości J.R.R. Tolkiena. Ocena w świetle teologii katolickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 320
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Znaczenie więzienia w ujęciu teologii katolickiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Professional Ethics of Social Entrepreneurs : The Perspective of Christian Personalist Ethics [Etyka zawodowa przedsiębiorców społecznych: perspektywa chrześcijańskiej etyki personalistycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Behind the Early Modern English Translation of The Laws of Oléron: Determining the Underlying French Text [Wczesne nowoangielskie tłumaczenie praw z Oléronu: W poszukiwaniu francuskiego tekstu źródłowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Kinga Lis
Procesos de la creatividad léxica durante la pandemia de COVID-19 – un estudio contrastivo [Procesy kreatywności leksykalnej w czasie pandemii COVID-19, studium kontrastywne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
Ksiądz profesor Bolesław Kumor (1925–2002) – kapłan i badacz dziejów Kościoła
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr Paulina Byzdra-Kusz
Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948 [Od Siska van Rosemael do Maxa Havelaara. Recepcja literatury niderlandzkiej w przekładach czeskich w latach 1848-1948]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Uprawnienia biskupa do opodatkowania duchownych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church [Rosnące znaczenie teologii duchowości w kontekście przemian współczesnego świata i Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL
Une géographie imaginaire : L'Europe du Nord dans les films consacrés à Casanova [Geografia zmyślona: Europa Północy w filmach poświęconych Casanovie ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
mgr Stanisław Świtlik
Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I: Rozdziały 1-5
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Kaszëbi w Katolëcczim Ùniwersytece Lubelsczim Jana Pawła II [Kaszubi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Umberto Grassi, Sodoma. Persecuzioni, affetti, pratiche sociali (secoli V–XVIII) (Biblioteca di testi e studi 1249; Roma: Carocci 2019). Ss. 208. € 19. ISBN 978-88-430-9529-2
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Złe czyny mieszkańców Sodomy (Rdz 19,1-11) w interpretacji św. Augustyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Boże Ciało nie ma końca
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Dojrzały owoc personalna historia parafii
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2021
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kościół, Cerkiew i kwestia ukraińska. Spór na forum polskiego parlamentu w 1938 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Die Sprache der Leidenschaften. Georg Friedrich Meiers „Theoretische Lehre von den Gemüthsbewegungen überhaupt“ als emotional-ästhetischer Leitfaden für ›schöne Geister‹ [Język emocji. "Theoretische Lehre von den Gemüthsbewegungen überhaupt" Georga Friedricha Meiera jako emocjonalno-estetyczny przewodnik dla ‘pięknoduchów’]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
"Творчество памяти" и субъективизация запоминания в поздней прозе Алексея Ремизова ["Twórczość jako pamięć" i subiektywizacja pamięci w późnej prozie Aleksego Remizowa ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39510 zweryfikowanych pozycji.