Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Nederlandse en Poolse metaforen uit de scheepvaart in vergelijking [ De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Niderlandzkie i polskie metafory zapożyczone z żeglugi - analiza kontrastywna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Beata Popławska
Polskie piesze pielgrzymki z Essen do Neviges w latach 1981-2005
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Waldemar Czachur: Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
ONETS, a Platform for Czech and Slovak Dutch Studies as an Example of Cooperation [ONETS, platforma czesko-słowackich studiów niderlandzkich jako przykład współpracy ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
Obrzędy przyjęcia do wspólnoty mnichów według ceremoniału tynieckiego z XVIII w. a wskazania św. Benedykta z Nursji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny w lex orandi Kościoła w świetle oficjum wotywnego po Soborze Trydenckim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
„Benedictiones reservatae et propriae” w potrydenckich rytuałach na ziemiach polskich (1631-1963)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
An Inquiry into the Work of the Heaven and Earth: A Literary Study of the Aramaic Text of 1 En. 2:1–5:2 [Studium działania nieba i ziemi: Studium literackie aramejskiego tekstu 1 Hen. 2,1-5,2]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
Święty Józef w religijności i tradycji ludowej w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Najbardziej intymna tęsknota - Polska w korespondencji Józefa Czapskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Iets om over te praten.De problematiek van het voorzetselvoorwerp in het Nederlands en het Tsjechisch [Coś do omówienia. Problem frazy przyimkowej w języku niderlandzkim i czeskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Rezurekcyjna wiarygodność Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL
Social support and subjective assessment of psychophysical condition, health, and satisfaction with quality of life among women after pregnancy loss [Social support and subjective assessment of psychophysical condition, health, and satisfaction with quality of life among women after pregnancy loss]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Marta Osuchowska. The development of the legal position of the Catholic Church in Argentina [Marta Osuchowska. Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historianauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki prawne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Perceived parental attitudes of the father and the school achievements of adolescents [Postrzegane postawy rodzicielskie ojca a osiągnięcia szkolne nastolatków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Martyna Płudowska
Artykuł: Silence as a Metaphor in the Polish Radio Reportages during the COVID-19 Pandemic [Cisza jako metafora w reportażach Polskiego Radia w okresie pandemii COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Introduction [Wstęp]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
The role of nurses and carers' attitudes towards childhood vaccination: human rights perspective [Rola postaw pielęgniarek i opiekunów wobec szczepień dzieci: perspektywa praw człowieka]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school [Social anxiety and social skills via problematic smartphone use for predicting somatic symptoms and academic performance at primary school.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
The Legal Aspects of Activities Taken by Local Authorities to Promote Sustainable Development Goals: Between Global and Regional Regulations in Poland [Prawne uwarunkowania działań samorządów na rzecz promocji celów zrównoważonego rozwoju: między regulacjami globalnymi a regionalnymi w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Znaczenie rzeczownika φθόνος w Mdr 2,24
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Marcin Zieliński
Od kulturowego pojmowania przestrzeni ku rozważaniom o wieczności. Dyskurs przestrzenny w powieści „Brisbane” Jewgienija Wodołazkina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
L’ellissi nei documenti medici. Difficoltà interpretative. [Elipsa w dokumentach medycznych. Trudności interpretacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Putin's historiosophy and the Russian Church [Historiozofia Putina i Cerkiew prawosławna]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
"Sprawa Ussasa". Przyczynek do dziejówMieszanych Komisji Reewakuacyjnej i Komisji Specjalnej 1922-1924.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek. Wydał, przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Pawlak
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
A Critical Edition and Philological Analysisof the Text of Isa 46–48 on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and other Coptic Manuscripts in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint [Edycja krytyczna i analiza filologiczna tekstu Iz 46-48 na podstawie koptyjskiego rękopisu sa 52 (M 568), innych rękopisów koptyjskich w dialekcie saidzkim oraz greckiego tekstu Septuaginty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
Cisza i wołanie cmentarzy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr hab. Tomasz Panfil
Historia powrotu Ołtarza Mariackiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Działalność Katedry Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w promowaniu idei misyjnej Kościoła w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40481 zweryfikowanych pozycji.