Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Motivation and training initiation: Evidence from Poland [Motywacja a podejmowanie szkoleń. Wyniki z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Psychologia
mgr Emilia Mielniczuk
English 7 (Workbook) [English 7 (zeszyt roboczy)]
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2017
dr hab. Liliya Morska prof. KUL
English 8 (4th year of study) [English 8 (czwarty rok nauczania)]
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2017
dr hab. Liliya Morska prof. KUL
English 8: Textbook for the pupils of the 8th form, secondary school [English 8: Podręcznik dla uczniów 8 klasy]
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2017
dr hab. Liliya Morska prof. KUL
Cognitive Strategies of Realist, Modernist and Postmodern Fiction [Strategie poznawcze w realistycznej, modernistycznej i postmodernistycznej powieści]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Joanna Teske
Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Методологічні орієнтири іншомовної підготовки фахівців нефілологічного спрямування у Польщі [Metodologiczne punkty orientacyjne innojęzycznego przygotowania fachowców niefilologicznego skierowywania w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
dr hab. Liliya Morska prof. KUL
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Sołtyk
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Sołtyk
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Sołtyk
War - Just or Justifiable? A Christian Orthodox Perspective [Wojna sprawiedliwa z perspektywy prawosławnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Religious symbol at schools as an expression of religious liberty [Symbol religijny w szkole jako wyraz wolności religijnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Marek Bielecki
Ryzyko naruszenia praw człowieka jako przesłanka odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (uwagi na tle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL
Nauczyciele galicyjscy w armii austriackiej i Legionach Polskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Edmund Juśko prof. KUL
Baza materialna oświaty domeną samorządów na przykładzie powiatu tarnowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
dr hab. Edmund Juśko prof. KUL
Jej nie można kupić
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2017
Ks. dr hab. Roman Sieroń prof. KUL
How small cities affect the biodiversity of ground-dwelling mammals and the relevance of this knowledge in planning urban land expansion in terms of urban wildlife [How small cities affect the biodiversity of ground-dwelling mammals and the relevance of this knowledge in planning urban land expansion in terms of urban wildlife]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkologiaOchrona i kształtowanie środowiska
dr Rafał Łopucki
"Idźcie i głoście" - Misyjny wymiar Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
Integracja oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w katechezie poprzez wolontariat szkolny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
Siostry zakonne w służbie Życiu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia
S. dr hab. Agata Mirek
The Temporal Goods of the Church. Selected Issues [Dobra doczesne Kościoła. Wybrane zagadnienia]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 647 (1) § 5 k.c.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier [Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiochemiaBiofizykaBiotechnologiaNauki farmaceutyczne
dr Taras Kavetskyy
The Role of Personality Traits in Facebook and Internet Addictions: A Study on Polish, Turkish, and Ukrainian Samples [The Role of Personality Traits in Facebook and Internet Addictions: A Study on Polish, Turkish, and Ukrainian Samples]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Psychologia
dr hab. Agata Błachnio
Ekonomia, polityka i rozwój – w poszukiwaniu źródeł problemów Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o polityceNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Kasprowiczowska wizja teatru (w oparciu o recenzje w „Kurierze Lwowskim”)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
LiteraturoznawstwoSztuki teatralne
dr hab. Anna Podstawka
The Church as a Proclaimer of the Cross [Kościół jako głosiciel Krzyża]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski
W oknie, w ramie, pod powieką - pragnienie obrazu w poezji Joanny Pollakówny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Literaturoznawstwo
dr Małgorzata Peroń
Antynomie ludzkiej kondycji w „Marchołcie” Jana Kasprowicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka
Dlaczego buduję formalne modele?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Filozofia
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26389 zweryfikowanych pozycji.