Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Człowiek jako osoba w antropologii mistycznej Włodzimierza Łosskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Historical Issues in Hamito-Semitic and Ido-European Languages [Historical issues in Hamito-Semitic and Indo-European languages]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Artur Bartnik
Macedonia z bliska, Polska z oddali w oczach Zuzanny Topolińskiej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Od badań synchronicznych ku diachronii. Z powodu książki Urszuli Modrzyk, Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Jan Kochanowski, Trifles, Songs, and Saint John’s Eve Song, translation, notes and introduction by Michael J. Mikoś, edited and with a foreword by Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Rzymskokatolickie Seminarium Duchowne w Petersburgu
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Normatywna koherencja prawa i moralności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Filip Ciepły
Uwagi w przedmiocie paradygmatu nauk prawnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Filip Ciepły
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Władysław Chodźkiewicz w materiałach archiwów ukraińskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Elżbieta Talik
Coping with stress and qulity of life in woman with stress urinary incontience [Zmaganie się ze stresem i jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Medycyna
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Perception of own disease and social support in woman with urinary incontinence in groups of varying levels of knowledge of the disorder [Percepcja własnej choroby i wsparcia społecznego u kobiet z nietrzymaniem moczu o różnym pozioie wiedzy na temat choroby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Medycyna
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małzeństwa osób w okresie późnej doroslości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej” (Lublin, 25.04.2018 r.)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
(Polish Romanticism): From Canon to Agon [(Polski) Romantyzm: Od kanonu do agonu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised [Polska Adaptacja Skali Postawy Wobec Śmierci]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Wywiad psychologiczny jako główne narzędzie diagnostyczne w badaniach kierowców.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
System Komputerowych Testów Psychologicznych Sigma.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Wiedeński System Testów DRIVE-PL.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Metody komputerowe w badaniach psychologicznych kierowców.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Głos trzeci… Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
W kręgu tragiczności. Studia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwo
dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL
Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Francuz, P. (2018). Change Detection Flicker Task Effects on Simulator-Induced Spatial Disorientation Events. Aerospace medicine and human performance, 89(10), 863-872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018 [Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Francuz, P. (2018). Change Detection Flicker Task Effects on Simulator-Induced Spatial Disorientation Events. Aerospace medicine and human performance, 89(10), 863-872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
The impact of reading or listening to a contextual information relating to contemporary paintings on the evaluation by non-experts in the field of art [Wpływ czytania lub słuchania informacji kontekstowych dotyczących współczesnych obrazów na ich ocenę przez osoby nie będące ekspertami w dziedzinie sztuki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Mental size scaling of three-dimensional objects perceived visually or tactilely [Skalowanie wielkości trójwymiarowych obiektów postrzeganeych wzrokowo lub dotykowo]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Memorizing 2D tactile right-angle-shapes by congenitally blind and sighted adults [Zapamiętywanie dwuwymiarowych dotykowych kształtów o kątach prostych przez osoby dorosłe niewidome od urodzenia i widzące]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Teaching statistics to the blind psychology student [Nauczanie statystyki niewidomej studentki psychologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30295 zweryfikowanych pozycji.