Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History [Kartografia historyczna wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: między geografią historyczną i historią przestrzenną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Prawo pacjenta europejskiego do bezpieczeństwo osobistego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Služba lektora ve všeobecném zákonodárství latinské církve [Posługa lektora w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
De los Tatras hasta más allá de los Pirineos. Gabriela Makowiecka en Zakopane [Z Tatr za Pireneje. Gabriela Makowiecka w Zakopanem]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Cezary Taracha
O "Przyjaciołach Hioba" Adama Asnyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska prof. KUL
Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki teologicznePsychologiaSocjologia
Ks. dr Krzysztof Smykowski
W poszukiwaniu pierwotnego Dekalogu, czyli o tym, jaki tekst Mojżesz otrzymał od Boga?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym dyskursie Tomasza z Akwinu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Dawid Mielnik
Tytuły filmów "oskarowych'' w wielojęzycznym przekładzie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Organy w kościołach archidiakonatu pomorskiego w XVI-XVIII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance [Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Marqueurs métadiscursifs du sens tropique en français et en polonais [Metadyskursywne markery tropów w języku francuskim i polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Rola sieci w zarządzaniu zwinnymi organizacjami wiedzy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Państwo w pismach wybranych przedstawicieli polskiej myśli konserwatywnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
Ks. mgr Marek Pabich
Functions of internal temporal dialogues [Functions of internal temporal dialogues ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Słowo zawsze aktualne. Systematyzacja homilii w kluczu chrystocentrycznym. Artykuł recenzyjny publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
SOCJOLOGIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I NOWYCH RUCHÓW SPOŁECZNYCH
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
INSTYTUCJE, PROCESY I SYSTEMY SPOŁECZNE. MAKROSOCJOLOGIA
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
ELEMENTY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. SOCJOLOGIA CIAŁA, SPORTU I TURYSTYKI
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Socjologia
Ks. dr hab. Jan Szymczyk prof. KUL
Towarzyszenie duszpasterskie małżonkom i rodzinom
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
Z ekranu do słownika – o frazeologizmach filmowych we współczesnym języku rosyjskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Ambigüedad y sus efectos discursivos en los titulares de prensa [Wieloznaczność i jej efekty dyskursywne w nagłówkach prasowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Obecność zakonów żeńskich w życiu katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots [Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Religion in the german concentration camps: turning from and to God [Religia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Powroty do Boga i utrata wiary]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Założenia i konteksty kerygmatycznej interpretacji literatury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30590 zweryfikowanych pozycji.