Dariusz Skórczewski

dr hab. Dariusz Skórczewski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Polish Literature and National Identity : A Postcolonial Perspective
  [Polska literatura i tożsamość narodowa : perspektywa postkolonialna]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Polonistyka w napięciu. Posłowie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Oświeceni latarni się nie boją. Szkic polemiczny
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza książki Grigorija Marjamowa "Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy" w przekładzie Marcina Cybulskiego (Wyd. Werset)

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Kołodziejczyk

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Udział w "Debacie Dnia" dotyczącej kształcenia w warunkach pandemii
 • Wprowadzenie do dyskusji o kwartalniku "Akcent", nr 161

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Letter-Writing: Between the Art of Literature and Communication
  [Epistolografia: między sztuką literacką a komunikacją ]

Hasło encyklopedyczne

 • Juliusz Słowacki: Salomea's Silver Dream
  [Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei]

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wielki spór o krytykę – Boy i Irzykowski
  [w:] Teologia Polityczna

Recenzja książki naukowej

 • recenzja wydawnicza książki "Naród i regiony" pod red. Danuty Zawadzkiej, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej i Marzeny Radeckiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr. Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz
 • Opinia w przewodzie habilitacyjnym dr. Pawła Panasa
 • Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Garlej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kontekst czyni różnicę. Glosa do raportu o kondycji polskiej historiografii po 1989 r.

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Udział w dyskusji na Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Udział w Debacie Ex Corde Ecclesiae "Teologia w świecie nauki - po co?" - Teologia a humanistyka

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Through Text to Society: At the Interstices of Language, Culture and History
  [Poprzez tekst do społeczeństwa: W szczelinach języka, kultury i historii]
 • Literatura, miasto, inspiracja

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Przyjęcie w poczet członków TN KUL
 • Członek-korespondent Towarzystwa Naukowego KUL

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • A posztkolonializmus mint módszer. Konzervatív vagy „haladó”?
  [Postkolonializm jako metoda: konserwatywna czy "postępowa"? ]
 • (Polish Romanticism): From Canon to Agon
  [(Polski) Romantyzm: Od kanonu do agonu]
 • Posztkoloniális Lengyelország – egy (nem) lehetséges projekt
  [Postkolonialna Polska - projekt (nie)możliwy]

Hasło encyklopedyczne

 • Sławiński Janusz

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski. Konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r.

Recenzja artykułu naukowego

 • Czytanie świata. Henryk Waniek – pisarz, malarz, outsider

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr. Andrzeja Karcza

Organizacja konferencji krajowej

 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski. Konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r.

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Scholarship of The Nanovic Institute for European Studies
  [Stypendium The Nanovic Institute for European Studies]

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Profesor wizytujący w University of Notre Dame

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Postcolonialism in Poland
  [Postkolonializm w Polsce]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Przystojny hegemon, czyli etyczne implikacje (post)kolonialnej idolatrii
 • Idol –hegemonem? O karierze pewnej postaci nie/scenicznej

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie prof. Tima Machana z University of Notre Dame, US
 • Receiving dr. Mercy Kuo, Executive Director of the Washington State China Relations Council
  [Przyjęcie dr. Mercy Kuo, Executive Director of the Washington State China Relations Council]

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie dr. hab. Jacka Soszyńskiego, prof PAN

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Organizacja XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji "Jesienne Debiuty Poetyckie"

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Conrad – postkolonialnie: nieoczekiwana odsłona kulturowej konwersji

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Syndrom kulturowej straty. Lizbońska konferencja pisarzy 1988 w postkolonialnej retrospektywie
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Pan Samochodzik und das verfluchte Dreieck' oder Die Trias 'Polen – Deutsche – Russen' in polnischer Jugendliteratur als Artikulationsfeld eines (post-)kolonialen Traumas
  [Pan Samochodzik i „zaklęty trójkąt”, czyli triada ‘Polacy – Niemcy – Rosjanie’ w literaturze dla młodzieży jako pole artykulacji (post)kolonialnej traumy]
  [w:] Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Hegemon jako idol. Zachód jako hegemon wyobrażony
 • Idol w kulturze - zarys problematyki
 • Romantyzm, postkolonializm i epistemologia

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Od komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Spotkania w poprzek słów

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny zeszytu 1. "Roczników Humanistycznych" - Filologia polska: Pamięć peerelu w literaturze po 1989 r.
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Idol w kulturze - zarys problematyki

Recenzja książki naukowej

 • Myśl Myśliwskiego

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr. Andrzeja Karcza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The (un)necessity of postcolonial studies in Polish culture.
  [(Nie)zbędność studiów postkolonialnych nad polską kulturą]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Prowadzenie panelu „Post-strukturalistyczne metodologie badań literackich w szkolnej lekturze literackich i pozaliterackich tekstów kultury a wartości i wartościowanie” podczas III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • The Western Gaze: Can Eastern Europe Be Freed from It?
  [Zachodnie spojrzenie: Czy Europa Wschodnia może się od niego uwolnić? ]
 • Pan Samochodzik „Pan Samochodzik i zaklęty trójkąt”, czyli triada ‘Polacy – Niemcy – Rosjanie’ w polskiej literaturze dla młodzieży

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Nawiązanie współpracy z Xi'an International Studies University
 • Nawiązanie współpracy z Fu-Jen Catholic University (Tajwan)

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie prof. Briana Krostenko z University of Notre Dame, US

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji "XIX Jesienne Debiuty Poetyckie"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Udział w audycji TVP Lublin nt. konkursu poetyckiego „Jesienne Debiuty Poetyckie 2017”
 • Przemówienie podczas Gali XX edycji konkursu poetyckiego „Jesienne Debiuty Poetyckie 2017”

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Polish Narratives After 1989: a Case of Postcolonial Disavowal
  [Polska proza po 1989 roku: przypadek postkolonialnego wyparcia]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The “Location of Literature:” Thoughts on the Lisbon Conference and Its Aftermath from East-Central European Perspective
  ["Miejsce literatury". Myśli na temat Konferencji w Lizbonie i jej następstw z perspektywy środkowo-wschodnioeuropejskiej]
  [w:] Zeitschrift für Slavische Philologie
 • Hegemon jako idol – propozycja teoretyczna
  [w:] Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Postkolonializm jako metoda: konserwatywna czy „postępowa”? Wstępne oczyszczenie przedpola
 • Nawrócony na islam.
O paradoksalnych implikacjach pewnej „transgranicznej” konwersji

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Komu potrzebna dziś poezja?

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji "Roczników Humanistycznych", zeszyt 1: Literatura Polska
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Członek zespołu recenzentów
  [w:] Przekładaniec. A Journal of Translation Studies
 • Członek zespołu recenzentów
  [w:] Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Problems of Literary Genres
 • Członek zespołu recenzentów
  [w:] Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Doroty Wojdy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Literatura popularna na imagologicznych drożdżach, czyli o (nie?)zbędności kulturowej triangulacji.
 • Hegemon jako idol, czyli o pewnym przypadku radzenia sobie z (post)kolonialną traumą
 • Wojciech Smarzowski’s feature films as a field of articulating postcolonial trauma
  [Filmy Wojciecha Smarzowskiego jako pole artykulacji postkolonialnej traumy]
 • Between Being ‘Cool’ and Being ‘Mohair’: Antinomies of Contemporary Polish Public Discourse as the Lagging Effects of (Post)- Colonial Self-Perception(s)
  [Między "fajnopolactwem" a "moherami": antynomie współczesnego polskiego dyskursu publicznego jako późne skutki (post)kolonialnej autopercepcji]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Organizing the panel "Contemporary Polish Film: Languages of (Dis)Engagement"
  [Organizacja panelu "Współczesny polski film: języki (nie)zaangażowania"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Hegemon jako idol
 • Pan Samochodzik eksploruje, czyli region konsolidowany czy region drenowany?
 • Pan Samochodzik w terenie, czyli geopoetyczna podszewka pewnej utopii.

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • People’s Republic and Catholicism in Polish Narrative after 1989: The Postcolonial Disavowal
  [Peerel i katolicyzm w polskiej prozie po 1989 roku: postkolonialne wyparcie]
 • At Home Yet Alien to Themselves: Their Raped East Europeanness
  [W domu, lecz jakby nie u siebie: ich zgwałcona wschodnioeuropejskość]
 • People’s Republic and Catholicism in Polish Narrative after 1989: A Case of Postcolonial Disavowal
  [Peerel i katolicyzm w polskiej prozie po 1989 roku: przypadek postkolonialnego wyparcia]
 • People’s Republic and Catholicism in Polish Narrative after 1989: A Case of Postcolonial Disavowal
  [Peerel i katolicyzm w polskiej prozie po 1989 roku: przypadek postkolonialnego wyparcia]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Letter Writing: Between the Art of Literature and Communication
  [Epistolografia: między sztuką literacką a komunikacją]

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Współczesny film polski: języki (nie)zaangażowania

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie i organizacja wykładu prof. Bożeny Karwowskiej z University of British Columbia w Vancouver pt. "Pamięć Zagłady zapisana w słowach. Polacy, Niemcy i naziści w perspektywie dzisiejszej Ameryki”

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Badania nad dyskursem kolonialnym i totalitarnym w ramach Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Słownik polskiej myśli aksjologicznej. Nauka o literaturze, estetyka

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Translating and publishing of "Theory - Literature - discourse: a Postcolonial Landscape"
  [Tłumaczenie na język angielski i wydanie książki "Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny"]

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Film i teatr

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Opiekun pracy magisterskiej
 • Opiekun pracy magisterskiej
 • Opiekun pracy magisterskiej
 • Opiekun pracy magisterskiej
 • Opiekun pracy magisterskiej
 • Opiekun pracy magisterskiej
 • Opiekun pracy magisterskiej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Członek Modern Language Association

Działalność odczytowa

 • Odczyt „The Jewish Lublin” dla studentów University of British Columbia w Vancouver podczas wizyty studyjnej w Lublinie, Jesziwas Chachmej Lublin
 • Wykład „Prawda w literaturze” w ramach Akademii Młodych Humanistów KUL i Uniwersytetu Otwartego KUL

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji "XIX Jesienne Debiuty Poetyckie"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Udział w audycji TVP Lublin nt. idola w kulturze
 • Przemówienie podczas Gali XX edycji konkursu poetyckiego „Jesienne Debiuty Poetyckie 2016”
 • Udział w audycji TVP Lublin nt. konkursu poetyckiego „Jesienne Debiuty Poetyckie 2016”
 • Udział w audycji TVP Lublin nt. kondycji humanistyki

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dyskutować z artystą, czyli humanistyka w ruinie. Esej nie tylko pro domo sua
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Between clichés and erasure: Eastern and Central non-Germanic Europe as an "empty syntagm" in contemporary public discourse
  [Między stereotypem a likwidacją: wschodnia i środkowa niegermańska Europa jako "pusta syntagma" we współczesnym dyskursie publicznym]
  [w:] The Sarmatian Review
 • Strach jako kategoria języka postkolonialności (Wokół filmów Wojciecha Smarzowskiego: „Wesele”, „Dom zły”, „Drogówka”, „Róża”)
  [w:] Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Między "demonem" a "fetyszem". Naród jako przedmiot badań i źródło konfliktu we współczesnym dyskursie humanistycznym – wstępne rozpoznania
 • Trapped by the Western Gaze: Contemporary European Imagology and Its Implications for East and South-East European Agency - a Case Study
  [Uwięziony w "Western Gaze"]
 • The colonized Poland, the orientalized Poland. Postcolonial theory facing "the other Europe"
  [Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec "innej Europy"]

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Celebracja tajemnicy

Realizacja imprezy artystycznej

 • Kurator wystawy fotografii Macieja Nowaka "Nowy Jork: Rytmy - Barwy - Dźwięki

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Opinia w przewodzie habilitacyjnym dr. Macieja Nowaka

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • “Between being ‘cool’ and being ‘mohair’. Antinomies of contemporary Polish public discourse as opposing ends of orientalizing self-perception(s)”
 • Pan Samochodzik i ‘zaklęty trójkąt’, czyli triada ‘Polacy – Niemcy – Rosjanie’ w literaturze dla młodzieży jako pole artykulacji (post)kolonialnej traumy

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Round-table talk “Central Europe, Soviet Empire, and the Writers’ Responsibility for Politics: The Lisbon Debate of 1988 in Today’s Perspective”
  [Dyskusja w panelu “Central Europe, Soviet Empire, and the Writers’ Responsibility for Politics: The Lisbon Debate of 1988 in Today’s Perspective” ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Między legendą a rzeczywistością, czyli fantazmat jako wentyl bezpieczeństwa”
 • Nawrócony na islam. O paradoksalnych implikacjach pewnej „transgranicznej” konwersji
 • Katolicyzm a postkomunistyczna transformacja w polskiej powieści po 1989 r.: postkolonialne wyparcie

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda w Butler Library i Bakhmeteff Archive
 • Kwerenda w Butler Library i Bakhmeteff Archive

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • At Home Yet Alien To Oneself: Our Raped East Europeanness
  [W domu, lecz jakby nie u siebie: nasza zgwałcona wschodnioeuropejskość]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Tłumaczenie na język angielski i wydanie książki Dariusza Skórczewskiego Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny"

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Opiekun pracy licencjackiej
 • Opiekun pracy magisterskiej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)

Działalność odczytowa

 • Wykład "W swoim domu, lecz jakby nie u siebie, czyli nasza zgwałcona wschodnioeuropejskość"
 • Udział w debacie panelowej ETHOSU "Przyszłość humanistyki"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Udział w audycji Radia Lublin poświęconej Tadeuszowi Konwickiemu, prowadzenie red. Agata Koss

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Radykalna konwersja jako postkolonialne wyparcie: kulturowe samowygnanie
w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa 
jako ostateczne rozwiązanie (post-)totalitarnej traumy
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Stawiam na Tolka Banana, czyli o połowiczności dekonstrukcji dyskursu władzy
  [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Introduction
  [Wprowadzenie]
 • Радикальна конверсія як постколоніальне витіснення. Культурне самовигнання в романах Пьотра Ібрагіма Кальваса як oстаточне подолання (пост)тоталітарної травми
  [Radykalna konwersja jako postkolonialne wyparcie: kulturowe samowygnanie
w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa
jako ostateczne rozwiązanie (post-)totalitarnej traumy]
 • Obrazy wschodniej tożsamości. Wystawa fotografii Franka Gaudlitza „Casa mare” i jej implikacje w kontekście europejskiej imagologii
 • Melancholia of the ‘Borderland’ Discourse: Why Poles Need Postcolonial Therapy (and Why Polish Literary Critics Need Postcolonial Theory)
  [Melancholia dyskursu kresoznawczego, czyli dlaczego Polacy potrzebują postkolonialnej terapii (a polscy badacze literatury - postkolonialnej teorii)]

Tłumaczenie rozdziału książki naukowej

 • Przeszłość jako źródło cierpień. Pamięć kulturowa i polityczna amnezja w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie

Tłumaczenie artykułu naukowego

 • Postkolonialność jako metoda i mentalność: ukraińskie literaturoznawstwo 1991–2011
  [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia
 • Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem
  [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Pikuli "Problematyka wielokulturowości w kształceniu polonistycznym w gimnazjum. Monografia zagadnienia"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Wygłoszenie referatu „Strach jako kategoria języka postkolonialności. Wokół filmów Wojciecha Smarzowskiego”
 • History of postcolonial studies in Poland
  [Wygłoszenie 30-minutowego komunikatu "Historia studiów postkolonialnych w Polsce"]
 • "The late People’s Republic and the post-communist ‘transformation’ in Polish narrative after 1989: a postcolonial disavowal”
  [Wygłoszenie referatu „The late People’s Republic and the post-communist ‘transformation’ in Polish narrative after 1989: a postcolonial disavowal”]
 • Wygłoszenie referatu "Radykalna konwersja jako postkolonialne wyparcie Powieści Piotra Ibrahima Kalwasa jako ostateczne rozwiązanie (post-)totalitarnej traumy"
 • “Between clichés and erasure: ‘East Central Europe’ as an ‘empty syntagm’ in contemporary public discourse”
  [Wygłoszenie referatu “Between clichés and erasure: ‘East Central Europe’ as an ‘empty syntagm’ in contemporary public discourse”]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda w Deutsche Historische Museum
 • Kwerenda w bibliotece Fondren Library

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Opiekun pracy licencjackiej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • ASEEES - Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies
 • członek Association for Slavic, East European and Eurasian Studies

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Klub Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Nagroda krajowa

 • Nominacja do Nagrody Identitas za rok 2013 za książkę "Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny"

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Indywidualna III stopnia

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Przygotowanie Krzyżówki Teoretycznoliterackiej dla studentów filologii polskiej

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • "Akademia Młodych Humanistów", spotkanie na temat literatury "drugiego obiegu"

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Teoria, literatura, dyskurs : pejzaż postkolonialny

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Literatura jako kompensacja. Inteligencja 'comprador' wobec dyskursu hegemonicznego (wstęp do teorii zjawiska)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Naród - ten dziwny twór, który nie chce zniknąć z dyskursu humanistyki
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Paraliż tożsamości, czyli dyskurs kresoznawczy w potrzasku postkolonialnej melancholii

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Pamięć Profesora

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Member of Advisory Board of The Sarmatian Review
  [Członek rady naukowej The Sarmatian Review]
  [w:] The Sarmatian Review

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Melancholia: the disease of the soul
  [Melancholia : choroba duszy]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Troublesome postcolonies of Europe
  [Kłopotliwe postkolonie Europy]
 • Między "demonem" a "fetyszem". Naród jako przedmiot badań i źródło konfliktu we współczesnym dyskursie humanistycznym – wstępne rozpoznania

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Romantyzm polski w perspektywie postkolonialnej

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Współpraca z International Institute for Hermeneutics

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym

Usługi naukowo-badawcze w kraju

 • wykonawca w grancie NPRH2/H12/81/2013 „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym”

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Recenzent pracy magisterskiej Igi Ameryk

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Melancholia dyskursu kresoznawczego
  [w:] Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym
 • Európa kellemetlen (poszt)kolóniái: Maroknyi reflexió (nem csak) Varsó nézőpontjából
  [Kłopotliwe (post)kolonie Europy Garść refleksji z perspektywy Warszawy (i nie tylko) ]
  [w:] Szépirodalmi Figyelő

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Literatura jako kompensacja. Inteligencja ‘comprador’ wobec dyskursu hegemonicznego
 • Melancholia dyskursu kresoznawczego
 • Melancholia „dyskursu kresoznawczego”, czyli dlaczego Polacy potrzebują postkolonialnej terapii (a polscy badacze literatury - postkolonialnej teorii)?

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Ewolucjonistyczna teoria literatury

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Usługi eksperckie w kraju

 • Ekspertyza dla MNiSW

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Członek ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Udział w zespole ekspertów opracowujących ekspertyzę dla MNiSW

Działalność odczytowa

 • Postkolonialna lektura polskiej literatury. Wykład dla nauczycieli-polonistów
 • Postkolonializm jako metoda interpretacyjna w szkole. Wykład dla nauczycieli-polonistów

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Między 'pedagogiką uniwersytecką' a 'pedagogiką narodową', czyli teoria postkolonialna w narzędziowni polonisty
  [w:] Teksty Drugie
 • „Sen srebrny Salomei”, czyli parada hybryd
  [w:] Pamiętnik Literacki
 • Historia literatury w objęciach Darwina?
  [w:] Colloquia Litteraria

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Tożsamość emigracyjna i jej literacka transgresja (Joanna Clark, W cichym lesie Vermontu)
 • 'The Empire Writes Back': Paweł Huelle’s Castorp through Postcolonial Lens

Kurs e-learningowy

 • Najnowsze kierunki w badaniach literackich

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Mickiewicza naszego powszedniego…?
  [w:] Literacje [ISSN: 1730-8623]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organisation of conference "The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression"
  [Organizacja konferencji "The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression" ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Melancholia of the 'Borderlands' discourse. Why Poles need postcolonial therapy (and why Polish literary critics need postcolonial theory
  [Melancholia dyskursu kresoznawczego]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Między pedagogiką akademicką a pedagogiką narodową. Teoria postkolonialna w narzędziowni polonisty
 • Tożsamość emigracyjna i jej literacka transgresja (W cichym lesie Vermontu Joanny Clark)

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

 • Dyskursy konfliktu

Usługi naukowo-badawcze w kraju

 • wykonawca w grancie MNiSzW ODW-4343/B/03/2011/40 „Dyskursy konfliktu”

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Kilka myśli o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle
  [w:] Słupskie Prace Filologiczne.

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Panel dyskusyjny "Słowacki postkolonialny" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
 • Postkolonialna wycieczka w stronę romantyzmu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Has East Central Europe been de-orientalised? Edward Said's theory in the study of post-communist societies

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression

Działalność odczytowa

 • Kilka myśli o romantyzmie i współczesności z postkolonializmem w tle

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Introduction
  [Wstęp do książki The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec innej Europy
  [w:] Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Toward a Better Understanding of the Self: Polish Literature in the Light of Postcolonial Theory

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Janusz Korek (red.) From Sovietology to Postcoloniality
  [w:] Teksty Drugie
 • Andrzej Biernacki (red.) Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950
  [w:] Pamiętnik Literacki

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • "Postcolonial Europe", member of editorial board
  [Członek komitetu redakcyjnego "Postcolonial Europe"]
  [w:] Postcolonial Europe [ISSN 2000-5377]

Działalność odczytowa

 • Słowacki postkolonialny

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Honorowy doktorat KUL dla Profesora Janusza Sławińskiego
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach
  [w:] Teksty Drugie
 • Trudności z tożsamością. Na marginesie "Niesamowitej Słowiańszczyzny"
  [w:] Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Borowy w erze ponowoczesności: garść refleksji
 • Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implikacjach pewnych praktyk dyskursywnych
 • Wacław Borowy – krytyk oczami wnuków: próba bilansu

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Chief editor of The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis and Literary Studies
  [Redakcja książki The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis and Literary Studies]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kompleks(y) środkowego Europejczyka
 • Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec innej Europy

2007


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Hierarchie i sylwety (wokół) Tomasza Burka
 • Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki
 • Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście

Hasło encyklopedyczne

 • Janusz Sławiński

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Dlaczego Polska powinna upomnieć się o swoją postkolonialność
  [w:] ZNAK

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pomiędzy antykolonializmem, neokolonializmem a eurocentryzmem. Antynomie postkolonializmu
 • Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implikacjach pewnych praktyk dyskursywnych

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Tabu w badaniach historycznych i literackich - dyskusja panelowa

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

Udział w festiwalu nauki

 • Wirtualna wycieczka po Warszawie i Krakowie, czyli cudzoziemiec porusza się po Polsce przed ekranem komputera

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Komputer w nauczaniu języka. Propozycje ćwiczeń interaktywnych dla nauczycieli

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dlaczego Paweł Huelle napisał "Castorpa”?
  [w:] Teksty Drugie
 • Modern Polish Literature Through a Postcolonial Lens
  [w:] The Sarmatian Review
 • Postkolonialna Polska: projekt (nie)możliwy
  [w:] Teksty Drugie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Między ignorancją i kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji na amerykańskim uniwersytecie

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • “Paliaki charoszyje chłopcy”, czyli postkolonialne spojrzenie na Rojsty Tadeusza Konwickiego
  [w:] Tygiel Kultury

Hasło słownikowe

 • Władysław Panas

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co może postkolonializm zaoferować poloniście
 • Modern Polish Literature through a Postcolonial Lens: the Case of Paweł Huelle’s Novel
  [Literatura polska w perspektywie postkolonialnej: przypadek powieści Pawła Huellego]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wacław Borowy jako krytyk literacki
 • Sprawa Tomasza Burka, czyli jak polityka splata się z krytyką i co z tego wynika (nie tylko dla krytyka)

Stypendium finansowane ze środków projektu spoza UE

 • The Kosciuszko Foundation fellowship
  [stypendium The Kosciuszko Foundation w University of Illinois w Chicago, U.S.A.]

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Visiting Professor of Polish Studies

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • From Bambo the Black to Hans Castorp: Polish literature from a postcolonial perspective
  [Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa: literatura polska z perspektywy postkolonialnej]

2005


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • An anthology of Polish poetry in diaspora, 1939-1999. Selected, edited, and with a Preface by Bogdan Czaykowski
  [Antologia poezji polskiej na Obczyźnie 1939-1999 ]
  [w:] The Sarmatian Review

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Obraz Polaków i Rosjan w powieści Tadeusza Konwickiego Rojsty a optyka postkolonialna
 • Między ignorancją i kompetencją. Perspektywy i ograniczenia nauczania polskiej poezji na amerykańskim uniwersytecie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki
 • Dlaczego Paweł Huelle napisał "Castorpa"?

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • The Polyphony of European Culture. How the Local Is Transformed into the Universal

Udział w festiwalu nauki

 • Prezentacja zestawu ćwiczeń interaktywnych do nauki języka polskiego dla cudzoziemców

2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dokąd zmierza humanistyka? O sytuacji wewnątrz i wokół dyskursu humanistycznego (i teoretycznoliterackiego) na Zachodzie, etyce i postkolonializmie
  [w:] Teksty Drugie
 • The Use of Web-based Technology in the Teaching of Central European Culture to American Students
  [Wykorzystanie technologii internetowej w nauczaniu środkowoeuropejskiej kultury amerykańskich studentów]
  [w:] The International Journal of the Humanities

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • recenzja książki: Małgorzata Krakowiak, Katastrofizm–personalizm–realizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948
  [w:] Pamiętnik Literacki
 • recenzja książki: Marzena Sokołowska-Paryż, The Myth of War in British and Polish Poetry 1939-1945
  [Marzena Sokołowska-Paryż, The Myth of War in British and Polish Poetry 1939-1945]
  [w:] Slavic and East European Journal

Hasło encyklopedyczne

 • Kuźnica Kołłątajowska

Recenzja artykułu naukowego

 • blind peer review of an article submitted for publication in "The Sarmatian Review"
  [anonimowa recenzja artykułu nadesłanego do "The Sarmatian Review"]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Tadeusz Konwicki’s Discourse of Colonization
  [Tadeusza Konwickiego dyskurs kolonizacji]
 • Central Europe as a Post-Coloniality: A Case of Poland
  [Postkolonialność Europy Środkowej: przypadek Polski]

2003


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dwie szuflady Kazimierza Wyki

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Ryszard Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości
  [w:] The Sarmatian Review

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • "The Sarmatian Review", member of advisory committee
  [Członek komitetu redakcyjnego "The Sarmatian Review"]
  [w:] The Sarmatian Review

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • International Journal of the Humanities, blind peer reviewer
  [Anonimowy recenzent "International Journal of the Humanities"]
  [w:] International Journal of the Humanities

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Use of Web-based Technology in the Teaching of Central European Culture at Rice University
  [Technologia internetowa w nauczaniu kultury środkowoeuropejskiej na Uniwersytecie Rice'a ]
 • Young Poets of the Post-communist Poland and Their Frustration with Politics
  [Młodzi poeci postkomunistycznej Polski i ich sfrustrowanie polityką]
 • Polish Poetry of the 1990s: Precarious Diagnoses
  [Poezja polska lat 1990.: niepewne diagnozy]

Stypendium finansowane ze środków projektu spoza UE

 • LCTL grant from the University of Minnesota
  [Grant Less Commonly Taught Languages Uniwersytetu w Minnesocie]

Działalność odczytowa

 • Young Poets of New Poland Translated by Rice Students
 • Teaching Polish Language and Culture on the Web. A Series of Multimedia Exercises for Beginners
 • The Golden Age of Poland
 • Virtual Tour of Warsaw and Cracow

2002


Książka naukowa recenzowana

 • Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W starej szufladzie Kazimierza Wyki
  [w:] Twórczość
 • “Sprawa Irzykowskiego i Boya". Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę
  [w:] Teksty Drugie
 • Dialog kultur. Perspektywy polskiej obecności w amerykańskim dyskursie akademickim
  [w:] Więź
 • Deportacje Polaków na Syberię a współczesna Ameryka: nowa perspektywa poetyki dyskursu martyrologicznego za Oceanem
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
 • Dialogue Between Cultures. Prospects of Polish Presence in Academic Discourse in America
  [Dialog kultur. Perspektywy polskiej obecności w amerykańskim dyskursie akademickim]
  [w:] The Polish Foreign Affairs Digest

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Postawy "wyznawstwa". Metakrytyka lat trzydziestych w służbie antropologii

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Leszek Szaruga, Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989
  [w:] Ruch Literacki
 • Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz (eds.) Warsztaty translatorskie II/Workshops on Translation II
  [Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz (red.) Warsztaty translatorskie II/Workshops on Translation II]
  [w:] The Sarmatian Review

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Nauczanie polskiej poezji w Teksasie a studia polonistyczne
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Komu niepotrzebna krytyka? O teraźniejszości z perspektywy historii słów kilka
  [w:] Arcana

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • New Polish Poetry of the 1990s and Its Frustration with Power. A Release from Bondage or a Posthumous Victory of the Dragon?
  [Młoda polska poezja lat 1990. i jej sfrustrowanie władzą: uwolnienie z więzów czy pośmiertne zwycięstwo smoka?]
 • The Use of Modern Technology in the Teaching of Central and Eastern European Culture
  [Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce kultury środkowo- i wschodnioeuropejskiej]

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and Eastern European Languages)

2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Czy krytyka literacka jest sztuką? Wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki
  [w:] Pamiętnik Literacki
 • Czas przełomu. O podłożu krytycznoliterackiego sporu o pryncypia w latach trzydziestych
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Wyka i Fryde, czyli brzozowszczyk contra klerk. Wokół pewnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę
  [w:] Kresy
 • W obronie człowieka prawdziwego. Krytyka literacka lat trzydziestych wobec kryzysu wartości
  [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Sławomir Rzepczyński, Krytyka literacka w twórczości Norwida
  [w:] Studia Norwidiana

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • The Kosciuszko Foundation Fellowship
  [Stypendium The Kosciuszko Foundation]

Usługi dydaktyczne za granicą

 • Nauczanie języka polskiego

Nagroda krajowa

 • Nagroda Fundacji Konrada i Marty Górskich

2000


Hasło encyklopedyczne

 • Kaczkowski Zygmunt

Hasło słownikowe

 • Andrzej Kijowski

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wyka i Fryde, czyli "brzozowszczyk" contra "klerk"
 • Sprawa Irzykowskiego i Boya

1998


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Historia uobecniona: o eseju historycznym Andrzeja Kijowskiego
  [w:] Roczniki Humanistyczne

1996


Książka naukowa recenzowana

 • Aby rozpoznać siebie : rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Esej historyczny Andrzeja Kijowskiego

1994


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Umberto Eco with Richard Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose, ed. Stefan Collini, Interpretation and Overinterpretation
  [w:] Pamiętnik Literacki

1993


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nienasycony umysł Andrzeja Kijowskiego
  [w:] Kresy

1992


Stypendium finansowane z innych środków

 • Fellowship of the Friends of the Catholic University of Lublin in Great Britain
  [Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL]

1990


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ku portretowi krytycznoliterackiemu. Przegląd badań metakrytycznych
  [w:] Roczniki Humanistyczne