dr hab. Ireneusz Piekarski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Praca magisterska:

Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury, 1999.

Promotor: prof. Stefan Sawicki.

Recenzent: dr hab. Józef Japola.
Praca doktorska:

Realizm mistyczny. Studia i szkice o twórczości Juliana Stryjkowskiego, 2007.

Pisana pod kierunkiem śp. prof. Władysława Panasa.

Promotor: prof. Stefan Sawicki.

Recenzenci: dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (UJ)

prof. Jerzy Święch (UMCS).
Książka habilitacyjna:

Strategie lektury podejrzliwej. Lublin 2016

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Ulicka (UW),

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW,

prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ).

Autorzy opinii: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (UMK),

dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL