dr hab. Ireneusz Piekarski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Stanowisko: Profesor KUL

https://kul.academia.edu/IPiekarski

https://www.researchgate.net/profile/Ireneusz_Piekarski

Link do konsultacji on-line

Praca magisterska:
Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury, 1999.
Promotor: prof. Stefan Sawicki.
Recenzent: dr hab. Józef Japola.

Praca doktorska:
Realizm mistyczny. Studia i szkice o twórczości Juliana Stryjkowskiego, 2007.
Pisana pod kierunkiem śp. prof. Władysława Panasa.
Promotor: prof. Stefan Sawicki.
Recenzenci: dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (UJ)
prof. Jerzy Święch (UMCS).

Książka habilitacyjna:
Strategie lektury podejrzliwej. Lublin 2016
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Ulicka (UW),
dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW,
prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ).
Autorzy opinii: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska (UMK),
dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL