Kazimierz Święs

Ks. dr hab. Kazimierz Święs

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

 

            Ks. Kazimierz Święs ur. 23 września 1959 r. w Grybowie. W latach 1979-1985 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Stopień magistra teologii uzyskał w 1985 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie na podstawie pracy: Stworzenie i początek świata w poglądach ks. Kazimierza Waisa, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Michała Hellera. Święcenia kapłańskie przyjął w Tarnowie 26 maja 1985 roku z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza i podjął obowiązki wikariusza w parafii św. Wojciecha w Szczawnicy. W latach 1988-1994 odbywał stacjonarne studia magisterskie i doktoranckie na sekcji społecznej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1994 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na postawie rozprawy: Wartości religijno-moralne młodzieży szkół średnich. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych miast diecezji tarnowskiej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Władysława Piwowarskiego.

            Od 1 października 1993 roku został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w katedrze socjologii religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W 1998 roku uzyskał stopień licencjata w zakresie teologii pastoralnej. W latach 1998-2008 był zatrudniony jako adiunkt w katedrze socjologii religii, a od 1 października 2008 roku pracował na stanowisku starszego wykładowcy. Habilitował się na Wydziale Teologii KUL 28.06.2011 r. na podstawie dorobku naukowego oraz książki „Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej”. Lublin: TN KUL 2011. Od października 2011 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki. W roku 2000 został mianowany wicedyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL. W latach 2011/2012 pełnił funkcję dyrektora konwiktu. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego KUL. 1 października 2017 r. został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

            W pracy naukowej zajmuje się socjologią religii, socjologią wychowania, przemianami społeczno-kulturowymi, katolicką nauką społeczną. Poza macierzystą uczelnią, prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (1995-1998), w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (1996-1998), w Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Lublinie (1996-2011). W latach 1998-2004 prowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej, teologii pastoralnej i socjologii religii na Ukrainie (Lwów) i w Słowacji (Trnava, Różomberok).

 

Książki:

 

Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011 ss. 464.

 

            Artykuły:

 

 • Wartości religijno-moralne młodzieży. Stan badań. W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego. Red. W. Piwowarski, J. Styk. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne 1993 s. 101-118.

 • Wartości religijno-moralne młodzieży. Stan badań. W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego. Red. W. Piwowarski, J. Styk. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne 1993 s. 101-118.

 • Czy potrzebne są nowe kościoły? W: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin: RW KUL 1996 s. 235-244.

 • Jaką mamy młodzież? Szkic socjologiczno-pastoralny. „Currenda”. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 147:1997 nr 3  s. 470-480.

 • Ludzki wymiar pracy. „ Currenda”. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 147:1997 nr 3 s. 440-451

 • K. Święs, T. Bieniek. Religijność żołnierzy w wymiarze wspólnotowym. „Roczniki Teologiczne” 6:1999 z. 6 s. 105-130

 • K. Święs, T. Bieniek. Wartości podstawowe w środowisku żołnierzy. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Dr. Hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, J. Koza, L. Skorupa, K. Święs. Kielce: „Jedność” 1999 s. 120-130.

 • Socjologia religii a teologia pastoralna. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 45-57.

 • Postawy wobec kościoła i polityki. W: Postawy społeczno-religijne diecezjan tarnowskich. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Warszawa: Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA ISKK SAC 2001 s. 168-187.

 • K. Święs, J. Banach. Droga powołanych. Społeczne uwarunkowania powołań. W: Droga jako przestrzeń ludzka. Red. A. Drożdż, G. Witaszek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 107-121.

 • Religijna socjalizacja młodzieży. „Roczniki Teologiczne” 6:2003 z. 6 s. 63-79.

 • Społeczno-religijne korelaty powołań. Szkic socjologiczny. „Ateneum Kapłańskie” 141:2003 s. 313-328.

 • Zasady życia społecznego a terytorialne struktury pośrednie. W: Przekonania i odpowiedzialność.  Red. A. Drożdż, M. Drożdż. Kielce: Jedność 2003 s. 37-56.

 • Wspólnotowy wymiar religijności. W: Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie. I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Red. M. Stępniak. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2003 s. 58-74.

 • Nauka społeczna Kościoła a teologia praktyczna. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 59-68.

 • Wkład Księdza Prof. Władysława Piwowarskiego w rozwój katolickiej nauki społecznej. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 301-310.

 • Statystyczny młody. Obraz religijności młodzieży w świetle badań socjologicznych. W: Dzisiejszy bierzmowany. problemy i wyzwania. Kielce: „Jedność” 2005 s. 225-242.

 • Przemiany społeczne a kształcenie kaznodziejów. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 27-40.

 • Religijność współczesnych Polaków. W: Człowiek i jego religijność. Red. A. Żurek. Tarnów: Biblos 2006 s. 161-173.

 • Msza święta niedzielna w świadomości wiernych. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 8 s. 283-293.

 • Świat wartości młodego pokolenia. W: Przebóstwiać to co ludzkie. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego. Red. S. Sojka, J. Stala. Tarnów „Biblos” 2007 s. 439-449.

 • Zasady porządku społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II. „Vox Patrum” 2008 Tom 52/2  R 28 s. 1161-1170

 • Ks. Władysław Piwowarski (1929-2001). W: 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak i in. Lublin RW KUL 2009 s. 53-73.

 • Teza sekularyzacyjna w opisie przemian religijności. Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Lublin 2012 s. 265-278.

 • Podstawy socjologiczne duszpasterstwa rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Reg. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin 2013 s. 121-132.

 • Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagrożenie dla wiary. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin 2013 s. 57-78.

 • Rola socjologii w badaniach teologiczno-pastoralnych Ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigie, M. Fiałkowski. Lublin 2013 s. 101-112.

 • Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce. W: Polskie drogi nowej ewangelizacji. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin 2014 s. 21-56.

 • Postawy młodzieży wobec Kościoła, jako wyzwanie dla katechezy. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z.11 s. 107-128.
 • Obraz współczesnej młodzieży w Polsce. „Warszawskie Studia Pastoralne” 9:2014 s. 33-54.
 • Jana Pawła II spojrzenie na pracę. „Verbum Vitae” 25:2014 s. 203-226.
 • Młodzież wobec wartości prorodzinnych. W: Kościół - komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin. Red: P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce 2014 s. 293-306.
 • Socjologia nawrócenia. W: Nawrócenie. Red. P. Moskal. Lublin 2015, s. 149-172.
 • Szkolne nauczanie religii w odbiorze społecznym. W: XXV lat nauczania religii w polskiej szkole : między nadzieją a rzeczywistością. Red. M. Zając. Lublin 2015 s. 229-240.
 • Społeczne i religijne uwarunkowania duszpasterstwa w Polsce. W: Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2015 s. 19-39.
 • Religijność ludowa w duszpasterstwie nawrócenia. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. D. Lipiec. Lublin 2015 s. 25-44.

 

           

                 Hasła w encyklopediach i leksykonach

 

 • Katolickie Towarzystwo Wydawnicze. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin: TN KUL 2000 kol. 1136.

 • Kościół Ludowy. W: Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin: TN KUL 2002 kol. 1041-1042

 • Prześladowanie. W: EK T. 16 Lublin 2012 k. 710-712.

 • Struktury pośrednie W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II. Red. A. Zwoliński. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen  2003 s. 498-504.

 • Społeczna Nauka Kościoła. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu  2008 s. 149-154.

 • W Leksykonie Teologii Pastoralnej . Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006: Kościół ludowy s. 405-408;  Pomocniczości zasada s. 644-647; Sekularyzacja s. 785-788;  Socjalizacja religijna s. 803-807;  Instytucja religijna s. 303-306 (wspólnie z S. Pamuła); Religijność ludowa s. 731-733 (wspólnie z Cz. Krakowiak); Houtart Francois s. 296-297; Mirek Franciszek s. 494-496; Ryczan Kazimierz s. 760

 

           Recenzje i omówienia:

 

 • Pastoralne Credo Biskupa Wyszyńskiego. B. Pylak. Biskup lubelski Stefan Wyszyński jako duszpasterz. Lublin 1996 ss. 109. [recenzja]. „Ethos” 38-39:1997 s. 276-279.

 • Jonaczyk. Powołania kapłańskie a środowisko społeczne. Studium socjologiczne na przykładzie Archidiecezji Poznańskiej. Poznań 1999 ss 296. [recenzja]. „Przegląd Religioznawczy” 4:2000.

 • Fel S., Kupny J. Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty Episkopatów. Lublin 2002 ss.349. [recenzja] „Ateneum Kapłańskie” 142:2003 s. 171-173.

 • Przedmowa do polskiego wydania. W: Alfred Klose. Katolicka nauka społeczna w zarysie. Tarnów: Biblos 1995 s. 7-12.

 • Katedra socjologii religii. Organizacja i działalność naukowa. „Przegląd Uniwersytecki” 1998