dr Małgorzata Szyszka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

Stanowisko: Asystent

Zainteresowania badawcze:

 • przemiany współczesnej rodziny
 • przekaz międzypokoleniowy
 • polityka rodzinna
 • problematyka migracji zarobkowych
 • zjawiska patologii i dezorganizacji społecznej
 • bezpieczeństwo społeczne
 • współczesne społeczeństwo polskie

 

Pełnione funkcje:

 • koordynator kierunku socjologia
 • sekretarz Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • przewodnicząca zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

Kontakt: mszyszka@kul.pl

 

 

    Publikacje:

Monografie (autorskie i pod redakcją)

 1. Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, Wyd. KUL, Lublin 2016. (redakcja) M.Szyszka._Dylematy_życia_rodzinnego
 2. Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, Wyd. KUL, Lublin 2014. [współredakcja z D. Gizicka, A. Jabłoński]
 3. Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania, Wyd. Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin, 2013. (redakcja) M.Szyszka. RODZINA_POLSKA  M.Szyszka. RODZINA_POLSKA_okladka
 4. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Wyd. KUL, Lublin 2010. [współautorstwo z D. Gizicka, J. Gorbaniuk]
 5. Społeczeństwo-Przestrzeń - Rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, Wyd. KUL, Lublin 2009. (redakcja)
 6. Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Wyd. KUL, Lublin 2008.

 

Artykuły (w monografiach i czasopismach) 

 1. Transnational families in the light of the practice-based approach, "Studia Demograficzne", 2019, nr 2(176), s. 113-129. M._Szyszka_Transnational_families_... 
 2. O solidarności pokoleń w kontekście demograficznych przemian rodziny, „Horyzonty Wychowania”, 2019, Tom 18(45), s. 59-70. M._Szyszka._Solidarność_pokoleń.. 
 3. Seniorzy i starzenie się w polskiej polityce rodzinnej, "Studia nad Rodziną", 2018, Nr 50, s. 51-72.
 4. Kobieta w domu - kobieta w pracy. Znaczenie obu sfer dla pracujących kobiet, "Humanizacja pracy", 2018, Tom 51, Nr 3(293), s. 135-154. http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202018%20cala.pdf 
 5. Małżeństwo, rodzina, ojcostwo - tendencje przemian, "Roczniki Nauk Społecznych", 2018, Tom 10(46), Nr 2, s. 7-27. http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/9953
 6. Kondycja rodzin w województwie lubelskim, [w:] Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Wyd. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2017, s. 247-267.
 7. Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej, "Studia Socjologiczne", 2017, Nr 2 (255), s. 241-266.  M._Szyszka_Polityka_rodzinna_dopełnieniem_solidarności_rodzinnej
 8. Rodzina w migracji - migracja w rodzinie. Wyzwania współczesności, "Rynek- Społeczeństwo- Kultura", 2017, nr 4(25), s. 46-53. http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk4-2017-szyszka.pdf
 9. The Effects of International Economic Migration on the Family as seen by Lithuanian and Polish Students, "Socialinis Ugdymas" ("Social Education"), 2017, Vol. 45, no 1, p. 44-61. http://socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/viewFile/188/175
 10. Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio I Filozofia-Socjologia, 2016, Vol. 41, No 2, s. 103-123.  http://journals.umcs.pl/i/article/view/4651/4006   M._Szyszka_Aktywność_zawodowa_w_opinii_kobiet_pracujących
 11. Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia, "Roczniki Nauk Społecznych", 2016, Tom 8(44), Nr 2, s. 143-164. M.Szyszka._Migracje_zarobkowe..
 12. Bezrobocie-ubóstwo-migracja zarobkowa? Problemy polskich rodzin, "Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 2016, nr 21 (2), s. 103-115. http://www.humanum.org.pl/images/SiE/SiE_2_2016.pdf
 13. Dyskusja redakcyjna: Małżeństwo, rodzina, ponowoczesność, "Societas/Communitas", 2016, nr 1 (21), s. 15-36.
 14. Bezpieczeństwo rodziny w polityce rodzinnej państwa, [w:] I. Urlych, C. Smuniewski (red.), Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 73-97.
 15. Work-life balance w działaniach polskiej polityki rodzinnej, "Roczniki Socjologii Rodziny", 2015,  Tom XXIV-XXV, s. 105-128.
 16. Kobiety między domem a pracą. Oczekiwane wsparcie i instrumenty polityki rodzinnej na rzecz godzenia ról zawodowych z rodzinnymi, "Studia nad Rodziną", 2015, nr 36, s. 135-155. http://www.snr.wsr.uksw.edu.pl/sites/default/files/SnR_36_spis%20tresci.pdf
 17. Kondycja demograficzna Polski priorytetem dla polityki rodzinnej, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 2015, nr 17 (2), s. 31-44.http://www.humanum.org.pl/images/SiE/SiE_2_2015_www.pdf 
 18.  Wielodzietność w Polsce - społeczne postrzeganie i pomoc państwa, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ARBOTERUM, Wrocław 2015, s. 177-192. M._Szyszka._Wielodzietność_w_Polsce
 19. Motywy podejmowania pracy zawodowej przez kobiety, [w:] A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka (red.), Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 97-113.
 20. Rodzina mało- czy wielodzietna? O przemianach modelu rodziny w Polsce, [w:] M. Szyszka (red.), Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania, Wyd. Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin, 2013, s. 13-29.
 21. Polityka rodzinna wobec przemian demograficznych Polski końca XX i początku XXI wieku, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2013, Nr 4 (41), s. 83-103 M._Szyszka._Roczniki; redakcja numeru http://www.kul.pl/t-41-nr-4-2013,art_49647.html
 22. Pozytywne i negatywne aspekty jedynactwa w opinii młodzieży, "Społeczeństwo i Rodzina", 2013, nr 34, s. 89-101.     SiR_34_M.Szyszka
 23. Чи студенти ведуть здоровий спосіб життя? На підставі досліджень, проведених в Любліні (Польща) (Do the Students Lead a Healthy Lifestyle? Based on Student's Research), [w:] СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Students in the context of Globalization), Дніпропетровськ 2013, s. 123-128.
 24. Kondycja polskich rodzin- implikacje dla polityki rodzinnej, [w:] A. Pawlak, E. Hyży (red.), Rodzina – terra incognita? Przemiany rodziny w XXI wieku, Wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2012, s. 39-54.
 25. Jakość życia rodzin niepełnych w Polsce, [w:] K. Klimek, B. Więckiewicz (red.), Problemy współczesnej rodziny polskiej, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 157-173.
 26. Polska polityka rodzinna wobec skutków zagranicznej migracji zarobkowej, [w:] B. Więckiewicz (red.), Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, Wyd. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2011, s. 113-139.
 27. Pomoc dziecku i rodzinie migracyjnej. Formy i zakres pomocy w opinii społecznej, [w:] M. Świątkiewicz- Mośny (red.), Rodzina. Kondycja i przemiany, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 25-38.
 28. Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie. Rola komunikacji w kształtowaniu tożsamości rodziny i jej członków, [w:] S. Bębas, E. Jasiuk (red.), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2011, s. 451-464.
 29. Edukacja w Polsce – konieczność reformy i nowe wyzwania, „Roczniki Nauk Społecznych”,  2010, nr 2 (38), s. 255-274.
 30. Dziecko jako wartość we współczesnym społeczeństwie polskim, [w:] W. Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 369-383.
 31. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby, [w:] B. Płonka-Syroka, M. Skrzypek (red.), Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, Wyd. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 311- 322.
 32. Rodzina w demokracji - demokracja w rodzinie, [w:] D. Gizicka, Współczesne oblicza demokracji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. s.353-371. [współautorstwo z D. Gizicka]
 33. Fala” w szkole? Sprawcy, ofiary, motywy, [w:] P. Łuczeczko (red.), Przemoc i agresja w szkole, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009, s. 121-130.
 34. Promocja zdrowia w rodzinie. Zadanie dla polityki rodzinnej, [w:] K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Rodzina i choroba w kontekście psychospołecznym, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 327-340.
 35. Realizacja funkcji miłości w rodzinach wielodzietnych, [w:] W. Muszyński (red.), „Kocha się raz?” Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 396-408.
 36. Ubóstwo rodzin w Polsce po 1989r., [w:] D. Gizicka (red.), Społeczne dylematy Europy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 201-216.
 37. Więzi rodzinne czynnikiem wspomagającym kształtowanie tożsamości narodowej, [w:] L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Więzi rodzinne czynnikiem wspomagającym kształtowanie tożsamości narodowej, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 439-451.
 38. Współczesna rodzina-polskie dylematy, [w:] M. Szyszka (red.), Społeczeństwo –Przestrzeń -Rodzina, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 275-288
 39. Męska kobieta czy kobiecy mężczyzna – role małżeńsko-rodzinne we współczesnej rodzinie polskiej, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 212-224.
 40. Modele polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, [w:] D. Gizicka, W. Gizicki (red.), Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.140-152.
 41. Obecna i przyszłościowa polityka rodzinna w Polsce, [w:] L. Dyczewski, Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 241-262.
 42. Społeczny wymiar bezrobocia w Polsce i jego konsekwencje dla rodzin, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2007, Tom XXXV, s. 43-64.
 43. Kwestia mieszkaniowa w Polsce jako problem społeczny i metody jej rozwiązania po 1989 roku, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2006, Tom XXXIV, s. 183-202.

Sprawozdania/omówienia:

 1. Konteksty życia rodzinnego. Obszary badawcze w socjologii rodziny, W. Szymczak (red.), 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, Wyd. KUL, Lublin 2018, s. 125-140. [współautorstwo z D. Gizicka]
 2. Ojciec Profesor Leon Dyczewski - badacz małżeństwa i rodziny, "Societas/Communitas", 2016, nr 1 (21), s. 287-293.
 3. Sprawozdanie z obrad grupy „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (Gdańsk, 15 września 2016 r.), "Roczniki Nauk Społecznych", 2016, Tom 8(44), Nr 2, s. 281-284.
 4. Sprawozdanie z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Role rodzinne - między przystosowaniem a kreacją" (Poznań, 5 listopada 2015), "Societas/Communitas", 2016, nr 1 (21), s. 273-280.
 5. Sprawozdanie z konferencji 'Bariery ograniczające dzietność w Polsce' (Warszawa 5 grudnia 2012r.), "Roczniki Nauk Społecznych", 2012, Nr 4 (40), s. 199-201.
 6. Społeczeństwo – przestrzeń - rodzina. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce (omówienie), „Roczniki Teologiczne” (Roczniki Nauk o Rodzinie), 2010, Tom 2 (57), s. 254-256.
 7. Małżeństwo i rodzina jako przedmiot badań socjologii, Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania, [w:] S. Fel, J. Gałkowski, J. Zabielska (red.), Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 191-197.

 

Realizacja projektu:

Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej [15.08.2009 - 31.12.2010], Projekt finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Umowa o finansowanie nr 461 II z dnia 14.08.2009 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

 

Inne projekty:

Lubelski Festiwal Nauki, realizowany temat pt. „Badania sondażowe. Wierzyć czy nie wierzyć?”, [współautorstwo z D. Gizicka], w latach 2005 - 2013

"Komunikacja dla Integracji: sieci społeczne dla różnorodności", [przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu dla Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin], lipiec 2014

 

Organizacja konferencji:

 • Rodzina - Rozwój - Partycypacja. Kierunki przemian społecznych - konferencja naukowa

29.05.2018, Lublin, Instytut Socjologii KUL, Urząd Statystyczny w Lublinie i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 • Narzeczeństwo - dyktat czy wybór? - seminarium naukowe

17.05.2018, Lublin, Sekcja Socjologii Rodziny PTS, Oddział Lubelski PTS i Instytut Socjologii KUL

 • Polska kwestia miejska - seminarium naukowe

22.11.2017, Lublin, Oddział Lubelski PTS i Instytut Socjologii KUL

 • Współczesne ojcostwo - seminarium naukowe z cyklu  „Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych”

6.12.2016, Lublin, Sekcja Socjologii Rodziny PTS i Instytut Socjologii KUL

 • Obraz współczesnej rodziny. Przemiany, problemy, perspektywy - konferencja

24-25.11.2014, Lublin, Instytut Socjologii KUL

 • Rodzina 2013 - konferencja

21-22.10.2013, Lublin, Instytut Socjologii KUL, Instytut Socjologii UMCS oraz Urząd Statystyczny w Lublinie 

 • Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Problem eurosieroctwa w Polsce - konferencja

25.11.2010, Lublin, Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania Instytut Socjologii oraz Katedra Życia Społecznego Rodziny Instytut Nauk o Rodzinie, KUL

 • Uroczystość wręczenia Prof. dr. hab. Piotrowi Kryczce Księgi Jubileuszowej   'SPOŁECZEŃSTWO – PRZESTRZEŃ – RODZINA'  (red. M. Szyszka) - konferencja

4.06.2009, Lublin, Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania Instytut Socjologii KUL

 

Nagrody:

2017r. - Nagroda Rektora KUL - indywidualna III stopnia - za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2014r. - Nagroda Rektora KUL - indywidualna IV stopnia - za publikację monografii "Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania" oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2009r. – Nagroda Rektora KUL – indywidualna – za wyróżniającą się rozprawę doktorską

2007r. – Nagroda Rektora KUL – zespołowa IV stopnia – za przygotowanie i udział w IV Lubelskim Festiwalu Nauki