dr Małgorzata Szyszka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

Stanowisko: Asystent

2016

Prace licencjackie
 • Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec dopalaczy. Na podstawie badań socjologicznych w Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie
 • Problem alkoholowy w rodzinie. Na podstawie badań socjologicznych studentów psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Skutki zagranicznej migracji zarobkowej dla funkcjonowania rodziny w świetle stanu badań socjologicznych
 • Migracja zarobkowa w Polsce jako zjawisko społeczne. Dynamika zmian po 2004r. w świetle badań socjologicznych
 • Samotne macierzyństwo w opinii studentek pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Pracoholizm jako czynnik zagrażający funkcjonowaniu rodziny w świetle stanu badań socjologicznych
 • Kohabitacja jako forma związku przedmałżeńskiego w świetle stanu badań socjologicznych
 • Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży. Na podstawie badań socjologicznych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
 • Funkcjonowanie rodziny w sytuacji bezrobocia w świetle stanu badań socjologicznych
 • Polityka rodzinna państwa wobec rodzin wielodzietnych w świetle stanu badań socjologicznych
Prace magisterskie
 • Więzi rodzinne czynnikiem przekazu kulturowego. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Uwarunkowania i dynamika rozwodów w Polsce po 1989 roku w świetle literatury przedmiotu
 • Kohabitacja w opinii pracowników firmy telekomunikacyjnej TELE-PROMO w Lublinie
 • Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Funkcje i zadania rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością ruchową w świetle literatury przedmiotu
 • Rodzinne i zawodowe role kobiet pracujących w opinii matek dzieci w wieku do lat 3. Na podstawie badań socjologicznych w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie
 • Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży. Na podstawie badań socjologicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
 • Rodzinne i zawodowe role kobiet pracujących w opinii klientek Centrum Hurtowego JS w Lublinie

2015

Prace magisterskie
 • Zjawisko konsumpcjonizmu w świetle katolickiej nauki społecznej
 • Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej w świetle stanu badań socjologicznych
 • Rola ojca w opinii młodzieży gimnazjalnej. Na podstawie badań socjologicznych w Gimnazjum Salezjańskim im. ks. Augusta Czartoryskiego w Przemyślu
 • Postawa wobec adopcji. Na podstawie badań socjologicznych w Łęcznej
 • Społeczny wymiar rozwodu w świetle stanu badań socjologicznych
 • Postawa wobec chorego psychicznie. Na podstawie badań socjologicznych w gminie Padew Narodowa

2014

Prace licencjackie
 • Wizerunek mniejszości romskiej w opinii mieszkańców dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
 • Aktywność zawodowa kobiet w Polsce. Dynamika zmian po 1989 roku w świetle stanu badań socjologicznych
 • Pozycja kobiety w Chinach na przełomie XX i XXI wieku w świetle stanu badań socjologicznych
 • Konsumpcyjny styl życia w opinii studentów KUL
 • Styl życia graczy komputerowych. Na podstawie badań użytkowników forum gry League of Legends
 • Prozdrowotny styl życia w opinii studentów KUL
 • Plany edukacyjno-zawodowe maturzystów. Na podstawie badań w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Zamościu
Prace magisterskie
 • Przemoc wobec dziecka w świetle stanu badań socjologicznych
 • Rodziny wielodzietne w opinii studentów ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych w Polsce w świetle stanu badań socjologicznych
 • Rozwód w opinii studentów psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Sposby korzystania z Internetu przez gimnazjalistów. Na podstawie badań socjologicznych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimontowie
 • Problemy samotnego rodzicielstwa w Polsce w świetle stanu badań socjologicznych
 • Rodzinne i zawodowe role kobiece w opinii kobiet pracujących. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie
 • Skutki zagranicznej migracji zarobkowej dla funkcjonowania rodziny w opinii studentów psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie w świetle stanu badań socjologicznych
 • Rola ojca w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w świetle stanu badań socjologicznych

2013

Prace licencjackie
 • Sposoby korzystania z Internetu przez gimnazjalistów. Na podstawie badań w Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie
 • Zjawisko "sponsoringu" w opinii studentów pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Kultura czytelnicza studentów ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Podróżowanie jako styl życia w wypowiedziach wybranych polskich podróżników
 • Czas wolny singli w świetle stanu badań socjologicznych
 • Kohabitacja w opinii par kohabitujących. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie
 • Styl życia wegetarian. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie.
Prace magisterskie
 • Wzór kobiety sukcesu w świadomości licealistek I LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rykach
 • Dynamika bezrobocia w Polsce w latach 2002-2012 w świetle badań socjologicznych
 • Rodzinne i zawodowe role kobiece w opinii kobiet pracujących. Na podstawie badań socjologicznych w Zamościu
 • Sytuacja psychospołeczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym w świetle stanu badań socjologicznych
 • Przemiany funkcji socjalizacyjnej rodziny w Polsce w świetle stanu badań socjologicznych
 • Jedynactwo w opinii studentów psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Sytuacja psychospołeczna dziecka po rozwodzie rodziców. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Jedynactwo w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Społeczny wymiar współuzależnienia dorosłych dzieci alkoholików w świetle stanu badań socjologicznych
 • Role małżeńsko-rodzinne we współczesnej rodzinie polskiej. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Kompetencje technologiczne osób w podeszłym wieku. Na podstawie badań w Lublinie

2012

Prace licencjackie
 • Religijność studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego
 • Komunikacja sieciowa jako czynnik kształtowania stylu życia w ujęciu Manuela Castellsa
 • Przestępczość młodzieży w Polsce po 2006 roku. Uwarunkowania i dynamika zjawiska w świetle stanu badań socjologicznych
 • Aktywność fizyczna elementem zdrowego stylu życia. Na podstawie badań studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Prace magisterskie
 • Program Terapii Substytucyjnej i formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków. Na przykładzie Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie
 • Współczesny wizerunek ojca i jego rola w rodzinie. Analiza socjologiczna
 • Wzory picia alkoholu w świadomości młodzieży. Na podstawie badań w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w Kazimierzu Dolnym
 • Rozwody w Polsce po 1989 roku. Uwarunkowania i dynamika zjawiska w świetle literatury przedmiotu
 • Sytuacja materialno-bytowa rodzin wielodzietnych w Polsce w świetle stanu badań socjologicznych
 • Polityka rodzinna w Polsce po 2004 roku, jej cele i formy realizacji. Analiza teoretyczna
 • Społeczne uwarunkowania adopcji w Polsce w świetle stanu badań socjologicznych
 • Funkcja opiekuńcza rodziny i kierunki jej przemian w świetle dotychczasowych badań
 • Rodzina w rozłące migracyjnej w opinii mieszkańców Zamościa
 • Sytuacja dziecka w rodzinie pełnej i niepełnej. Socjologiczne studium porównawcze na podstawie literatury przedmiotu

2011

Prace licencjackie
 • Styl życia singli w Polsce. Na podstawie literatury przedmiotu
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie
 • Samobójstwa dzieci i młodzieży. Uwarunkowania i dynamika zjawiska
 • Styl życia współczesnej polskiej kobiety. Na podstawie literatury przedmiotu
 • „Świątynie konsumpcji” w życiu młodych ludzi. Na podstawie badań socjologicznych w CH Plaza Lublin
 • Rola ojca we współczesnej rodzinie polskiej
 • Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej. Na podstawie badań socjologicznych w gminie Lubartów
 • Zdrowy styl życia społeczeństwa polskiego na podstawie literatury przedmiotu
Prace magisterskie
 • Rodzinne i zawodowe role kobiet w Polsce po 1989 roku. Analiza teoretyczna
 • Kohabitacja jako alternatywna forma życia rodzinnego na podstawie literatury
 • Socjalizacja dzieci – wymiar rodzinny i instytucjonalny. Analiza porównawcza na podstawie literatury
 • Unijne programy aktywizujące zawodowo i społecznie dla osób bezdomnych. Na przykładzie Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowicach
 • Adopcja w opinii młodzieży licealnej. Na podstawie badań w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu
 • Alkoholizm – współuzależnienie członków rodziny w świetle literatury
 • Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży. Na podstawie badań w powiecie opolskim
 • Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym w świetle dotychczasowych badań
 • Rola ojca w rodzinie w opinii młodzieży. Na podstawie badań w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie

2010

Prace magisterskie
 • Anonimowi Alkoholicy - rodzinny i społeczny wymiar uzależnienia na podstawie dostępnej literatury
 • Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Funkcje założone a realizowane
 • Miejsce ludzi starszych w rodzinie. Analiza teoretyczna
 • Dynamika rozwoju narkomanii młodzieży w Polsce po 1989 roku. Analiza teoretyczna

2009

Prace magisterskie
 • Agresja i przemoc w szkole w opinii gimnazjalistów. Na podstawie badań w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Puławach
 • Konkubinat jako alternatywna forma życia małżeńsko - rodzinnego. Wymiar społeczny
 • Rozwód. Dynamika zjawiska, przyczyny i skutki
 • Uzależnienie młodzieży od alkoholu w świetle dotychczasowych badań
 • Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży. Na podstawie badań w chełmskich szkołach średnich
 • Sytuacja dziecka w rodzinie niepełnej
 • Aspiracje edukacyjno - zawodowe młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w gimnazjum w Siemieniu
 • Ludzie starzy w rodzinie w świetle dotychczasowych badań
 • Społeczny wymiar adopcji
 • Przemoc wobec współmałżonków. Wymiar społeczny
 • Sponsoring jako forma prostytucji nieletniej. Wymiar społeczny
 • Uzależnienie młodzieży od narkotyków w świetle dotychczasowych badań

2008

Prace magisterskie
 • Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży licealnej. Na podstawie badań w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Tarnogrodzie
 • Ubóstwo rodzin wielodzietnych w Polsce po 1989 roku
 • Więzi w rodzinie i małżeństwie - kierunki zmian
 • Przemiany w przestępczości młodzieży w latach dziewięćdziesiątych. Kierunki zmian.
 • Współczesne terapie a problem nawrotów w alkoholiźmie. Wymiar społeczny
 • Agresja i przemoc w szkole w opinii młodzieży. Na podstawie badań w LO im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
 • Rodziny zastępcze jako środowisko wychowawcze w świetle dotychczasowych badań
 • Uzależnienie mlodzieży od narkotykow. Przyczyny i skutki
 • Role rodzinne i zawodowe kobiety w Polsce. Obszary konfliktow w świetle dotychczasowych badań
 • Rozmiary akoholowego zagrożenia w Polsce po roku 1989. Dynamika zjawiska i kategorie osób najbardziej zagrożonych
 • Pozycja kobiety w polskiej rodzinie po 1989 r. Kierunki zmian.
 • Problem wyboru zawodu przez młodzież. Analiza teoretyczna
 • Zwyczaj "chodzenia ze sobą" w opinii młodzieży. Na podstawie badań w XIX LIceum Ogólnokształcącym im. M. J. Kuncewiczów w Lublinie.
 • Zmiana pozycji kobiet na rynku pracy po 1989 roku
 • Cele i aspiracje życiowe młodzieży. Rola ojca

2007

Prace magisterskie
 • Miejsce ludzi starych w rofzinie w świetle dotychczasowych badań
 • Przemoc i agresja w szkole w opinii gimnazjalistów. Na podstawie badań w gimnazjum im Edwarda Szylki w Ożarowie
 • Nieprzystosowanie społeczne młodzieży w Polsce (po 1989 r.). próba identyfikacji źródeł nieprzystosowania
 • Dziecko czy kariera zawodowa - na łamach miesięcznika Twój Styl (2004-2006)
 • Chory psychicznie i choroba psychiczna w opinii mieszkańców miasta powiatowego. Na przykładzie Parczewa
 • Małżeństwo i rodzina w planach życiowych młodzieży licealnej. Na podstawie badań w I Liceum Ogólnokształcącym im Księcia A J. Czartoyskich w Puławach
 • Uczestnictwo uczniów szkół ponadpodstawowych w kulturze masowej. Studium porównawcze na podstawie badań w Rzeszowie.
 • Alkohol a rozpad małżeństwa i rodziny w świetle dotychczasowych badań
 • Inicjacja alkoholowa i wzory picia wśród licealistów małego miasta. Na podstawie badań Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
 • Przemoc i agresja w szkole w opinii maturzystów. Na podstawie badań w I L.O. im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
 • "Kryzys ojcostwa"? Próba diagnozy zjawiska
 • Pozycja kobiety w rodzinie chłopskiej. Kierunki przemian w latach 1945-2004