dr Małgorzata Szyszka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

Stanowisko: Asystent


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Transnational families in the light of the practice-based approach
  [Transnarodowe rodziny w świetle teorii praktyk rodzinnych]
  [w:] Studia Demograficzne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Znaczenie małżeństwa i rodziny współcześnie

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Seniorzy i starzenie się w polskiej polityce rodzinnej
  [w:] Studia nad Rodziną
 • O solidarności pokoleń w świetle demograficznych przemian rodziny
  [w:] HORYZONTY WYCHOWANIA

2018

 • Kobieta w domu - kobieta w pracy. Znaczenie obu sfer dla pracujących kobiet
  [w:] Humanizacja Pracy
 • Rodzina w migracji - migracja w rodzinie. Wyzwania współczesności
  [w:] Rynek - Społeczeństwo - Kultura
 • Małżeństwo, rodzina, ojcostwo - tendencje przemian
  [w:] Roczniki Nauk Społecznych

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Konteksty życia rodzinnego. Obszary badawcze w socjologii rodziny

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Znaczenie polityki rodzinnej dla życia rodzinnego

  Organizacja konferencji krajowej

  • Rodzina - Rozwój - Partycypacja. Kierunki przemian społecznych

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Współpraca czy obojętność? O relacjach między pokoleniami

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej
   [w:] Studia Socjologiczne
  • Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet
   [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia
  • The Effects of International Economic Migration on the Family as seen by Lithuanian and Polish Students
   [Konsekwencje zagranicznej migracji zarobkowej dla rodziny w opinii litewskich i polskich studentów ]
   [w:] Socialinis ugdymas (Spausdinta)
  • Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kondycja rodzin w województwie lubelskim

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Rodzina niepełna - wyzwania badawcze
  • Senior filarem solidarności rodzinnej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Kondycja rodzin w województwie lubelskim

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Work-life balance w działaniach polskiej polityki rodzinnej
   [w:] Roczniki Socjologii Rodziny
  • Bezrobocie-ubóstwo-migracja zarobkowa? Problemy polskich rodzin
   [w:] Społeczeństwo i Edukacja

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Ojciec Profesor Leon Dyczewski - badacz małżeństwa i rodziny
   [w:] SOCIETAS/COMMUNITAS

  Artykuł w czasopiśmie

  • Sprawozdanie z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Role rodzinne - między przystosowaniem a kreacją" (Poznań, 5 listopada 2015)
   [w:] SOCIETAS/COMMUNITAS
  • Dyskusja redakcyjna: Małżeństwo, rodzina, ponowoczesność
   [w:] SOCIETAS/COMMUNITAS

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kobiety między domem a pracą. Oczekiwane wsparcie i instrumenty polityki rodzinnej na rzecz godzenia ról zawodowych z rodzinnymi
   [w:] Studia nad Rodziną
  • Kondycja demograficzna Polski priorytetem dla polityki rodzinnej
   [w:] Społeczeństwo i Edukacja

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wielodzietność w Polsce - społeczne postrzeganie i pomoc państwa
  • Bezpieczeństwo rodziny w polityce rodzinnej państwa

  Staż finansowany ze środków UE

  • Staż naukowo-dydaktyczny

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Motywy podejmowania pracy zawodowej przez kobiety

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Współczesna rodzina polska : przemiany, zagrożenia i wyzwania

  Organizacja konferencji krajowej

  • Organizacja konfeencji "Obraz współczesnej rodziny. Przemiany, problemy, perspektywy"

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Rektora KUL - indywidualna IV stopnia i

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Polityka rodzinna wobec przemian demograficznych Polski końca XX i początku XXI wieku
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych
  • Pozytywne i negatywne aspekty jedynactwa w opinii młodzieży
   [w:] Społeczeństwo i Rodzina

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Чи студенти ведуть здоровий спосіб життя? На підставі досліджень, проведених в Любліні (Польща)
   [Czy studenci prowadzą zdrowy styl życia? Na podstawie badań ]
  • Rodzina mało- czy wielodzietna? O przemianach modelu rodziny w Polsce

  Hasło słownikowe

  • Pauperization
   [Pauperyzacja]
  • Biographical method
   [Metoda biograficzna]
  • Education
   [Edukacja ]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Rodzina polska : wybrane aspekty funkcjonowania

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Obecna i przyszłościowa polityka rodzinna w Polsce

  2009


  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Społeczeństwo - Przestrzeń - Rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Rektora KUL – indywidualna

  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Społeczny wymiar bezrobocia w Polsce i jego konsekwencje dla rodzin
   [w:] Roczniki Nauk Społecznych