dr hab. Marcin Polkowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Niderlandzkiej

Stanowisko: Profesor KUL

2021

Prace magisterskie
 • Wonderen en het wonderlijke in de Middelnederlandse literatuur: vorm, functie en interpretatie
 • Het motief van de dood in de middeleeuwse Nederlandse en Poolse literatuur
 • De bezetting door de ogen van een “kind van de Holocaust”. Een vergelijking van egodocumenten uit het bezette Polen en Nederland
 • "Voor uw en onze vrijheid”. De bevrijding van Breda door de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanisław Maczek

2020

Prace magisterskie
 • Het motief van muziekinstrumenten in de Nederlandse emblemata van de Gouden Eeuw
 • Het beeld van de ‘Ander’ in koloniale en postkoloniale literatuur uit Vlaanderen en Nederland
 • Het beeld van de stad in de poëzie van de Nederlandse, Vlaamse en Poolse literaire avant-garde, 1910-1940
 • Het literaire beeld van het gezin in de naturalistische roman in Nederland omstreeks 1900
 • Het motief van de Watersnoodramp van 1953 in de Nederlandse literatuur en cultuur
 • Het beeld van de verzetsbeweging in Nederlandse romans over de Tweede Wereldoorlog
 • Verwachtingen en teleurstellingen van idealisten in de Vlaamse, Nederlandse en Poolse fictionele literatuur van de eerste decennia van de twintigste eeuw
 • Het beeld van plattelandsbewoners in de Nederlandse en Poolse romans van de late 19e en vroege 20e eeuw
 • Olędernederzettingen in Polen. Geschiedenis, cultuur en hedendaagse receptie

2019

Prace magisterskie
 • Tover- en dierensprookjes in Nederland en Suriname: een vergelijkende studie
 • Maatschappij en de rol van de vrouw onder de loep van Europese schrijvers uit de negentiende en de twintigste eeuw. Vergelijkende analyse van; 'De Pop' van Bolesław Prus, 'De Kapellekensbaan' van Louis Paul Boon en 'Vanity Fair' van William Thackeray
 • Visie op de multiculturele samenleving in de programma's van Nederlandse politieke partijen in de jaren 2008-2018

2017

Prace licencjackie
 • Het beeld van het kolonialisme in Heren van de thee van Hella Haasse
 • Geschiedenis van de Belgische koloniale activiteit in Kongo-Vrijstaat
 • Het conflict tussen goed en kwaad in Nederlandse sprookjes en legenden
 • Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland: de Nederlandse kolonisatie van Noord-Amerika in de zeventiende eeuw
 • De strijd tussen goed en kwaad in "Mariken van Nieumeghen"
 • Het motief van de muziek in Contrapunt door Anna Enquist en Point Counter Point door Aldous Huxley
 • De politieke rol en het maatschappelijk beeld van het koningshuis in Nederland en België
 • Het leven en het werk van Jheronimus Bosch
 • Vergelijking tussen speculatieve fictie en magisch realisme aan de hand van teksten uit de canon van de Nederlandse literatuur
 • Receptie van de werken van Johannes Vermeer in de Poolse literatuur
 • Vergelijking tussen de onderwijssystemen in Nederland en Polen
 • "Het laatste oordeel" van Hans Memling - een iconografische beschrijving in de context van de Nederlandse schilderkunst van de vijftiende eeuw
 • De Nederlandse musical: historische ontwikkeling en culturele achtergrond
 • Culturele en economische betrekkingen tussen Polen en de Nederlanden tijdens de 16e en de 17e eeuw aan de hand van Gdańsk
 • Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. De rol van Rob Inja en zijn stichting "Samen onderdak" in het kader van de Poolse-Nederlandse samenwerking
 • Kamp Westerbork en Concentratie- en Vernietigingskamp Majdanek: een cultuurhistorische vergelijking

2016

Prace licencjackie
 • Het uiteenvallen van familiebanden als gevolg van de Tweede Wereldoorlog aan de hand van De tweeling van Tessa de Loo
 • Pim Fortuyn en zijn invloed op de Nederlandse politiek en maatschappij
 • Het verleden, herinnering en vergeving in De Aanslag van Harry Mulisch
 • Het Wilhelmus als het volkslied van Nederland: zijn geschiedenis, betekenis en culturele functie
 • Het politieke programma van de Partij voor de Vrijheid en het Vlaams Belang en het fenomeen van de euroscepsis in Nederland en België
 • Poolse instellingen in Nederland

2014

Prace licencjackie
 • Tielman van Gameren - een Nederlands architect in Polen. Leven en werk.
 • De morele problematiek van het kolonialisme in Max Havelaar van Multatuli
 • Het beeld van het Nederlandse Koningshuis in de tegenwoordige Nederlandse cultuur op basis van artikelen uit de Nederlandse pers.
 • De Holocaust door de ogen van een kind (op basis van Het Achterhuis van Anne Frank).
 • Het beeld van vrouwelijke protagonisten in de eerste Nederlandstalige picareske romans

2013

Prace licencjackie
 • Het beeld van Holland in de poëzie van de twintigste eeuw. Een studie aan de hand van de gedichten van J.C.Bloem, H.Marsman en J. Slauerhoff
 • Zonde, bekering en vergeving in Mariken van Nieumeghen
 • Het beeld van de Nederlandse koloniale ambtenaar in 'Max Havelaar' van Multatuli.
 • Het motief van "Minne" in het werk van Nederlandse vrouwelijke mystici
 • Griezelverhalen: de 'Gothic novel' in de Nederlandse literatuur.
 • Het verschijnsel van het realisme in de negentiende eeuwse proza - op basis van verhalen uit de 'Camera Obscura'
 • De liefde als thema in de lyrische poëzie uit de 17de eeuw
 • Lijden en bevrijding in het denken van Edward Schillebeeckx

2012

Prace licencjackie
 • Receptie van 'Karel ende Elegast' in de Middeleeuwen
 • 'Was iedereen schuldig en onschuldig?' De analyse van Harry Mulisch' 'De Aanslag' in het kader van de Nederlandse ervaring van de Tweede Wereldoorlog.
 • Metafictie en intertextualiteit in Max Havelaar van Multatuli.
 • 'Reinaert de vos' als omgekeerde wereld
 • De figuur van de hertog van Alva in het Geuzenliedboek.
 • Vertelniveaus en hun functie in Max Havelaar van Multatuli.
 • Religieuze liederen rond 1600
 • Fictie en historische waarheid in 'Oeroeg' van Hella S. Haasse
 • Max Havelaar - de receptie, overeenkomsten en verschillen tussen roman en film.
 • Waar woord en beeld samengaan: het ontstaan en de ontwikkeling van Nederlandse emblemata.

2011

Prace licencjackie
 • Wat is de functie van autobiografische motieven in "Tsjip" van W. Elsschot?
 • Relaties tussen Polen en Belgen in "Tsjip/De Leeuwentemmer" van W.Elsschot. Hoe verandert Laarmans leven na de geboorte van zijn kleinzoon.
 • Was Ruusbroek wel orthodox? Wat dachten zijn tijdgenoten daarover? Overeenstemming van zalige Jan van Ruusbroek werken met katholieke doctrine.
 • Hoe toont Harry Mulisch het beeld van het nazisme in "De ontdekking van de hemel"?
 • Karel de Grote- het ideaal van een middeleeuwse koning en ridder in "Karel ende Elegast".
 • Rol van temperament bij "Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan..." door Louis Couperus.
 • Hoe bepaalt de liefde de handelingen van de personages in "Oorlogswinter" van Jan Terlouw (aan de hand van de relatie tussen Michiel ein zijn oom Ben).
 • Wat is het beeld van God in de natuurlyriek van Guido Gezelle?
 • Wat zijn de kenmerken van het magisch-realisme in de roman "De komst van Joachim Stiller" van Hubert Lampo?
 • Eerste nederlandse vertaling van Erasmus' "Lof der zotheid".
 • "Ars Poetica" van Herman de Coninck op basis van gekozen gedichten.
 • Geloof is sterker dan dood. De waarheid die we in de gekozen gedichten van Anton van Widerode ontdekken.
 • Wat is de funktie van het concept van 'geluk' in brieven van Willem Bilderdijk?
 • Wat zijn de kenmerken van het naturalisme in "Eline Vere" van Louis Couperus?