dr hab. Marcin Polkowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Niderlandzkiej

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Artykuł w czasopiśmie

 • Tłumaczenia dzieł literackich Karola Wojtyły/Jana Pawła II na wybrane języki obce
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzja artykułu naukowego

 • Peer review of an article - Academia Letters
  [Recenzja artykułu - portal naukowy Academia Letters]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Devotion and the Printed Word in Delft around 1500: the case of Cransken van minnen (The Garland of Love), 1518
  [Pobożność i słowo drukowane w Delfcie około 1500 r. na przykładzie modlitewnika Cransken van minnen (Wieniec miłości), 1518]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Workshop 'Late Medieval and Early Modern Prayer Culture'
  [Warsztaty "Późnośredniowieczna i wczesnonowożytna kultura modlitewna"]

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • From Propaganda to the Denial of Free Speech: Politics and the Misuse of Language in Elizabethan England in the Writings of Anglo-Dutch Polemicist Richard Verstegan (c. 1550–1640)
  [Między propagandą a ograniczeniem wolności słowa. Polityka oraz nadużycia językowe w Anglii elżbietańskiej w pismach anglo-niderlandzkiego kontrowersjalisty Richarda Verstegana (ok. 1550-1640) ]
  [w:] Dutch Crossing-Journal of Low Countries Studies
 • “Beyde borghers, beyde leken, en van al de rest ghelijck, buyten geus en catholijck”. Het beeld van omgangsoecumeniciteit in de Roomsche reijs en Extractum katholicum van Joannes Stalpart van der Wiele
  ["Obaj mieszczanie, obaj świeccy, a poza tym bez różnicy, choć jeden to gez, a drugi - katolik". Obraz ekumenizmu kontaktów codziennych w "Podróży do Rzymu" i "Ekstrakcie katolickim" ks. Jana Stalparta van der Wiele]
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia
 • De Honderd artikelen van Henricus Suso in Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, hs. 2626
  [Sto rozważań Henryka Suzo w rękopisie Lublin, BU KUL 2626]
  [w:] Ons Geestelijk Erf

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Pierwsze wzmianki o KUL w prasie holenderskiej
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja artykułu naukowego

 • Recensie van een artikel - Roczniki Humanistyczne (peer review)
  [Roczniki humanistyczne (peer review)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Gebruik van Poolse realia en cultuurgebonden termen in Albrecht Rodenbachs Studenten van Warschau
  [Polskie realia kulturowe w dramacie Uczniowie warszawscy Albrechta Rodenbacha]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Dagen van het Nederlands - Theater en dans
  [Dni Języka Niderlandzkiego - Teatr i taniec]

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • “Het heele Land in 't klein”. Verkleining en uitvergroting in de topografische poëzie van Constantijn Huygens
  ["Krajem jestem – choć małym". Pomniejszenie i powiększenie w poezji topograficznej Constantijna Huygensa]

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Prorektora KUL ds. Nauki i Kształcenia

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • De toepassing van literair hertalen en vertalen in de didactiek van de literatuurwetenschap voor de buitenlandse neerlandistiek
  [Zastosowanie metod parafrazy i przekładu w dydaktyce literaturoznawstwa na potrzeby studentów uczących się j. niderlandzkiego jako j. obcego]
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • A Dutch Prayer Book with the Hours of Geert Grote from the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin (BU KUL, Lublin, ms. 2626)
  [Modlitewnik niderlandzki z godzinkami Geerta Grote z Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (sygn. BU KUL, rkps 2626)]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Miejsca cudów i przestrzenie modlitwy w średnioniderlandzkiej legendzie maryjnej Beatrijs

Recenzja książki naukowej

 • Willem Bilderdijk, Podróż powietrzna (1813, przekł. i oprac. D. Olszewski)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Research on Medieval Vernacular Prayer Books from the Low Countries in Poland
  [Badania nad średniowiecznymi wernakularnymi modlitewnikami z Niderlandów w Polsce]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Dagen van het Nederlands - Moderne ontwikkelingen in taal- en letterkunde
  [Dni Języka Niderlandzkiego - Nowe trendy w językoznawstwie i literaturoznawstwie]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Modlitewnik niderlandzki ze zbiorów BU KUL (rkps 2626) na tle podobnych rękopisów ze zbiorów polskich bibliotek

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Niderlandzkie przykładne opowieści. Konteksty literackie i kulturowe delfckiej Księgi cudów Najświętszej Maryi Panny

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Cenny zabytek z kręgu devotio moderna
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Een boek dat niet onbewogen laat: Middelnederlands handschrift ontdekt in Lublin (Polen)
  [Księga, która porusza czytelnika: Średnioniderlandzki rękopis odnaleziony w Lublinie (Polska)]
  [w:] Vaktaal [Amsterdam]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • W obronie wiary. Kultura literacka społeczności katolickiej w Północnych i Południowych Niderlandach na tle tolerancji religijnej w dobie Złotego Wieku
 • De Moderne Devotie als een Europese beweging van mensen, boeken en ideeën. Rondom een Middelnederlands Getijdenboek uit de Universiteitsbibliotheek van de Johannes Paulus II Katholieke Universiteit Lublin
  [Devotio moderna jako ruch europejski - ludzie, książki i idee. Wokół Godzinek Niderlandzkich z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL]

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Geertrui van Oosten en de ruimtelijke poëtica van Delft
  [Geertrui van Oosten a poetyka przestrzenna Delft ]

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Dzieje króla Karola i rycerza Elegasta [pol. przekład średnioniderlandzkiego eposu rycerskiego Karel ende Elegast]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Literatuur in hertaling en vertaling in de didactiek van de literatuurwetenschap (NVT-context)
  [Przekład i parafraza utworów literackich w dydaktyce literaturoznawstwa niderlandzkiego (w kontekście nauki j. niderlandzkiego jako j. obcego)]
 • Unity and variety in the portfolio of printers in Delft (1477-1530)
  [Jedność i różnorodność w dorobku wydawniczym drukarzy delfckich (1477-1530)]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Miejsca cudów i przestrzenie modlitwy w epice średnioniderlandzkiej

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Oblicza miasta w niderlandzkiej poezji XVI i XVII wieku

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Książka drukowana w Delft (1477-1572): wspólnoty czytelników - konstrukcje tożsamości - komunikacja literacka w przestrzeni miasta

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rzeczpospolita a Niderlandy. Relacje literackie i kulturowe w dobie staropolskiej
 • The Exemplum in the Literary and Religious Culture of the Late-Medieval Netherlands
  [Exemplum w kulturze literackiej i religijnej późnośredniowiecznych Niderlandów]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Unknown Knight as a Catalyst of Psychological Growth in Karel ende Elegast and Sir Gawain and the Green Knight
  [Nieznany rycerz jako "katalizator" dojrzałości psychologicznej w romansach rycerskich Karel ende Elegast oraz Sir Gawain and the Green Knight]
  [w:] Kwartalnik neofilologiczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Richard Verstegan as a Publicist of the Counter-Reformation: Religion, Identity and Clandestine Literature
  [Richard Verstegan jako publicysta kontrreformacji: religia, tożsamość i literatura podziemna]

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Biografia Ferdinanda van Kessela w Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders J. Campo Weyermana i J. Houbrakena.

Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna

 • Wystawa fotografii "Spacer po Delft"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fiction, persuasion and information in renaissance England and the Low Countries: the polemical writings of Richard Verstegan
  [Fikcja, perswazja i informacja w Anglii i Niderlandach doby renesansu: pisma polemiczne Richarda Verstegana]
 • Literatuur en loca sacra. De katholieke geopoëtica van Delft
  [Literatura i loca sacra. Katolicka geopoetyka Delft]

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Literatura europejska średniowiecza i renesansu

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • A Sammelband with 17th Century Dutch Pamphlets from the University Library of the Catholic University of Lublin
  [Adligat zawierający siedemnastowieczne niderlandzkie druki ulotne z Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "[…] Non urbs, tamen urbibus ipsa major". The Image of The Hague in the Dutch Literature and Art of the 17th and 18th Century
  ["[…] Non urbs, tamen urbibus ipsa major". Obraz Hagi w niderlandzkiej literaturze i sztuce XVII oraz XVIII stulecia]
  [w:] Werkwinkel-Journal of Low Countries and South African Studies

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • “That true word … shal be felt withall”. The Incarnation of the Word in Sibilline Oracles as a Theme of Renaissance Poetry and Iconography
  ["Wszędzie zabrzmi ... Słowo prawdziwe". Wcielenie Słowa w przepowiedniach sybilińskich jako temat poezji i ikonografii doby renesansu]
 • De twee Unies, Lublin (1569) en Utrecht (1579), en andere "tweelingen" uit de cultuur en geschiedenis van de Poolse en Nederlandse Gouden Eeuw
  [Dwie Unie - Lubelska (1569) i Utrechcka (1579) - oraz inne "bliźnięta" z dziejów i kultury "Złotego Wieku" Polski oraz Niderlandów]

Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna

 • "Niderlandy w czerni i bieli. Wystawa fotografii Marcina Polkowskiego"

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Komparatystyka literacka

Działalność odczytowa

 • „Niderlandy – kraina miast nad wodą” - wykład popularnonaukowy

2014


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • De twee Unies, Lublin (1569) en Utrecht (1579), en andere “tweelingen” uit de Gouden Eeuw van Polen en de Nederlanden
  [Dwie Unie - Lubelska (1569) i Utrechcka (1579) - oraz inne “bliźnięta” ze Złotego Wieku Polski i Niderlandów]
 • Richard Verstegan: The clandestine publishing activities of an English émigré in Antwerp
 • ‘Centers of learning’, ‘communities of interpretation’ and ‘creative minorities’: the users of exempla collections in late-medieval Holland
  ["Ośrodki wiedzy", "wspólnoty interpretacyjne" i "twórcze mniejszości": użytkownicy zbiorów exemplów w późnośredniowiecznej Holandii]

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Komparatystyka literacka

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Reconstructing the Middle Ages : Dirk van Bleyswijck's Beschryvinge der stadt Delft and its uneasy relationship with the past
  [Rekonstrukcja średniowiecza: problematyczny stosunek do przeszłości w Beschryvinge der stadt Delft [Opisaniu miasta Delft] Dirka van Bleyswijcka]
  [w:] Zeventiende Eeuw

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Sibyls and the ‘Word-that-became-Flesh’ in Renaissance Poetry and Iconography
  [Sybille i "Słowo Wcielone" w poezji i ikonografii doby renesansu]
 • Defining 'City-ness': Cities and Non-Cities in Early Modern Chorographies from the Netherlands
  [Definiując pojęcie "miejskości". Miasta i "nie-miasta" w XVII-wiecznych chorografiach niderlandzkich]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Polska i Polacy w XVI/XVII-wiecznych chorografiach niderlandzkich (wykład w ramach Dni Kultury Niderlandzkiej)

2012


Książka naukowa recenzowana

 • A struggle for survival : the continuity of catholic religious literature in Holland : the example of Delft (1450-1650)
  [Walka o przetrwanie : zjawisko ciągłości katolickiej literatury religijnej w Holandii na przykładzie Delft (1450-1650)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Money, Profligacy and Avarice. Economic Behaviors in the Klucht van de Koe by G.A. Bredero in Relation to the Values of Dutch Christian Humanism
  [Pieniądz, rozrzutność i skąpstwo. Zachowania ekonomiczne w "Klucht van de Koe" G.A. Bredero w świetle wartości niderlandzkiego humanizmu chrześcijańskiego]
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia
 • „Emblematyczne śpiewniki? O pograniczu między muzyką a obrazem w siedemnastowiecznych niderlandzkich zbiorach emblematów”
  [w:] Terminus

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Ghy sult vertrout sijn woort 't profijt met vreugden winnen". De dialoog met een liefdesgod als structuurelement en overtuigingsmiddel in de voorredes tot 17e-eeuwse Nederlandse embleembundels
  ["Ghy sult vertrout sijn woort 't profijt met vreugden winnen" [Zaufaj jego słowu, a połączysz korzyść z radością]. Dialog z Amorem jako element strukturalny oraz środek perswazyjny w przedmowach do XVII-wiecznych niderlandzkich zbiorach emblematów]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Reconstructing the Middle Ages in Delft during the 17th Century: Dirck van Bleyswijck's Narrative about Geertruyd van Oosten
  [Rekonstruowanie średniowiecza w XVII-wiecznym Delft: Narracja Dircka van Bleyswijcka o Gertrudzie van Oosten]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • 18e Colloquium Neerlandicum

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda biblioteczna - Universiteitsbibliotheek Antwerpen
 • Kwerenda biblioteczna - Koninklijke Bibliotheek, Gemeentearchief Delft, Universiteitsbibliotheek Leiden

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Images for a Lover's Eye. Sonnets from Pieter Corneliszoon Hooft's Emblemata Amatoria and their European Poetic Lineage
  [Wizerunki dla spojrzeń zakochanych. Sonety Piotra Corneliszoona Hoofta ze zbioru Emblemata amatoria a tradycje liryki europejskiego renesansu]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Het “corresponderende lezen” van Odile Heynders als interpretatiemethode voor P.C. Hoofts “Waer 't dat Juppijn...”
  [Zastosowanie metody komparatystycznej Odilii Heynders do interpretacji sonetu P.C. Hoofta "Waer 't dat Juppijn" ["Gdyby Jowisz..."] ]
  [w:] Werkwinkel-Journal of Low Countries and South African Studies

2009

 • Poetry in the Age of Transition: 'Rhetoricians' and 'Rhetorical' Poetics in the Netherlands (1400-1550)
  [Poezja wieku przejściowego: "Retorycy" i poetyka "retoryczna" w Niderlandach (1400-1550)]
  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia

 • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • "Met onderwijs van reden": Hoofts sonnetten uit de "Emblemata amatoria"
   ["O przyczynach ucząc". Sonety Pietera Corneliszoona Hoofta w zbiorze Emblemata Amatoria]
   [w:] VakTaal

  2008


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • De Marquise de Monceaux, Roose-mond en de Winterkoningin van Bohemen: Oog in oog met de imitatio in gedichten van Honorat Laugier de Porcheres, Justus de Harduwijn en Daniel Naborowski
   [Markiza de Monceaux, Roose-mond i "Zimowa królowa" Czech: konfrontacja "oko w oko" ze zjawiskiem naśladownictwa w utworach Honorata Laugier de Porcheresa, Justusa de Harduwijna i Daniela Naborowskiego]

  2007


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

  • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

  2003


  Książka naukowa nierecenzowana

  • Representations of Male and Female Protagonists in Selected Narrative Songs from the Antwerps Liedboek
   [Postacie kobiet i mężczyzn i ich przedstawienie w wybranych pieśniach narracyjnych ze Śpiewnika Antwerpskiego ]

  2002


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

  • Huygens Nuffic
   [Huygens Nuffic]