Tomasz Nowicki

dr hab. Tomasz Nowicki (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polskie piesze pielgrzymki z Essen do Neviges w latach 1981-2005
  [w:] Studia Polonijne

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Przedmowa

Recenzja książki naukowej

 • Tuchom. Szlachetne dziedzictwo kaszubskiej wsi
 • Dzieje parafii Wielopole Skrzyńskie do roku 1945

Recenzja artykułu naukowego

 • Rozproszone dziedzictwo. Kwestia rewindykacji polskich zasobów archiwalnych

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacji we współczesnej edukacji i integracji międzypokoleniowej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zbiory fotograficzne w Archiwum Instytutu Jana Pawła II KUL

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Fotografie w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie

2020


Książka naukowa recenzowana

 • Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 14 VI 1991. Edycja źródłowa

Artykuł w czasopiśmie

 • Maria Trojanowska (1947-2019)
  [w:] Miscellanea Historico-Archivistica
 • Doktor Maria Trojanowska (1947-2019) – wspomnienie
  [w:] Studia Archiwalne
 • Rajd Ali
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja artykułu naukowego

 • Pomorzanie w walce o powrót Pomorza Gdańskiego do Polski (1918-1920)
 • Testament jako credo, czyli o przywoływaniu sfery sacrum w rozrządzeniach ostatniej woli szlachetnie urodzonych mężczyzn w XVII-wiecznych Prusach Królewskich
 • Bractwa i fundacje religijne w Głogowie Małopolskim od XVI do XVIII wieku
 • Wieś Potakówka w świetle tzw. Metryki Józefińskiej z lat 1786-1789. Przyczynek do historii miejscowości

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The formation of Polish archival legislation on the eve of independence
  [Kształtowanie się polskiego prawodawstwa archiwalnego u progu niepodległości]
  [w:] STUDIA PRAWNOUSTROJOWE
 • Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem i personelem parafialnym diecezji włocławskiej w okresie nowożytnym
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Artykuł w czasopiśmie

 • XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Stanisław Kazimierz Olczak (4 IV 1936-3 IX 2018)
  [w:] Miscellanea Historico-Archivistica

Recenzja książki naukowej

 • Konfraternie i organizacje religijne w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej

Recenzja artykułu naukowego

 • Schematyzmy diecezji łódzkiej w okresie II Rzeczpospolitej (1922-1939) jako źródło do poznania jej struktury organizacyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Spuścizna archiwalna po ks. prof. Tadeuszu Styczniu SDS w zbiorach Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II - Instytutu Jana Pawła II

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Profesor Robert Frost

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Elektroniczne Archiwum Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II. Baza danych i komentarz merytoryczny
 • Księgi metrykalne Lubelszczyzny z czasów zaboru austriackiego - inwentaryzacja, digitalizacja i opracowanie

Udział w festiwalu nauki

 • Pokazy Grupy Rekonstrukcyjnej PRO ANTICA
 • Lubelski Festiwal Nauki
 • Lubelski Festiwal Nauki
 • Lubelski Festiwal Nauki
 • Lubelski Festiwal Nauki

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Organy w kościołach archidiakonatu pomorskiego w XVI-XVIII wieku
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ruch Światło-Życie w świetle danych statystycznych
 • Zaangażowanie duszpasterskie jezuitów w Bydgoszczy i na Kujawach w okresie staropolskim

Artykuł w czasopiśmie

 • Prof. Stanisław Olczak (1936-2018)
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Profesor Stanisław Olczak (1936-2018) - wspomnienie pośmiertne
  [w:] Studia Archiwalne
 • Prof. Dr hab. Stanisław Olczak
  [w:] Summarium

Recenzja książki naukowej

 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski

Recenzja artykułu naukowego

 • Schematyzmy diecezji łódzkiej w okresie II Rzeczpospolitej (1922-1939) jako źródło do poznania jej struktury organizacyjnej

Organizacja konferencji krajowej

 • Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich: stan i perspektywy badawcze

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich: stan i perspektywy badawcze

Organizacja konferencji

 • Uniwersytet Wolności. KUL wobec wydarzeń marcowych 1968 roku
 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna I. stopnia

Realizacja wystawy naukowo-artystycznej

 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spuścizna archiwalna po Ks. Profesorze Tadeuszu Styczniu SDS (1932-2010) jako przykład archiwum prywatnego po wybitnym uczonym
  [w:] Archiva Ecclesiastica

Recenzja książki naukowej

 • Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zaangażowanie duszpasterskie jezuitów w Bydgoszczy i na Kujawach w okresie staropolskim

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Przedstawienie stanu prac nad spuścizna prof. Tadeusza Stycznia SDS

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dos ecclesiae and dos parochii illustrated with an example of the canonical visitation of the parishes in the Diocese of Włocławek in the years 1710-1711
  [Dos ecclesiae i dos parochii na przykładzie wizytacji kanonicznej parafii diecezji włocławskiej z lat 1710-1711]
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem prafialanym i służbą kościelną w okresie nowożytnym (na przykładzie diecezji włocławskiej)

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Podróż wizytacyjna archidiakona Andrzeja Albinowskiego w archidiakonacie pomorskim w 1686 i 1687 r.
  [w:] Studia Geohistorica
 • Instrukcja kancelaryjna KUL a instrukcje Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Porównanie normatywów kancelaryjnych
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Absolwenci Alumnatu Papieskiego w Braniewie zaangażowani w duszpasterstwo parafialne na Pomorzu

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2
 • Encyklopedia 100-lecia KUL, t.1

Recenzja artykułu naukowego

 • Organista Stanisław Wyszyński (1876-1970)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Absolwenci Alumnatu Papieskiego w Braniewie zaangażowani w duszpasterstwo parafialne na Pomorzu
 • Dos ecclesiae i dos parochi - dwa źródła utrzymania nowożytnej parafii na przykładzie diecezji włocławskiej
 • Kształcenie archiwistów kościelnych na KUL

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Encyklopedia 100-lecia KUL

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ruch Światło-Życie w świetle ankiet z 1997 roku
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Recepcja uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce
 • Rodzaje archiwów w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym

Hasło encyklopedyczne

 • Żupan
 • Żarnowiec
 • Żurawski Krzysztof
 • Wojciech Pałuka
 • Wawrzyniec
 • Teodoryk z Klatowej
 • Wojciech z Sochaczewa
 • Wołucki Paweł
 • Wójtostwo
 • Wilhelm z Hirsau
 • Wisław z Kościelca, bp
 • Sieciech
 • Trąbki Wielkie
 • Wenanty
 • Warcisław I
 • Wejherowo
 • Wielkopolska
 • Witryk
 • Wolicki Cyprian Kazimierz
 • Zbigniew
 • Zakrystianin
 • Zbylut z Gołańczy
 • Ziemomysł, Siemomysł
 • Zofia, Zofia Holszańska, Sonka
 • Żukowo
 • Wacław Sporer
 • Wawrzyniec Polak
 • Władysław Herman
 • Władysław Odonic
 • Władysław Opolczyk
 • Władysławowo
 • Zbigniew z Łapanowa
 • Wawrzyniec z Raciborza
 • Wojciech z Bydgoszczy
 • Zofia
 • Ziemowit, Siemowit
 • Ziemowit
 • Tarło Andrzej
 • Stołowe

Recenzja książki naukowej

 • Rządcy placówek duszpasterskich archidiecezji gdańskiej

Recenzja artykułu naukowego

 • Tablica upamiętniająca zamordowanych organistów diecezji lubelskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Opinia w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Historia chrześcijaństwa w źródłach, sekcja IX

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kontynuować działalność społeczną ks.F.Blachnickiego - sesja I: O wolność i godność człowieka i narodów

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Recepcja uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa

 • Opracowanie zasobu Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II - Instytut Jana Pawła II

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Hasło encyklopedyczne

 • Suchy Dąb
 • Sopot
 • Starzyno
 • Szemud
 • Toruńska sprawa
 • Tymoteusz
 • Sieciech z Chmielnika
 • Sienieński Mikołaj
 • Strzelno
 • Tomasz OP
 • Tomasz z Sienna

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent,

Organizacja konferencji krajowej

 • Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zasięg oddziaływania Ruchu Światło-Życie – ujęcie statystyczne
 • Rodzaje archiwów w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność, Sesja 1

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Opracowanie zasobu archiwalnego w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

 • Działalność społeczna Ruchu Światło-Życie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1969-2007.

Działalność odczytowa

 • Słowo od autorów wygłoszone podczas promocji XVIII tomu Encyklopedii katolickiej

2012


Hasło encyklopedyczne

 • Przemysł, Przemko
 • Salomon Jan
 • Salomea
 • Rzeszowski Jan Feliks
 • Rzeszowski Jan
 • Ryksa (1130-1185)
 • Ryksa (1116-1155)
 • Ryksa (zm. 1288/98)
 • Promotoria
 • Przemysł, Przemek II Opawski
 • Przemysław I
 • Psarski Wojciech
 • Radulf
 • Radwan, biskup
 • Regalia
 • Regent
 • Regesta
 • Ruczel Mikołaj
 • Sasin Sasinowic z Trębek
 • Salomon Stanisław

Skrypt dydaktyczny

 • Zarządzanie współczesną dokumentacją
 • Informacja naukowa w archiwach
 • Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Leksykon Ziemi Żukowskiej

Recenzja książki naukowej

 • Działalność Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Majdanie koło Kolbuszowej w latach 1925 - 1962

Recenzja artykułu naukowego

 • Ojczyzna z popiołów powstała! - Wyprawa na Moskwę 1812 r. w listach pasterskich biskupów i wybranych kazaniach
 • Prorosyjska koncepcja odbudowania Polski w ogólnej wizji ładu politycznego w Europie według księcia A. J. Czartoryskiego. Rola Rosji w odbudowie Polski i stworzenia ładu politycznego w Europie według księcia A. J. Czartoryskiego
 • Algunas consideraciones sobre la cuestión rusa y turca en la política española de la época de Carlos III [Kilka uwag na temat polityki hiszpańskiej wobec Turcji i Rosji w epoce Karola III]

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Ministri ecclesiae : służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Terminy święceń na przykładzie księgi czynności pontyfikalnych biskupa Wojciecha Bardzińskiego z lat 1709-1723

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Duchowieństwo parafialne i służba kościelna w Żukowie w XVIII wieku

Hasło encyklopedyczne

 • Pniowski Jan
 • Porębski Piotr
 • Piotr ze Skórzewa, Pietrzyk
 • Piotr Wszeborowic
 • Pomorski Feliks

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Carbona ecclesiae – przyczynek do badań nad dochodowością kościołów parafialnych w archidiakonacie pomorskim na przykładzie wizytacji biskupa Rybińskiego z 1780/1781 roku
  [w:] Studia Pelplińskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Przysięga witryków z początku XIX wieku - przyczynek do badań nad udziałem świeckich w zarządzie dobrami kościelnymi

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Specjalizacja archiwalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1973-2000
  [w:] Res Historica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zmiany w programie nauczania archiwistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w kontekście wprowadzenia systemu bolońskiego

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku : studium prozopograficzne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Terminy święceń kapłańskich w XVIII wieku na przykładzie księgi święceń biskupa Franciszka Kanigowskiego

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów.

2007


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL

2004


Książka naukowa recenzowana

 • Słownik biograficzny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku

1991


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne