Andrzej Gładysz

dr Andrzej Gładysz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Instrumentologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Urodził się w 1985 roku w Tuchowie w Małopolsce. Ukończył III LO w Tarnowie i tamtejszą Szkołę Muzyczną I i II stopnia w klasie organów.

Absolwent historii (2009) i muzykologii (2011) na KUL. Doktorat w Instytucie Historii KUL (2015). Od 1 X 2015 r. wykładowca historii muzyki w Instytucie Muzykologii KUL (od 2019 Instytut Nauk o Sztuce).

 

Konferansjer, wokalista, animator kultury, rekonstruktor, popularyzator nauki.

 

Funkcje:

- ekspert Zespołu nauk humanistycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie Nauki o sztuce (od 11 VIII 2021),

- członek Zespołu koordynatorów Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL (od 1 VII 2021),

- dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca KUL (od 1  XI 2020),

- członek Zespołu Ekspertów KUL (od 1 X 2020),

- koordynator ds. komercjalizacji w Instytucie Nauk o Sztuce (od 1 X 2019),

- członek Rady Programowej kierunku Muzykologia w r. akad. (od 1 X 2019),

- członek komisji grantowej w dyscyplinie Nauki o Sztuce w r. akad. (od 1 X 2019),

- wiceprezes Chóru Akademickiego KUL (od 1 X 2008)

 

Zainteresowania:

- historia organów w Polsce

- organmistrzowie i muzycy kościelni w Polsce południowo-wschodniej

- rodzima muzyka wojskowa i instrumentaliści wojskowi

- dwór królewski u progu nowożytności
- historia wojskowości polskiej w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej

- wojny i wojskowość polska w okresie 1914-1945

- nowoczesne metody popularyzacji wiedzy o historii wojskowości (rekonstrukcja, gry planszowe i komputerowe)

 

Diałalność:

- Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL

- Pracownia Wojskowo-Historyczna Instytutu Historii KUL

- "Przegląd Historyczno-Wojskowy" - członek Redakcji

- Chór Akademicki KUL

- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 39"

współpraca:
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski

Stowarzyszenie Społeczne Ognisko Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Tuchowie

Lubelska Akademia Muzyki Dawnej

Stowarzyszenie Anthill

 

Wybrane publikacje:

 

Teksty złożone do druku

- Patrons of organ building and organ renovations in the Tarnów diocese churches in the second half of the 19th century (in the light of deans' visitations protocols), w: The Culture-Making Role of Musical Patronage. Contexts – Meanings – Perspectives, red. G. Joachimiak i in. (złożone do recenzji). PL Mecenasie budowy i remontów organów w kościołach diecezji tarnowskiej w 2 połowie XIX wieku (w świetle protokołów wizytacji dziekańskich), w: Studia Organologica, t. 7, red. M. Szymanowicz (złożone do recenzji).

- Polski organmistrz Stefan Krukowski i jego działalność na terytorium współczesnej Ukrainy w okresie międzywojennym, w: Studia Organologica, t. 7, red. M. Szymanowicz (złożone do recenzji - polskojęzyczna wersja tekstu wydanego na Ukrainie w 2021 roku).

2022

- Problem prywatnego nauczania organistów w pierwszej dekadzie XX wieku na łamach "Głosu Organistowskiego", w: Psalate Synetos, t. 3: Między formacją a improwizacją, red. M. Kierska-Witczak, T. Głuchowski, Wrocław 2022, s. 29-42 (w druku).

- Dworzanie konni królowej Bony Sforzy wobec curiensorum Zygmunta I Starego (1518-1525), "Perspektywy Kultury" 39 (4/2022), s. 93-110.

- [wydawnictwo źródłowe] Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. 3: 1 VIII 1941 - 31 VII 1942, wstęp i red. nauk J. Rabiński, oprac. dok. J. Kowalska, A. Gładysz, G.P. Urban, Warszawa-Lublin 2022.

2021

- Organy Jana Śliwińskiego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy-Zdroju, Lublin 2021.

- Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F, wstęp i oprac. A. Gładysz, Lublin 2021.

- Śląskie realizacje Stanisława i Stefana Krukowskich w świetle katalogu fabryki z grudnia 1935 roku, w: Organy na Śląsku, t. 8, red. M. Duźniak, Katowice 2021, s. 251-278.

- Kościelne wymagania związane z wykształceniem i kwalifikacjami organistów w świetle regulaminów diecezjalnych, w: Kulturowe i edukacyjne konteksty muzyki religijnej, t. 3, red. M. Biesaga, Bydgoszcz 2021, s. 85-112.

- Katalog Fabryki Organów St. Krukowski i Syn w Piotrkowie Trybunalskim z archiwum parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju jako źródło informacji o działalności zakładu organmistrzowskiego, "Roczniki Humanistyczne" 69 (2021), z. 12: Muzykologia, s. 121-139.

- Польський органний майстер Стефан Круковський та його діяльність на території сучасної України в міжвоєнний період, w: УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО, КУЛЬТУРА, ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, red. W. Dutczak i in., Ivano-Frankovsk 2021, s. 109-113.

- Udział dworzan konnych Zygmunta I Starego w działaniach zbrojnych podczas ostatniej wojny z Zakonem Krzyżackim, w: Wielkie wojny w Prusach. XIII-XX wiek, red. W. Gieszczyński, N. Kasparek, J. Maroń, Olsztyn 2021, s. 97-123.

- Courtiers of Foreign Background amongst the Horse Courtiers of King Sigismund I the Old in 1518-1526. Part Two: Significance of "Other" Courtiers in Military Activities of the Royal Court in 1519-1521 in the Light of Signature Registers of the Horse Courtiers, "Przegląd Historyczny" 112 (2021) nr 2, s. 377-395.

- Legia Akademicka w II Rzeczypospolitej. Zarys historii, w: Album Obóz wojskowo-społeczny Legii Akademickiej w Sorocku koło Trembowli. Lipiec 1939, red. ppłk W. Krzyżanowski, ppor. D. Duda, Warszawa 2021, s. 73-76.

- Kolejna edycja nagród im. Anieli hrabiny Potulickiej na Katolickim Uniwersytecue Lubelskim Jana Pawła II, "Panorama Lubelska. Ludzie. Samorząd. Gospodarka" marzec 2021, s. 18.

2020

- Konkurs na budowę organów w Krynicy-Zdroju w latach 1892-1894, w: Organy i ludzie II. Katalogi, opracowania, refleksje,red. M. Trzaskalik-Wyrwa, Warszawa 2020, s. 25-39.

- Rejestr dworzan konnych Zygmunta I Starego wysłanych do walki z Krzyżakami pustoszącymi Mazowsze na przełomie lipca i sierpnia  1520 roku, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2020 nr 4, s. 172-191.

- Musica Sacra im Schaffen von Krzysztof Penderecki (23. November 1933-29 Marz 2020), "Singende Kirche. Zeitschrift fur katholische Kirchenmusik" 2020 nr 3, s. 247-248.

2019

- Rekonstrukcje i inscenizacje historyczne jako metoda popularyzacji wiedzy o lokalnej historii Zabawy (na przykładzie działalności Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień39"), w: T. Gąsiorowski, A. Gładysz, M. Małozięć, Akcja Most III, Zabawa 2019, s. 17-23.

- [współautor J. Kowalska] Krakowskie spojrzenie na polską muzykę organową okresu Wielkiego Postu, "Pro Musica Sacra" 17 (2019), s. 223-227.

- [wywiad prasowy z red. M. Wolnym] Grono wybitnych oficerów jest szczególnie liczne, "Sieci" 5 III 2019, dodatek: Sukcesy II Rzeczypospolitej - Wojskowość: czas wielkich dowódców, s. 6-7.

- Institute of Musicology, w: One Hundred Years of Theology at The John Paul II Catholic University of Lublin, red. S. Nowosad i J. Mastej, Lublin 2019, s. 183-196.

- Academic Circle of Musicology Students, w: One Hundred Years of Theology at The John Paul II Catholic University of Lublin, red. S. Nowosad i J. Mastej, Lublin 2019, s. 243-246.

- Artistic Activities of Students of the Institute of Musicology, w: One Hundred Years of Theology at The John Paul II Catholic University of Lublin, red. S. Nowosad i J. Mastej, Lublin 2019, s. 247-252.

- Library of the Institute of Musicology, w: One Hundred Years of Theology at The John Paul II Catholic University of Lublin, red. S. Nowosad i J. Mastej, Lublin 2019, s. 271-272.

2018

- [współautor P. Chyryk] Organy ćwiczeniowe Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Historia i stan obecny, w: Studia Organologica, t. 6, red. M. Szymanowicz, Lublin 2018, s. 103-123.

- 50 lat działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL, "Roczniki Teologiczne" 65 (2018), z. 13: Muzykologia, s. 239-247.

- Zespoły Instrumentalne IM KUL, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t, 2, s. 644-645.

- Viheton '70, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, s. 507-508.

- Studia Organologica, , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, s. 400.

- Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL, , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 512-513.

- Koło Naukowe Historyków Wojskowości KUL, , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 506.

- Koło Muzykalno-Dramatyczne Studentów Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 503.

- Jozajtis Edward, , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 439.

- Chór Instytutu Muzykologii KUL, , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 105-106.

- Chór Akademicki KUL, , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 103-105.

- Chwałek Jan, , w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 111.

- Cantantes a quattuor voci, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 89.

- [Wywiad prasowy z red. K. Płachtą] Najczęściej śpiewana kolęda na świecie, "Rzeczpospolita" 27 XII 2018, s. A5.

- [Wstęp i redakcja nauk.] Tadeusz Kossak, Wspomnienia wojenne 1918-1920, Lublin 2018 [157 ss.]

- Ojciec Profesor Józef Ścibor (30 I 1930-3 VI 2017) - student, pracownik i świadek historii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, "Liturgia Sacra" 24 (2018) nr 51, s. 229-240.

- Instytut Muzykologii, w: 100 lat Teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 165-178.

- Koło Naukowe Studentów Muzykologii, w: 100 lat Teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 223-226.

- Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii, w: 100 lat Teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 227-232.

- Biblioteka Instytutu Muzykologii KUL, w: 100 lat Teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 249-250.

- Organy Józefa Cynara w diecezji tarnowskiej: Biała Niżna, Lichwin, w: Organy Wrocławia. Budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności, red. B.A. Tabisz, J.M. Łubocki, Wrocław 2018, s. 335-356.

- Muzyczne podróże Chóru KUL, "Przegląd Uniwersytecki" 2018, nr 1, s. 46.

2017

- "Kierunek: Wisła! Wiersze i pieśni 1939-1942" Adama Kowalskiego. Kilka refleksji o kulturze muzycznej żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w: Twórczość kompozytorów słowiańskich 1. połowy XX wieku. Zagadnienia wybrane, red. K. Krzymowska-Szacoń, Lublin 2017, s. 123-134.

- Nieistniejące organy firmy Braci Rieger z Karniowa w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie. Analiza instrumentoznawcza, "Roczniki Teologiczne" 64 (2017), z. 13: Muzykologia, s. 5-21.

- The Polish-Moldavian conflict (1506), w: War in History. The History of Polish and General Military Science, Lublin 2017, s. 85-102.

- Lista strat 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej (uzup. K. Pięciak), http://www.malopolskawiiwojnie.pl/index.php?title=Artyku%C5%82y (7.11.2017)

2016

- Organiści w kościołach dekanatu bobowskiego w świetle wizytacji dziekańskich ks. Stanisława Baniaka (1856-1869), "Annales Lublinenses pro Musica Sacra" 7 (2016), s. 67-82.

- The Organists in Churches of Bobowa Deanery in the Light of Father Stanisław Baniak's Dean Visitations (1856-1869), "Annales Lublinenses pro Musica Sacra" 7 (2016), s. 83-98.

- Organy w kościołach dekanatu tuchowskiego diecezji tarnowskiej do 1918 roku, w: Studia Organologica, t. 5, red. M. Szymanowicz, Lublin 2016, s. 107-126.

- Instrumentaliści w wojsku ostatnich Jagiellonów w świetle wybranych źródeł normatywnych (1507-1572), w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 63-79.

- Organy w kościołach dekanatu bobowskiego diecezji tarnowskiej w świetle protokołów wizytacji dziekańskich z lat 1856-1869, "Roczniki Teologiczne" 63 (2016), z. 13: Muzykologia, s. 163-172.

- (współaut. K. Pięciak) 6 Dywizja Piechoty: 12, 16, 20 Pułk Piechoty (Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918-1939, t. 6), Warszawa 2016.

- (współaut. J. Romanek) Najcięższe karabiny maszynowe, (Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939, t. 99), Warszawa 2016.

- Tradycje muzyki rozrywkowej na KUL wciąż żywe, "Przegląd Uniwersytecki" 2016, nr 4-5, s. 38.

- Organy śląskiej firmy braci Rieger z Karniowa w kościele św. Jakuba w Tuchowie, "Tuchowskie Wieści" 2016 nr 3, s. 29-31.

- Nowe informacje na temat bombardowania pociągu w pobliżu stacji kolejowej w Werchracie we wrześniu 1939 roku, "Gazeta Horyniecka" 2016 nr 44, s. 16-17.

- Chóralne reminiscencje. 95-lecie działalności Chóru KUL, "Przegląd Uniwersytecki" 2016, nr 3, s. 41.

- Historia organów w tuchowskim kościele pw. św. Jakuba Apostoła do I wojny światowej, "Tuchowskie Wieści" 2016, nr 2, s. 38-39.

2015

- Muzyczne spotkania z dziejami Ojczyzny w Filharmonii Lubelskiej, ""Kwarta. Pismo historyczno-społeczne" 2015 nr 4, s. 111-115,

- Bombardowanie pociągu w pobliżu stacji kolejowej w Werchracie, "Gazeta Horyniecka" nr 41, s. 18-20. 

2014

- (współaut. M. Szymanowicz): Z dziejów organów w kościele parafialnym w Ryglicach (diecezja tarnowska), "Tarnowskie Studia Teologiczne" 33 (2014), nr 2, s. 145-153.

- Żnin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1603-1604.

- Żerniki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1585.

- Złotków, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1436-1437.

- Zagórów, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 1174.

- Września, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 989-990.

- Wilczyn, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 588.

- Węglewo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 406.

- Wągrowiec, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, k. 308-309.

- Redakcja (współred. M. Baranowski, A. Niewiński): W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Oświęcim 2014 (Seria Homo Militans, t. 2).

- Kampania Bogdana III Jednookiego w Polsce w 1509 roku a obrona Rohatyna, w: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, red. W. Caban, J. Smoliński, J. Żak, t. 1, Kielce 2014, s. 78-87.

2013

- Ujście, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1298-1299.

- Tuchów, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1128-1129.

- Trzemeszno, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1116-1117.

- Trląg, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 1026-1027.

- Świątkowo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 346.

- Ślesin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 251-252.

- Szpetal Górny, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, k. 119-120.

- Redakcja (współred. J. Gładysz, D. Lipska): Spes in virtute. Salus in victoria. Materiały z "IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości", Lublin 8-10 grudnia 2011, Zabrze 2013.

- Dworzanie Zygmunta I w wojnie z Mołdawią (1530-1532), w: Spes in virtute. Salus in victoria, red. J Gładysz, D. Lipska, A. Gładysz, Zabrze 2013, s. 58-76.

- Szamocin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 1408-1409.

- Sumin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 1203-1204.

- Strzelno, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013,  k. 1070.

- Strzelce, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 1064-1065.

- Staw, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 895.

- Sokolniki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 553.

- Słupca, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 419.

- Sławsk Wielki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 353-354.

- Skoki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 292-293.

- Sędzin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, k. 85.

- Militarne aspekty funkcjonowania dworu królewskiego ostatnich Jagiellonów - stan badań i ich perspektywy, w: Ad perpetuam rei memoriam. Jagiellonowie i ich czasy w historiografii polskiej XVI-XXI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2013 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 4), s. 37-57.

2012

- Sprawozdanie: "Człowiek i wojna". Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej. Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (13 XII 2012), "Roczniki Humanistyczne" 60 (2012), z. 2: Historia, s. 203-205.

- Z historii organów w diecezji tarnowskiej, czyli jeszcze o Rudolfie Haase, organmistrzu lwowskim, w: Studia organologica, t. 4, Lublin 2012, s. 255-280.

- "Niemcy" - uczestnicy wojny moskiewskiej w wybranych relacjach wyższych dowódców polskich (1609-1612), "Teka Komisji Historycznej" 9 (2012), s. 32-52.

- Pozwolska wyprawa, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, s. 198.

2011

- Sprawozdanie: Konferencje z zakresu historii wojskowości w Instytucie Historii KUL w 2011 roku, "Roczniki Humanistyczne" 59 (2011), z. 2: Historia, s. 295-300.

- Militarne aspekty funkcjonowania dworu królewskiego ostatnich Jagiellonów - stan badań i ich perspektywy, w: Ad perpetuam rei memoriam. Jagiellonowie i ich czasy w historiografii polskiej XVI-XXI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2013 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 4), s. 37-57.

- Jedna, czy dwie chorągwie nadworne Zygmunta I w kampanii mołdawskiej 1509 r.?, w: Na z góry upatrzonych pozycjach, red. B. Międzybrodzki i in., Zabrze 2011, s. 93-103.

2010

- Organiści w parafiach obecnego dekanatu tuchowskiego od XVII do XIX wieku, "Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" 1 (2010), s. 75-82.

- Wojskowe osiągnięcia Zygmunta Augusta. Próba oceny, w: Sigismundus Augustus Rex, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2010 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 2), s. 149-166.

- Hiszpanie w wojsku polskim za czasów Zygmunta Augusta, w: Od Lepanto do Bailén. Studia z dziejów wojskowości hiszpańskiej (XV-XIX wiek), red. C. Taracha, Lublin 2010, s. 47-51.

- Battle of Newel, 19th of August 1562, w: Днi Нayки icтopичнoгo фaкyльтeтy, B. III, Ч. 3, Kиiв 2010, s. 212-213.

2009

- Redakcja: Księga Jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. B. Proc, A. Gładysz, J. Pożarowszczyk, wyd. 1 i 2, Lublin 2009.

- Armia Zygmunta Augusta w wyprawie inflanckiej 1557 roku – źródła a historiografia, w: Broń i wojna w dziejach człowieka, red. K. Badowska, W. Wasiak, P. Łuczak, Łódź [2009], s. 207-212.

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 6 (2009).

2008

- Wyprawa pozwolska Zygmunta Augusta w 1557 roku, „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 2: Historia, s. 81-107. 

- Militarne aspekty wypraw Tymofieja Chmielnickiego do Mołdawii w latach 1652-1653, w: Шeвчeнкiвcкa вecнa. Icтopiя. Maтepiaли мiжнapoднoї нayкoвo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї мoлoдиx yчeниx, B. VI, Ч. 2: Пpaцi acпipaнтiв тa cтyдeнтiв, T. 2, Kиїв 2008, s. 235-238.

- Recenzja: Dariusz Milewski, Wyprawa na Suczawę 1653, Zabrze 2007 (Bitwy/Taktyka, t. 16), "Rocznik KNHS KUL Ibidem" 5 (2008), s. 149-151.

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 5 (2008).

2007

- Statuty Koła Historyków Studentów KUL z okresu międzywojennego, "Rocznik KNHS KUL Ibidem" 4 (2007), s. 73-91.

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 4 (2007).

2006

- Redakcja: "Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ibidem" 3 (2006).