dr hab. Jacek Chachaj (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu: "Czy Julia z Kroniki Mistrza Wincentego mogła być Rychezą Lotaryńską? O znaczeniu przekazu Mistrza Wincentego dla rozważań o początkach Lublina"

2020


Książka naukowa recenzowana

 • O początkach lubelskiej wieży zamkowej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The development of the parish network in the archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research
  [Rozwój sieci parafialnej na terenie archidiakonatu lubelskiego do końca XVI wieku. Stan badań]
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Udział w programie TVP Lublin "Afisz" - rozmowa o książce "O poczatkach lubelksiej wieży zamkowej"

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Pałac czy dwór? Na Czechowie czy na Czechówce? Glossa do rozważań o krajobrazie kulturowym północno-zachodniej części historycznego Lublina
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Czas podjęcia budowy wieży zamkowej w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych
  [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wojenne losy lubelskiego legionisty Zygmunta Hałasa

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Dzieje Krakowskiego Przedmieścia od 2. połowy XIII do początków XVI wieku, w: Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej
 • Grody Lubelszczyzny od XI do początków XIV wieku

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Udział w filmie dokumentalnym "Podziemne historie Lublina. Kościół i klasztor dominikański na Starym Mieście"

Recenzja artykułu naukowego

 • Rola wód powierzchniowych w rozwoju Lublina

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu: "Kto i kiedy przywiózł do Lublina Relikwie Krzyża Świętego" dla przewodników po Lublinie
 • Wygłoszenie wykładu: Kto i kiedy przywiózł do Lublina Relikwie Krzyża Świętego

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zarys dziejów parafii Popkowice do początków XVII wieku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Znaczenie nowożytnych przekazów źródłowych dla badań nad dziejami Lublina w średniowieczu
 • Smuta w Carstwie Rosyjskim a Rzeczpospolita
 • Wielkie Księstwo Moskiewskie i Wielkie Księstwo Litewskie do wojny o Inflanty
 • Wkład księdza Bolesława Kumora w badania nad dziejami historycznej diecezji krakowskiej
 • Początki lubelskiego ośrodka kościelnego

Hasło słownikowe

 • Targowicki Zygmunt (zm. 1512), sekretarz królewski, kanonik przemyski i krakowski

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Россия – Польша: XIV-XVIII век. Пособие для учителей истории
  [Rosja-Polska. XIV-XVIII wiek. Materiały do nauczania historii]
 • Россия и Польша. Преодоление исторических стереотипов. XIV-XVIII. Пособие для учителей истории
  [Rosja-Polska: przezwyciężanie stereotypów. XIV-XVIII wiek. Materiały do nauczania historii]
 • Polska - Rosja. 1, XIV-XVIII wiek

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Udział w audycji Radia Lublin na temat Lublina w XII wieku
 • Udział w audycji Radia Centrum o obyczajach związanych z Andrzejkami

Recenzja książki naukowej

 • Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu

Recenzja artykułu naukowego

 • Alkohol w armii polskiej i szwedzkiej podczas „potopu” w świetle źródeł pisanych z epoki, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 85-97.
 • Sylwia Skiendziul, Kobiety – ofiary kapitulacji, na przykładzie Romildy, Rognety, Przedsławy i innych anonimowych niewiast napastowanych przez Krzyżaków, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 60-75.
 • Alkohol jako lekarstwo na podstawie przepisów zamieszczonych w traktacie Mihalya Lajosa Jeneya Partyzant, czyli sztuka prowadzenia pomyślnie wojny podjazdowej, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 107-117.
 • Śladem Głowackich herbu Prus I (do początku XVI w.); , - Częstochowskie Teki Historyczne, 8 (2018), s. 43-52.
 • Krzysztof Kwiatkowski, Kapitulacje załóg punktów umocnionych w wojnach pruskiej gałęzi Zakonu Niemieckiego z Litwą od końca XIII do początku XV stulecia, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 117-159.
 • Marek Radoch, Thobys i Friedeburg – dwie krzyżackie warownie na Żmudzi w 1409 roku (położenie i kapitulacja), w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 98-116.
 • Jan Ptak, Kary za poddanie twierdzy w średniowiecznej Polsce, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 87-97.
 • Tomisław Giergiel, Utrata nadziei czy podstęp? Kapitulacja grodu sandomierskiego 2 lutego 1260 roku, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 76-86.
 • Bartłomiej Killich, Kapitulacje w wyprawach Rusi na Bizancjum w świetle Powieści minionych lat, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017 [wyd. 2018], s. 46-59.
 • Walka ZWZ-AK z pijaństwem i skutkami nadużywania alkoholu w Obwodzie Puławy w latach okupacji niemieckiej, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 247-256.
 • Alkohol w Royal Navy w epoce Nelsona – antecedencje i konsekwencje, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 119-142.
 • „Pocisk uzbrajany wyciągnięciem korka” – alkohol a wojna na wybranych przykładach, w: Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 320-328.
 • Alkohol u Kozaków Zaporoskich w czasie pokoju i wojny do 1657 roku

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja pracy doktorskiej pt.: Od cmentarza rzędowego do krypt – przestrzeń sepulkralna Lublina w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Udział w panelu "Ustrój i organizacja grup religijnych i wyznaniowych w Rzeczypospolitej – perspektywa porównawcza"

Usługi eksperckie w kraju

 • Sporządzenie ekspertyzy naukowej dotyczącej pochodzenia i nazwy wieży znajdującej się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu: Od Czwartku i Żmigrodu do Felina i Węglinka. Kilka słów o osiedlach i dzielnicach Lublina na przestrzeni wieków.

2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jak mogli pachnieć ludzie Kościoła?
 • Łacińska parafia w Łęcznej do końca XVIII wieku
 • Obsada prałatur w lubelskiej kolegiacie pod wezwaniem św. Michała w epoce nowożytnej. Stan badań

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Rozwój struktur parafialnych na obszarze Lublina do połowy lat 70. XX wieku

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Jakubowice Murowane, Łysaków, Pliszczyn, Rudnik i Trześniów do pocz. XVII wieku
 • Konopnica od XIV do pocz. XVII wieku
 • Zemborzyce w XIV-XVIII wieku
 • Jakubowice Murowane, Łysaków, Pliszczyn, Rudnik i Trześniów do pocz. XVII wieku
 • Tatary i Hajdów do początków XVII wieku
 • Czwartek, Ponikwoda, Podzamcze i Słomiany Rynek do początków XVII wieku
 • Sławin i Wola Sławińska do początków XVII wieku
 • Abramowice od XIV do pocz. XVII wieku
 • Czechów od XIV do pocz. XVII wieku
 • Bronowice od XIV do pocz. XVII wieku
 • Dziesiąta do początku XVII wieku
 • Rury w XVI-XVIII wieku
 • Sławin i Wola Sławińska do początków XVII wieku
 • Kośminek
 • Czwartek, Ponikwoda, Podzamcze i Słomiany Rynek do początków XVII wieku
 • Tatary i Hajdów do początków XVII wieku
 • Konopnica od XIV do pocz. XVII wieku

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Początki Lublina nadal pełne pytań
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Udział w audycji Radia Lublin "Busola" - wypowiedź o polskich zwyczajach światecznych

Recenzja artykułu naukowego

 • Anna Czapla, Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbanomii Lublina, - Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie, t. 14 (2017), s. 291-299.
 • Piotr Rachwał, Stan badań nad demografią Lubelszczyzny w XVI-XIX wieku, - Roczniki Humanistyczne, t. 44 (2016), z. 2, s. 89-111.

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Rozwój struktur parafialnych na obszarze Lublina do połowy lat 70. XX wieku
 • Łacińska parafia w Łęcznej do końca XVIII wieku

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu "Związki archidiakonów lubelskich z kościołem farnym p.w. św. Michała Archanioła"
 • Wygłoszenie wykładu: "Który kościół w Lublinie jest najstarszy?" w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
 • Wygłoszenie wykładu: Tajemnice początków Lublina
 • Wygłoszenie wykładu: Polskie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe
 • Wygłoszenie wykładu "Początki Lublina - błogosławieństwo czy przekleństwo dla historyka" w Instytucie Historii UMCS
 • Wygłoszenie wykładu: Znaczenie kwestii pojawienia się dominikanów w Lublinie w dyskusji nad wczesnym okresem dziejów miasta
 • Wygłoszenie wykładu "Tajemnice początków Lublina" w czasie Lauru Konserwatorskiego 2017

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Prowadzenie panelu pt.: "Najnowsze odkrycia archeologiczne w Lublinie" w ramach "Było nie minęło... Spotkanie z historią"

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jak nie należy zajmować się historią. W odpowiedzi na recenzję Mateusza Kosonowskiego (Czy królowa Rycheza mogła coś wiedzieć o Lublinie? Na marginesie koncepcji powstania i rozwoju organizacji kościelnej w Lublinie w XI-XIV wieku pióra Jacka Chachaja)
  [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Czechów od XIV do pocz. XVII wieku
 • Bronowice od XIV do pocz. XVII wieku
 • Rury w XVI-XVIII wieku
 • Abramowice od XIV do początku XVII wieku
 • Zemborzyce w XIV-XVIII wieku
 • Kośminek
 • Dziesiąta do początku XVII wieku

Podręcznik szkolny

 • Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa II.

Realizacja nagrania dźwiękowego

 • Udział w audycji Radia Lublin "Cisza w eterze" poświęconej dziejom i kradzieży lubelskich relikwii Krzyża Świętego

Recenzja artykułu naukowego

 • Jan Szkudliński, „Do ostatniego tchu w piersiach”. Kontrowersje wokół postaw w obronie Westerplatte, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 191-196.
 • Tomasz Ciesielski, Przysięga wojskowa w armiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach saskich. Geneza – ewolucja roty – ceremoniał, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 97-112.
 • Dariusz Kupisz, O przysiędze żołnierzy formacji zbrojnych wystawianych przez sejmiki koronne w XVII i na początku XVIII w., w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 88-96.
 • Tadeusz Grab, Wojsko powstańcze – armia bez ceremoniału wojskowego?, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 145-154.
 • Piotr Derengowski, Przysięgi żołnierskie w okresie wojny secesyjnej, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 155-165.
 • Aleksander Bołdyrew, Służba wojsk pieniężnych jako kontrakt handlowy w Polsce ostatnich Jagiellonów, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 55-62.
 • Anna Jabłońska, Obraz szkolnictwa parafialnego archidiakonatu gnieźnieńskiego z końca XVII wieku w świetle wizytacji Stanisława Lipskiego, - Przegląd Historyczno-Oświatowy, R. 59 (2016), nr 3-4, s. 7-26.
 • Aleksander Bołdyrew, Czy hetman Jan Tarnowski był inicjatorem reformy uzbrojenia?, w: Mieczem i szczytem. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 79-86.

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ruskie tropy w średniowiecznym Lublinie
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Lubelski kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w świetle źródeł i literatury
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Najstarsze kościoły lubelskie

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Zarys dziejow Gorzkowa do konca XVIII wieku

Podręcznik szkolny

 • Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III
 • Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa II

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Rocznik Lubelski

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Lublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI-XIV wieku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jeden czy dwa groby? Transformacja obrazu czasu i przestrzeni sakralnej Lublina w dziełach Jana Długosza na przykładzie dominikańskiego kościoła św. Stanisława
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Trwałość dawnych elementów krajobrazu i sieci drożnej w ramach współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie ulic Krańcowej i Wilczej w Lublinie
  [w:] Studia Geohistorica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Przestrzeń święta w przedrozbiorowym Lublinie - wybrane zagadnienia
 • Formy życia gospodarczego na terenie gminy Jastków do XVI wieku
 • Tempo procesów urbanizacji i rozwoju sieci parafialnej w Lubelskiem w XV i XVI wieku

Podręcznik szkolny

 • Historia. Klasa II. Podręcznik dla gimnazjum, wydanie zmienione

Recenzja książki naukowej

 • Łacińska parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łucku (XV-XVIII w.)

Recenzja artykułu naukowego

 • P. Plisiecki, „Góra” i „wieża u mnichów” w lubelskim epizodzie księcia czerskiego Konrada II w 1288 roku, – Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie, 11 (2014), s. 7-19.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Jak mogli pachnieć ludzie Kościoła w czasach staropolskich?

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Historyczne, kulturowe i etnograficzne zróżnicowanie Lubelszczyzny na przełomie XIX i XX wieku
 • Rydwany ognia, czyli o tradycyjnej i wychowawczej roli sportu na Wyspach Brytyjskich
 • Formy życia gospodarczego na terenie gminy Jastków do XVI wieku

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad z dziennikarką "Naszej Historii" na temat dziejów kościoła św. Mikołaja

2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jastków w strukturach kościelnych na przestrzeni wieków
 • Archidiakoni lubelscy do końca XIV wieku

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 742
  [w:] Studia Geohistorica
 • [Rec.:] Mariusz Kulesza, Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011, ss. 360
  [w:] Studia Geohistorica

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • W poszukiwaniu najstarszego kościoła
  [w:] Nasza Historia

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada naukowa
  [w:] ROCZNIK KOLBUSZOWSKI

Recenzja książki naukowej

 • Studia Antrophologica. Pogranicza historii sztuki i kultury.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Lublin wczoraj i dziś - wycieczka po Lublinie
 • Lublin wczoraj i dziś
 • Prowadzenie dyskusji "Od XVI do XVIII wieku: Jak lepiej zrozumieć drugą stronę?”

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Lublin wczoraj i dziś

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ruskie tropy w średniowiecznym Lublinie

Udział w konferencji krajowej

 • Geograficzne uwarunkowania rozwoju przestrzennego historycznego centrum Lublina

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Jastków w strukturach kościelnych na przestrzeni wieków

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Bliżej schizmatyków niż Krakowa. Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku

2011


Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Bitwa pod Cedynią, Obrona Głogowa, Bitwa pod Płowcami, Bitwa pod Grunwaldem

Podręcznik szkolny

 • Historia : wiek XIX i wielka wojna : podręcznik dla gimnazjum : klasa III

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Powstanie parafii Łęczna, jej duchowieństwo, wierni i świątynia w czasach staropolskich
 • Wpływ szkół pijarskich na funkcjonowanie sieci szkół parafialnych na ziemiach ruskich Korony

Książka naukowa nierecenzowana

 • Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych

Podręcznik szkolny

 • Historia : czasy nowożytne : podręcznik dla gimnazjum : klasa II

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Przestrzeń święta w przedrozbiorowym Lublinie – wybrane aspekty

2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Archidiakoni lubelscy w XV wieku
  [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce
 • Rozwój sieci parafialnej i początki organizacji dekanalnej w diecezji krakowskiej do końca XII wieku. Próba podsumowania
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Czy ministri i ministri ecclesiae byli nauczycielami szkół parafialnych w XV wieku na terenie katolickiej archidiecezji lwowskiej?
 • Zaangażowanie dominikanów w rozwój sieci kościelnej na terenie łacińskiej diecezji kijowskiej do końca XVIII wieku

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Szpitale przy świątyniach łacińskich w Łęcznej w okresie przedrozbiorowym
  [w:] Merkuriusz Łęczyński

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zarys dziejów parafii w Łęcznej w okresie przedrozbiorowym

2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Opis granic województwa bracławskiego z 1570 roku w księgach wizytacyjnych diecezji łuckiej

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Podręcznik szkolny

 • Historia – czasy najnowsze. Podręcznik dla III klasy gimnazjum, wydanie zmienione

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Mapa wyznaniowa Rusi Koronnej w XVIII wieku – problemy, wątpliwości i propozycje rozwiązań
 • Wpływ szkół pijarskich na funkcjonowanie sieci szkół parafialnych na ziemiach ruskich Korony

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zaangażowanie dominikanów w rozwój sieci kościelnej na terenie łacińskiej diecezji kijowskiej do końca XVIII wieku

2006


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rozwój sieci świątyń katolickich obrządku łacińskiego na terenie diecezji kijowskiej do połowy XVII wieku

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Kilka słów o przodkach biskupa Gorala. Rodzina Goralów w świetle dziewiętnastowiecznych akt USC w Dysie

Podręcznik szkolny

 • Historia – czasy nowożytne. Podręcznik dla II klasy gimnazjum

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Kilka słów o przodkach biskupa Gorala. Ród Goralów w świetle dziewiętnastowiecznych akt USC w Dysie

2005


Książka naukowa recenzowana

 • Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej

2004


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Członkowie Bractwa Różańcowego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1699-1714
 • Dzieje parafii Lipsko w świetle zeznań jej mieszkańców z 1689 roku

2003


Książka naukowa recenzowana

 • Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Stan unickiego szkolnictwa parafialnego na terenie Korony w XVIII wieku w świetle akt wizytacji
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Książka popularyzująca naukę

 • Atlas historii Polski. Mapy i komentarze

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Informacje o rodzinie Raczko w aktach wizytacyjnych parafii Rusków
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zaludnienie ziem pierwszego zaboru austriackiego w świetle Opisania osiadłości Królestwa Galicyi i Lodomeryi

2001


Artykuł w czasopiśmie

 • Muzeum Sztuki Religijnej w Lubartowie
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

2000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Niemieckie osadnictwo na terenie dekanatu zatorskiego w średniowieczu
  [w:] Roczniki Humanistyczne

1999

 • Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Zator do końca XVI wieku
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Pierwotna sieć dekanalna w diecezji krakowskiej
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

 • Podręcznik szkolny

  • Atlas historyczny. Gimnazjum

  1998


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Powstanie dekanatów w archidiakonacie krakowskim
   [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach

  Podręcznik szkolny

  • Atlas historyczny dla klasy VII-VIII