dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Rozprawy doktorskie
 • Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu przymusu i bojaźni w świetle najnowszego ustawodawstwa
 • Wpływ Instrukcji Dignitas cannubii na orzecznictwo Sądu Biskupiego w Kielcach w latach 2005-2015
Prace magisterskie
 • Dowód z opinii biegłego w polskim procesie cywilnym i w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Studium prawno-porównawcze
 • Apelacja w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Dowód z dokumentu w polskim procesie cywilnym i w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Studium prawno-porównawcze

2019

Rozprawy doktorskie
 • Zasada kontradyktoryjności w systemie kanonicznego prawa procesowego
 • Vetitum w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
Prace magisterskie
 • Skuteczność opinii biegłego w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim Diecezji Witebskiej
 • Impotencja jako kanoniczna przyczyna nieważności małżeństwa
 • Uprawnienia asesora w processus brevior coram Episcopo
 • Skuteczność zeznań świadka w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

2018

Prace magisterskie
 • Badanie przedprocesowe-rola i znaczenie w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Nowe uprawnienia obrońcy węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
 • Przyczyny nieważności małżeństwa kanonicznego a przyczyny unieważnienia małżeństwa w prawie polskim
 • Zadania adwokata w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego
 • Skuteczność zeznań świadka w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

2017

Rozprawy doktorskie
 • Realizacja zadania sprawiedliwości w działalności Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w latach 1992-2012
Prace magisterskie
 • Brak formy kanonicznej jako podstawa nieważności małżeństwa
 • Rzecznik sprawiedliwości w procesach kanonicznych
 • Wymogi w odniesieniu do dokumentu w procesie dokumentalnym o nieważność małżeństwa
 • Udział osób świeckich w pełnieniu kościelnych urzędów sądowych
 • Czynności przedprocesowe wikariusza sądowego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
 • Udział adwokata w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa na podstawie akt spraw w Metropolitalnym Sądzie Lubelskim w latach 2005- 2010
 • Dowodzenie niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej w sprawach Sądu Biskupiego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej w latach 2011-2015

2016

Rozprawy doktorskie
 • Model kolegialności sędziowskiej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
Prace magisterskie
 • Instancyjność sądownictwa kościelnego
 • Niestawiennictwo stron w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Wpływ wotum obrońcy węzła na pewność moralną sędziego w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa na przykładzie Sądu Kościelnego w Brnie
 • Skuteczność zeznań świadka w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa z powodu wykluczenia dobra potomstwa
 • Zasada apelacyjności w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Kánon 1095 n. 3 Kodexu kanonického práva z roku 1983 jako důvod neplatnosti manželství na základě kauz Diecézního církevního soudu v Brně
 • Procesná účinnosť apelácií v kanonických prípadoch o neplatnosti manželstva
 • Pewność moralna podstawą wyrokowania w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
 • Zásada procesní ekonomie z perspektivy salus animarum
 • Skuteczność opinii biegłego w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa z powodu homoseksualizmu
 • Pogodzenie stron w kanonicznym procesie spornym
 • Querella nullitatis jako środek podważenia wyroku
 • Wymóg udziału biegłego w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu kanonu 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Udział adwokata w kościelnych procesach małżeńskich
 • Litis contestatio w kościelnych procesach małżeńskich
 • Úloha sudcu v kánonickom procesnom práve a slovenskom procesnom práve
 • Udział obrońcy węzła w kanonicznych sprawach nieważności małżeństwa z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd
 • Advokát v práve Slovenskej republiky a v kánonickom procesnom práve
 • Skuteczność oświadczeń stron w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa z powodu alkoholizmu
 • Kompetencje trybunałów apostolskich w zakresie najcięższych przestępstw przeciwko sakramentowi Eucharystii

2015

Rozprawy doktorskie
 • Votum separatum w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
Prace magisterskie
 • Orzecznictwo Sądu Biskupiego w Kaliszu w latach 2011-2012
 • Sposoby orzekania kanonicznej separacji małżonków
 • Prawa i obowiązki stron procesowych na etapie zaskarżalności wyroku w kanonicznym procesie spornym
 • Aktywność stron w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
 • Argumentacja skargi powodowej z tytułu błędu co do przymiotu osoby w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
 • Sprawy wpadkowe w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Przesłuchanie świadków w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa

2014

Prace magisterskie
 • Skrócone postępowanie apelacyjne
 • Zadanie biegłego w procesie do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego
 • Dowodzenie w procesie domniemanej śmierci współmałżonka
 • Skuteczność zeznań świadka z drugiej ręki w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Proces dokumentalny o nieważność małżeństwa
 • Realizacja zadań obrońcy węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa na przykładzie Sądu Biskupiego w Kielcach

2013

Prace magisterskie
 • Argumentacja wykluczenia dobra potomstwa w skardze powodowej na przykładzie wybranych spraw o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim w Rzeszowie
 • Argumentacja podstępnego wprowadzenia w błąd w skardze powodowej na przykładzie wybranych spraw o nieważność małżeństwa w Sądzie Metropolitalnym w Przemyślu
 • Znaczenie orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej w praktyce sądowej Kościoła
 • Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu błędu co do jedności lub nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa
 • Skutki publikacji akt w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Zasada równości stron w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

2012

Prace magisterskie
 • Realizacja zadań obrońcy węzła małżeńskiego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa na przykładzie Sądu Kościelnego w Radomiu
 • Zadania rzecznika sprawiedliwości w kanonicznym procesie spornym
 • Realizacja zadań obrońcy węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa na przykładzie Sądu Biskupiego w Rzeszowie
 • Realizacja zadań obrońcy węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa na przykładzie Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej
 • Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej na podstawie wybranych akt Sądu Metropolitalnego Szczecińsko-Kamieńskiego
 • Zadania sędziego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa z tytułu narkomanii
 • Zadania biegłego w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa z przyczyny alkoholizmu

2011

Prace magisterskie
 • Instytucja nowego wniesienia sprawy w świetle instrukcji "Dignitas Connubii"
 • Zasada kontradyktoryjności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Motywacja skargi powodowej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Sposoby orzekania separacji w prawie kanonicznym
 • Udział osoby trzeciej w procesie kanonicznym
 • Apelacja w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Specyfika spraw prowadzonych w Międzydiecezjalnym Sądzie Kościelnym w Almaty w latach 1998-2010

2010

Prace magisterskie
 • Zasada apelacyjności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Zasada kolegialności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Zasada poszukiwania prawdy obiektywnej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Zadania notariusza w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Pełnomocnik w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procesowe zadania obrońcy węzła małżeńskiego na etapie wyrokowania
 • Zasada litiskontestacji w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procesowe zadania obrońcy węzła małżeńskiego na etapie instrukcji sprawy

2009

Prace magisterskie
 • Przebieg dowodu z zeznań świadka w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Dowodzenie kanonicznej nieważności małżeństwa w przypadku transseksualizmu
 • Dowodzenie kanonicznej nieważności małżeństwa z tytułu Kanonu 1095 1° Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 • Realizacja nauczycielskiego i uświęcającego zadania Kościoła w świetle uchwał II Synodu Diecezji Kieleckiej z 1958 roku
 • Zadanie przewodniczącego w procesie o nieważność małżeństwa
 • Pewność moralna jako podstawa wyrokowania w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
 • Skutki procesowe dyskusji sprawy
 • Procesowe zadanie biegłego sądowego
 • Cytacja w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Instytucja obrońcy węzła małżeńskiego w prawie kodeksowym Kościoła łacińskiego
 • Instytucja niestawiennictwa strony pozwanej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Specyfika dowodzenia niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej w Trybunale Kościelnym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej
 • Trybunały Stolicy Apostolskiej

2008

Prace magisterskie
 • Dowodzenie niedopełnienia małżeństwa w kanonicznym postępowaniu "super rato"
 • Dowodzenie osobowości niedojrzałej w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
 • Skuteczność skargi powodowej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Dowodzenie nieważności małżeństwa zawartego pod przymusem
 • Dowodzenie alkoholizmu w orzecznictwie Trybunału kościelnego w Grodnie
 • Walor dowodowy dokumentacji medycznej w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
 • Walor dowodowy oględzin sądowych i wizji lokalnej w kanonicznym procesie spornym
 • Wartość dowodowa oświadczeń stron w kanonicznych sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Specyfika dowodzenia nieważności małżeństwa w przypadku schizofrenii
 • Walor dowodowy domniemania w kanonicznym procesie spornym

2007

Prace magisterskie
 • Skutki zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Psychologiczne aspekty dowodzenia alkoholizmu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Specyfika procedury dowodzenia w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku alkoholizmu w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości chwiejnej emocjonalnie w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości schizoidalnej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Specyfika udziału notariusza w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procesowa skuteczność oświadczeń stron w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku narkomanii w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości histrionicznej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Specyfika kanonicznego procesu dokumentalnego o nieważność małżeństwa
 • Systematyka przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w polskim prawie rodzinnym
 • Udział sędziego w kolejnych procedurach postępowania o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku pochodzenia z rodziny niepełnej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku erotomanii w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia nieważności małżeństwa z tytułu impotencji
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości psychoneurotycznej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Elementy formalne pojęcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w polskim prawie rodzinnym
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości homilopatycznej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Struktura sądownictwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim
 • Procedura zaskarżania wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu przeszkody węzła małżeńskiego
 • Wartość dowodowa wizji lokalnej i oględzin sądowych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości starczej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Elementy formalne wyroku
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości lękliwej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia nieważności małżeństwa w przypadku padaczki
 • Uprawnienia stron procesowych
 • Specyfika dowodzenia w przypadku choroby psychicznej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Przebieg dowodu z zeznań świadków w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia nieważności małżeństwa w przypadku transseksualizmu
 • Elementy formalne zawarcia małżeństwa w k.r.o i KPK z 1983 roku
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości paranoicznej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Udział notariusza w kolejnych procedurach postępowania o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości dyssocjalnej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia nieważności małżeństwa w przypadku stwardnienia rozsianego
 • Procedura dowodzenia nieważności małżeństwa w przypadku przeszkody pokrewieństwa prawnego
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości niedojrzałej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Specyfika dowodzenia nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu przeszkody pokrewieństwa
 • Procesowa ocena dokumentów w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku przeszkody pokrewieństwa w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Specyfika dowodzenia w przypadku schizofrenii paranoidalnej w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w przypadku osobowości narcystycznej w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Przebieg dowodu z opinii biegłych w kanonicznym procesie o niewazność małżeństwa
 • Specyfika udziału obrońcy węzła w kanonicznym procesie o niewazność małżeństwa
 • Procedura dowodzenia w sprawach o nieważność małżeństwa w przypadku pochodzenia z rodziny patologicznej

2004

Prace magisterskie
 • Czynności procesowe adwokata w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa
 • Czynności procesowe notariusza w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa
 • Przeszkoda węzła małżeńskiego w prawie kodeksowym Kościoła łacińskiego

2003

Prace magisterskie
 • Autorytet urzędu sędziego

2002

Prace magisterskie
 • Zadanie notariusza w kanonicznym postępowaniu o nieważności małżeństwa
 • Kanoniczne postępowanie dotyczące domniemanej śmierci wspólmałżonka w świetle polskiego ustawodawstwa synodalnego