dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Salus animarum jako istota reformy procesowej Papieża Franciszka

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 31. The principale of salus animarum as the essence of the contradictory charakter of the canonical rial
  [The principale of salus animarum as the essence of the contradictory charakter of the canonical rial]
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wykonanie wyroku oraz jego zaskarżenie

2019

 • Katedra Kościelnego Prawa Procesowego

 • Hasło w leksykonie

  • Właściwość sądowa
  • Sędzia kościelny
  • Opiekun
  • Relator
  • Sprawa główna
  • Zawiązanie sporu

  2018


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Badanie przedprocesowe czyli duszpasterskie. Rola i znaczenie dla sprawnego procesu małżeńskiego (MIDI, art. 2-5)

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Badanie przedprocesowe jako początek kanonicznego procesu małżeńskiego
   [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Zawiadomienie w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Skuteczność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
   [w:] Adnotatio iurisprudentiae : časopis jurisprudence kanonického práva
  • Biskup – pasterz i ojciec orzekający prawdę o małżeństwie
   [w:] Pedagogia Ojcostwa
  • Sędzia i obrońca węzła w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa wyrazicielami prawdy o małżeństwie
   [w:] Pedagogika Katolicka
  • Účinnost rozsudku v kanonickém řízeni o neplatnost manželstvi
   [Skuteczność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa]
   [w:] Adnotatio iurisprudentiae : časopis jurisprudence kanonického práva

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Processus brevior

  Organizacja konferencji krajowej

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus”
  • „Auctoritas in Iudicium” Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz Uroczyste Odnowienie Doktoratów

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Proces biskupi (skrócony)
  • Zasada salus animarum jako kryterium interpretacyjne obowiązków sędziego i obrońcy węzła małżeńskiego
  • Processus brevior
  • Początki nauczania kościelnego prawa procesowego w KUL

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canonibus qui sequuntur… (kanon 1402 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku)

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Zasada salus animarum jako centrum procesu kanonicznego
  • Próba pogodzenia stron w procesie kanonicznym

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada Naukowa
   [w:] Kościół i Prawo

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo (ISSN 2299 – 0283)

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Fides - Veritas - Iustitia : księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym Roberta Kantora p.t. „Rota Hiszpańska”. Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii (studium historyczno - prawne), wyd. Biblos, Tarnów 2013,

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Sposoby zaskarżenia wyroku
  • Ucinnost rozsudku v kanonickem procesu neplatnosti manzelstvi

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Klauzula – akt mądrości czy asekuracja

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

  • Przewodniczenie II A Sesji w czasie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”,

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Querela nullitatis – monolit instytucji a dwoistość formy.

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Arcivescovo Andrzej Dzięga, esperto in diritto processuale
   [Arcybiskup Andrzej Dzięga jako procesualista]
   [w:] Człowiek - Rodzina - Prawo
  • L’oggetto del vertenza come elemento strutturale del processo contenzioso canonico
   [Przedmiot sporu jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego]
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • System kanonicznego prawa procesowego
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • Sistema del diritto canonico processuale
   [System kanonicznego prawa procesowego]
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • Strona jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • La parte come elemento strutturale del contenzioso nel processo canonico
   [Strona jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego]
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • Sędzia jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • Przedmiot sporu jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • Arcybiskup Andrzej Dzięga jako procesualista
   [w:] Człowiek - Rodzina - Prawo
  • Come intendeva il processo canonico il Reverendo Professor Jerzy Grzywacz?,
   [Jak rozumiał proces kanoniczny Ksiądz Profesor Jerzy Grzywacz? ]
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • Jak rozumiał proces kanoniczny Ksiądz Profesor Jerzy Grzywacz?
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo
  • Il giudice come elemento strutturale del processo contenzioso canonico
   [Sędzia jako element strukturalny kanonicznego procesu spornego]
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo

  Hasło encyklopedyczne

  • Przysięga

  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Członek rady naukowej
   [w:] Kościół i Prawo
  • Rada Naukowa
   [w:] Człowiek - Rodzina – Prawo (ISSN 2299 – 0283)
  • Rada Naukowa
   [w:] Człowiek – Rodzina - Prawo

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent
  • Recenzent

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

  • Przewodniczenie III Sesji

  Udział w konferencji

  • Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych

  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Zasada dwustronności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Skutki deklaracji domniemanej śmierci w prawie kanonicznym a skutki uznania za zmarłego w polskim prawie rodzinnym. Studium prawno - porównawcze

  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

  • Tytuł XII, Tytuł XIII, Tytuł XIV, Tytuł XV Instrukcji Dignitas connubii

  Recenzja książki naukowej

  • Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent
  • Recenzent

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Kanoniczna pomoc prawna w kryzysie małżeństwa i rodziny
  • Querela nullitatis – monolit instytucji a dwoistość formy

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

  • Prowadzenie (wspólnie z prof. Stanisławem Wrzoskiem, ) Sesji Plenarnej w Auli Auditorium Primum

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zasada apelacyjności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Kanoniczne domniemanie prawne za ważnością małżeństwa jako przejaw troski o rodzinę.
  • Specyfika kościelnego postępowania sporno – administracyjnego w relacji do norm procesu zwyczajnego.
  • Formalno – prawny oraz eklezjalny walor dyskusji sprawy w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa.

  Hasło encyklopedyczne

  • Opiekun, II. 1. W prawie kanonicznym

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • recenzent

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

  • Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej

  Odznaczenie krajowe resortowe

  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Zasada tajności i publiczności w sądownictwie kościelnym.

  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Rozdział V. Prawo rodzinne. Kanoniczne prawo małżeńskie.(12. Kanoniczne prawo małżeńskie. 13. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa.)
  • Matrimonial and Family Law. (12. Canonical matrimonial law, 13. Canonical marriage annulment procedure.)

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej a różnica charakterów i umysłowości

  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  • współredaktor

  Recenzja książki naukowej

  • Rodzina w prawie
  • Mediacja w teorii i praktyce
  • Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • recenzent
  • recenzent

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Rola adwokata w procesie małżeńskim wg orzecznictwa Trybunału Roty Rzymskiej

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Indywidualna za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

  2007


  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

  • Podważenie wyroku, Proces oparty na dokumentach, Adnotacja o nieważności małżeństwa i formalności do przedstawienia na wstępie do celebracji nowego małżeństwa, Wydatki sądowe oraz bezpłatna obrona.

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Dylematy dotyczące udziału adwokata w procesie o nieważność małżeństwa.
   [w:] Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. IV.
  • Procesowa specyfikacja kanonicznej deklaracji domniemanej śmierci.
   [w:] Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia. T. IV.

  2006

 • Analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2005

 • Prawna zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2004

 • Istota litis contestatio w procesie kanonicznym.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2003

 • Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa.
  [w:] Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 3
 • Charakterystyka udziału stron w kanonicznym sądowym postępowaniu spornym.
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

 • 2002

 • O pojęciu kanonicznej niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa. Aspekt kanoniczny.
  [w:] Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia. T. 2.

 • 2001

 • Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła.
  [w:] „Prawo – Administracja - Kościół”