Krzysztof Kaucha

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Stanowisko: Profesor

Urodzony 22 II 1968 w Lublinie, prezbiter (od 1993) archidiecezji lubelskiej, pracownik naukowy KUL (Instytut Teologii Fundamentalnej – lubelska szkoła teologii fundamentalnej)

 

  1. Biogram naukowy

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie (profil humanistyczny).

W 1993 ukończył studia wyższe na Wydziale Teologii KUL (kurs A) uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie dysertacji Teologia objawienia i jej eklezjologiczne konsekwencje w pismach Avery Dullesa, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego. Od 1995 rozpoczął studia specjalistyczne w Sekcji Teologii Fundamentalnej KUL, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata w 1997. Od X 1997 zatrudniony w KUL jako asystent naukowo-dydaktyczny przy Katedrze Eklezjologii Fundamentalnej. W V 1998 obronił dysertację doktorską pod tytułem Agapetologiczna wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego. Od 2000 adiunkt. W XI 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II (Lublin: Wydawnictwo KUL 2008). Od 2010 na stanowisku profesora KUL.

 

    2. Dorobek naukowy:

Ilościowo obejmuje dwie monografie naukowe: Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina. Lublin: RW KUL 2000 (rozprawa doktorska), Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 (rozprawa habilitacyjna), ok. 50 artykułów naukowych, ok. 50 haseł leksykonowych i encyklopedycznych, 18 artykułów popularyzujących, 15 recenzji i 16 sprawozdań. Współredaktor 8 prac zbiorowych i monografii wieloautorskich, w tym m.in. Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 IX 2001) (red. M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin: TN KUL 2001), Leksykon Teologii Fundamentalnej (red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków: Wydawnictwo ,,M” 2002), Kościół w czasach Jana Pawła II (Red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo ,,Gaudium” 2005), Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin (red. I.S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007), Nauka wobec zjawisk paranormalnych (red. K. Kaucha, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ,,Biblioteka Teologii Fundamentalnej” t. 6), ks. Marian Rusecki. Traktat o Kościele (red. K. Kaucha, P. Królikowski, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014), Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce. 1050. rocznica Chrztu (red. J. Mastej, K. Kaucha, P. Borto. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). Był kierownikiem projektu badawczego ,,Leksykon Teologii Fundamentalnej” (1999-2001).

 

Treściowo dorobek naukowy obejmuje następujące zagadnienia: metodologia eklezjologii fundamentalnej, wiarygodność Kościoła, współczesne wyzwania dla wiarygodności Kościoła i jego krytyka, tożsamość Kościoła, nowe argumenty na rzecz wiarygodności chrześcijaństwa i Kościoła (werytatywny, agapetologiczny, kaloniczny, metafizyczny, sensotwórczy, antropologiczno-wokatywny, etyczny, kulturotwórczy, aksjologiczny, komuniotwórczy, europotwórczy, prakseologiczny), znaki wiarygodności Kościoła, wiarygodność i tożsamość Kościoła w Polsce, dzieje i dorobek naukowy lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej, myśl i dorobek naukowy ks. Mariana Ruseckiego, teologia fundamentalna w ujęciu J. Ratzingera, teologia fundamentalna a filozofia.    

 

 3. Zainteresowania naukowe: Bóg, sens życia, teologia fundamentalna (metodologia, eklezjologia fundamentalna), inne dyscypliny teologiczne, filozofia (zwł. Boga, religii, poznania, metodologia, metafilozofia, systemy filozoficzne), nauki (zwł. w relacji do problematyki teologicznej i wiarygodności chrześcijaństwa), budowa naukowych koncepcji, modeli, teorii, hipotez, argumentów, języka, praktyczne aplikacje teologii.

 

 

4. Główne osiągnięcia naukowe i organizacyjne:

- jeden z uczniów ks. prof. dr hab. dr hc. Mariana Ruseckiego (1942-2012) i kontynuatorów budowanej przez niego lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej,

- jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce,

- promotor 3 doktoratów w zakresie teologii fundamentalnej, 2 prac licencjackich z teologii systematycznej w języku angielskim (licencjat kościelny), 13 magisteriów z teologii, 4 magisteriów z mediteranistyki i 22 licencjatów z mediteranistyki,

- udział w 5 przewodach habilitacyjnych (trzykrotnie jako recenzent),

- recenzent 5 rozpraw doktorskich,

- praca w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym: II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej ,,Chrześcijaństwo jutra” (KUL, 18-21 IX 2001), międzynarodowego sympozjum ,,Europo, bądź sobą! Europejskie Forum w Lublinie o roli i zadaniach Kościoła w jednoczącej się Europie” dla uczczenia 84. urodzin Jana Pawła II (KUL, 17-19 V 2004; patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO), międzynarodowej konferencji ,,Prymat papieski w służbie jedności Kościoła“ (KUL 18 XI 2014),

- referat po angielsku ,,The Credibility of Faith. The Relationship between Faith and Reason in the Transmission of the Faith” na Międzynarodowym Kongresie Katechetycznym ,,Katecheta świadkiem wiary” zorganizowanym przez Papieską Radę ds. Promowania Nowej Ewangelizacji (Watykan-Rzym, 27 IX 2013),

- inicjator i koordynator corocznych Marian Rusecki Memorial Lectures organizowanych przez Instytut Teologii Fundamentalnej KUL dla upamiętnienia ks. prof. Mariana Ruseckiego (I edycja: konferencja naukowa „Czym chrześcijaństwo może przyciągnąć w dobie smartfonów?” – 2 XII 2013; II edycja: międzynarodowa konferencja naukowa ,,Prymat papieski w służbie jedności Kościoła“ – 18 XI 2014; III edycja: ogólnopolska konferencja naukowa ,,Teologia i nauki przyrodnicze” – 30 XI-1 XII 2015, IV edycja: ogólnopolska konferencja naukowa ,,Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera” – 12-13 XII 2016).

 

5. Funkcje: dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL (2011-16), sekretarz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (2005-16), członek Zarządu tego stowarzyszenia (od 2016), przewodniczący Komisji Teologii w Oddziale Lubelskim Polskiej Akademii Nauk.

 

6. Praca duszpasterska: wikariusz Parafii Bł. Jadwigi Królowej w Lublinie (1993-95), rezydent Parafii MB Królowej Polski w Lublinie (rodzinnej, 1995-98), rezydent Parafii Trójcy Świętej w Lublinie (od 1998: opiekun Oazy Rodzin, młodzieży oazowej), asystent kościelny Lubelskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (do 2015).

 

7. Hobby: życie, teologia, filozofia, nauka, sport (bieganie, siłownia, piłka nożna, pływanie, w planie surfing), jazz (np. Ray Charles, Ray Charles Orchestra), sztuka, architektura sakralna