Krzysztof Kaucha

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Stanowisko: Profesor


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Is It True That There Is No Truth? The Veritative Argument For Christianity In Joseph Ratzinger’s Thought
  [CZY JEST PRAWDĄ, ŻE NIE MA PRAWDY? ARGUMENT WERYTATYWNY NA RZECZ CHRZEŚCIJAŃSTWA W MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA]
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Joseph Ratzinger’s Very Critical Diagnosis and Apology of the Catholic Church
  [Joseph Ratzinger’s Very Critical Diagnosis and Apology of the Catholic Church ]
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dialog bez jakiegokolwiek sporu? Odpowiedź na kanwie twórczości Josepha Ratzingera
 • Początek czy początki chrystologii? Problem punktu wyjścia chrystologii fundamentalnej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • On Miracles in the Interdisciplinary Context
  [O cudach w kontekście interdyscyplinarnym]

Organizacja konferencji krajowej

 • KU ARGUMENTOWI Z WIELKIEGO SENSU (ŻYCIA I ŚWIATA)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Argument z Wielkiego Sensu: próba sformułowania
 • Kościół wymyślony czy objawiony? Problematyczność niemieckiej drogi synodalnej
 • Jakie argumenty za wiarygodnością chrześcijaństwa teolog fundamentalny może odnaleźć u Akwinaty?

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Panel 2 w czasie 55. Tygodnia Eklezjologicznego

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Władza w Kościele

Udział w konferencji krajowej

 • Władza w Kościele
 • Czy współczesna teologia fundamentalna potrzebuje myśli św. Tomasza z Akwinu?

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Przewodniczący Wydziału VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Działalność odczytowa

 • Dlaczego warto czytać Ratzingera?
 • Czy Bóg istnieje? Jak przekonywać niewierzących i odchodzących z Kościoła? Ratzinger pyta i odpowiada

2022


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Między umiłowaniem tradycji a poszukiwaniem nowych dróg. Kościół w Polsce oczami teologów

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Dlaczego wiara nie chroni przed…?
  [w:] Pastores

Artykuł w czasopiśmie

 • A jeśli Ratzinger ma rację w sprawie wiarygodności?
  [w:] Pastores

Recenzja książki naukowej

 • LEKSYKON SYNDONOLOGICZNY. POLSKA PERSPEKTYWA

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Ks. mgr lic. Rafał Wilkołek, Poszerzając granice racjonalności. Krytyczny projekt teologiczno-epistemologiczny Mikołaja z Kuzy

Organizacja konferencji krajowej

 • DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT? CHRZEŚCIJAŃSTWO I CHRZEŚCIJANIE A POLITYKA

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Początek czy początki chrystologii? Problem punktu wyjścia chrystologii fundamentalnej
 • Bóg a polityka

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT? CHRZEŚCIJAŃSTWO I CHRZEŚCIJANIE A POLITYKA - Sesja II

Udział w konferencji krajowej

 • Wokół pytań o początki chrystologii

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • The Shroud of Turin as locus theologicus
  [Całun Turyński jako locus theologicus]

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Joseph Ratzinger’s Argument for the Epistemological Seriousness of Faith
  [Josepha Ratzingera argument za epistemologiczną powagą wiary]
  [w:] Verbum Vitae

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kościół Jezusa Chrystusa: wiarygodność czy pewność? Josepha Ratzingera ,,zreformowane” pojęcie wiarygodności
 • Misje a prawda. Josepha Ratzingera teologia prawdy i misji

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • The Gospel of Prosperity and Healing Ministry in African Pentecostalism: A theological and pastoral challenge to the Catholic Church in Uganda
  [The Gospel of Prosperity and Healing Ministry in African Pentecostalism: A theological and pastoral challenge to the Catholic Church in Uganda]
 • Teologia modlitwy chrześcijańskiej w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • ,,Redaktor Gowin zagubił się” (o mało znanym tekście Ks. Stanisława Nagyego)
 • Między umiłowaniem Tradycji a poszukiwaniem nowych dróg. Kościół w Polsce oczami teologów

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kardynał Stanisław Nagy SCJ (1921-2013) i jego teologiczne dylematy: Sesja I

Udział w konferencji krajowej

 • Odcienie polskiego katolicyzmu. Konteksty – wyzwania – propozycje

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Pandemia COVID-19 jako wielki znak czasu

2020


Książka naukowa recenzowana

 • ,,Cóż to jest prawda?". Argumentacja z prawdy za najwyższą wiarygodnością chrześcijaństwa na kanwie twórczości Josepha Ratzingera

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Joseph Ratzinger’s Idea of Ecumenical Dialogue in Truth: Inspirations, Questions, and Problems
  [Josepha Ratzingera idea dialogu ekumenicznego w prawdzie : inspiracja, pytania i problemy]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Dwa doktoraty w jednym roku akademickim
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł w czasopiśmie

 • Katolicyzm nie jest ideologią, a genderyzm?
  [w:] Sieci

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • W dialogu z Benedyktem XVI

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Misteria życia Jezusa. Historia i teologia

Udział w konferencji krajowej

 • Misteria życia Jezusa. Historia i teologia

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Kościół wobec wojny kulturowej. Wnioski z polemiki i dialogu z prof. Stanisławem Obirkiem

Udział w konferencji

 • Kościół wobec wojny kulturowej. Dialog – apologia – krytyka – działanie
 • 48 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Wizyta studyjna w Riga Higher Institute of Religious Sciences (RARZI) i Riga Theological Institute

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Najważniejsze racje za wiarą chrześcijańską w świetle teologii Josepha Ratzingera

Wyróżnienie krajowe

 • Wyróżnienie FENIKS 2020
 • Medal ,,Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich”

Udział w festiwalu nauki

 • COVID-19: a Sign of the Time for the Modern World

Działalność odczytowa

 • Chrystologia i eklezjologia fundamentalna (webinar)

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Metodologia teologii fundamentalnej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wiarygodność Kościoła w dzisiejszej Polsce
  [w:] Poznańskie Studia Teologiczne
 • The Achievements of the Lublin School of Fundamental Theology in the Field of Ecclesiology
  [Dorobek Lubelskiej Szkoły Teologii Fundamentalnej w zakresie eklezjologii]
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Istota Kościoła i kolegialności
  [w:] Studia Teologii Dogmatycznej
 • The Lublin School of Fundamental Theology and Its Achievements
  [Lubelska Szkoła Teologii Fundamentalnej i jej osiągnięcia]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Homo deus? Kim będzie ,,po-człowiek”? Kim jest człowiek? Odpowiedź teologii fundamentalnej
 • Institute of Fundamental Theology
  [Instytut Teologii Fundamentalnej]
 • Nowe elementy w metodologii teologii fundamentalnej – eklezjologii

Hasło słownikowe

 • Rusecki Marian Jan

Recenzja książki naukowej

 • Pusty grób znakiem wiarygodności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w świetle posoborowej literatury polskojęzycznej

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Pensare sui confini La Veritatis Gaudium quale occasione per la Teologia Fondamentale. 19ª Giornata di studio della Teologia Fondamentale

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Missions and Synod of the Church in Amazonia, and the Truth. Joseph Ratzinger’s Theology of the Truth and Mission
  [Misje i Synod Kościoła w Amazonii a Prawda. Josepha Ratzingera teologia prawdy i misji]
 • Dusza polska ,,Deo et Patriae”. Początki KUL

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Czego bronimy? Apologia ad intra
 • Od Maximum illud do Evangelii gaudium i Synodu Kościoła w Amazonii. Nauki teologiczne, humanistyczne i społeczne w służbie misji - sesja II

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Prezentacja najnowszych publikacji z teologii fundamentalnej

Udział w konferencji krajowej

 • Dusza polska. W stulecie odzyskania niepodległości
 • Od Maximum illud do Evangelii gaudium i Synodu Kościoła w Amazonii. Nauki teologiczne, humanistyczne i społeczne w służbie misji
 • Nowa apologia w Polsce. Czego, wobec kogo i jak bronimy. XV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

Udział w konferencji

 • Forum Religione e Culture dell’Asia
  [Forum Religie i Kultury Azji ]
 • 45 Sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN w Lublinie
 • 46. Sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN w Lublinie

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Wizyta studyjna na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Helsinkach
 • Visita accademica alla Gregoriana a Roma
  [Staż naukowy w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Contemporary Catholic Church in Poland: Achievements, Blessings, Potential, and Challenges
  [Współczesny Kościół katolicki w Polsce: dokonania, potencjał i wyzwania]
 • Ecumenical Dialogue in Truth: the Path Marked Out by One of the Best Catholic Theologians of Our Times
  [Dialog ekumeniczny w prawdzie: droga wytyczona przez jednego z najlepszych teologów katolickich naszych czasów]

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Fundamentalna teologia Josepha Ratzingera: polscy teologowie. Najnowsze badania
  [w:] Gregorianum
 • Dorobek Lubelskiej Szkoły Teologii Fundamentalnej w zakresie eklezjologii
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Lubelska szkoła teologii fundamentalnej i jej osiągnięcia
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Instytut Teologii Fundamentalnej

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Fundamental Theology in Joseph Ratzinger’s Works
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Fede e raggione nella trasmissione della fede
  [Wiara i rozum w przekazywaniu wiary]

Hasło encyklopedyczne

 • Borowiec Jerzy Zygmunt
 • Piwowarek Mieczysław SCJ
 • Ludwisiak Tomasz Leon SJ
 • Marian Rusecki Memorial Lectures
 • Lubelska szkoła teologii fundamentalnej
 • Leksykon teologii fundamentalnej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • 100 lat teologii fundamentalnej na KUL
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Spuścizna ks. prof. Piotra Kremera
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Istota Kościoła i kolegialności

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Kolegialność w Kościele katolickim. Perspektywa eklezjologiczno-prawna

Organizacja konferencji krajowej

 • Teologia fundamentalna wobec wyzwań współczesnych nauk o człowieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wiarygodność Kościoła w dzisiejszej Polsce
 • Homo deus? Kim będzie post-człowiek? Kim jest człowiek? Odpowiedź teologii fundamentalnej

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Po co teologia?

Udział w konferencji krajowej

 • Teologia fundamentalna wobec wyzwań współczesnych nauk o człowieku
 • Kościół Wspólnotą w drodze do świętości. 1050-lecie biskupstwa poznańskiego (968-2018)
 • 42. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Lublinie

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Building a Dialogue Platform on Science, Ethics and Religion: a Theological Perspective

Udział w konferencji

 • Czy ukrytość Boga jest prawdziwym problemem?
 • Prawda – katolickość –uniwersytet
 • Building a Research Platform upon a Diologue on Science, Ethics and Religion
 • Filozoficzne implikacje idei stworzenia świata według św. Tomasza z Akwinu

Staż finansowany ze środków własnych

 • Staż naukowy i badania naukowe na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
 • Staż naukowy i badania naukowe na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Opracowanie metodologii teologii fundamentalnej

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Przewodniczący Komisji Teologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
 • Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Członek Rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Identity of Local and Particular Catholic Churches. Methodological Outline
  [The Identity of Local and Particular Catholic Churches. Methodological Outline]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Inspiracje twórczości Josepha Ratzingera dla teologii fundamentalnej
 • Zwrot ratzingerowski

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji ,,Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera”
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Ks. Roman Słupek SDS, Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek), Wydawnictwo Salwator, Kraków 2017, ss. 431
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • [Rec.:] Ks. Przemysław Artemiuk, Renesans apologii, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2016, ss. 582
  [w:] Roczniki Teologiczne

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz redakcji
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera

Recenzja książki naukowej

 • ,,Credo et credimus Ecclesiam”. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim na przełomie XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek)

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy

Organizacja konferencji krajowej

 • 100 lat teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dorobek lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie eklezjologii
 • Zarys dziejów teologii fundamentalnej na KUL

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Historia – wiara – nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa
 • 100 lat teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Najnowsze badania archeologiczne Grobu Chrystusa

Udział w konferencji krajowej

 • 100 lat teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Kościół a jedność. 500-lecie reformacji
 • Historia – wiara – nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Teologiczne

Wyróżnienie krajowe

 • Dyplom Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana dla promotora pracy licencjackiej

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL

Udział w festiwalu nauki

 • XIV Lubelski Festiwal Nauki ,,Nauka – między tradycją a współczesnością”
 • XIV Lubelski Festiwal Nauki ,,Nauka – między tradycją a współczesnością”

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z metaeklezjologii
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Tożsamość Kościoła w Polsce
 • Czy Kościołowi jest potrzebny przywilej nieomylności? Nieomylność Kościoła w perspektywie teologii fundamentalnej
 • Współczesne konteksty chrześcijaństwa i jego wiarygodność

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Teologia i nauki przyrodnicze” w ramach Marian Rusecki Memorial Lectures (KUL, 30 XI-1 XII 2015 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Damian Wąsek, Nowa wizja zarządzania Kościołem, Kraków: Wydawnictwo WAM 2014 (Myśl Teologiczna, t. 84), ss. 161
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • W kręgu teologii fundamentalnej
  [w:] Przegląd Uniwersytecki (ISSN: 0866-9961)

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Oblicza Kościoła w Polsce. 1050. rocznica Chrztu

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Oblicza Kościoła w Polsce. 1050. rocznica Chrztu

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Tożsamość Kościoła w Polsce i zadania płynące z Chrztu

Organizacja konferencji krajowej

 • Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Teologia fundamentalna Josepha Ratzingera a teologia fundamentalna Mariana Ruseckiego
 • Kościół w Polsce wobec wyzwań współczesności

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • 1050-lecie Chrztu Polski. Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej
 • Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera

Udział w konferencji krajowej

 • 1050-lecie Chrztu Polski. Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej
 • Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski
 • Kościół Młodych w 1050. rocznicę Chrztu Polski
 • Wiarygodne oblicze Kościoła w Polsce. 1050. rocznica Chrztu

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa

 • Polish and Proud: The Identity of the Catholic Church in Poland

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

 • ,,Lubelska szkoła teologii i jej znaczenie dla rozwoju myśli teologicznej i kulturowego dziedzictwa intelektualnego XX i XXI wieku”
 • Główne postaci polskiej apologetyki/teologii fundamentalnej – życie i dzieło

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu w kontekście współczesnych koncepcji autozbawczych, psychologizujących i terapeutycznych

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Argumenty za wiarygodnością Kościoła w świetle nauczania św. Jana Pawła II

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym ks. dr. Damiana Wąska

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate – pięćdziesiąt lat po (1965-2015)
 • Shifting Locations - Reshaping Methods. How New Fields of Research in Intercultural Theology and Interreligious Studies Elicit Methodological Extensions

Organizacja konferencji krajowej

 • Teologia i nauki przyrodnicze

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czy Kościołowi jest potrzebny przywilej nieomylności?
 • Przesłanie Jana Pawła II do lekarzy

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Modele apologii teizmu w kontekście nauk przyrodniczych

Udział w konferencji krajowej

 • Islam. Apologia i dialog

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Rekolekcje wielkopostne ,,Gdy Bóg mówi nie gardź Jego słowem". Namiot Spotkania"
 • 100 pytań o trudnych prawdach wiary i Całunie Turyńskim

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Relacje między wiarą, rozumem i nauką w przekazywaniu wiary w czasach rosnącej sekularyzacji
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej
 • Czy Kościół jest wiarygodny? Dlaczego? Zawsze? Odpowiedź ks. Mariana Ruseckiego

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej ,,Kościół jest piękny" (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, 27 lutego 2014 r.)
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Perspectives of Polish Fundamental Theology after Auschwitz
  [Perspektywy teologii fundamentalnej po Auschwitz]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Ks. Sławomir Bartnicki. Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego według kardynała Avery Dullesa
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)
  [w:] Memoranda (Lublin)

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Prymat papieski w służbie jedności Kościoła

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Dehumanizacja i depersonalizacja w medycynie i świecie współczesnym a życie św. Jana z Dukli
 • Prymat papieski w służbie jedności Kościoła
 • Teologia między sekularyzacją, sekularyzmem i wielokulturowoscią

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu w kontekście współczesnych koncepcji autozbawczych, psychologizujących i terapeutycznych
 • Jak czytać świat/światy po chrześcijańsku? Kilka fundamentalnych uwag

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Evangelii gaudium. Z papieżem Franciszkiem odnaleźć radość Ewangelii

Udział w konferencji krajowej

 • Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia. X Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
 • Jak czytać świat? Czyli o współczesnym kontekście chrześcijaństwa
 • Istota życia. XX-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
 • Kościół jest piękny

Organizacja konferencji

 • III Dni Mediteranistyczne ,,Nie tylko Rzym"

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Jan Paweł II do chorych i medyków

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Pacjent - lekarz - spór o granice

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przed kanonizacją Jana Pawła II. Jan Paweł II do chorych i medyków (część II)

Udział w konferencji

 • Papst primat
  [Prymat papieża]

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej
  [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
 • Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Apologia Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II
 • Czy może być co dobrego w postmodernizmie?
 • Odnowa wiarygodności naszego Kościoła? Jak?
 • Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wiarygodność wiary. Relacje między wiarą, rozumem i nauką w przekazywaniu wiary w czasach rosnącej sekularyzacji
  [w:] Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Teologia personalistyczna

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Logika Objawienia. Argument werytatywny w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Hasło encyklopedyczne

 • Tolerancja. 1 - Aspekt religijny

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ksiądz prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)
  [w:] Biuletyn Informacyjny
 • Doctor Credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Traktat o Kościele

Recenzja książki naukowej

 • Apologia Kościoła w listach Episkopatu Polski 1945-1970

Recenzja artykułu naukowego

 • Wybrane aspekty teologii małżeństwa

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim ks. Łukasza Dawida Hendzla
 • Recenzent w przewodzie doktorskim ks. Marka Różyckiego

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Viva Espana! II Dni Mediteranistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Teologia personalistyczna
 • Credibility of the Faith. Relationship Between Faith, Reason, and Science in the Transmission of Faith
  [Wiarygodność wiary. Relacje między wiarą a rozumem w przekazie wiary]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Wiara i Kościół

Udział w konferencji międzynarodowej

 • International Congress of Catechists
  [Międzynarodowy Kongres Katechetyczny]
 • Posoborowe koncepcje teologii katolickiej
 • Wiara i Kościół
 • Jeden Pan - jedna wiara. O ekumenizmie w Roku Wiary

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wiara i/a wiarygodność w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej
 • Czy Kościół jest wiarygodny? Dlaczego?
 • Półmetek Roku Wiary - w perspektywie Kościoła Powszechnego
 • Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Półmetek Roku Wiary

Udział w konferencji krajowej

 • Wiara i/a wiarygodność. IX Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
 • Czym chrześcijaństwo może przyciągnąć w dobie smartfonów?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Tajemnice wiary

Usługi eksperckie w kraju

 • Członek komisji habilitacyjnej ks. dr. Marka Żmudzińskiego
 • Konsultant podręcznika ,,Z Tobą idę przez życie. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum"
 • Sekretarz komisji habilitacyjnej ks. dr. Andrzeja Pietrzaka

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora KUL za działalność organizacyjną

Działalność odczytowa

 • Koronka do Bożego Miłosierdzia. Znaczenie i wątpliwości

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Experienced Power and Beauty of Faith

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Międzynarodowa konferencja ,,Dangerous Liasons. Theology, Social Sciences and Modernity
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 • Dorobek naukowy Ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego w latach 2007-2012
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 • Sprawozdanie z uroczystości odnowienia doktoratu Eminencji Kardynała Prof. Stanisława Nagy'ego
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 • Europa i europejskość w świetle nauczania Jana Pawła II
  [w:] Roczniki Kulturoznawcze
 • Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 • Mediterranean Studies as a University Course and Discipline
  [Mediteranistyka jako kierunek studiów i dyscyplina naukowa]
  [w:] Mediterranean Studies. A Journal of Scholarship on the Mediterranean Region and Its Infuence

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Elementy apologii Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II
 • Jana Pawła II apologia Kościoła wobec zarzutów antropologicznych

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce w latach 2005-2010
 • Wprowadzenie do dyskusji po wykładzie ks. prof. dra hab. M. Ruseckiego
 • Sensotwórczy argument w świetle nauczania Jana Pawła II

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Recenzja książki ,,Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego"
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Hasło encyklopedyczne

 • Sapientia christiana
 • Hasło Relatywizm religijny

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Theology of Faith Elements In the Light of Benedict XVI's Apostolic Letter Motu Proprio Porta Fidei summary
  [Elementy teologii wiary w świetle Listu apostolskiego motu proprio Porta fidei Benedykta XVI streszczenie]
 • Was the Tomb Really Empty? The Shroud of Tourin in Fundamental Theology Summary
  [Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej streszczenie]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny ,,Roczników Teologii Fundamentalnej i Religiologii" 4(59):2012
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Współredakcja książki ,,Rok Wiary - rok odnowy"

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim ks. Sławomira Bartnickiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Lecture ,,The Shroud of Turin after recent research"
  [Referat ,,The Shroud of Turin after recent research"]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Leading a discussion during the conferrence ,,Dangerous Liasons. Theology, Social Sciences and Modernity"
  [Prowadzenie sesji w ramach konferencji ,,Niebezpieczne związki. Teologia, nauki społeczne i nowoczesność"]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Participation to cenferrence ,,Dangerous Liasons. Theology, Social Sciences and Modernity"
  [Udział w konferencji ,,Niebezpieczne związki. Teologia, anuki społeczne i nowoczesność]
 • Participation in the 15. Mediterranean Studies Association Congress
  [Udział w 15. Międzynarodowym Kongresie Mediteranistycznym]

Organizacja konferencji krajowej

 • Organizator I Dni Mediteranistycznych ,,Egipt wczoraj i dziś"
 • Organizacja Duszpasterskich Dni Akademickich ,,Rok Wiary - Rok Odnowy"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Referat ,,Czy może być co dobrego w postmodernizmie?"
 • Referat ,,Odnowa wiarygodności Kościoła. Jak?"
 • Referat ,,Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej"
 • Referat ,,Co to jest mediteranistyka?"

Udział w konferencji krajowej

 • Udział w VIII Zjeździe Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce ,,Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem"
 • Udział w sympozjum ,,Teologia - Antropologia - Hermeneutyka. Antropologiczno-hermeneutyczny paradygmat teologii fundamentalnej

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Opiekun praktyk studenckich

Członkostwo w PAN

 • Przewodniczący Komisji Teologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Udział w festiwalu nauki

 • Wykład ,,Tajemnice Całunu Turyńskiego"

Działalność odczytowa

 • Wykład ,,Człowiek-osoba wobec wyzwań współczesności"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Kazania tematyczne (3) o Credo w ramach Roku Wiary
 • Organizacja II Wyprawy Mediteranistycznej do Chorwacji dla studentów mediteranistyki KUL
 • Wywiad radiowy na temat Duszpasterskich Wykładów Akademickich ,,Rok Wiary - Rok Odnowy"
 • Wywiad radiowy o VIII zjeżdzie Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych ,,Chrześcijaństwo wobec wyzwań postmodernizmu"

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Znaki wiarygodności Kościoła
  [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny
 • Argument sensotwórczy na wiarygodność Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II
  [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wstęp
 • Znakowy charakter Kościoła w relacji do uzasadniania jego wiarygodności

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Perspektiven der polnischen Fundamentaltheologie nach Auschwitz
  [Perspektywy polskiej teologii fundamentalnej po Auschwitz]

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Przedmowa do trzeciego wydania

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz Komitetu Redakcyjnego ,,Roczników Teologii Fundamentalnej i Religiologii" 3(58):2011
  [w:] Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym ks. dr. Józefa Grzywaczewskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Referat ,,Meditteranean Studies as a University Subject (Course)"

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Participation in the 14. Mediterranean Studies Congress
  [Udział w 14. Międzynarodowym Kongresie Mediteranistycznym]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Referat ,,Jan Paweł II o świętości i wiarygodności Kościoła"
 • Referat ,,Kościół świętych? Świętość a wiarygodność Kościoła"
 • Referat ,,Elementy apologii Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II"

Udział w konferencji krajowej

 • Udział w VII Zjeździe Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce ,,Apologia Kościoła dziś"

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Leksykon Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Sekretarz Komisji Teologii Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie na kadencję 2011-14

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora KUL za działalność organizacyjną

Udział w festiwalu nauki

 • Prowadzenie spotkania ,,Przeżyły Holokaust. Spotkanie z Bożenną Urbanowicz Gilbride i Ingą Auerbacher"

Działalność odczytowa

 • Odczyt ,,Jan Paweł II o nowej ewangelizacji"

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wywiad radiowy ,,Jan Paweł II o świętości i wiarygodności Kościoła"
 • Organizator 1. ekspedycji mediteranistycznej dla studentów mediteranistyki KUL
 • Wykład ,,Nauka - technika - postęp człowieka"
 • Wywiad radiowy zapowiadający VII Zjazd Teologów Fundamentalnych w Polsce ,,Apologia Kościoła dziś

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ein methodologischer Umriss der Fundamentalekklesiologie
  [Zarys metodologiczny eklezjologii fundamentalnej]
  [w:] Theologie und Glaube (ISSN: 0049-366X)

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Perspektywy polskiej teologii fundamentalnej po Auschwitz
  [w:] Biblioteka Teologii Fundamentalnej

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Justifying in Fundamental Theology Summary

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim ks. Jarosława Przytuły

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Tożsamość chrześcijańska. Doświadczenia Polski i Holandii (konferencja naukowa)

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Członek Mediterranean Studies Association

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wykłady z teologii fundamentalnej dla studentów III roku Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominiknanów
 • Kurator Koła Naukowego Studentów Mediteranistyki KUL

2009


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Nauka wobec zjawisk paranormalnych

Recenzja książki naukowej

 • Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej
 • Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa
 • Tożsamość kapłana w refleksji polskich teologów w XXI wieku
 • Chrześcijaństwo, osoba, zaangażowanie. Emmanuela Mouniera personalizm chrześcijański

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim ks. Mykoly Kostetskyego

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

 • Nauka wobec zadań paranormalnych (konferencja naukowa)

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Członek Zespołu ds. Powołań Kapłańskich Archidiecezji Lubelskiej

2006


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich

2005


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Sekretarz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL za publikację książki

2004


Odznaczenie wewnętrzne

 • Dyplom Pedagoga Roku

2003


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Członek korespondent w Lubelskim Towarzystwie Naukowym

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Parafii Trójcy Świętej w Lublinie

Nagroda krajowa

 • Lubelska Nagroda Naukowa

2002


Wyróżnienie krajowe

 • Nominacja do Nagrody Allianz 2001 Kultura Nauka Media

2001


Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL za działalność organizacyjną

2000


Książka naukowa recenzowana

 • Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina

1999


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Leksykon teologii fundamentalnej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Asystent Lubelskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich