dr Piotr Magier

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Asystent

2016

Prace magisterskie
 • Istota wychowania religijnego w myśli Josepha Ratzingera- Benedykta XVI
 • Funkcjonowanie szkolne i rodzinne dziecka z nadpobudliwością psychoruchową. Studium indywidualnego przypadku
 • Wychowanie do świętości w świetle nauczania Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
 • Koncepcja wychowania do pokoju w papieskich Orędziach na Światowy Dzień Pokoju (1979-2013)
 • Uwarunkowania pozycji socjometrycznej uczniów w grupie klasowej w kontekście ich zaangażowania w portal społecznościowy Facebook. Studium empiryczne na przykładzie Gimnazjum Nr 7 w Lublinie
 • Obraz rodziny w nauczaniu św. Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. Pedagogiczne implikacje
 • Miłość jako wartość wychowawcza w opinii rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium empiryczne
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości. Studium empiryczne na przykładzie pracy dydaktyczno - wychowawczej wybranych przedszkoli Chełmskich
 • Koncepcja odpowiedzialnego rodzicielstwa we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego. Implikacje pedagogiczne
 • Naturalistyczne elementy wychowawczej koncepcji Marii Montessori
 • Samotne macierzyństwo jako forma wykluczenia społecznego.Studium przypadku
 • Środowiskowe uwarunkowania przemocy domowej na podstawie badań pacjentów Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu.
 • Wychowawcza rola matki w rodzinie. Studium empiryczne
 • Wybrane metody arteterapii w resocjalizacji osadzonych na przykładzie Aresztu Śledczego w Lublinie
 • Funkcje i zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie wybranej literatury przedmiotu
 • Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się w opinii nauczycieli klas I-III szkół podstawowych w powiecie Tomaszów Lubelski
 • Funkcjonowanie szkolne dzieci z dysleksją na przykładzie Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Karczmiskach
 • Pedofilia jako problem badawczy nauk społecznych w świetle wybranej literatury przedmiotu
 • Współczesny nauczyciel jako wzór osobowy w wybranej literaturze przedmiotu
 • Rodzina szkołą miłości w rozumieniu osób przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego. Studium przypadku
 • Zadania i posłannictwo osób starszych w rodzinie w nauczaniu Świętego Jana Pawła II
 • Wybrane techniki samokształcenia w procesie edukacji ustawicznej
 • Gminne Przedszkole nr 1 w Kurowie jako środowisko wychowawcze
 • Umiejętności edukacyjne uczniów w świetle Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Studium empiryczne
 • Zajęcia pozalekcyjne w edukacji szkolnej uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie.
 • Wychowanie patriotyczne młodzieży w rodzinach polonijnych. Studium empiryczne

2015

Prace licencjackie
 • Metody i formy pracy wychowawczej z dziećmi z ADHD w wieku wczesnoszkolnym. Analiza problematyki na podstawie wybranych czasopism pedagogicznych
 • Muzyka w procesie wspierania rozwoju dziecka w okresie prenatalnym. Pedagogiczna analiza wybranej literatury medycznej, psychologicznej i pedagogicznej
 • Typologia współczesnych uzależnień młodzieży w wybranych publikacjach pedagogicznych
 • Zastosowanie zooterapii w pracy z dziećmi z autyzmem. Analiza problematyki na podstawie literatury psychologicznej i pedagogicznej
 • Funkcje zabaw ruchowych w rozwoju dziecka w świetle literatury przedmiotu
 • Zjawisko agresji i przemocy dziecięcej w badaniach pedagogicznych z lat 2000-2014
 • Wspomaganie rozwoju dziecięcej twórczości przez muzykoterapię i choreoterapię w świetle wybranych podręczników pedagogicznych
 • Gry komputerowe w rozwoju wychowawczym dziecka w świetle wybranych opracowań pedagogicznych
 • Wychowawcza funkcja świetlicy szkolnej w świetle wybranych czasopism
 • Edukacyjna funkcja dziecięcego teatu szkolnego na podstawie analizy scenariuszy teatralnych
 • Anoreksja a rozwój młodzieży w świetle wybranych czasopism dla nastolatków
 • Operacjonalizacja prawa harcerskiego w opinii instruktorek i instruktorów harcerskich Obwodu Ziemia Radomska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Zabawy tematyczne w rozwoju dziecka w wieku 3-5 lat w opinii naczycieli wybranych przedszkoli województwa lubelskiego i podkarpackiego
 • Adaptacja szkolna dzieci sześcioletnich w opinii nauczycieli klas I-III wybranych szkół podstawowych województwa lubelskiego
Prace magisterskie
 • Kształcenie i praca nauczycieli w piśmiennictwie Leona Kulczyńskiego (1847- 1932).
 • Sytuacja dzieci samotnych matek ze środowiska Milejowa

2014

Prace dyplomowe
 • Biblioterapia jako metoda wspierająca prcoes wychowania dziecka
 • Metody i formy realizacji edukacji zdrowotnej na poziomie szkoły podstawowej
 • Rola pedagoga szkolnego w zapobieganiu przemocy-analiza funkcji na podstawie wybranych czasopism pedagogicznych
 • Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Analiza problematyki na podstawie literatury przemdiotu
 • Środowiskowe wsparcie prcoesu osiągania gotowości szkolnej dziecka. Analiza problemu na podstawie literatury przedmiotu
 • Zadania rodziców w pracy z dzieckiem z dysleksją
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole jako problem pedagogiczny
 • Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania dojrzałości szkolnej dziecka. Analiza problemtyki na podstawie literatury przemdiotu
 • Zakres wsparcia rodzicielskiego dziecka z autyzmem. analiza problematyki na podstawie literatury przemdiotu
 • Edukacja medialna w procesie wychowania młodziezy
 • wychowawcze znaczenie reklamy społecznej na przykłądzie wybranych kampanii społecznych
 • Przyczyny ucieczek wychowanków zakładów poprawczych na przykładzie Zakładu Poprawczego w Laskowcu
 • Formy spędzania czasu wolnego uczniów szkoły podstawowej - analiza na podstawie wybranej literatury
 • Autorytet rodziców w procesie wychowania dziecka w rodzinie. Anliza problematyki na podstawie literatury przemdiotu
Prace licencjackie
 • Problematyka zagrożeń trwałości małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne
 • Relacje interpersonalne w rodzinie jako element warunkujący wychowanie dziecka z niepełnosprawnością. Analiza problemu na podstawie wybranych czasopism
 • Problematyka trudności wychowawczych w czasopismach Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze i Psychologia w Szkole. Analiza porównawcza
 • Wychowawcze znaczenie bajek terapeutycznych. Analiza na podstawie wybranych bajek
 • Wychowawcze aspekty uroczystości okolicznościowych w przedszkolu. Na podstawie analizy scenariuszy autorskich
 • Zadania rodziców w procesie wychowania dzieci przedszkolnych do odbioru mediów. Analiza na podstawie literatury przedmiotu
 • Współpraca szkoły z rodzicami w opinii nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej
 • Specyficzne trudności w funkcjonowaniu rodzin zastępczych. Analiza problematyki na podstawie literatury przedmiotu
 • Formy pomocy osobom dotkniętym przemocą. Analiza problematyki na podstawie czasopisma "Niebieska Linia"
 • Dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy domowej w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

2013

Prace dyplomowe
 • Wycieczka szkolna w edukacji regionalnej dzieci z klas I - III
 • Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej przedszkola w opinii rodziców
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa - studium przypadku
 • Determinizm społeczny w pedagogice na przykładzie wybranych stanowisk
 • Specyfika nauczania języka angielskiego uczniów z ADHD
 • Zachowania agresywne dzieci klas III szkoły podstawowej w opinii rodziców
 • Kara i nagroda jako metoda wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w środowisku rodzinnym
 • Współpraca przedszkolna z rodzicami w opinii nauczycieli przedszkola
 • Zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym
 • Nauczyciel jako podmiot oddziaływań wychowawczych w klasach I-III
 • Uwarunkowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich w opinii rodziców i nauczycieli
 • Podmiotowośc prawna uczniów szkół gimnazjalnych
 • Pozycja socjometryczna dziecka zdolnego w klasie
 • Nauczyciel w oczekiwaniach uczniów klas trzecich
 • Motywy uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Problem dysleksji w nauczaniu języka angielskiego
 • Znaczenie zabawy w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
 • Sprawność językowa uczniów klasy I (na przykładzie Szkoły Podstawowej w Łęcznej)
 • Metody i formy wsparcia rodzin osób z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Mobusa
 • Rola zabawy w kształtowaniu gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli
 • Motywowanie uczniów do nauki w edukacji wczesnoszkolnej. Na przykładzie badań w wybranych szkołach na terenie gminy Łęczna.
 • Opóźnienie rozwoju mowy u dzieci sześcioletnich
 • Style radzenia sobie ze stresem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Specyfika systemu wychowania Marii Montessori w opinii rodziców dzieci uczęszczających do klas montessoriańskich w wieku szkolnym
 • Reformy szkolne okresu przemian ustrojowych lat 80/90 w Polsce
 • Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego
 • Preferowane przez dzieci rodzaje aktywności w trakcie pobytu w świetlicy szkolnej
 • Zdrowe odzywianie jako element promocji zdrowia w szkołach podstawowych
 • Systemy motywacyjne w instytucjach uzyteczności publicznej na przykładzie placówk oświatowych
 • Wychowanie patriotyczne w klasach I – III w opinii nauczycieli nauczania początkowego
 • Poziom rozwoju analizy wzrokowej dzieci sześcioletnich jako element gotowości do czytania
 • Wartości w dziełach Johna Ronalda Reuela Tolkiena
 • Samoocena dzieci w klasach 1-3 z rodzin bezrobotnych
 • Zjawisko agresji wśród uczniów klasy III szkoły podstawowej
 • wartości wychowawcze w twórczości Jana Kochanowskiego
 • Aktywne i bierne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci 9-letnie
 • Wizerunek człowieka starszego u dziewięcioletnich dzieci
 • sposoby nauczania oraz promocji przedmiotów ścisłych
 • Zabawa jako element wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym w opinii nauczycieli
 • Poziom cichego czytania ze zrozumienie uczniów klas trzecich ze wsi i z miasta
Prace licencjackie
 • Modele wychowania w pedagogice zabawy na podstawie polskiej literatury przedmiotu
 • Autorytet rodziców w procesie wychowania dzieci. Analiza problematyki na podstawie współczesnych poradników dla rodziców
 • Współpraca rodziców ze szkołą na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Analiza problemu na podstawie literatury przedmiotu
 • Wybrane koncepcje pracy z dziećmi autystycznymi. Analiza na podstawie literatury przedmiotu
 • Funkcjonowanie dziecka w sytuacji konfliktu według wybranych przedstawicieli antypedagogiki
 • Problematyka niepowodzeń szkolnych. Analiza zjawiska na podstawie podręczników z zakresu dydaktyki

2012

Prace dyplomowe
 • Styl wychowania współczesnych matek w ich własnych odbiorze
 • Obraz idealnego nauczyciela -wychowawcy w oczach dzieci w młodszym wikeu szkolnym
 • Oczekiwania rodziców w stosunku do oceny opisowej dzieci klas I-III
 • Rozumienie tradycji Świąt Bożego Narodzenia przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym (np wybranych szkół województwa lubelskiego)
 • Aspiracje edukacyjno zawodowe absolwentów pedagogiki KUL
 • Społeczno-morlane aspekty funkcjonowania dzieci 6-letnich i ich źródła
 • Pojęcie trudności w uczeniu się matematyki w literaturze pedagogicznej
 • Polskie koncepcje edukacyjne w Oświeceniu
 • Twórczość plastyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Efektywność pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym mającym trudności w czytaniu i pisaniu np wybranych szkół lubelskich
 • Metody nauczania matematyki w szkole podstawowej
 • Pedagogiczne implikacje psychologicznej koncepcji charakteru Józefa Pastuszki
 • Pedagogiczne aspekty kurateli sądowej w RP
 • Wspieranie rozwoju społecznego dzieci w wychowaniu przedszkolnym w świetle poglądów nauczycieli
 • Wychowawcza funkcja gimnazjum. Analiza dyskusji na podstawie literatury pedagogicznej
 • Rozumienie "szczęścia" przez dzieci w wieku przedszkolnym
 • Funkcje zabawy w rozowju psychoruchowym dziecka. Analiza na podstawie literatury pedagogicznej
 • Wybrane zagadnienia tanatopedagogiki i ich implikacje dla pracy z dzieckiem w wikeu wczesnoszkolnym
 • Pedagogiczna specyfika nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej
 • Pedagogiczne aspekty systemu kształcenia dziennikarzy
 • Wartość pracy w oczach dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania w opinii nauczycieli przedszkoli
 • Czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym w środowisku wiejskim
 • Znaczenie edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju dziecka w opinii rodziców
 • Reformy szkolne okresu II Rzeczpospolitej i ich teoretyczne podstawy
 • Rola dziadków w życiu dziecka w wieku przedszkolnym
 • Pojęcie zdrowotnego stylu życia u dzieci w wieku wczenoszkolnym
 • Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w klasie szkolnej
 • Obraz szkoły w percepcji dzieci sześcioletnich
 • Nauczanie języka rosyjskiego na poziomie szkoły podstawowej
 • Rola wychowania przedszkolnego w osiąganiu gotowości szkolnej w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Postawy rodzicielskie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
 • Samoocena dzieci klas I-III szkoły podstawowej
 • Zaangażowanie rodziców w edukację przedszkolną na przykładzie przedszkola w Ratoszynie
 • Oczewkiwania rodziców wobec przedszkola, analiza porównawcza sytuacji w Polsce i na Litwie
 • Bajki Telewizyjne źródłem norm regulujących zachowania w grupie dzieci 3-5 letnich w opinii rodziców
Prace magisterskie
 • Patologie życia rodzinnego - charakterystyka problemu w świetle literatury pedagogicznej
 • Środowisko społeczne a aspiracje życiowe młodzieży ze szkół wiejskich i miejskich na przykładzie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokszałcącym w Wysokiem i XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Starość jako przedmiot badań pedagogiki
 • Pojęcie władzy rodzicielskiej w pedagogice
 • Specyfika pedagogiki chrześcijańskiej jako subdyscypliny pedagogicznej
 • Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli. Analiza stanu badań w pedagogice
 • Błędy wychowawcze jako kategoria w pedagogice
 • Komunikacja niewerbalna w pracy nauczyciela
 • Stres w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • Rozwój dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą. Aspekty pedagogiczne.
 • Specyfika procesu wychowania w rodzinach zastępczych
 • Uniwersytet III Wieku jako sposób wspierania rozwoju osób starszych
 • Rodzina dysfunkconalna jako przedmiot badań pedagogiki
 • Działalność szkół specjalnych jako element kształcenia osób niepełnosprawnych na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku
 • Formacyjna rola szkoły katolickiej
 • Aborcja a funkcjonowanie życia rodzinnego w świetle literatury pedagogicznej
 • Środowisko rodzinne a alkoholizm wśród nieletnich
 • Uniwersytet Dziecięcy jako współczesna forma edukacji. Na przykładzie Lubelskiego Uniwersytetu Dziecięcego
 • Funkcja wychowawcza rodziny wobec wybranych współczesnych przemian społeczno - kulturowych
 • Rodzina adopcyjna jako środowisko wychowawcze. Charakterystyka na podstawie dorobku pedagogicznego

2011

Prace licencjackie
 • Wpływ mass mediów na rozwój zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Analiza rezultatów badań w pedagogice
 • Charakterystyka psychospołecznego funkcjonowania usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka na podstawie literatury pedagogicznej
 • Pojęcie samowychowania w pedagogice.
 • Pojęcie uzależnienia w pedagogice
 • Podstawowe koncepcje pedagogiczne kształcenia dzieci autystycznych.
 • Specyfika funkcji wychowawcy w klasie integracyjnej.
 • Ochrona życia poczętego jako kategoria pedagogii Jana Pawła II
 • Koncepcja wychowania w pedagogice personalistycznej S. Kunowskiego
 • Pojęcie zespołu dziecka maltretowanego w literaturze pedagogicznej
 • Przedmiot badań pedagogiki zdrowia, charakterystyka na podstawie literatury
 • Edukacyjne skutki eurosieroctwa. Analiza badań pedagogicznych
 • Formy pomocy osobom z uzależnieniem od alkoholu. Na przykładzie działalności gminy Kąkolewnica
 • Kompensacja sieroctwa na przykładzie rodzin zastępczych. Analiza wyników badań w pedagogice
 • Sytuacja wychowawcza dzieci w rozwodzącym się małżeństwie. Analiza na podstawie literatury pedagogicznej.
 • Eurosieroctwo i jego wpływ na sytuację życiową dzieci. Analiza na podstawie literatury pedagogicznej

2010

Prace dyplomowe
 • Specyfika wychowania wojskowego
Prace licencjackie
 • Kategoria niepełności rodziny w pedagogice
 • Rodzina zastępcza jako jedna z form opieki nad dzieckiem osieroconym
 • Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. Typy dyskursu
 • Autorytet rodziców w procesie wychowania w rodzinie
 • Specyfika funkcji wychowawcy klasy szkolnej
 • Klasa szkolna jako grupa wychowawcza
 • Specyfika funkcji matki w wychowaniu w rodzinie
 • Koncepcja wychowania seksualnego w pismach ojca Józefa Augustyna
 • Znaczenie funkcji ojca w rozwoju dziecka
 • Kategoria dysfunkcjonalności rodziny w pedagogice rodziny

2009

Prace magisterskie
 • Formy przygotowania do macierzyństwa na przykładzie wybranych instytucji na Ukrainie.