dr hab. Piotr Magier

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Meta-subject research in Polish pedagogy. Introduction to the subject matter
  [Badania metaprzedmiotowe w polskiej pedagogice. Wprowadzenie w problematykę]
  [w:] Forum Pedagogiczne
 • Sensory Integration in Poland as a New Area of Practice and Theory in Social Sciences
  [Integracja sensryczna jako nowy obszar teorii i praktyki nauk społecznych w Polsce]
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Kategoria modelu w naukach humanistycznych

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Christianisme et pédagogie. Les aspects méthodologiques choisis
  [Chrześcijaństwo i pedagogika. Wybrane aspekty metodologiczne]
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

2018

 • Kategoria ogólności w pedagogice. Uwagi metodologiczne
  [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika

 • Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Nauczyciel i szkoła wobec nowych wyzwań. Miejsce szkoły w wychowaniu patriotycznym, prospołecznym i obywatelskim

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Do czego pedagogom chrześcijańskim potrzebny jest dialog?
   [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA
  • Religie w dialogu kultur. V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14–16 września 2017 roku (obrady plenarne oraz sekcja XII)
   [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA
  • Antypedagogika. Szkic definicyjny
   [w:] Cywilizacja

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Pedagogiczne podstawy wychowania

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Do czego pedagogom chrześcijańskim potrzebny jest dialog?

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • Esej postantypedagogiczny

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Międzynarodowy program współpracy "Trinational" Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytut Pedagogiki KUL. Spotkanie III - Lublin, 12-19 kwietnia 2015
   [w:] Roczniki Pedagogiczne
  • Temperamentalne uwarunkowania osiągania celów sportowych
   [w:] Roczniki Pedagogiczne
  • Eurowaisen. Humanitäre Folgen der europäischen Einigung
   [Eurosieroctwo. Humanitarne konsekwencje integracji europejskiej]
   [w:] Soziale Arbeit
  • O potrzebie etyki w pedagogice
   [w:] Forum Pedagogiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Pojęcia opieki i wychowania. Uwagi na marginesie badań przedmiotowych
  • Wprowadzenie
  • Pedagogika rodziny w kontekście nauk pedagogicznych

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Józef Kuźma, Jolanta Pałka (red.), Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, t. I-II, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM 2014, ss. 310 i 348
   [w:] Roczniki Pedagogiczne

  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

  • Współczesne teorie pedagogiki społecznej

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Autorytety religijne w pedagogice. Uwagi metateoretyczne
   [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA
  • Międzynarodowy program współpracy „Trinational” Alice Salomon Hechschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont Ferrand, Instytut Pedagogiki KUL. Spotkanie II – Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014
   [w:] Roczniki Pedagogiczne

  Działalność odczytowa

  • Z rodziną najlepiej na zdjęciu. Co zrobić żeby tak nie było

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Międzynarodowy program współpracy „Trinational” Alice Salomon Hechschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont Ferrand, Instytut Pedagogiki KUL. Spotkanie I – Berlin, 18-25 maja 2014
   [w:] Roczniki Pedagogiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Autorytet wychowawcy według koncepcji pedagogiki personalistycznej
  • Wychowanie człowieka szczęśliwego – uwagi metaprzedmiotowe

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Udział Instytutu Pedagogiki KUL w Projekcie „Trinational”. Dzielić się wzajemnymi doświadczeniami
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • La spécificité du travail social en Pologne
   [Specyfika pracy socjalnej w Polsce]

  Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja międzynarodowa

  • Międzynarodowy Program Współpracy Studentów "Trinational"

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej RP

  Działalność odczytowa

  • Z rodziną najlepiej na zdjęciu. Co zrobić żeby tak nie było

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • W obronie pedagogiki chrześcijańskiej
   [w:] PAEDAGOGIA CHRISTIANA

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • O pedagogicznym rozumieniu „dobra dziecka”
  • Pedagogy and social work. The attempt to outline the range of mutual theoretical cooperation. The methodological context
   [Pedagogika i praca socjalna. Próba zarysu zakresu wzajemnej współpracy teoretycznej. Kontekst metodologiczny]

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Anna Lendzion, Młodzież a wartości charakterologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012
   [w:] Roczniki Pedagogiczne

  Hasło encyklopedyczne

  • Społeczne szkoły
  • Szkoła
  • Szkolnictwo

  Rozdział w książce

  • Teoretyczne podstawy ewaluacji działań wychowawczych

  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

  • Sekretarz zeszytu/numeru pierwszego czasopisma: Roczniki Pedagogiczne
   [w:] Roczniki Pedagogiczne

  Recenzja artykułu naukowego

  • Współczesne idee wychowawcze

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Autorytet wychowawcy w koncepcji pedagogiki personalistycznej
  • Pedagogika i praca socjalna Próba zarysu zakresu wzajemnej współpracy teoretycznej. Kontekst metodologiczny

  Organizacja konferencji krajowej

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aksjologiczne orientacje w pedagogice”.

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wartości pedagogiczne i wartości w pedagogice – próba zarysu problematyki
  • Referat pt.: "Wychowanie człowieka szczęśliwego"

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Przewodniczenie obradom w sekcji.

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Społeczny kontekst wychowania. Instytucjonalny autorytet w wychowaniu

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • La pédagogie à l'Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique
   [Pedagogika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na tle rozwoju pedagogiki w Polsce. Rys historyczny i teoretyczny ]
   [w:] Roczniki Pedagogiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Metodologia badań nad gotowością szkolną dzieci przedszkolnych
  • Poradnik dobrych praktyk – uwagi dotyczące wspierania rozwoju gotowości szkolnej
  • Współczesny nastolatek między patriotyzmem a globalizmem
  • Pedagogika ogólna w strukturze nauk pedagogicznych
  • Aksjologiczno-normatywne i argumentatywne aspekty pedagogiki chrześcijańskiej
  • Wprowadzenie

  Hasło encyklopedyczne

  • Progresywizm pedagogiczny

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Problematyka „wyzwań współczesności” w pedagogice chrześcijańskiej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnichradomskich przedszkoli. Analiza wybranych aspektów w kontekście metodologicznej specyfiki pedagogiki
  • Autorytet nauczyciela w pedagogice katolickiej

  Udział w festiwalu nauki

  • IX Lubelski Festiwal Nauki. Nauka - Wiedza - Mądrość

  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wychowanie patriotyczne jako przedmiot dyskusji pedagogicznych. Uwagi metaprzedmiotowe w kontekście pedagogiki rodziny
  • Specyfika podejścia społeczno-kulturowego i normatywnego w pedagogice rodziny
  • Patriotyzm jako kategoria pedagogiczna
  • Naturalizm a pojęcie dziecka w pedagogice
  • Tożsamość kulturowa jako przedmiot badań pedagogiki

  Hasło encyklopedyczne

  • Pedagogika chrześcijańska
  • Pedagogika
  • Pedagogia
  • Pedagogika postmodernizmu

  Recenzja artykułu naukowego

  • Filozoficzne podstawy wychowawczego aspektu miłości

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Pedagogika ogólna w strukturze nauk pedagogicznych
  • Tezy antropologiczno-normatywne w strukturze pedagogiki chrześcijańskiej
  • Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna. Uwagi w kontekście teoretycznych stanowisk w pedagogice
  • Rodzina jako podmiot wychowania patriotycznego

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  • Sesja posumowująca obrady w sekcjach

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Globalny nastolatek między patriotyzmem a globalizmem

  Stypendium w ramach programu Erasmus

  • WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA) PROGRAM LLP- ERASMUS - ROK AKADEMICKI 2010/11

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Koncepcja pedagogiki klasycznej
   [w:] Roczniki Pedagogiczne
  • Udział Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w projekcie „PROCORA PS”
   [w:] Roczniki Pedagogiczne
  • Rodzina w kontekście współczesnych zmian społeczno-kulturowych
   [w:] Cywilizacja

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kształcenie uniwersyteckie jako przedmiot dyskusji w pedagogice
  • Teoria pedagogiczna w procesie kształcenia nauczycieli
  • Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej
  • Wprowadzenie

  Hasło encyklopedyczne

  • Oświata
  • Pajdocentryzm

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przedszkoli

  Recenzja artykułu naukowego

  • Działania promujące osobę jako sposób rozwiązywania kwestii bezrobocia

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Kształcenie uniwersyteckie jako przedmiot dyskusji w pedagogice
  • Wychowanie patriotyczne we współczesnej rodzinie. Uwagi meta przedmiotowe

  Usługi naukowo-badawcze w kraju

  • Dignoza pedagogiczna gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych

  2009


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • O wartości rodziny. Uwagi metaprzedmiotowe

  Hasło encyklopedyczne

  • Naturalizm w pedagogice

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Antropologiczna pedagogika ogólna

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Rodzina w ujęciu społeczno-kulturowym a proces wychowania w rodzinie
  • Patriotyzm jako kategoria pedagogiczna

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Naturalizm a pojęcie dziecka w pedagogice

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • V sekcja obrad - Konferencja naukowa „Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

  Wyróżnienie zagraniczne

  • Podziękowanie (Gramota) Patriarchy Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Indywidualna IV Stopnia Rektora KUL.

  2008


  Recenzja artykułu naukowego

  • Cielesność osoby a samowychowanie

  2007


  Recenzja książki naukowej

  • Telewizja. Szanse i zagrożenia wychowawcze

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora KUL

  2006


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego
  • Towarzystwo Naukowe katolickiego Uniwersyetu Lubelskiego Jana Pawła II

  2005

 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 • Nagroda wewnętrzna

  • Zespołowa Nagroda III Stopnia Rektora KUL
  • Indywidualna Nagrody Rektora KUL