Wojciech Wytrążek

dr hab. Wojciech Wytrążek

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2020

Prace licencjackie
 • Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Status prawny klubów sportowych
 • Ochrona praw konsumenta
 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego
 • Status prawny Straży Granicznej
Prace magisterskie
 • Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania gminy na przykładzie miasta Tarnobrzeg
 • Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Administracyjnoprawne aspekty wydawania pozwoleń na posiadanie broni

2019

Prace licencjackie
 • Prawne aspekty funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych
 • Ewolucja ustroju samorządu terytorialnego w Polsce po 1997 roku
 • Ochrona praw konsumenta w prawie polskim
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na przykładzie spółek osobowych
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 • Kontrola działalności gospodarczej
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego na przykładzie stowarzyszeń
 • Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
 • Zasada wolności gospodarczej w prawie polskim
 • Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Prawne aspekty wykonywania zawodów zaufania publicznego
 • Reglamentacja wolności gospodarczej na przykładzie koncesji
Prace magisterskie
 • Status prawny służb mundurowych
 • Prawne aspekty funkcjonowania klubów sportowych
 • Prawno-administracyjne aspekty działania instytucji kultury
 • Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych w Polsce
 • Policja w systemie administracji publicznej
 • System ochrony konsumentów w Polsce

2018

Prace licencjackie
 • Prawno-administracyjne aspekty pobytu cudzoziemców w Polsce
 • Najwyższa Izba Kontroli w systemie administracji publicznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania lotnisk
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie administracji publicznej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie administracji publicznej
 • Administracyjno-prawne aspekty turystyki
 • Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce
 • Aspekty administracyjno-prawne organizowania imprez masowych
 • Status prawny Prezydenta w II Rzeczpospolitej
 • Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka
 • Wybór formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej
Prace magisterskie
 • Prawno-administracyjne aspekty uzyskania pozwolenia na budowę
 • Pozycja prawnoustrojowa Komisji Nadzoru Finansowego
 • Administracyjnoprawne aspekty zarządzania transportem w Polsce
 • Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych
 • Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania Policji
 • Prawne aspekty działania administracji publicznej w sferze kultury
 • Prawne aspekty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Status prawny pracowników administracji publicznej

2017

Prace licencjackie
 • Prawne aspekty organizacji imprez masowych
 • Miasto na prawach powiatu
 • Organizacja i funkcjonowanie Służby Więziennej w Polsce
 • Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Działalność gospodarcza organizacji społecznych
 • Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawne aspekty energetyki geotermalnej
 • Działalność pożytku publicznego na przykładzie fundacji
 • Ewolucja wolności gospodarczej w Polsce
 • Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej
 • Prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie agencji artystycznej
Prace magisterskie
 • Administracja państwowa a administracja Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Studium porównawcze
 • Prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii w Polsce
 • Współpraca międzysektorowa w zakresie pomocy społecznej
 • Rola organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej
 • Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
 • Kontrola partii politycznych w świetle prawa polskiego
 • E-administracja w Polsce
 • Administracyjnoprawne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa świetokrzyskiego
 • Działalność administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

2016

Prace licencjackie
 • Status prawny nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Polsce
 • Prawne aspekty działalności artystycznej w sferze muzyki
 • Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie radiofonii i telewizji
 • Prawne aspekty działania spółek komunalnych
 • Działania administracji publicznej w przedmiocie ochrony zabytków architektury przemysłowej w Polsce
 • Prawno-administracyjne aspekty transportu drogowego
 • Reglamentacja dostępu do broni
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Struktura i funkcjonowanie administracji celnej
 • Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
 • Reglamentacja działalności gospodarczej na przykładzie prowadzenia gier hazardowych
Prace magisterskie
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji celnej
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata
 • Zarządzanie publiczne w polskim samorządzie lokalnym
 • Działalność rolnicza i pozarolnicza działalność gospodarcza
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym w Polsce i wybranych krajach Europy Zachodniej
 • Status prawny pracownika samorządowego
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Lublin
 • Status prawny funkcjonariuszy służb mundurowych w postępowaniu dyscyplinarnym
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego

2015

Prace licencjackie
 • Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • Administracyjno-prawne aspekty ochrony konsumentów w Polsce
 • Pojęcie przedsiębiorcy w polskim systemie prawnym
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie sił zbrojnych
 • Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Organizacja i funkcjonowanie policji w Polsce
 • Prawno-administracyjne aspekty obrotu bronią i amunicją
 • Kontrola działalności gospodarczej w Polsce
 • Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego na przykładzie miasta Lublin
 • Reglamentacja działalności gospodarczej na przykładzie przewozów lotniczych

2013

Prace magisterskie
 • Utworzenie i administrowanie stacją telewizyjną w Polsce
 • Struktura i zadania sądownictwa administracyjnego w Polsce
 • Pozycja ustrojowa i zadania regionalnych izb obrachunkowych
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym w Polsce
 • Administracyjnoprawny status pracowników służb mundurowych
 • Administrowanie wymiarem sprawiedliwości w Polsce
 • Wojewoda, a samorząd terytorialny
 • Administracyjnoprawny status partii politycznych w Polsce
 • Kontrola w systemie administracji publicznej
 • Współpraca policji z organami administracji publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

2012

Prace licencjackie
 • Geneza i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce
 • Nadzór i kontrola w administracji
 • Wznowienie postępowania administracyjnego
 • Lokalny samorząd terytorialny - gmina i powiat
 • Procedura administracyjna na przykładzie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę.

2009

Prace licencjackie
 • Organy nadzoru budowlanego
 • Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym
 • Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę
 • Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę
Prace magisterskie
 • Prawnoadministracyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Prawnoadministracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Prawno-administracyjne aspekty przeciwdziałania alkoholizmowi
 • Prawno-administracyjne aspekty zakładania i prowadzenia agencji ochrony osób i mienia
 • Prawno-administracyjne aspekty prowadzenia działalności bankowej
 • Sądowa kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego

2008

Prace licencjackie
 • Decentralizacja administracji publicznej
 • Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów
 • Wojewoda jako organ terenowej administracji rządowej
 • Pozycja prawna i zadania starosty powiatu
 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jako naczelny organ państwa
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym na przykładzie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • Organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Status prawny członków organów stanowiących samorządu terytorialnego
 • Pozycja prawna ministra jako organu administracji rządowej

2007

Prace licencjackie
 • Przedstawiciele stron w postępowaniu sądowo- administracyjnym
 • Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
 • Zakres rzeczowy postępowania sądowo-administracyjnego
 • Policja administracyjna
 • Zasady postępowania sądowo-administracyjnego
 • Środki egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym
 • Podmioty na prawach stron w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym
 • Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego
 • Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
 • Podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
 • Czynności procesowe postępowania administracyjnego
 • Strona w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Kontrola administracji sprawowana przez Naczelny Sąd Administracyjny
 • Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Środki odwoławcze od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Strona w postępowaniu administracyjnym
 • Skarga do Sądu Administracyjnego
 • Kompetencje Organów w postępowaniu administracyjnym