Wojciech Wytrążek

dr hab. Wojciech Wytrążek

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

 


Organizacje pożytku publicznego

Najważniejsze akty prawne:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.2010.234.1536 j.t.
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.2001.79.855 j.t.
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U.1991.46.203
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r.
     w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego, Dz.U.2003.147.1431

Internetowy system aktów prawnych:
http://isap.sejm.gov.pl


Marketing w działalności gospodarczej

Lektury:
Raport - wizerunek przedsiębiorcy

Artykuł - wizerunek polskiego przedsiębiorcy


Administrowanie kulturą

Weryfikacje muzyków w PRL

Organizacja koncertów w PRL 

Nagrania i tantiemy

 

Krytyka muzyczna a poetyka muzyki

Pomiędzy fachową a popularną krytyką muzyczną