Wojciech Wytrążek

dr hab. Wojciech Wytrążek

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Kiedy muzyka jest hałasem
  [w:] Gitarzysta
 • Instrumenty prawne, które mają pomóc
  [w:] Gitarzysta
 • Czyste nośniki
  [w:] Gitarzysta
 • Umowy, czyli przeczytaj dokładnie zanim podpiszesz
  [w:] Gitarzysta
 • Czy zagranie koncertu jest dziełem?
  [w:] Gitarzysta
 • Zakazy, nakazy i dobre obyczaje
  [w:] Gitarzysta

2019

 • Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
  [w:] Serwis Administracyjno-Samorządowy
 • Granie na ulicy nie zawsze legalne
  [w:] Gitarzysta
 • Tantiemy wykonawcze
  [w:] Gitarzysta
 • Tantiemy autorskie
  [w:] Gitarzysta
 • (Nie)Polska muzyka w radio
  [w:] Gitarzysta
 • Utwór słowno-muzyczny w języku polskim
  [w:] Gitarzysta

 • Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Geneza i rozwój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

  2018


  Artykuł w czasopiśmie

  • Nowe kierunki w prawie administracyjnym, Lublin, 12 maja 2017 r.
   [w:] Studia Prawnicze KUL

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Cultural administration in Poland - legal aspects of protection of national culture
   [Administracja kultury w Polsce – prawne aspekty ochrony kultury narodowej]

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa II stopnia

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • VI Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wolność zrzeszania się osób wykonujących zawody artystyczne
  • Muzyk – artysta czy usługodawca? Wykonanie utworu muzycznego w kontekście prawnym

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Ukryty krytyk
   [w:] Gitarzysta
  • Muzyk – twórca artystycznego wykonania czy wykonawca usługi?
   [w:] Gitarzysta

  Działalność odczytowa

  • Pisma administracyjne - szkolenie

  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Od reglamentacji do animacji - działalność kulturalna w samorządzie terytorialnym
  • Współpraca transgraniczna w dziedzinie kultury

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Opłaty reprograficzne a swoboda korzystania z dóbr kultury
   [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Związek Zawodowy Muzyków RP - burzliwa historia restytucji
   [w:] Palestra Świętokrzyska

  Artykuł w czasopiśmie

  • Sprzedaż w obrocie konsumenckim. II Międzynarodowa Konferencja Konsumencka
   [w:] Studia Prawnicze KUL

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Status prawny artystów ulicznych
  • Stypendia artystyczne i kulturalne
  • Ochrona polskiej kultury muzycznej – aspekty prawne i społeczne
  • Wolność zrzeszania się osób wykonujących zawody artystyczne

  Udział w konferencji krajowej

  • Aktualne problemy funkcjonowania organizacji pozarządowych
  • Aktualne problemy prawa socjalnego
  • Kultura i metoda. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

  Członkostwo w komitecie lub komisji

  • Zespół ds. polityki informacyjnej

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Kapituła Konkursu "Przyjazny Urząd"

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa IV stopnia

  Działalność odczytowa

  • Pisma administracyjne - szkolenie praktyczne

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Obowiązki przedsiębiorców w umowach elektronicznych z konsumentami
  • Polityka kulturalna samorządu terytorialnego a sytuacja rynku muzycznego w Polsce

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Prawo do kultury w warunkach wolności gospodarczej
   [w:] Roczniki Kulturoznawcze

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Uliczny grajek pod paragrafem
   [w:] Gitarzysta
  • Przełom w sprawie ZZM RP
   [w:] Gitarzysta

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Między reglamentacją a animacją - działalność kulturalna w samorządzie terytorialnym

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Producenci sprzętu elektronicznego kontra twórcy - kulisy sporu o opłatę reprograficzną
  • Nadzór i kontrola - międy decentralizacją a kierownictwem
  • Producenci sprzętu elektronicznego kontra twórcy - kulisy sporu o opłatę reprograficzną

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Udział w dyskusji plenarnej na konferencji

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

  Działalność odczytowa

  • Jak pomagać skuteczniej? Prawne i praktyczne aspekty działania stowarzyszeń

  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Kompetencje organów samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa imprez masowych

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Instytucjonalne formy współpracy transgranicznej samorządu terytorialnego jako czynnik rozwoju regionalnego
   [w:] Prawo i Więź

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Postulaty nowoczesnej administracji zasady ustroju samorządu terytorialnego
  • Kierowanie instytucjami kultury w warunkach wolności gospodarczej

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia instytucji Rzecznika Konsumentów – Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wpływ wolności gospodarczej na realizację prawa do kultury
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jako element polityki prorodzinnej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego

  Organizacja konferencji

  • Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji - In memoriam Jacek Dziobek-Romański

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa Rektora KUL za popularyzację nauki i wyróżniającą się pracę społeczną

  Działalność odczytowa

  • Lepiej grać niż pić lub ćpać – muzyka i uzależnienia
  • Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w Internecie

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • II Ogólnopolski test wiedzy o administracji publicznej

  2013


  Książka naukowa recenzowana

  • Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wirtualna przestrzeń publiczna - szansa czy zagrożenie dla administracji
  • Realizacja zadań samorządu terytorialnego w sferze kultury

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Życie muzyką czy życie z muzyki? O nagraniach i tantiemach kiedyś i obecnie
   [w:] Gitarzysta

  Udział w konferencji międzynarodowej

  • Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym?

  Organizacja konferencji krajowej

  • III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju „Działalność gospodarcza na obszarach chronionych”

  Udział w konferencji krajowej

  • III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju „Działalność gospodarcza na obszarach chronionych”

  Działalność odczytowa

  • Odpowiedzialność prawna za słowa w internecie
  • Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w Internecie

  2012


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Władztwo administracyjne a przywództwo lokalne
  • Realizacja inwestycji strategicznych samorządu terytorialnego w warunkach społeczeństwa ryzyka

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Public relations i marketing komunalny w podnoszeniu jakości administracji publicznej
   [w:] Roczniki Nauk Prawnych

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Rockmana trudna dola, czyli o życiu zawodowym muzyków i koncertach w PRL-u
   [w:] Gitarzysta
  • Weryfikacja muzyków w okresie PRL
   [w:] Gitarzysta

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Kontrola podmiotów opieki społecznej

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie Solo Życia

  2011


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Rola samorządu wobec dezintegracji miasta
  • Działalność twórcza i artystyczna jako szczególne przypadki działalności gospodarczej
  • Przedsiębiorczość w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy. Wybrane aspekty prawne
  • Zarządzanie strategiczne w województwie lubelskim na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Konferencja w 70. rocznicę śmierci Prof. Romana Longchamps de Bérier (1883-1941)

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Zagadnienia motywacji i przywództwa w administracji publicznej
  • Nauka samorządności w społecznościach lokalnych
  • Inwestycje publiczne w strategii rozwoju miasta Lublin
  • Turystyka w dokumentach strategicznych administracji publicznej
  • Wizja i misja jednostki samorządu terytorialnego a rozwój aktywności lokalnej
  • Wspólnota mieszkaniowa jako szkoła samorządności

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Jak nie złamać prawa?
   [w:] Gitarzysta

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce

  Organizacja konferencji krajowej

  • Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Turystyka w dokumentach strategicznych administracji publicznej

  2009


  Książka naukowa recenzowana

  • Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe KUL
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

  2007


  Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji

  • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Stowarzyszenie na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie Solo Życia

  2006


  Książka naukowa recenzowana

  • Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna Rektora KUL za rozprawę doktorską