dr hab. Piotr Rachwał

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

 

20190720_174029

 

 

Dr hab. Piotr Rachwał, ur. 1977 w Krośnie. Studia historyczne na KUL ukończył w 2001 r. na podstawie pracy pt. Ludność Iskrzyni (powiat Krosno) w XIX wieku, napisanej na seminarium magisterskim prof. Henryka Wąsowicza. W l. 2001-2002 był słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu; studia ukończył na podstawie pracy pt. Wpływ globalizacji na migracje ludności z szczególnym uwzględnieniem Polski. W 2008 r. na podstawie dysertacji pt. Statystyki Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego jako źródło do badań demograficznych Lubelszczyzny uzyskał stopień doktora. W 2020 r. na podstawie rozprawy pt.  Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900 otrzymał stopień doktora habilitowanego (w 2020 r. praca otrzymała Nagrodę I stopnia w Konkursie im Stefana K. Kuczyńskiego przyznawaną przez Jury „Studiów Źródłoznawczych” w kategorii książek ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii; książka otrzymała także nominację do Nagrody im. Franciszka Bujaka dla najlepszej monografii naukowej z zakresu historii społecznej i gospodarczej; nominację do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych). Jest twórcą i redaktorem portalu internetowego, w którym umieszczono m.in. repozytorium cyfrowe staropolskich ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny (https://ksiegimetrykalne.pl).

Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Nauk Pomocniczych Historii (obecnie Katedry Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii). Od 2008 r. pełni obowiązki sekretarza naukowego Komisji Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują zagadnienia dotyczące demografii historycznej, historii gospodarczej, genealogii, historii medycyny, zastosowania metod statystycznych i systemów informacji geograficznej w naukach humanistycznych, informatyki archiwalnej.