dr hab. Piotr Rachwał

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2017 roku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Badania nad demografią historyczną Lubelszczyzny. Rekapitulacja

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Tempus sapientiae comes : Nauki pomocnicze historii w warsztacie badacza : Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Wąsowiczowi

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • – Wskaźnik wtórnej proporcji płci a stres środowiskowy w populacjach historycznych
 • Wielokryterialne adaptowalne metody detekcji i weryfikacji niekompletności historycznej rejestracji ciągłej

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Księgi metrykalne Lubelszczyzny z czasów zaboru austriackiego – inwentaryzacja, digitalizacja, opracowanie i udostępnienie

Nagroda krajowa

 • I Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, edycja 2020

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL II stopnia za wyróżniajacą się rozprawę habilitacyjną

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582-1900

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część III
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

 • Księgi metrykalne Lubelszczyzny z czasów zaboru austriackiego - inwentaryzacja, digitalizacja i opracowanie

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część I
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część II
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Magdalena Moj, Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906 Opole: SilesiaProgres, 2016, ss. 151
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

2017


Książka naukowa recenzowana

 • Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku : studium źródłoznawczo-demograficzne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

2016

 • Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski
 • Stan badań nad demografią Lubelszczyzny w XVI-XIX wieku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Staropolskie księgi metrykalne w archiwach parafialnych archidiecezji lubelskiej
  [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski
 • Badania demograficzne nad ludźmi starymi w Lubelskiem w świetle metryk zgonów (wybrane aspekty). Część I, Kurów (1698-1825)
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
  [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
   [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Księgi metrykalne w archiwach parafialnych Lubelszczyzny. Dzieje zasobu.

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Zastosowanie metody projekcji odwróconej do badań nad demografią Lubelszczyzny w epoce prestatystycznej.

  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem - regulacje prawne, stan zachowania
   [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Historyczna rejestracja metrykalna w archiwach parafialnych w Lubelskiem

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Ludzie starzy w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z XVII-XIX w

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Wpływ czynników geograficznych na rejestrację ruchu naturalnego w Lubelskiem od XVII do XIX w.

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Rodzina greckokatolicka na ziemiach polskich do II wojny światowej. Stan badań

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Historyczna rejestracja metrykalna w archiwach parafialnych w Lubelskiem.
  • Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego jako źródło do badan nad ludnością katolicką (archi)diecezji lubelskiej.

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda rektora III stopnia

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Epidemia cholery w województwie lubelskim w 1831 r.

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Census and census-like material preserved in the archives of Siedlce, Lublin and Sandomierz dioceses, 18-19th centuries
   [ Źródła o charakterze spisowym z XVIII i XIX w. przechowywane w archiwach diecezjalnych w Siedlcach, Lublinie i Sandomierzu.]
   [w:] Mosaic working paper

  Hasło encyklopedyczne

  • Opole Lubelskie

  Skrypt dydaktyczny

  • Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich.

  Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

  • Pamięć i Sprawiedliwość
   [w:] Pamięć i Sprawiedliwość
  • recenzent
   [w:] Pamięć i Sprawiedliwość

  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

  • Zaludnienie Lubelszczyzny

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

  • Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. Przyczynek do życiorysu kompozytora
   [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Ruch naturalny i zaludnienie parafii Biała (Janów) w latach 1654-1900 w świetle rejestracji metrykalnej

  Tłumaczenie artykułu naukowego

  • Parish registers in Belgium. Resource for family history and much more. The recording of birth, marriage and death: a concern of the Church and Civil Government
   [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Epidemia cholery z 1831 r. w świetle rejestracji ciągłej

  2010


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • redaktor
   [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

  2008


  Członkostwo w PAN

  • Sekretarz Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN

  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ludność wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku
   [w:] Przeszłość Demograficzna Polski

  2001


  Członkostwo w PAN

  • Zespół Demografii Historycznej KND PAN