dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2020


Książka naukowa recenzowana

 • From Paideia to High Culture. A Philosophical-Anthropological Approach
  [Od Paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę]

2019


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • U podstaw rozumienia kultury. Kulturotwórcza rola uniwersytetu katolickiego w myśli Mieczysława A. Krąpca OP

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wychowanie do cywilizacji: jaka filozofia edukacji?
  [w:] Człowiek w Kulturze
 • Od geniuszu do wielkoduszności. Rola kultury w wychowaniu do patriotyzmu
  [w:] Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie

2017

 • Uniwersytet katolicki w myśli św. Jana Pawła II i J. Ratzingera
  [w:] Człowiek w Kulturze

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cnoty moralne i teologiczne w służbie wychowania rodzinnego

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • Od paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kobieta w świecie współczesnym. Na kanwie rozważań Stefana kardynała Wyszyńskiego
   [w:] Cywilizacja

  2015

 • Solidarność jako troska społeczna – antidotum na totalitaryzm
  [w:] Człowiek w Kulturze

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec i lubelska szkoła filozoficzna

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • The Crisis of American Education and Reforms Proposals According to Allan Bloom
   [Kryzys edukacji amerykańskiej i propozycje jego naprawy w ujęciu Allana Blooma]
   [w:] Studia Gilsoniana
  • Szkolnictwo poza państwem – przeszłość i przyszłość
   [w:] Cywilizacja
  • José Ortega y Gasset – życie i dzieło
   [w:] Człowiek w Kulturze

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wpływ koncepcji edukacji na kulturę społeczeństwa
  • Nauczanie jako służba - na kanwie rozważań św. Tomasza z Akwinu

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wpływ koncepcji edukacji na kulturę społeczeństwa
   [w:] Cywilizacja

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Wychowanie ku pełnemu człowiekowi? Antropologiczna nauka o wychowaniu Rudolfa Steinera
  • Integralny rozwój człowieka właściwym zadaniem kultury i edukacji