dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Od geniuszu do wielkoduszności. Rola kultury w wychowaniu do patriotyzmu
  [w:] Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
 • Wychowanie do cywilizacji: jaka filozofia edukacji?
  [w:] Człowiek w Kulturze

2017

 • Uniwersytet katolicki w myśli św. Jana Pawła II i J. Ratzingera
  [w:] Człowiek w Kulturze

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cnoty moralne i teologiczne w służbie wychowania rodzinnego

  2016


  Książka naukowa recenzowana

  • Od paidei do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Kobieta w świecie współczesnym. Na kanwie rozważań Stefana kardynała Wyszyńskiego
   [w:] Cywilizacja

  2015

 • Solidarność jako troska społeczna – antidotum na totalitaryzm
  [w:] Człowiek w Kulturze

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec i lubelska szkoła filozoficzna

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • José Ortega y Gasset – życie i dzieło
   [w:] Człowiek w Kulturze
  • Szkolnictwo poza państwem – przeszłość i przyszłość
   [w:] Cywilizacja
  • The Crisis of American Education and Reforms Proposals According to Allan Bloom
   [Kryzys edukacji amerykańskiej i propozycje jego naprawy w ujęciu Allana Blooma]
   [w:] Studia Gilsoniana

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Nauczanie jako służba - na kanwie rozważań św. Tomasza z Akwinu
  • Wpływ koncepcji edukacji na kulturę społeczeństwa

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wpływ koncepcji edukacji na kulturę społeczeństwa
   [w:] Cywilizacja

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Integralny rozwój człowieka właściwym zadaniem kultury i edukacji
  • Wychowanie ku pełnemu człowiekowi? Antropologiczna nauka o wychowaniu Rudolfa Steinera