dr Edyta Krzysztofik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2020

Prace magisterskie
 • Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
 • Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej
 • Procedura akcesyjna państw bałkańskich do Unii Europejskiej
 • Withdrawal procedure from the EU on the basis of the United Kingdom
 • Rola i znaczenie zasady demokratycznej w prawie Unii Europejskiej
 • EU practises to combat and prevent drug addtiction
 • Rola i funkcje Agencji Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania (Europol)
 • Znaczenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w systemie prawnym Unii Europejskiej

2019

Prace magisterskie
 • Zwalczanie terroryzmu w prawie Unii Europejskiej
 • Transformacje ustrojowe Turcji w kontekście integracji z Unią Europejską
 • Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
 • Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej

2018

Prace magisterskie
 • Swoboda przepływu pracowników i osób w prawie Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta w prawie Unii Europejskiej

2017

Prace magisterskie
 • Ochrona konsumenta na rynku deweloperskim
 • Ochrona konsumenta usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Postępowanie przed Prezesem UOKIK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez firmy pożyczkowe
 • Reguły ochrony konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej

2015

Prace magisterskie
 • Europejskie frakcje polityczne i ich pozycja w wewnętrznej strukturze Parlamentu Europejskiego
 • Fundusze strukturalne w okresie programowania 2007-2013 na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski
 • Status pracownika migrującego w Unii Europejskiej
 • Fundusze strukturalne w okresie programowania 2007-13 na obszarze Gminy Ułęż
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej
 • Swobody personalne w Unii Europejskiej
 • Stosunki gospodarcze Konfederacji Szwajcarskiej z Unią Europejską
 • Współpraca ekonomiczna Norwegii z Unią Europejską
 • Relacje handlowe Turcji z Unią Europejską

2014

Prace magisterskie
 • Status prawny urzędnika Unii Europejskiej
 • Znaczenie traktatu fiskalnego i Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji w unijnym systemie prawa
 • Ochrona integralności rodziny w kontekście praw pobytowych
 • Pojęcie swobody przedsiębiorczości w oparciu o orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Rozwój polityki celnej Unii Europejskiej
 • Wzajemne uznawanie kwalifikacji w Unii Europejskiej na przykładzie zawodu prawnika
 • System ochrony prawnej w Uni Europejskiej
 • Trybunał Sprawiedliwości wobec przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 • Ograniczenia swobód personalnych na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej
 • System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej
 • Ewolucja doktryny wymogów imperatywnych w prawie Unii Europejskiej
 • Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

2013

Prace magisterskie
 • Ograniczenia swobodnego przepływu towarów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Problem przemytu towarów akcyzowych przez wschodnią granicę Unii Europejskiej
 • Komisja Europejska w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
 • Ewolucja administracji celnej w Polsce
 • Zasady wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania w Polsce
 • Podstawy europejskiego systemu ochrony praw człowieka
 • Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2007 – 2013
 • Wprowadzenie do obrotu towarów z państw trzecich na obszar celny Unii Europejskiej
 • Unia celna na przykładzie Unii Europejskiej
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej
 • Zakres przedmiotowy swobodnego przepływu osób
 • Swobodny przepływ przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
 • Zadania i organizacja Służby Celnej w Polsce
 • Ewolucja kompetencji Parlamentu Europejskiego

2012

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa Unii Europejskiej
 • Pracownik migrujący a zakaz podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej
 • Status obywateli państw trzecich na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
 • Ograniczenia swobody przepływu towarów w Unii Europejskiej
 • Pozycja i rola prezydencji w Unii Europejskiej
 • Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
 • Geneza i rozwój unii gospodarczo – monetarnej
 • Unia Europejska jako przykład integracji gospodarczej
 • Pozycja obywatela Unii Europejskiej na rynku wewnętrznym
 • Demokratyzacja Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim

2011

Prace magisterskie
 • Ochrona praw jednostki w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Pytanie prejudycjalne
 • Europejski Nakaz Aresztowania
 • Ochrona praw konsumenta w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Metody ustalania wartości celnej towarów
 • Agencje unijne na przykładzie FRONTEXU

2010

Prace licencjackie
 • Ewolucja źródeł prawa w Unii Europejskiej
 • Znaczenie sądów krajowych w wymiarze sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Fundusze strukturalne w Polsce w latach 2007-2013
 • Pozycja obywatela w Unii Europejskiej

2009

Prace licencjackie
 • Obywatelstwo europejskie
 • Parlament Europejski
 • Geneza Unii Europejskiej
 • Pozycja sądu krajowego we wspólnotowym systemie prawnym
 • Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej
 • Wykorzystanie funduszy unijnych w gminie Michałowice w latach 2004-2006
 • Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej
 • Prawo konkurencji w Unii Europejskiej
 • Instytucje sądowe we wspólnocie europejskiej

2008

Prace licencjackie
 • Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej