dr Edyta Krzysztofik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Prawo  instytucjonalne Unii Europejskiej – zakres wykładu

 1. Historia integracji europejskiej.
 2. Zasady i wartości Unii Europejskiej.
 3.  Obywatelstwo Unii Europejskiej.

Orzecznictwo omawiane na wykładzie: C – 192/99 Manjit Kaur, C – 369/90 Micheletti, C 148/02 Garcia Avello, C -200/02 Zhu i Chen, C – 135/08 Rottmann, C 64/96 i 65/96 Uecker, C – 34/09 Zambrano

 1. Ochrona praw podstawowych.

Orzeczenia omawiane na wykładzie: C 26/69 Stauder, C 11/70  Internationale Handelsgesellschaft, C 4/73  Nold.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Opinia 2/94, Protokół 30, Deklaracja 61 i 62, C 411/10. 

 1. Źródła prawa
 2. Charakter prawa Unii Europejskiej

Orzeczenia omawiane na wykładzie: C 26/62 Van Gend & Loos, C 6/64 Costa v. ENEL,C 213/8910 Factortame, C 106/77 Simmenthal

 1. Charakter prawa Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunałów Konstytucyjnych wybranych państw członkowskich: Federalny Trybunał Konstytucyjny, Włoski Sąd Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny RP.
 2. System instytucjonalny UE
 3. Unijny wymiar sprawiedliwości 

Egzamin

 1. Egzamin zerowy – test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań z treści przekazanych na wykładzie i ćwiczeniach. Ocena dostateczna – 60 % poprawnych odpowiedzi. Do egzaminu mogą podejść osoby, które otrzymały z ćwiczeń ocenę 4,0 lub wyższą.
 2. Osoby, które posiadają zgodę na ITS proszę o 50% udział w wykładach i podejście do egzaminu najpóźniej do dnia, w którym odbywać się będzie egzamin właściwy dla studentów II roku.
 3. Egzamin „właściwy” - test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań z treści przekazanych na wykładzie (łącznie z orzeczeniami) i ćwiczeniach. Ocena dostateczna – 60 % poprawnych odpowiedzi.

 

Ćwiczenia:

 1. Zasady UE.
 2. Źródła prawa UE.
 3. Procedury decyzyjne.
 4. Charakter prawa unijnego (Orzeczenia: C 26/62 Van Gend & Loos, C 6/64 Costa v. ENEL,C 213/8910 Factortame, C 106/77 Simmenthal)
 5. System instytucjonalny UE.
 6. Status urzędnika UE.

 

I Literatura:

 1. A.Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012,

II Źródła prawa:

 1. Traktat o Unii Europejskiej,
 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

III Orzecznictwo

 1. TSUE:

C – 192/99 Manjit Kaur, C – 369/90 Micheletti, C 148/02 Garcia Avello, C -200/02 Zhu i Chen, C – 135/08 Rottmann, C 64/96 i 65/96 Uecker, C – 34/09 Zambrano, C 26/69 Stauder, C 11/70  Internationale Handelsgesellschaft, C 4/73  Nold, C 411/10, C 26/62 Van Gend & Loos, C 6/64 Costa v. ENEL,C 213/8910 Factortame, C 106/77 Simmenthal,

 1. Trybunału Konstytucyjnego RP:

K 18/04, K32/09, U 6/08, SK 45/09, P 1/05

 1. Federalnego Trybunału Konstytucyjnego:

Solange I, Solange II, Maastricht, Lizbona

 1. Włoskiego Sądu Konstytucyjnego:

Flaminio Costa p. ENEL, San Michele, Granital, Cover.