dr Edyta Krzysztofik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Dr Edyta Krzysztofik - adiunkt

Absolwentka VI LO w Radomiu im. Jana Kochanowskiego. Ukończył    studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej pt. „Europejski Trybunał Sprawiedliwości” , napisanej w ramach seminarium z prawa międzynarodowego publicznego pod kierunkiem Dr Anny Przyborowskiej-Klimczak. Od 1998 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Wsparcie pokoju we współczesnym konstytucjonalizmie” . Promotorem pracy był dr hab. Pasquale Policastro, prof. US, recenzentami zaś: prof. dr hab. Bogusław Banaszak i prof. dr hab. Dariusz Dudek. Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania  naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących migracji wewnątrz unijnej, wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej, współpraca sądów unijnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz problemem ochrony tożsamości narodowej państw członkowskich na poziomie Unii Europejskiej. Dr Edyta Krzysztofik jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa unijnego. 

Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA – Grupy Polskiej, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Członek grupy badawczej MIGRA-TEAM powołanej przy Fundacji Instytut na rzecz Państwa Praw członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Nauk Prawnych, Deutsch-Polonische Juristen-Zeitschrift i Facta Universitatis (Uniwersytet w Niszu -Serbia).

 

In English...

Wykaz publikacji...

Wykaz zajęć dydaktycznych w I semestrze...

 

 

 

Konsultacje:
wtorek 12.30 - 14.10 CI 407


Kontakt
:
E-mail: ekrzyszt@kul.pl
Tel. +48 81 445 3048