dr Edyta Krzysztofik

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2018


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe
  [Swobody personalne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w świetle zmieniającej się sytuacji polityczno-ekonomicznej Europy]

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Position of the Principle of Respect for Constitutional Identity in EU Law
  [Pozycja zasady poszanowania tożsamości konstytucyjnej w prawie Unii Europejskiej]
  [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 • The Evolution of the Nature of Residence Rights of EU Citizens
  [Evolucja charakteru prawnego praw pobtowych obywateli Unii Europejskiej]
  [w:] Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia
 • Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1191 na swobodę przepływu obywateli UE
  [w:] Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Trybunał Sprawiedliwości gwarantem ochrony praw człowieka w UE
 • Rola i znaczenie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr w kształtowaniu administracji Unii Europejskiej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Limitations of Freedoms of the Internal Market in View of the Protection of Constitutional Values of Member States
  [Ograniczenia swobód rynku wewnętrznego ze względu na ochronę wartości konstytcyjnych państw członkowskich]
  [w:] Ordines (Catanzaro)
 • Limitations of Freedoms of the Internal Market in View of the Protection of Constitutional Values of Member States
  [Ograniczenia swobód rynku wewnętrznego ze względu na ochronę wartości konstytucyjnych państw członkowskich]
  [w:] Ordines (Catanzaro)

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Gwarancja porządku i bezpieczeństwa publicznego jako przesłanka ograniczająca swobodę przemieszczania się obywateli UE

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Odpowiedzialność państw członkowskich za niewykonywanie zobowiązań traktatowych na przykładzie Polski

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodniczenie sesji

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Degree of Utilization of the European Union Funds Directed to the Fruits and Vegetables Processing Sector in the Years 2002 - 2013. Part II
  [Stopień wykorzystania funduszy unijnych w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw w latach 2002-2013. Cz. II. ]
  [w:] Review of Comparative Law
 • Report from the conference "Comparative study of three waves of Polish emigration: after World War II, the period of solidarity and after accession to the European Union"
  [Sprawozdanie z konferencji „Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej"]
  [w:] Review of Comparative Law
 • The degree of utilization of the European Union funds directed to the fruits and vegetables processing sector in the years 2002 – 2013. Part 1
  [Stopień wykorzystania funduszy unijnych w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw w latach 2002 - 2013. Cz. 1]
  [w:] Review of Comparative Law

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
  [w:] Prawo i Polityka

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Kulturowy wymiar integracji europejskiej

Stypendium finansowane ze środków projektu UE

 • "Preliminary ruling in the practice of polish courts in the period between 2004 and 2015"

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • MIGRA-TEAM

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

Udział w festiwalu nauki

 • Festiwal Nauki

2014


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek Komitetu Redakcyjnego
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Judicial institutions of The European Union
  [Instytucje sądowe Unii Europejskiej]
 • Legal protection system in the European Union
  [Prawny system ochrony w Unii Europejskiej]

Usługi eksperckie w kraju

 • Opinia prawna odnośnie do wyroku Sądy z dnia 30 maja 2013 r. w sprawach połączonych T – 454/10 Associazione Nazionale degli Industriali della Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) przeciwko Komisji i T-482/11 Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) przeciwko Komisji.

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Ochrona integralności rodziny w postanowieniach normujących swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Poszanowanie wartości narodowych przesłanką uzasadniającą ograniczenie swobód rynku wewnętrznego

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Instytucje sądowe w Unii Europejskiej
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sądowa ochrona praw jednostek w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej
 • Relacje między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a trybunałami konstytucyjnymi państw członkowskich

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zatrudnienie i awans zawodowy w instytucjach UE

Rozdział w podręczniku akademickim

 • Ograniczenia swobód personalnych rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
 • Czynne i bierne prawo wyborcze do władz lokalnych wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej

2010


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Pozycja urzędnika w administracji Unii Europejskiej,

Hasło encyklopedyczne

 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • Fundusze strukturalne
 • Fundusze przedakcesyjne

Rozdział w podręczniku akademickim

 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Poszanowanie wartości narodowych przesłanką uzasadniającą ograniczenie swobód rynku wewnętrznego

2009


Książka naukowa recenzowana

 • Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Wsparcie pokoju w prawie międzynarodowym, wspólnotowym i w wkonstytucjach wybranych państw europejskich

Organizacja konferencji krajowej

 • 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec, doświadczenia i perspektywy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pokój w Ustawie Zasadniczej Niemiec

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ewolucja wspólnotowego systemu ochrony praw człowieka
  [w:] Studia Prawnicze KUL

Hasło w leksykonie

 • Adwokat Generalny
 • Izby sądowe
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości

1999


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • International Law Association - Grupa Polska