dr hab. Bohdan Rożnowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Stanowisko: Profesor KUL

2023

Prace licencjackie
 • Postawa wolontariuszy wobec podjęcia pracy a ich doświadczenie pracy w wolontariacie. Na podstawie badań społecznych studentów wybranych uczelni Lublina
 • Czynniki wpływające na wybór zawodu przez uczniów ostatnich klas wybranych szkół średnich w Lublinie
 • Wymagania stawiane pracownikom HR w perspektywie zmian pokoleniowych. Badania społeczne pracowników z województwa lubelskiego
 • Partycypacja społeczna a kariera zawodowa na podstawie badań społecznych członków młodzieżowych rad gminy lub powiatu
 • Motywacje do pracy studentów i pracobiorców. Na podstawie badań społecznych studentów i absolwentów zarządzania wybranych lubelskich uczelni
 • Aspiracje a cele kariery zawodowej studentów wybranych uczelni Lublina
Prace magisterskie
 • Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych nauczycieli dla związku stylów radzenia sobie ze stresem a wypaleniem zawodowym
 • Roszczeniowość psychologiczna i poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a satysfakcja z pracy
 • Inteligencja emocjonalna a satysfakcja z pracy-pośrednicząca rola empowermentu
 • Inteligencja emocjonalna a satysfakcja z pełnionych ról rodzinnych i zawodowych - moderacyjna rola zaangażowania w nie
 • Motywacja do pracy i satysfakcja z pracy a przywiązanie do organizacji
 • Lęk w miejscu pracy a centralność religijności i zaufanie do współpracowników

2022

Prace magisterskie
 • Wartości i przekonanie o własnej skuteczności a postawy wobec sztucznej inteligencji
 • Inteligencja emocjonalna i postawy wobec sztucznej inteligencji a dobrostan w pracy u osób współpracujących ze sztuczną inteligencją
 • Związek przekonania o własnej skuteczności i zachowań proaktywnych a wybierane kotwice kariery
 • Motywacja osiągnięć i przywiązanie do organizacji a podejmowanie działań sygnalistów w miejscu pracy
 • Jakość życia, czynniki stresujące a decyzja migracji u ukraińskich migrantów
 • Cechy mrocznej triady przełożonych a poziom dobrostanu i odporności psychicznej podwładnych
 • Poczucie kontroli i work-life balans a satysfakcja pracowników zdalnych
 • Samoujawnianie online, samoocena i inteligencja emocjonalna użytkowników Internetu
 • Satysfakcja z pracy a stres zawodowy i zachowania kontrproduktywne w organizacji
 • Wpływ zaangażowania w pracę na zachowania kontrproduktywne a modyfikująca rola job craftingu

2021

Prace magisterskie
 • Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej i dobrostanu pracowniczego a przywiązanie organizacyjne
 • Związek nastawienia na rywalizację oraz temperamentalnej perseweratywności i żwawości z objawami wypalenia zawodowego
 • Proces empowerment a poczucie samoskuteczności oraz ogólny poziom zadowolenia z pracy u osób aktywnych zawodowo
 • Organizacyjne zachowania obywatelskie pracowników, a ich przywiązanie organizacyjne i ocena sprawiedliwości organizacyjnej
 • Satysfakcja z pracy a lęk sceniczny i osobowość u aktorów, muzyków i wokalistów
 • Modelowanie pracy i dopasowanie osoba-organizacja oraz osoba-stanowisko a zamiar pozostania w organizacji przez pracowników
 • Cechy pracy nauczyciela, samoocena a poziom wypalenia zawodowego
 • Osobowość i sens pracy a dobrostan w pracy
 • Inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w pracę. Mediująca rola pracy emocjonalnej
 • Ciemna triada a perfekcjonizm. Ujęcie korelacyjne w kontekście ryzyka doświadczenia mobbingu w miejscu pracy

2020

Prace licencjackie
 • Proaktywność a aspiracje zawodowe młodych dorosłych kończących studia licencjackie
 • Związek zaangażowania w pracę z satysfakcją pracowników
 • Postrzeganie własnych szans zawodowych przez młodych mężczyzn w czasach Diversity Management
 • Zarządzanie wiedzą a efektywność pracowników
 • Spostrzeganie dyskryminacji zawodowej przez kobiet generacji Y
 • Stereotypy roli zawodowej kobiet generacji Y
 • Związek pomiędzy pozapłacowymi formami motywacji a przywiązaniem organizacyjnym pracowników. Badanie jakościowe
 • Poczucie koherencji a lęk u studentów wchodzących na rynek pracy
 • Równowaga między pracą i życiem a satysfakcja z pracy
Prace magisterskie
 • Inteligencja emocjonalna i poziom stresu zawodowego wśród nauczycieli. Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej
 • Wybrane uwarunkowania przekonania studentów o skutecznym wejściu na rynek pracy
 • Motywacja osiągnięć, inteligencja emocjonalna a poczucie satysfakcji z kariery u sportowców
 • Wypalenie zawodowe i inteligencja emocjonalna pielęgniarek. Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej
 • Przywiązanie do organizacji jako mediator relacji między dopasowaniem do organizacji a satysfakcją z pracy wśród nauczycieli
 • Obecność logotypu marek odzieżowych na ubraniu, a postrzegany profesjonalizm i prognozowana przydatność zawodowa kandydata
 • Dopasowanie w relacji przełożony- podwładny, przywiązanie do organizacji a intencja do odejścia
 • Modyfikująca rola poziomu pracy emocjonalnej dla zależności proaktywności z zaangażowaniem w pracę
 • Źródła stresu zawodowego, wypalenie zawodowe, a interakcja praca-dom u nauczycieli- analiza wzajemnych związków
 • Poczucie umiejscowienia kontroli jako moderator związku między wsparciem społecznym a poczuciem wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek
 • Dopasowania, satysfakcja z pracy, poczucie jakości życia
 • Dopasowanie w relacji podwładny - przełożony jako moderator związku satysfakcji z pracy i zachowań proaktywnych w miejscu pracy
 • Dopasowanie w relacji przełożony-podwładny, zaangażowanie w pracę a zachowania kontrproduktywne w pracy
 • Dopasowanie w relacji przełożony - podwładny, zaangażowanie w pracę a wydajność pracy
 • Czarna triada osobowości, praca emocjonalna a satysfakcja z pracy
 • Wpływ stresu i umiejscowienia kontroli na wypalenie zawodowe u fizjoterapeutów
 • Pośrednicząca rola samoskuteczności we wpływie stresu na wypalenie zawodowe wśród strażaków

2019

Rozprawy doktorskie
 • Funkcjonowanie w sytuacji pracy wielozadaniowej o charakterze poznawczym i emocjonalnym
Prace magisterskie
 • Wypalenie zawodowe, zaangażowanie w pracę oraz poczucie umiejscowienia kontroli u pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
 • Związek preferowanych wartości i zaangażowanie w pracę u pracowników wykonujących pracę emocjonalną
 • Satysfakcja z pracy a style orientacji zawodowej i sensowność pracy w zawodzie trenera
 • Syndrom Piotrusia Pana a przywiązanie do organizacji i przekonanie o własnej skuteczności w grupie doradców klienta
 • Samoocena, jakość życia a akulturacja Ukraińskich migrantów w Polsce
 • Skłonność do mobbingu u menedżerów o różnym natężeniu cech osobowości czarnej triady
 • Wpływ postaw rodzicielskich na zgodność wyboru zawodu ze stereotypem płci
 • Spostrzegane wsparcie społeczne i potrzeba wsparcia a zaangażowanie w pracę
 • Wpływ obszarów życia zawodowego na wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pracowników średniego szczebla medycznego
 • Prężność psychiczna i poczucie kontroli a poczucie zagrożenia w pracy strażaka
 • Poziom kompetencji społecznych i poczucie umiejscowienia kontroli a proaktywne zmiany wprowadzane w miejscu pracy ratowników medycznych i strażaków
 • Regularne uprawianie sportu a poziom stresu w pracy zawodowej
 • Chęć poszukiwania doznań i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z pracy u kierowców zawodowych
 • Samoocena i poczucie umiejscowienia kontroli a style radzenia sobie ze stresem u osób w wieku poprodukcyjnym
 • Wiara na etacie. O związkach religijności z zaangażowaniem w pracę i stylem orientacji zawodowej

2018

Prace magisterskie
 • Niepewność zatrudnienia i satysfakcja z pracy, a przywiązanie organizacyjne
 • Motywacja osiągnięć a dobrostan psychiczny i wsparcie społeczne osób aktywnych zawodowo
 • Nadzieja na sukces a podejmowanie decyzji zawodowych
 • Zaangażowanie w pracę a ryzyko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli
 • Poczucie własnej skuteczności a style radzenia sobie ze stresem u osób pracujących i niepracujących w wyuczonym zawodzie
 • Wpływ pracy zmianowej na stan emocjonalny pracowników
 • Motywacja i jakość życia w pracy a formy spędzania czasu wolnego u nauczycieli
 • Stres a równowaga praca-dom
 • Style kierowania managerów a dobrostan pracowniczy
 • Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe
 • Style radzenia sobie ze stresem i poczucie umiejscowienia kontroli a zaangażowanie w pracę

2017

Prace magisterskie
 • Wilki w owczej skórze. Czarna triada osobowości a uczciwość wśród pracowników branży handlowej
 • Inteligencja emocjonalna a motywacja osiągnięć pracowników biurowych
 • Style kierowania, a dobrostan zawodowy pracownika
 • Motywacja a samoskuteczność i poczucie umiejscowienia kontroli u osób bezrobotnych
 • Zgodność typów preferencji zawodowej z wybranym kierunkiem studiów a poziom odczuwanej satysfakcji ze studiowania
 • Stres zawodowy a motywacja do pracy funkcjonariuszy więziennych
 • Motywacja osiągnięć a praca emocjonalna i satysfakcja pracowników działu sprzedaży
 • Samoocena a podejmowanie decyzji o rozpoczęciu studiów wyższych
 • Typy umysłu a bezdecyzyjność kariery. Pośrednicząca rola poczucia własnej skuteczności
 • Samoocena a motywacja wewnętrzna
 • Klimat organizacyjny, style rozwiązywania konfliktów a dobrostan pracowniczy
 • Poczucie własnej skuteczności i style radzenia sobie ze stresem, a dobrostan pracowniczy wśród strażaków
 • Preferencje Transakcji Berne'a w sytuacji negocjacji

2016

Rozprawy doktorskie
 • Transfer przekonań o własnej skuteczności w nowe role życiowe na przykładzie tranzycji z edukacji do pracy
Prace magisterskie
 • Zaangażowanie organizacyjne a zaangażowanie w pracę
 • Motywacja osiągnięć a style radzenia sobie ze stresem wśród kierowników średniego szczebla
 • Osobowość zawodowa psychoterapeutów: Porównanie osobowości studentów psychologii i doświadczonych psychoterapeutów
 • Postawa wobec pieniądza a satysfakcja z pracy zawodowej
 • Stosunek do ryzyka a występowanie efektu posiadania u studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Przekonanie o własnej skuteczności a intencja przedsiębiorcza
 • Cechy osobowości modelu Wielkiej Piątki a podejmowanie decyzji o uczestnictwie w mediacji
 • Orientacja pozytywna a intencja przedsiębiorcza

2015

Prace magisterskie
 • Związek temperamentu z pracoholizmem. Badania wśród pracowników biurowych.
 • Wpływ kultury kraju pochodzenia podwładnych na preferowany przez nich styl zarządzania stosowany przez zwierzchników
 • Zaangażownie w pracę a inteligencja emocjonalna u pracowników służb medycznych.
 • Związek stresu z satysfakcją z pracy u górników pracujących w kopalni węgla kamiennego.
 • Wypalenie zawodowe a optymizm i wsparcie społeczne: badania u pracowników socjalnych
 • Przystosowanie do pracy a satysfakcja z życia u osób w wieku średnim
 • Aspiracje życiowe a wewnętrzna motywacja do rozwoju u kobiet pracujących w organizacjach pozarządowych

2014

Prace magisterskie
 • Samoocena a cele stawiane sobie przez mlodzież w tranzycji
 • Otwartość na doświadczenie a zaangażowanie w pracę menadżerów.
 • Self-efficacy in regulating negative emotions and its association with depressive distress and irritability among mothers
 • Poczucie ogólnej skuteczności własnej a implementacyjność intencji u osób wchodzących na rynek pracy
 • Inteligencja emocjonalna a intencja założenia własnej działalności gospodarczej u młodych ludzi kończących edukację
 • Motywacja osiągnięć a aspiracje u studentów wchodzących na rynek pracy.

2013

Prace magisterskie
 • Stres migracyjny i sposoby radzenia sobie z nim wśród imigrantów przybyłych do Polski
 • Wpływ percepcji postaw mieszkańców kraju przyjmującego wobec uchodźców na ich adaptację w Polsce.
 • Znaczenie rozbieżności Ja dla motywacji pracowniczej
 • Percepcja różnic kulturowych a strategie adaptacji imigrantów w Polsce
 • Percepcja podobieństwa krajobrazu miejsca pochodzenia i miejsca pobytu migracyjnego a proces adaptacji migrantów w Polsce.
 • Lęk i wsparcie społeczne a adaptacja migrantów w Polsce.
 • Postrzegany styl kierowania lidera a zaangażowanie w pracę u wolontariuszy - charakterystyka polskiego trzeciego sektora.
 • Wpływ podobieństwa między postrzeganą osobowością miasta Lublin a osobowością badanych na poczucie jakości życia wśród mieszkańców stałych i rezydentów tymczasowych
 • Wsparcie społeczne i poczucie samotności a adaptacja migrantów w Polsce
 • Styl orientacji zawodowej a zaangażowanie w pracę w wolontariacie studenckim jak specyficznym środowisku pracy

2012

Prace magisterskie
 • Style kierowania a zaufanie w relacjach interpersonalnych w organizacji
 • Związek uzdolnień przedsiębiorczych i postawy wobec pieniędzy oraz jego wybrane moderatory.
 • Motywacja pracownicza i jej znaczenie w funkcjonowaniu placówki artystycznej na podstawie Teatru Muzycznego w Lublinie
 • Osobowość w koncepcji Wielkiej Piątki a postawy wobec pieniądza

2011

Prace magisterskie
 • Wpływ poprzedzania afektywnego na percepcję logo
 • Wolny strzelec na rynku pracy:uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia
 • Bierność zawodowa u osób w fazie stabilizacji rozwoju zawodowego
 • Gotowość do podejmowania szkoleń przez osoby pracujące a wsparcie społeczne
 • Motywacja osiągnięć u osób o różnym natężeniu narcystycznych cech osobowości:badanie młodzieży akademickiej
 • Poczucie samoskuteczności, a preferencja kultury organizacyjnej u osób kończących studia
 • Poczucie jakości życia mieszkańców miast o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska
 • Efektywność reklamy społecznej w zależności od sektora społecznego nadawcy
 • Wybrane korelaty sukcesu zawodowego nauczycieli
 • Osobowość i preferencje kompetencji zawodowych. Porównanie studentów prawa i osób wykonujących zawód adwokata
 • Stopień dopasowania wartości indywidualnych i wartości kultury organizacyjnej a relacje interpersonalne w miejscu pracy