dr hab. Bohdan Rożnowski (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Acculturation Strategies of Ukrainian Students Studying in Poland and Their Well-Being
  [Strategie akulturacji studentów z Ukrainy a ich dobrostan]
  [w:] Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.

2022

 • Human-machine trans roles conflict in the organisation: how sensitive are customers to intelligent robots replacing the human workforce?
  [Human–machine trans roles conflict in the organization: How sensitive are customers to intelligent robots replacing the human workforce?]
  [w:] International Journal of Consumer Studies
 • “Personality in prison uniform”. The influence of personality on building work engagement, applying job crafting strategies and well-being among prison officers
  [w:] Current Issues in Personality Psychology
 • Remote, Hybrid, and On-Site Work during the SARS-CoV-2 Pandemic and the Consequences for Stress and Work Engagement
  [w:] International Journal of Environmental Research and Public Health

 • Recenzja artykułu naukowego

  • RESILIENCE IMPROVES THE QUALITY OF LIFE AND SUBJECTIVE HAPPINESS OF PHYSIOTHERAPISTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
   [Prężność jako czynnik poprawiający jakość życia i subiektywne poczucie szczęścia podczas pandemii COVID-19]
  • The Spiritual Force of Safety: Effect of Spiritual Leadership on Employees’ Safety Performance

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

  • Jak edukować o nowych technologiach i telekomunikacji?

  2021


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Are professional burnout and work engagement opposing or independent constructs?
   [ARE PROFESSIONAL BURNOUT AND WORK ENGAGEMENT OPPOSING OR INDEPENDENT CONSTRUCTS?]
   [w:] Roczniki Psychologiczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Self-efficacy in terms of vocational counselling and career counselling – multidimensional approach to self-efficacy in a career
   [ Self-efficacy in terms of vocational counselling and career counselling – multidimensional approach to self-efficacy in a career]

  Recenzja książki naukowej

  • Cztery wyzwania w zarządzaniu ludźmi

  2020


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Wybrane podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania dobrostanu pracowników branży gastronomicznej – badanie dzienniczkowe
   [w:] Konteksty Społeczne
  • Introduction to the Special Issue on research trends in Polish Work and Organizational Psychology
   [Wprowadzenie do wydania specjalnego o tendencjach badawczych w polskiej psychologii pracy i organizacji]
   [w:] Roczniki Psychologiczne
  • Znaczenie fazy przygotowania do tranzycji a skuteczność wejścia młodzieży na rynek pracy
   [w:] PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
  • Construction and validation of the life roles self-efficacy scale for young adults in school-to-work transition
   [w:] CURRENT PSYCHOLOGY
  • Centrality of Religiosity as a Predictor of Work Orientation Styles and Work Engagement: A Moderating Role of Gender
   [Centrality of Religiosity as a Predictor of Work Orientation Styles and Work Engagement: A Moderating Role of Gender ]
   [w:] Religions

  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Praca ludzka i jej analiza

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Psychologia biznesu : psychologia w biznesie

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • O związkach religijności z zaangażowaniem w pracę

  2019


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Dobrostan w pracowników pracujacych na różnych zmianach
   [w:] Czasopismo Psychologiczne

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Spiritual Dimensions in Vocational Training of Information and Communication Technology Professionals
  • recenzja doktoratu Agnieszki Bożek

  2018


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Synthetic-Singular Index of Multidimensional Job Analysis
   [Syntetyczny Indywidualny Indeks Wielowymiarowej Analizy Pracy]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Europejski Kwestionariusz Analizy Stanowiska Pracy (EKASP)
   [w:] STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA
  • Przekonania o własnej skuteczności na różnych etapach tranzycji z edukacji na rynek pracy
   [w:] Czasopismo Psychologiczne

  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  • Recenzja osiągnięcia naukowego i dorobku w procesie habilitacyjnym dr Katarzyny Ślebarskiej

  Organizacja konferencji krajowej

  • III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji: Nowe wyzwania w pracy – innowacyjne działania psychologii

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Dobrostan pracowników zmianowych

  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Czy zaangażowanie w pracę i wypalenie zawodowe są konstruktami przeciwstawnymi czy niezależnymi

  Nagroda wewnętrzna

  • nagroda zespołowa Rektora
  • Nagroda im. J.B. Sidowskiego 2017

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • The External Validity of Psychometric Testing Methods and Their Meaning for Safe Road Performance
   [w:] STUDIA PSYCHOLOGICA
  • Osobowość marki miasta a ocena jakości życia w nim
   [w:] Czasopismo Psychologiczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Efekt własności po polsku

  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Samoskuteczność - predyktor przekonania o wewnątrzsterowności w pracy w trakcie pierwszej tranzycji zawodowej szkoła - praca

  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  • STAFF MOBILITY FOR TEACHING 2016/2017 ERASMUS+ PROGRAMME
   [Program Erasmus+ 2016/2017 Mobilność pracowników naukowych w celach dydaktycznych]

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna Rektora KUL 2017

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model moderacyjny i mediacyjny
   [w:] Czasopismo Psychologiczne
  • Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim
   [w:] SOCIAL PSYCHOLOGICAL BULLETIN (PSYCHOLOGIA SPOLECZNA)

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda zespołowa Rektora KUL

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Styl kierowania lidera a zaangażowanie w pracę wolontariuszy

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Co mierzą testy stosowane przez psychologów transportu w Polsce? Doniesienie z badań
   [w:] Roczniki Psychologiczne

  Hasło w leksykonie

  • Migracje a wartości i normy

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie : perspektywa lokalna

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • Tranzycja na rynek pracy.

  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR

  • LUK - Lubelski Uniwersytet Kompetencji

  Usługi eksperckie za granicą

  • WISE - Welfare for Improved Social Dimention of Education

  Usługi eksperckie w kraju

  • Europejski Uniwersytet Wschodni

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Rada Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Metodologiczne przesłanki badania integracji imigrantów
  • Strategie adaptacyjne studentów z Ukrainy : przykład lubelski

  Usługi eksperckie za granicą

  • Domestic and Care Work: best practices and benchmarking for integrating and reconciling work and family life

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Trudności w podjęciu decyzji zawodowej przez młodzież kończącą szkoły ponadgimnazjalne i wyższe
   [w:] Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)

  Recenzja książki naukowej

  • Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • wykłady gościnne w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Narodowe Forum Doradztwa Kariery

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Self-efficacy beliefs of youth entering the labour market
   [Self-effi cacy beliefs of youth entering the labour market]
   [w:] Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.

  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Uwarunkowania oceny jakości życia w trakcie pobytu migracyjnego wśród migrantek zarobkowych

  Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

  • wykłady gościnne w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Odznaczenie krajowe resortowe

  • medal Komisji Edukacji Narodowej

  2010


  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Człowiek w pracy i w organizacji