dr hab. Marek Dobrowolski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Konstytucyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2023

Prace magisterskie
 • Pojęcie moralności w Konstytucji RP
 • Przekształcenia gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej
 • Prawne aspekty eutanazji
 • Prawa i obowiązki więźniów w świetle konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zagadnienie nadrzędności konstytucji po przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
 • Konstytucyjny zakaz funkcjonowania organizacji odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu
 • Ochrona wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej w czasie kryzysu migracyjnego w latach 2021-2022
 • Ograniczenia praw i wolności w czasie pandemii covid-19
 • Problemy prawne związane z zawieraniem, wprowadzaniem i stosowaniem Konkordatu z 1993 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską
 • Przebieg i organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku
 • Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego w fazie embrionalnej
 • Konstytucyjne gwarancje prawa do obrony
 • Konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela Polski
 • Konstytucyjny zakaz tortur

2021

Prace magisterskie
 • Wpływ Senatu RP na jakość stanowionego prawa w latach 2019-2020
 • Ubezwłasnowolnienie jako ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności
 • Konstytucyjna ochrona prawa rodziców do wychowywania dzieci
 • Służby specjalne w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tryb powołania, organizacja i funkcjonowanie komisji śledczej na przykładzie komisji ds. afery Amber Gold
 • Służby specjalne w Polsce w okresie przemian ustrojowych w latach 1989-2006
 • Stosowanie prawa łaski przez Prezydenta RP
 • Przemiany gospodarcze w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

2019

Prace magisterskie
 • Instytucja skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym
 • Przemiany ustrojowe w Rzeczpospolitej w okresie transformacji systemowej
 • Referendum ogólnokrajowe jako forma demokracji bezpośredniej
 • Konstytucyjne prawo własności i dziedziczenia
 • Instytucja Komisji Śledczej w Polsce
 • Tymczasowe aresztowanie w świetle Konstytucji RP
 • Status związków wyznaniowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konstytucyjna zasada finansowania ochrony zdrowia
 • Stan nadzwyczajny w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
 • Wzorce kontroli konstytucyjności prawa w postępowaniu skargowym przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym
 • Spór o Trybunał Konstytucyjny w latach 2015 - 2016

2018

Prace magisterskie
 • Ochrona macierzyństwa na gruncie polskiego prawa
 • System prawa wyborczego w Polsce
 • Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego po wyborach na Sejm VIII kadencji
 • Rozgraniczenie nieruchomości jako środek ochrony konstytucyjnego prawa własności
 • Konstytucyjne prawo do ochrony życia poczętego

2017

Prace magisterskie
 • Rada Ministrów jako naczelny organ państwa
 • Konstytucyjne relacje Państwo- Kościół rzymskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Najwyższa Izba Kontroli, jako konstytucyjny organ kontroli państwowej

2011

Prace magisterskie
 • Spór kompetencyjny pomiędzy Prezesem Rady Ministrów a Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2008-2009

2010

Prace magisterskie
 • Środki kontroli konstytucyjności prawa w Polsce
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w polskim prawie
 • Sądownictwo konstytucyjne w Polsce
 • Pozycja ustrojowa głowy państwa w II RP
 • Instytucja pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego

2007

Prace licencjackie
 • Procedury zmiany Konstytucji w latach 1989-1997
 • Prawne aspekty obrad Okrągłego Stołu
 • Najwyższa Izba Kontroli w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r.
 • System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Skarga konstytucyjna
 • Zakaz stadionowy jako ograniczenie praw człowieka
 • Umowy międzynarodowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa
 • Instytucja referendum ogólnokrajowego w Polsce
 • Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP
 • Konstytucyjny Katalog Praw Dziecka
 • Sądownictwo administracyjne w Konstytucji RP
 • Władza Ustawodawcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konstytucyjność Traktatu Akcesyjnego
 • Status kobiet i mężczyzn w świetle zasady równości
 • Konstytucyjna zasada podziału władzy
Prace magisterskie
 • Problematyka dekomunzacji i lustracji w III RP
 • Status prawny partii politycznych w III RP
 • Ustrój samorządu terytorialnego RP.
 • Uprawnienia Prezydenta RP wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej na podstawie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r.
 • Pozycja prawna i kompetencje Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pozycja prawna i kompetencje Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z funduszy Unii Europejskiej.
 • Struktury i działanie administracji publicznej
 • Pozycja prawna i kompetencje premiera RP
 • Funkcja ustawodawcza polskiego parlamentu
 • Demokratyczne państwo prawne w okresie przemian ustrojowych 1989-97
 • Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania wojska w okresie przemian ustrojowych
 • Zasady wyboru organów wykonawczych gminy w latach 1990-2006
 • Władza ustawodawcza w okresie przemian ustrojowych (1989-1999)
 • Procedura uchwalania ustawy budżetowej
 • Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle wybranych kompetencji konstytucyjnych

2006

Prace licencjackie
 • Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu w latach 1989 - 1991.
 • Druga izba parlamentu w III RP.
 • Instytucja Prezydenta RP w okresie przemian ustrojowych (1989-1990).
 • Konsytytucyjne prawo do ochrony zdrowia a koncepcja zmiany funkcjonowania służby zdrowia
 • Konstytucyjne zasady polskiego prawa parlamentarnego.
 • Problematyka moralno-prawna eutanazji

2005

Prace licencjackie
 • Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawa rodziny w świetle konstytucji
 • Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka i obywatela

2004

Prace licencjackie
 • Zasady polskiego prawa wyborczego w Polsce
 • Instytucja Prokuratury w Polsce