Krzysztof Góźdź

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej

Stanowisko: Profesor

2023

Rozprawy doktorskie
 • Teologia czasu. Studium z teologii dogmatycznej

2022

Rozprawy doktorskie
 • Chrześcijańskie znamiona Europy według Christophera Dawsona
Prace magisterskie
 • Sakrament pokuty i pojednania drogą doświadczenia uzdrawiającej miłości Bożej.

2021

Rozprawy doktorskie
 • Soteryjny wymiar Najświętszego Oblicza Chrystusa. Studium dogmatyczne
 • Prakseologia charyzmatyczna Kościoła
Prace magisterskie
 • Współczesne teologiczne interpretacje modlitwy Ojcze nasz.
 • Człowiek wobec wieczności w pismach Jerzego Buxakowskiego. Studium dogmatyczne

2019

Rozprawy doktorskie
 • Personalistyczny wymiar mariologii Jana Pawła II.
Prace magisterskie
 • Prymat papieski według Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Chrystocentryzm jako droga odnowy Państwa i Kościoła w nauczaniu Kard. Augusta Hlonda
 • Człowiek jako misterium według Czesława S. Bartnika
Prace magisterskie
 • Antropologia teologiczna według kardynała Angelo Scola

2017

Rozprawy doktorskie
 • Chrystologia w niemieckojęzycznych katolickich podrecznikach dogmatyki okresu posoborowego
 • Grzech pierworodny a grzech świata
Prace magisterskie
 • Chrystus fundamentem Kościoła
 • Aktualizacja idei wynagradzania w oparciu o naukę o zadośćuczynieniu.
 • Josepha Ratzingera teologia prezbiteratu
 • Posługa kapłańska w teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI.

2016

Rozprawy doktorskie
 • Soteriologiczna koncepcja posłuszeństwa Jezusa według Hansa Ursa von Balthasara
 • Miłosierdzie Boże w nawróceniu Rudolfa Hoessa komendanta z Auschwitz
Prace magisterskie
 • Teologia Ego Eimi
 • Obraz Odkupiciela i Jego Matki w trylogii Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”

2015

Prace magisterskie
 • Teologia odpustów
 • Główne założenia teologii człowieka według Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD) na podstawie dzieła "Byt skończony a byt wieczny"
 • Teologia obrazu Matki Bożej z Guadalupe
 • Mariologia personalistyczna
 • Josepha Ratzingera antropologia i antropogonia liturgiczna
 • Maryja w teologii Josepha Ratzingera - Benedykta XVI.

2014

Rozprawy doktorskie
 • Teologia Krzyża w pasterskiej posłudze wiary bpa Jana Olszańskiego (1919-2003)
Prace magisterskie
 • Diakonijny wymiar kapłaństwa urzędowego w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
 • ESCHATOLOGIA W ŻYCIU FAUSTYNY KOWALSKIEJ NA PODSTAWIE „DZIENNICZKA”
 • Problem jedności chrześcijan w kontekście relacji katolicko-prawosławnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wyznaniowej na Białorusi
 • Mariologia personalistyczna w nauczaniu Kościoła według Czesława Stanisława Bartnika.
 • Objawienia Fatimskie w najnowszej literaturze polskiej.
 • Oddziaływanie szatana na życie człowieka według wybranych dokumentów Kościoła.
 • Angelologia biblijna i dogmatyczna

2013

Prace magisterskie
 • „Znamiona Kościoła w katechezach Jana Pawła II z lat 1985 - 1995 r. jako kontynuacja nauczania Soboru: Watykańskiego II.”
 • Kenoza Bożego Logosu w ujęciu Benedykta XVI

2012

Prace magisterskie
 • Eschatologia w ujęciu Gustavo Gutierreza
 • Zafałszowania obrazu i roli anioła w świetle literatury popularnej na początku XXI wieku
 • Problematyka piekła w najnowszej literaturze teologicznej.
 • Antropologia teologiczna w ujęciu Wolfharta Pannenberga
 • Istota sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w posoborowej literaturze teologicznej.
 • Teologia liturgii według Josepha Ratzingera

2011

Prace magisterskie
 • Rozumienie odkupienia w "Redemptor hominis"
 • Obraz Maryi w świetle apokryfów Nowego Testamentu
 • Problematyka Providentia Dei w najnowszej literaturze teologicznej.
 • Prymat św. Piotra. Studium dogmatyczne
 • Problematyka zrozumienia dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP w myśli Sergeja Bułhakowa
 • Praca jako wyznacznik egzystencji chrześcijańskiej w najnowszej literaturze polskiej
 • Istota chrześcijaństwa w najnowszej teologii europejskiej
 • Maryja w Bożym planie zbawienia.

2010

Rozprawy doktorskie
 • Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II.
Prace magisterskie
 • Miłość istotą chrześcijaństwa według Bruno Fortego.
 • Teologia Stworzenia według Ks. Czesława Jakubca.
 • Jezus Chrystus według Geralda O'Collinsa.
 • Angelologia w świetle najnowszej polskiej literatury teologicznej.
 • Sakrament bierzmowania według konstytucji apostolskiej "Divinae consortium naturae" papieża Pawła VI.
 • Problematyka śmierci w wybranej literaturze teologicznej.
 • Chrystologia personalistyczna Szkołu Lubelskiej
 • Współczesne rozumienie sakramentu pojednania.
 • Maryja jako Boża Rodzicielka według Czesława Stanisława Bartnika.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Personalizm w nauczaniu Jana Pawła II.
 • Personalistyczna koncepcja Kościoła według Czesława Stanisława Bartnika
Prace magisterskie
 • Maryja w dziele zbawiania według Kard. Leo Scheffczyka.
 • Teologia Zmartwychwstania według Leo Scheffczyka.
 • Człowiek jako imago Dei według Georga Langemeyera.
 • Antropologia personalistyczna w ujęciu ks. Czesława S. Bartnika.

2008

Prace magisterskie
 • Misterium liturgii w ujęciu Ojca Świętego Benedykta XVI.

2007

Rozprawy doktorskie
 • Oddziaływanie myśli J.H. Newmana na eklezjologie Soboru Watykańskiego II.
Prace magisterskie
 • Wiara współczesnego człowieka w Ujęciu Kardynała Josepha Ratzingera - Papieża Benedykta XVI.
 • Chrystologia w ujęciu kardynała Christopha Schönborna.
 • Zarys eklezjologii według kardynała Ratzingera.
 • Polska teologia narodu.
 • Urząd Nauczycielski Kościoła a teologia w ujęciu kardynała Josepha Ratzingera.
 • Rola Kościoła w życiu publicznym według Banedykta XVI.

2006

Rozprawy doktorskie
 • Antropologia Mikołaja A.Bierdiajewa
Prace magisterskie
 • Eucharystia centrum życia Kościoła w świetle homilii Ojca Świętego Jana Pawała II na Uroczystość Bożego Ciała w latach 1979-2004.
 • Maryja - "Niewiasta Eucharystii" w nauczaniu Jana Pawła II.
 • Katolicka teologia społeczno-polityczna w ujęciu Cz. S. Bartnika.
 • Teologia Stworzenia w polskiej teologii posoborowej.
 • Problem Niepokalanego Poczęcia w najnowszej teologii.
 • Zaparcie się wiary w Boga i zdrada w Kościele pierwotnym.
 • Nowe interpretacje grzechu pierworodnego w polskiej literaturze posoborowej.
 • Modele Swiata w aspekcie teologicznym.
 • Antropologia teologiczna w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika.
 • Teologia Eucharystii w nauczania Andrzeja Zuberbiera.
 • Posługa Piotra we współczesnej teologii polskiej.
 • Antropologia teologiczna w ujęciu Aleksandra Mienia.
 • Nauczanie papieża Jana Pawła II w orędziach do młodych (1987-2005).
 • Teologia ikony według Tadeusza Dionizego Łukaszuka.

2005

Prace magisterskie
 • Teologia Triduum Paschalnego wdług Hansa Ursa von Balthasara.
 • Miłosierdzie Boze - "Litość" Boga czy spełnienie człowieka.
 • Kosmiczny charakter teologii judeochrześcijańskiej.
 • Duch święty w życiu człowieka.
 • Maryja jako Matka ekonomii zbawienia.
 • Wiara jako żródło pojednania według świętego Bazylego Wielkiego.
 • Rola wiary i rozumu w teologii na podstawie encykliki Jana Pawła II Fides et ratio.
 • Socjalna teologia świata w ujęciu księdza Czesława Bartnika.
 • Theotokos w liturgii bizantyjskiej według Alexisa Kniazeffa.
 • Demonologia według Jose Antonio Sayesa.
 • Teologia obrazu Matki Bożej Łaskawej w Łukawcu.
 • Realna obecność Chrystusa w Eucharystii.
 • Doktryna teologii judeochrześciajńskiej.
 • Nadzieja zbawienia dla wszystkich w teologii współczesnej.

2004

Rozprawy doktorskie
 • Soteriologia agapetologiczna według Franciszka Dziaska
Prace magisterskie
 • Budowanie i życie Kościoła dzięki Eucharystii na podstawie encykliki Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia".
 • Cywilizacja miłości w ujęciu ks.Józefa Karsińskiego.
 • Chrystus jedyne żródło wody żywej.Krytyka New Age.
 • Pochodzenie świata i człowieka według najnowszej literatury teologicznej.
 • Człowiek i Kościół według Paula Evdokimowa
 • Soteriologiczny wymiar antropologii teologicznej w nauczaniu ks. Wincentego Granata.
 • Sakrament małżeństwa w tradycji wschodniej według Johna Meyendorffa.
 • Rola Ducha Świętego w apostolskiej misji Kościoła.
 • Fenomen Europy według Czesława Stanisława Bartnika.
 • Patrylogia według Francois-Xavier Durrwella
 • Personalistyczna wizja kultury według Czeslawa Stanisława Bartnika.
 • Nauka o CHrystusie według św. Pawła w najnowszej literaturze teologicznej.
 • Maryja-Orędowniczka chrześcijan niezawodna.Teologiczny wymiar " Akatystu ku czci Bogurodzicy.
 • Rozwój kultu i ikonografii św. Katarzyny ze Sieny w Polsce.
 • Hymn Veni Creator według R.Cantalamessy".
 • "Rola Piotra w pierwotnym Kościele według J. Gnilki".
 • "Współczesna hipoteza Symathei Boga"

2003

Prace magisterskie
 • Misterium pokuty w posoborowych dokumentach Kościoła.
 • Teologia małżeństwa według Johna Meyendorffa.
 • Współczesna angelologia chrześcijańska
 • Poznanie człowieka - poznanie Boga według Hryhoria Skovorody.
 • Poula Evdokimowa Teologia zbawienia.

2002

Rozprawy doktorskie
 • Eklezjologia Egzystencjalna Karla Rahnera
Prace magisterskie
 • Ojciec Jezusa Chrystusa w literaturze Roku Jubileuszowego.
 • Jezus z Nazaretu jako Mesjasz uniwersalny według Czesława Stanisława Bartnika.
 • Tajemnica Boga i człowieka w islamie.
 • Misterium Jezusa Chrystusa według Giuseppe de Rosa
 • Człowiek eschatyczny w ujęciu Josefa Finkenzellera.