Krzysztof Góźdź

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej

Stanowisko: Profesor

 

pozowanie_do_400 

ŻYCIORYS NAUKOWY
Kapłan Archidiecezji Lubelskiej; kapelan Jego Świątobliwości Benedykta XVI; prof. tytularny (2007); prodziekan Wydziału Teologii (1999-2005); dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej (1997-2008); kierownik Katedry Historii Dogmatów (od 1997); kurator Katedry Teologii Historycznej (2008-2010); kurator Katedry Teologii Ikony (od 2010); redaktor naczelny Roczniki Teologiczne z. 2: Dogmatyka (1997-2008); członek: Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej KUL; Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; ekspert zespołu oceniającego postępowanie akredytacyjne Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (1999-2002); przewodniczący Sekcji Teologii Komitetu Badań Naukowych (2000-2003); dyrektor Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie (1999-2002); redaktor serii wydawniczej „Credo" (KUL); prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków (od 2005); redaktor naczelny nowej serii "Teologia w Polsce"; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (od 2007); konsultor Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski (Sekcja Nauk Teologicznych; od 2010); członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2011), członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie (2014), członek Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, kierownik Zespołu Nauki Teologiczne RDN (od 2019).

STUDIA
Wydział Teologii KUL, studia filozoficzno-teologiczne (1974-1980), mgr teologii (1980): „Struktura języka wiary według Antona Haidera-Grabnera" (1980, ss. 129); Katholische Universität Eichstätt i Ludwig-Maximilians Universität München (1981-87), ukończone doktoratem (1986) Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg, Regensburg 1988, ss. 284 (dyplom 1987); Pontificia Facoltà Teologica „Marianum" w Rzymie (1987-89); habilitacja w KUL (1996) Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna (Lublin 1996, ss. 323); tytuł profesora w KUL (2007) na podstawie dorobku i tzw. książki profesorskiej: Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej. Lublin 2006 ss. 565.

 

rzym_400

GŁÓWNE OBSZARY BADAŃ
Teologiczne rozumienie historii, chrześcijański sens dziejów, antropologia teologiczna (K. Rahner, R. Guardini, W. Pannenberg i in.), chrystologia personalistyczna, eschatologia, protologia, sakramentologia oraz teologia historii zbawienia, systemy teologii niemieckiej i europejskiej.

W dotychczasowych badaniach zwróciłem uwagę na trzy zasadnicze i wzajemnie się przenikające płaszczyzny: chrystologiczny związek historii z teologią, uniwersalistyczne rozumienie historii zbawienia i antropologię chrześcijańską.

Właściwe rozumienie historii nadaje teologii chrześcijańskiej nadzwyczajny realizm i obiektywizm. Historycznym pryncypium jest Bóg historii, który nie tylko objawia się w historii, ale też w niej działa i zbawia. Jest On władcą przyszłości, a przez to pryncypium jedności i sensu całej historii. Działanie Boga w wydarzeniach historii ludzkiej ukazuje Go jako Prawdę Jego działania historycznego, ale także jako spełnienie celu samej historii. Konkretnym wyrazem tej dialektyki jest Jezus Chrystus, który integruje w szczególną całość istotę Boga i istotę człowieka. Zjednoczenie to, dokonujące się w osobie Wcielonego Logosu, pozwala zrozumieć wspólnotę Osób w Bogu (Trójca Święta), która jednocześnie określa stosunek Boga do historii w ogóle. Bóg działający w historii, a nade wszystko w historii Jezusa Chrystusa i Jego pierwotnej wspólnocie eklezjalnej, podkreśla podwójną relację wobec osoby ludzkiej, od strony początku bytu historycznego i od strony jego historycznego końca, tj. wydarzenia zmartwychwstania. Tak Bóg w Jezusie Chrystusie jest centrum, początkiem, a nade wszystko finałem wszelkiej historii.

Boże działanie w historii ma charakter zbawczy. Cała historia jest w relacji do zbawiającego Boga i staje się ostatecznie historią zbawienia. Historia jest więc czasem zbawienia, drogą realizowania się zbawienia, którą posłużył się Bóg jako medium do objawienia swego zbawczego działania. Stąd rozumienie zbawienia jako historii. Historia zbawienia ogólnie oznacza Boże działanie zbawcze, o ile będzie ono rozumiane w analogii do historii świeckiej jako następstwo czynów Bożych, które rozwijają się według określonego planu Boga. Od strony materialnej historia zbawienia jest historią biblijną, określoną we wszystkich swych zakresach przez uniwersalne Wydarzenie Chrystusa. W Wydarzeniu Krzyża i Zmartwychwstania zapadła już decyzja dla zbawienia świata, ale jest on jeszcze otwarta na dopełnienie się zbawienia. Tym samym istnieje napięcie między „już" a „jeszcze nie".

Rozumienie historii jako ostateczne realizowanie się historii zbawienia prowadzi do nowego ujęcia antropologii chrześcijańskiej. Istnieją dwa kierunki badań w antropologii teologicznej: kierunek nadprzyrodzony i kierunek doczesny. Ograniczeniem byłby wybór jednego z nich. Należy ujmować nie tylko „człowieka w łasce Bożej", lecz także całą jego egzystencję doczesną we wszystkich jej wymiarach, wszelkie działanie człowieka, twórczość, systemy dążeniowe, idee i cały świat, do którego człowiek należy, w którym i poprzez który działa i który chce przekształcać na swoją korzyść. To wszystko domaga się jakoś również światła Bożego, żeby było ujęte w swej istocie i otrzymuje również wartości i sensy religijne, a więc całe ludzkie „bycie-w-świecie" odgrywa rolę „języka" między człowiekiem a Bogiem. Proponuję związanie następujących czterech głównych nurtów rozumienia człowieka: biblijno-historyczny, witalistyczno - fenomenolo-giczny, transcendentalno - egzystencjalisty-czny i historyczno-eschatologiczny (historiozbawczy).

PODSTAWOWE ZNACZENIE DOROBKU
Wkład w tworzenie i rozbudowanie nowej dziedziny nauki teologicznej, jaką jest obecnie antropologia teologiczna. Ta młoda dyscyplina teologiczna szuka rozwiązań zarówno metodologicznych jak i merytorycznych. Zrywa ona z klasycznym widzeniem człowieka w perspektywie jedynie wiary biblijnej, a szuka związku rozumienia człowieka na płaszczyźnie konsolidacji nauk teologicznych z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi, w tym z kosmologią, paleontologią, biologią, psychologią, socjologią, antropologią kultury, religiologią i in.

Oryginalność dorobku polega na metodologicznym wykorzystaniu związku historii z teologią w celu rozgraniczenia dwóch aspektów jednej i tej samej historii na historia profana i historia sacra dla ukazania paradygmatu natury i nadnatury w relacji człowieka do Boga, a więc całej struktury antropologii teologicznej, opierającej się także na badaniach nauk przyrodniczych i humanistycznych. Oznacza to wkład w ogólny dorobek nauk o człowieku istotnej jego części teologicznej, a mianowicie odniesienie transcendentne człowieka.

 


profesor037_prezydent_400

DOROBEK DYDAKTYCZNY
Promotor 21 doktoratów z różnych dziedzin teologicznych, w oparciu głównie o teologię Zachodu (np. Eklezjologia egzystencjalna K. Rahnera) ale i Wschodu Europy (np. Znaczenie Tradycji Wschodniej w nauczaniu Jana Pawła II), ponadto promotor dwóch doktoratów honoris causa: Abpa Baltimore, Williama kardynała Keelera z USA i bpa Ludwika Gerharda Müllera z Regensburga); promotor ponad 180 magisteriów z różnych dziedzin teologicznych, zarówno studentów polskich, jak i zagranicznych; - recenzent 8 rozpraw profesorskich, 23 habilitacyjnych w KUL i na innych uczelniach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Opole; recenzent ponad 67 doktoratów we wszystkich ośrodkach teologicznych Polski i zagranicą. Nostryfikacja 11 prac naukowych.

suba_uniwersytetowi_400

 

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

  

Publikacje książkowe:  

I. autorskie:

 1. Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg, Regensburg 1988, ss. 284.
 2. Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna, Lublin 1996, ss. 323.
 3. Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006, ss. 565.
 4. Jezus. Twórca i Spełniciel naszej wiary, Lublin 2009, ss. 627.
 5. Kościół zbawienia, Lublin 2010, ss. 572.
 6. Droga ku Człowiekowi, Lublin 2011, ss. 555.
 7. Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, Lublin 2018, ss. 346.
 8. Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, Lublin 2019, ss. 596.
 9. Eucharystia i Miłość, Lublin 2023, ss. 163.

II. współautorskie i redaktorskie:

 

a). Redakcja edycji polskiej (z M. Górecka): Joseph Ratzinger Opera Omnia:

 1. Teologia liturgii (t. 11), Lublin 2012, ss. 694.
 2. Głosiciele słowa i słudzy waszej radości (t. 12), Lublin 2012, ss. 823.
 3. Kościół - znak między narodami (t. 8/1 i 8/2), Lublin 2012, ss. 1410.
 4. Zmartwychwstanie i życie wieczne (t. 10), Lublin 2014, ss. 728.
 5. Lud i Dom Boży w nauce Augustyna o Kościele (t. 1), Lublin 2014, ss. 745.
 6. Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury (t. 2), Lublin 2014, ss. 833.
 7. Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii (t. 6/1 i 6/2), Lublin 2015, ss. 1168.
 8. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego (t. 7/1 i 7/2), Lublin 2016, ss. 1123.
 9. Wprowadzenie do chrześcijaństwa (t. 4), Lublin 2017, ss. 889.
 10. W rozmowie z czasem (t. 13/1 i 13/2), Lublin 2017, ss. 894.
 11. Wiara w Piśmie św. i w Tradycji (t. 9/1 i 9/2), Lublin 2018, ss. 1056.
 12. W rozmowie z czasem (t. 13/3), Lublin 2018, ss. 438 + XX.
 13. Kazania. Homilie - Przemówienia - Medytacje (t. 14/1), Lublin 2020, ss. 656.
 14. Kazania. Homilie - Przemówienia - Medytacje (t. 14/2), Lublin 2020, s. XXXI + 659-1192.
 15. Kazania. Homilie - Przemówienia - Medytacje (t. 14/3), Lublin 2020, ss. XXXI+1193-1968.
 16. Bóg wiary i Bóg filozofów (t. 3/1), Lublin 2021, ss. XXVIII+486.
 17. Bóg wiary i Bóg filozofów (t. 3/2), Lublin 2021, ss. XXII+427.
 18. Pochodzenie i przeznaczenie (t.5), Lublin 2022, ss. XX+575.
 19. Z mojego życia (t. 15), Lublin 2023 (w przygotowaniu).

 

b). książki związane z Opera Omnia:

 1. Złote myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, t. 1, Lublin 2013, ss. 183.
 2. Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, Lublin 2013, ss. 127.
 3. Złote myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, t. 2, Lublin 2014, ss. 103.
 4. Złote myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, t. 3, Lublin 2015, ss. 147.

Audiencja u Papieża Benedykta XVI, 4.06.2012

 Audiencja u Papieża Franciszka, 5.12.2014

 

Audiencja u Papieża Franciszka, 5.12.2014

c) Teksty Wybrane Joseph Ratzinger-Benedykt XVI

 1. Nauczać i zgłębiać Bożą miłość, t. 1: Kapłaństwo, Lublin 2016, ss. 268.
 2. Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu, Lublin 2018, ss. 186.
 3. Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja, Lublin 2022, ss. 239.

d) Książki współautorskie i redaktorskie:

 1. Historia i Logos, Lublin 1991, ss. 366.
 2. Nowa Ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, Lublin 1993, ss. 114.
 3. In Te Domine speravi, Lublin 1996, ss. 310.
 4. Bóg - Ojciec wszystkich, Lublin 1999, ss. 192.
 5. Teologia o szatanie, Lublin 2000, ss. 245.
 6. Zwycięstwo wiary, Lublin 2002, ss. 215 (tekst polsko-niemiecki).
 7. Bóg i człowiek według Karla Rahnera, Lublin 2004, ss. 137 + aneks.
 8. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych
  wyzwań, t. 1: Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych, Lublin 2004, ss. 474.
 9. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2: Materiały spotkań sekcyjnych, Lublin 2004, ss. 576.
 10. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych
  wyzwań, t. 3: Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe, Lublin 2005, ss. 791.
 11. Teologia polska na XXI wiek, Lublin 2005, ss. 293.
 12. Realność szatana, Lublin 2006, ss. 345.
 13. Bóg nadziei, Lublin 2006, ss. 179 (tekst polsko-niemiecki).
 14. The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Theology. Members and selected Bibliography, Lublin 2006, ss. 551.
 15. Bóg nadziei,Lublin 2006, ss. 179 (tekst polkso-niemiecki)
 16. Perspektywy polskiej teologii, Wrocław 2007, ss. 207.
 17. Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła, Poznań 2008, ss. 119.
 18. Ku mądrości teologii, Szczecin 2009, ss. 397.
 19. In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1-2, Lublin 2009, ss. 2093.
 20. Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin 2010, ss. 426.
 21. Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010, ss. 511.
 22. Teologia wobec ponowoczesności, Pelplin 2012, ss. 188.
 23. Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, Lublin 2013, ss. 127.
 24. Ubóstwo, Lublin 2014, ss. 156.
 25. Red. naukowa: G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, Kraków 2016, ss. 856.
 26. Red. naukowa: G.L. Müller, Papież. Posłannictwo i misja, Kraków 2017, ss. 559.
 27. Red. naukowa: G.L. Müller, Wiara w Boga we współczesnym swiecie, Lublin 2020, ss. 445.

 d) Czasopisma (redakcja naczelna):

"Roczniki Teologiczne", z. 2: Teologia dogmatyczna,

 1. 47 (2000), z. 2, ss. 183.
 2. 48 (2001), z. 2, ss. 164.
 3. 49 (2002), z. 2, ss. 206.
 4. 50 (2003), z. 2, ss. 300.
 5. 51 (2004), z. 2, ss. 312.
 6. 52 (2005), z. 2, ss. 293.
 7. 54 (2007), z. 2, ss. 248.

„Teologia w Polsce” nowa seria

 1. 1 (2007), nr 1 [85], ss. 159.
 2. 2 (2008), nr 1, ss. 207.
 3. 2 (2008), nr 2, ss. 207-408.
 4. 3 (2009), nr 1, ss. 1-210.
 5. 3(2009). nr 2, ss. 211-404.
 6. 4(2010), nr 1, ss. 1-183.
 7. 4(2010), nr 2, ss. 184-371.
 8. 5(2011), nr 1, ss. 1-211.
 9. 5(2011), nr 2, ss. 212-403.

III. redakcja informatorów (7):

 1. KUL. Wydział Teologii. Informator na rok akademicki 1999/2000, Lublin 1999, ss. 334.
 2. KUL. Wydział Teologii. Informator o studiach na rok akademicki 2000/2001, Lublin 2000, ss. 331.
 3. KUL. Informator o studiach magisterskich na rok akademicki 2001/2002, Lublin 2001, ss. 152.
 4. KUL. Informator o studiach doktoranckich na rok akademicki 2001/2002, Lublin 2001, ss. 143.
 5. KUL. Informator o studiach magisterskich na rok akademicki 2002/2003, Lublin 2002, ss. 114.
 6. KUL. Informator o studiach doktoranckich na rok akademicki 2002/2003, Lublin 2002, ss. 114.
 7. Opracowanie Przeglądu Uniwersyteckiego XVI (2004) styczeń-luty 2004, nr 1 (87), ss. 42: o Wydziale Teologii i Instytutach.

 

IV. artykuły naukowe - wybór:

 1. Badania nad strukturą zdania teologicznego, RTK 28 (1981) z. 2, s. 65-77.
 2. Teologiczne rozumienie historii u Wolfharta Pannenber­ga, CT 54 (1984) fasc. 4, s. 70-82.
 3. Das theologische Verständnis der Geschichte bei Wolfhart Pannen­berg, CT 55 (1985) fasc. spec., s. 163-177.
 4. Eschatologia w Wydarzeniu Jezusa Chrystusa, RTK 33 (1986) z. 2, s. 121-132.
 5. Gegenwärtigkeit der Eschatologie im Chri­stusereignis, CT 57 (1987) fasc. spec., s. 71-89.
 6. Der Mensch als Geschichte und seine Bestimmung, w: M. Klein (Hrsg.), „Und es ist allein das Daransetzen des Lebens." Festgabe zum 60. Geburtstag von Philipp Kaiser, Eichstätt 1989, s. 3-12.
 7. Chrystologia „spełnienia osobowego", w: K. Macheta, K. Góźdź, M. Kowalczyk (red.), Historia i Logos, Lublin 1991, s. 208-215.
 8. Personalistyczne rozumienie narodu, „Ethos" 4 (1991) nr 3/4 (15/16) s. 272-277.
 9. Chrystologia zmartwychwstania Jezusa, RTK 38-39 (1991-1992) z. 2, s. 87-96.
 10. Świat jako stworzenie Boga i Bóg jako Stwórca świata, w: M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992, s. 119-132.
 11. Podstawowe założenia teologii sakramentów, RT 40 (1993) z. 2, s. 15-22.
 12. Die anthropologische Krise und ihre Lösung durch den Personalismus, w: E. Naab (hg.), Ex latere. Ausfal­tungen communialer Theologie, Eichstätt 1993, s. 247- 258.
 13. Jezus Chrystus - uniwersalny Zbawiciel, w: M. Rusecki, E. Pudełko (red.), Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadze­nie, Lublin 1994, s. 79-90.
 14. Paruzja jako „Dzień Jezusa Chrystusa", RT 41 (1994) z. 2, s. 83-93.
 15. Prakseologia personalistyczna, w: Cz. S. Bartnik, Persona­lizm, Lublin 1995, s. 417-419.
 16. Teologia w aspekcie „ukrzyżowanej miłości", RT 42 (1995) z. 2, s. 57-65.
 17. Chrześcijańska wizja Europy według Konrada Adenauera, w: Konrad Adenauer - Europa chrze­ścijańska. Dokumen­tacja polsko-niemieckiej sesji naukowej 15-16 grudnia 1994, Lublin 1995, s. 109-124 (także tekst niemiecki).
 18. Realistyczna filozofia osoby, „Heksis" 1/1996 (6), s. 3-8.
 19. Z badań nad chrześcijańskim sensem dziejów, w: In Te Domine speravi, Lublin 1996, s. 37-45.
 20. W poszukiwaniu definicji „osoby", RT 43 (1996) z. 2, s. 211-222.
 21. „Teologia narodu" - nowa dyscyplina naukowa, „Przegląd Uniwersytec­ki" 8 (1996) nr 5(43) s. 14-15.
 22. Wydarzenie biblijne, jego sens i wymiar zbawczy, RT 44 (1997) z. 2, s. 25-39.
 23. Społeczna misja kapłana, „Ethos" 10 (1997) nr 2-3 (38-39), s. 191-200.
 24. Śmierć i życie po śmierci, w: „Rozpalcie nowe słońca...", Lublin 1997, s. 236-249.
 25. Eucharystia a dzieje, „Ethos" 11 (1998) nr 41-42, s. 78-86.
 26. Paruzja, EK VII, k. 1343-1344.
 27. Historia zbawienia a Kościół, RT 45 (1998) z. 6, s. 115-129.
 28. Christ und Politik. Soll der Christ sich politisch engagieren?, w: Cz. S. Bartnik, Teologia społeczno-polityczna, Lublin 1998, s. 510-514.
 29. Historiozbawcza koncepcja Kościoła, RT 45 (1998) z. 2, s. 35-46.
 30. Eklezjologiczne znaczenie pielgrzymek Jana Pawła II, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej" VII (1998) nr 2 (109), s. 67-73.
 31. Problematyka Filioque wczoraj i dziś, w: A. J. Nowak, J. Misiurek, W. Słomka (red.), „Ducha nie gaście...", pod red. (Homo meditans, t. XX), Lublin 1999, s. 81-90.
 32. Współczesne modele teologii, RT 46 (1999) z. 2, s. 5-12.
 33. Marienverehrung und Dogma, w: Tradycja i otwartość. Księga Pamiątkowa dla O. Profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego, Lublin 1999, s. 25-34.
 34. Personalizacja przez praksis, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Profesora Waleriana Słomki, Lublin 1999, s. 417-426.
 35. Dialog wiary i rozumu, w: I. Dec (red.), Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, Wrocław 1999, s. 183-191.
 36. Stworzenie jako podstawa myślenia ekologicznego, „Człowiek i przyroda" 10 (Wiosna 1999) s. 57-69 .
 37. Bildung als Weg zum „Menschsein". Ein Plädoyer für Guardinis „Bildungslehre", w: Cz. S. Bartnik, Kościół jako sakrament świata, Lublin 1999, s. 434-437.
 38. Teologiczne rozumienie historii u Wolfharta Pannenberga, w: Cz. S. Bartnik, Teologia historii, Lublin 1999, s. 147-162.
 39. Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, w: Bóg - Ojciec wszystkich, Lublin 1999, s. 101-122.
 40. O„powołaniu" teologa, „Przegląd Uniwersytecki" 11 (1999) nr 3 (59) s, 4. 9-10; toż, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny '99: Kościół poza Kościołem, Lublin 2001, s. 211-221.
 41. Personalistyczne rozumienie narodu, w: Cz. S. Bartnik, Teologia narodu, Częstochowa 1999, s. 482-490.
 42. Posługiwania w Kościele w aspekcie dogmatycznym, „Teologia w Polsce" 56 (1999) s. 31-39; toż, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny '98: Posługiwania w Kościele, Lublin 2000, s. 97-108. 
 43. Historia - Drogą Jezusa Chrystusa, w: G. Witaszek (red.), Tertio Millennio Adveniente. Na progu trzeciego tysiąclecia, Lublin 2000, s. 133-150.
 44. Ecclesia aeterna, „Ethos" rok 13, nr 49-50 (2000) s. 61- 70.
 45. Problem osoby społecznej, RT 47 (2000) z. 2, s. 13-20.
 46. Paruzja, w: Jezus Chrystus (Biblioteka Encyklopedii Katolickiej), Lublin 2000, s. 170-172.
 47. „Ojcze nasz" - Ojcze wszystkich, w: J. Misiurek, J. Popławski (red.), Homo orans, Lublin 2000, s. 135-146.
 48. Tajemnica osobowego zła, w: Teologia o szatanie, Lublin 2000, s. 9-16.
 49. Problem personalności szatana, w: Teologia o szatanie, Lublin 2000, s. 43-56.
 50. Jahwe jako Bóg Ojciec, w: A. J. Nowak (red.), „Abba, Ojcze!" (Homo meditans, t. XXI), Lublin 2000, s. 117-128.
 51. Objawienie zstępujące i wstępujące, „Bobolanum" 11(1) /2000/, s. 17-30
 52. Teologia a historia, w: G. Witaszek, A. Paciorek, A. Kiejza (red.), Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. H. Langkammera OFM, Lublin 2000, s. 107- 120.
 53. Odczytywanie siebie w Jezusie Chrystusie, w: G. Ricciotti, Życie Jezusa z Nazaretu, Warszawa 2000, s. 473- 476.
 54. Realizm historyczny Jezusa Chrystusa, w: M. Uglorz (red.), Chrystus i Jego Kościół, Bielsko Biała 2000, s. 219-226.
 55. Kanon w dogmatyce, EK VIII, k. 573-574.
 56. Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia jako religia uniwersalna, w: „Memoranda" (Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej) 74 (2000) nr 4, s. 817-831; toż: Chrześcijaństwo na progu trzeciego tysiąclecia. Uniwersalizm chrześcijaństwa, „Universitas Gedanensis" R. 13 (2001) nr 1/23, s. 7-17.
 57. Konrad Adenauer - chadecka koncepcja Europy, w: Fenomen Europy, Lublin 2001, s. 304-321.
 58. Society as a Collective Person, „Theologia Bogoslovie" vol. 1 (2001) facs. 1, s. 147-152.
 59. Dyskusja panelowa: Kościół poza Kościołem. Rola teologów, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny '99: Kościół poza Kościołem, Lublin 2001, s. 258-259; 262; 264; 266-267; 268-269; 273; 274.
 60. Odnowa urzędu diakonatu?, RT 48 (2001) z.2, s. 63-73.
 61. Świat aniołów, w: J. M. Popławski (red.), In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, Lublin 2001, s. 209-218.
 62. Szatan jest osobą, w: G. Minois, Diabeł, Warszawa 2001, s. 159-174.
 63. Ewangelia dziecka. Głoszenie „Dobrej Nowiny" o dziecku jako zapowiedź zbawienia: Oblicze „dziecka Bożego", w: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa, Lublin 2001, s. 35-46 (sum.).
 64. Jedność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa, w: M. Rusecki (red.), Wokół deklaracji Dominus Iesus, Lublin 2001, s. 85-97.
 65. CV-Mitgliedschaft als neue Heimat, w: Carl Heinz Jacob (red.), Unsere Brücken im Sommersemester 2002, Heidelberg 2002, s. 21-24.
 66. Relacje między historią świata a historią zbawienia według Karla Rahnera, w: Cz. S. Bartnik, Eseje o historii zbawienia, Lublin 2002, s. 88-93.
 67. Przewrót kopernikański a kryzys teologii, w: Cz. S. Bartnik, Bóg i ateizm, Lublin 2002, s. 205-209.
 68. Teoria stworzenia a teoria ewolucji. Współdziałanie czy alternatywa ? w: Cz. S. Bartnik, Bóg i ateizm, Lublin 2002, s. 359-367.
 69. Eklezjologia Prymasa Wyszyńskiego, RT 49 (2002) z. 2, s. 7-29.
 70. Perspektywa egzystencjalna, w: Zwycięstwo wiary, Lublin 2002, s. 13-19.
 71. Perspektywa historiozbawcza teologii Oscara Cullmanna, w: Zwycięstwo wiary, Lublin 2002, s. 53-77.
 72. Trzy stany bytowania człowieka po śmierci, w: Cz. S. Bartnik, Myśl eschatologiczna, Lublin 2002, s. 201-210.
 73. Nieśmiertelność czy zmartwychwstanie podstawą zstąpienia Chrystusa do piekieł ?, w: Cz. S. Bartnik, Myśl eschatologiczna, Lublin 2002, s. 238-246.
 74. Jak mówić o aniołach, w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, s. 91-105.
 75. Kolegialność w Kościele Partykularnym, EK IX, k. 324-325.
 76. Sakramenty, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków 2002, s. 1060-1071.
 77. Eschatyczny wymiar Kościoła, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin - Kraków 2002, s. 677-680.
 78. Teologia jako nauka historiozbawcza, „Universitas Gedanensis" R. 14 (2002), nr 1 (25), s. 9-20.
 79. Teologia Bożego Miłosierdzia, „Studia Bobolanum" 2 (2002) s. 99-115.
 80. Nieomylność w nauczaniu Kościoła, w: A. Kaczor (red.), Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych, Lublin 2003, s. 29-42.
 81. Miłosierdzie Boże nad światem, w: Z. Morawiec (red.), Bóg niestrudzony w swej miłości do człowieka, „Sympozjum" VII (2003) Nr 2 (11), s. 93-108.
 82. Jaka jedność Europy? Kościół wobec „nowej" Europy, RT 50 (2003) z. 2, s. 43-55.
 83. Powszechność Kościoła Chrystusowego, w: Cz. S. Bartnik, Chrześcijaństwo personalistyczne, Lublin 2003, s. 286-291.
 84. Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu Wędrownego Misjonarza, „Ethos" 16 (2003) nr 3-4 (63-64), s. 124-140; toż, Witalność Kościoła w papieskim posługiwaniu Wędrownego Misjonarza, w: S. Tymosz (red.), Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 139-159.
 85. The Polish Connection, „Nouvelles de Jerusalem" 80 (2004) pp. 48-50.
 86. Społeczność w personalizmie, w: Cz. S. Bartnik, Dotknąć Boga żywego, Lublin 2004, s. 99-102.
 87. Kościół dla nowej Europy, „Dobry Pasterz" z. XXIX (2004); Zielona Góra, s. 59-72.
 88. Zmartwychwstanie Jezusa a nasze zmartwychwstanie, „Itinerarium" 2 (1/2004) s. 93-98.
 89. Tajemnica człowieka, w: Bóg i człowiek według Karla Rahnera, Lublin 2004, s. 33-55.
 90. Problem antropologii teologicznej, w: Cz. S. Bartnik, Misterium człowieka, Lublin 2004, s. 21-26.
 91. Problem personalności szatana, w: B. Barkowski, A. Posacki (red.), Egzorcyzmy dawniej i dziś. W blasku Chrystusa i cieniu szatana, Warszawa 2004, s. 81-93.
 92. Struktura aktu wiary, w: Cz. S. Bartnik, Apologetyka personalistyczna, Lublin 2004, s. 217-221.
 93. Dawca Życia - główna idea pośrednictwa Ducha Świętego, RT 51(2004) z. 2, s. 55-64.
 94. Teologia i antropologia: problem antropologii teologicznej, RT 51 (2004) z. 2, s. 173-184.
 95. Potrzeba Prawdy, w: P.T. Goliszek, Kerygmat dla nowej Europy, Lublin 2004, s. 15-19.
 96. Problem reformy religii, w: Cz. S. Bartnik, Istota chrześcijaństwa, Lublin 2004, s. 99-112.
 97. Kwalifikacje teologiczne, EK X, k. 290-291.
 98. Paruzja, w: Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary, Lublin 2004, s. 123-124.
 99. Człowiek „walki o wiarę". Laudacja wygłoszona na cześć J.E. Gerharda Ludwiga Müllera, Biskupa Regensburga, z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL, dnia 14 września 2004 w Lublinie, w: Biskup Gerhard Ludwig Müller. Doktor honoris causa KUL, Lublin 2004, s. 7-21.
 100. Obrazy Kościoła i główne idee eklezjologiczne, w: M. Rusecki (red.), Kościół w czasach Jana Pawła II, Lublin 2005, s. 79-97.
 101. Adoracja eucharystyczna, w: Cz. S. Bartnik, Eucharystia, Lublin 2005, s. 145-149.
 102. Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II, RT LII (2005) z. 2, s. 7-16; (toż, w: W. Pęcherzewski (red.), Odnowi oblicze ziemi, Lublin 2005, s. 37-48.
 103. Praca jako czynnik personalistyczny, w: M. Kowalczyk (red.), Praca a kultura, Lublin 2005, s. 21-28.
 104. Gody Boga z ludzkością (mesjanizm czwartej Ewangelii), w: T. Paszkowska (red.), Lumen Christi tantum in Ecclesia, Lublin 2005, s. 305-314.
 105. Prolegomena do badań nad teologia polską, w: Teologia polska na XXI wiek, Lublin 2005, s. 9-17.
 106. Teologia dogmatyczna, w: Teologia polska na XXI wiek, Lublin 2005, s. 117-119 i 132-138.
 107. Europa jako wartość świata, w: Chrześcijaństwo a jedność Europy, Lublin 2006, s. 263-274; tł. Europe as a world value, w: Christianity and United Europe, Lublin 2006, s. 263-273.
 108. Stwórca i stworzenie, w: M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem, Lublin 2006, s. 138-174.
 109. Eschatologia jako dynamiczny proces zbawienia, w: M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem, Lublin 2006, s. 269-307.
 110. Świętojańskie zjednoczenie historii z Transcendencją w wydarzeniach Kany i Golgoty, w: K. Wieliczko (red.), Matka Odkupiciela, Lublin 2006, s. 37-46.
 111. Vir veritatis Dei et patriae, w: Ks. Czesław Stanisław Bartnik. Od humanizmu do personalizmu, Lublin 2006, s. 9-20; toż, w: Cz. S. Bartnik, Nostalgia, Lublin 2006, s. 153-159.
 112. Lud Boży, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, Lublin 2006, s. 434-439.
 113. Urząd Nauczycielski Kościoła, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, Lublin 2006, s. 883-885.
 114. Człowiek w perspektywie Wcielenia, w: W. Bielak, S. Tylus (red.), Historia świadectwem czasów, Lublin 2006, s. 233-240.
 115. Oscar Cullmann: Chrześcijaństwo jako dzieje zbawienia, w: J. Jezierski, K. Parzych (red.), Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, Olsztyn 2006, s. 75-87.
 116. Odwieczne znaczenie Człowieczeństwa Jezusa, „Studia Nauk Teologicznych PAN" t. 1 (2006) s. 23-37.
 117. Pascha chrześcijańska, w: P. Kantyka (red.), Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei, Lublin 2006, s. 275-287.
 118. Chrystus centrum historii, RT LIII (2006) z. 2, s. 59-75.
 119. Fascynacja chrześcijaństwem, w: Scio cui credendi, red. I. S. Ledwoń i in., Lublin 2007 s. 47-57.
 120. Życie Boża Miłością, w: G.L. Müller, Msza św. - źródłem chrześcijańskiego życia, Lublin 2007, s. 7-9.
 121. Personalistyczne dopełnienie dogmatu chalcedońskiego, RT 54 (2007) z. 2, s. 95-109.
 122. Mysterium des Menschen. Neue theologische Anthropologie – Misterium człowieka. Nowa antropologia teologiczna (tekst polsko-niemiecki), „Studia Serphico-Slavica” t. 1 : 2007 z. 1 s. 56-67.
 123. Miłość do Boga drogą reformy Kościoła RT LIV(2007) z. 2,  s. 13-40.
 124. Mistrz i Uczeń. Odkrywanie prawdy w teologii, w: tenże, W. Wołyniec, A. Małachowski (red.), Perspektywy polskiej teologii, Wrocław 2007, s. 5-10.
 125. Problem uniwersalnego znaczenia wypowiedzi lokalnych Magisterium Ecclesiae, w: G. Strzelczyk (red.), Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, Katowice 2007, s. 87-92.
 126. Die personalistische Ergänzung des Chalkedonischen Dogmas, w: Ch. Schaller, M. Schulz, R. Voderholzer (red.), Mittler und Befreier. Die christologische Dimension der Theologie, Freiburg – Basel – Wien 2008, s. 94-109.
 127. Człowiek początku i człowiek końca, w: tenże, K. Michalczak (red.), Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła, Poznań 2008, s. 39-55.
 128. Tajemnica Odkupienia, w: S. Pawłowski (red.), Różnić się w zgodzie, Lublin 2008, s. 193-206.
 129. Vita sine litteris mors est (Laudacja z okazji 65-lecia życia i 33-lecia działalności naukowej ks. prof. M. Ruseckiego), ss. 9.
 130. Wolność i posłuszeństwo a sprawa reformy Kościoła, „Teologia w Polsce” 1 (2007) nr 1 (85), s. 15-24.
 131. W trosce o Ducha Soboru. Dyskusja panelowa. Wprowadzenie do dyskusji, w: A. Czaja i.in. (red.), W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II, Lublin 2007, s. 307-310.
 132. Człowiek w czasie i czas w człowieku. Człowiek jako znak czasu, AK 150(2008) z. 3(595), s. 433-445.
 133. Chrystus jako norma zbawienia dla wszystkich, „Studia Oecumenica”  7 (2007) s. 193-204.
 134. Człowiek początku i człowiek końca, w: tenże, K. Michalczak (red.), Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła, Poznań 2008, s. 39-55.
 135. Szatan indywidualny i społeczny, w: J. Buczek (red.), Szatan jako wróg człowieka, Rzeszów 2009, s. 127-145.
 136. Męka Pańska, EK XII (2008), k. 710-712.
 137. Człowiek w historii, w: W. Cisło, Z. Kubacki SJ (red.), Sens ludzkiej przygody. Księga pamiątkowa dedykowana Ojcu Profesorowi Józefowi Kuliszowi SJ w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2008, s. 197-210.
 138. Personalizm systemowy ks. Czesława Stanisława Bartnika, w: M. Rusecki (red.), Personalizm polski, Lublin 2008, s. 403-414.
 139. Teologia – uniwersytet – nauka w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Studia Nauk Teologicznych PAN” t. 3 (2008), s. 101-118.
 140. Biblia a dogmat, RT LV (2008), z. 2. s. 13-28.
 141. Misterium śmierci, w: S. Janeczek i.in. (red.), Gaudium im litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, Lublin 2009, s. 155-169.
 142. Czy Bóg zdradził człowieka?, „Zeszyty karmelitańskie” 4/45 (2008), s. 35-40.
 143. Inpersonalisatio  jako wyznacznik chrystologii, w: tenże, E. Sienkiewicz (red.), Ku mądrości teologii, Szczecin 2009, s. 237-250.
 144. Królestwo Boże i królestwo Chrystusa, „Scripturae Lumen” 1(2009) nr 1-2, s. 25-39.
 145. Monogenizm, EK XIII, k. 157.
 146. Moltmann Jürgen (EK) [w druku]
 147. Monofiletyzm, EK XIII, k. 152.
 148. Odkupienie obiektywne i subiektywne, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 1/56(2009), s. 15-21.
 149. Cullmanns heilsgeschichtliche Sicht. Geschichte Jesu Christi und die Postgeschichte (Basel), ss. 8 (6.6.09).
 150. Bartnik Cz. S., w: Powszechna Encyklopedia Filozofii 10, 51-54 [Suplement, Lublin 2009].
 151. Historia Jezusa Chrystusa i posthistoria w perspektywie ekumenicznej, „Studia Oecumenica” 9 (1009) s. 59-66.
 152. Nieśmiertelność [w teologii], EK XIII, k. 1221-1222.
 153. Ott Ludwig, EK VIX, k. 1022.
 154. Nauczycielski Urząd Kościoła, Magisterium Kościoła, EK XIII, k. 823.
 155. Teologia społeczno-polityczna Benedykta XVI w enc. Caritas in veritate, t. 2/57 (2010), s. 39-48. 
 156. Polifiletyzm, EK XV, k. 1095n.
 157. Poligenizm, EK XV, k. 1100. 
 158. Chrysto-antropologia abpa Luisa F. Ladarii, „Studia Bobolanum” 1(2011), s. 17-27.
 159. Miłosierdzie jako nawiązanie komunii Boga i człowieka, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010, s. 7-11.
 160. Protologia, EK XVI, k. 530-531.
 161. Antropologia w relacji do teologii, "Teologia w Polsce" 4(2010), nr 1, s. 83-95.
 162. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako wydarzenie rzeczywiste, „Scripture Lumen” 2(1010), s. 229-340.
 163. Cardinal Ratzinger as a Pope, the best possible Choice, „Inside the Vatican” April 2010, s. 68-69.
 164. Objawienie  jako historia. Uniwersalno-historyczna koncepcja Objawienia według Wolfharta Pannenberga, w: B. Kochaniewicz (red.), Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów, Poznań 2010, s. 101-112.
 165. Bartnik Czesław Stanistaw, PEF 10, s. 51-54.
 166. Monizm czy dualizm antropologiczny, SThV UKSW 48 (2010) nr 2, s. 43-60.
 167. Korzeń i inspirator zła, w: W. Depo i.in. (red.), Veritatem in caritate, Lublin 2010, s. 129-136. 
 168. Teologia Bożego Miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010, s. 287-302.
 169. Bóg jako osobowe istnienie, TwP 5(2011), nr 1, s. 23-29.
 170. Personalizm uniwersalistyczny Bartnika, PEF, t. 2, Lublin 2011, s. 335-337.
 171. Paruzja [w teologii], EK XIV, k. 1387-1388.
 172. Cristo-antropologia di Luidi F. Ladaria SJ, „Studia Bobolanum” 4(2010) s. 17-27.
 173. Chrystologia Logosu według Josepha Ratzingera, TwP 5(2011), nr 2, s. 237-247.
 174. Protologia, EK XVI, 530-531.
 175. Vita sine letteris mors est, w: tenże, Droga ku Człowiekowi, Lublin 2011, s. 515-520. 
 176. Cullmanns heilsgeschichtliche Sicht. Geschichte Jesu Christi und die Postgeschichte,  „Basler und Berner Studien zur historischen und systematischen Theologie“ (= BBSHT, t. 75), Basel-Zuerich 2012, s. 125-133.
 177. Logos-Christologie nach Joseph Ratzinger, w: E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl (red.), Logos et Musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Frankfurt a.M. 2012, s. 153-162.
 178. Teologia liturgii Josepha Ratzingera, ZN KUL 55(2012), nr 1(217), s. 90-93.
 179. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości (prezentacja t. 12 Opera Omnia Josepha Ratzingera), PU XXIV, wrzesień-październik 2012, nr 5/139, s. 17-21.
 180. Realność i racjonalność wiary chrześcijańskiej, w: A. Kiciński, P. Goliszek (red.), Catechetica Porta Fidei, Lublin 2012, s. 13-21.
 181. Jak człowiek może przekroczyć siebie, w: M. Zboralska, Przekraczanie siebie jako podstawa antropologii Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Kraków 2012, s. 7-12.
 182. "Boska" cielesność człowieka, w: S. Kunka, Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 5-8.
 183. Wizja kapłaństwa w myśli Benedykta XVI, w: K. Kaucha i.in. (red.), Rok wiary - rok odnowy, Lublin 2013, s. 221-234.
 184. Kryzys i moc wiary. Refleksja nad myślą Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, RTD 4/59 (2012), s. 7-18.
 185. Descensus ad inferos, "Communio" 33(2013), nr 3(183), s. 129-140.
 186. Stworzenie, EK XVIII, k. 1102-1103.
 187. Szatan, EK XVIII, f. 1429-1430.
 188. Schmaus Michael, EK XVII, k. 1248-1249.
 189. Semmelroth Ott, EK XVII, k. 1407-1408.
 190. Logosowy charakter wiary według Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, "Polonia Sacra" 17(2013), nr 2(33), s. 43-52.
 191. Kościół jako znak chrześcijańskiej odnowy, w: Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, Lublin 2013, s. 109-122.
 192. Wiara w rozumieniu J. Ratzingera-Benedykta XVI, "Teologia i człowiek" (Toruń) 23(2013), nr 3, s. 125-135.
 193. Człowiek nie jest twórcą samego siebie (W ćwierćwiecze nadania Josephowi kardynałowi Ratzingerowi tytułu doktora honoris causa KUL), „Przegląd Uniwersytecki” XXV (wrzesień-grudzień 2013), nr 5-6 (145-146), s. 15-16.
 194. Wiara jako światło Drogi, "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" (2013), nr 33, s. 199-207.
 195. Obraz Chrystusa w dziełach Benedykta XVI, RT LXI (2014), z. 2, s. 17-29.
 196. Sens chrześcijańskiej nauki o stworzeniu, "Scripturae Lumen": Bóg Stwórca, Tarnów 2014, s. 349-361.
 197. Żyć tym, co wieczne pośrodku czasu, w: Universitati serviens, Lublin 2014, s. 125-136.
 198. Kościół świętych - Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, TwP 8(2014), nr 2, s. 32-41.
 199. Zło w teologii dogmatycznej, EK 20, k. 1426-1428.
 200. Idea chrześcijańskiego braterstwa, "Obecni w religii, społeczeństwie, kulturze" XIV (2015), nr 2/31, s. 17-25.
 201. Obraz Chrystusa z trylogii "Jezus z Nazaretu" Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, w: J. Królikowski i.in. (red.), Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną przez Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, Tarnów 2016, s. 67-79.
 202. Ku rehabilitacji teologii wyzwolenia, RT LXII (2015), z. 2, s. 5-20.
 203. Prymat według Josepha Ratzingera, "Studia Nauk Teologicznych PAN" 10 (2015), s. 65-77.
 204. Personalistyczny charakter pracy, "Studia Gnesnensia" XXIX (2015), s. 25-33.
 205. The crisis and the power of faith. Reflecting upon the thought of Joseph Ratzinger – Benedict XVI, w: Józef Stala, Andrzej Porębski (red.), World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People, Kraków 2016, s. 333- 347.
 206. Kościół a współczesność na Soborze Watykańskim II, w: T. Adamczyk (red.), Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach, Lublin 2016, s. 271-284.
 207. Teoria religijnego języka, RT LXIV (2017), z. 2, s. 5-32.
 208. Istota Kościoła według Josepha Ratzingera, TwP 11(2017), nr 1, 2. 5-15.
 209. Chrystus jako Słowo Ojca wobec uniwersum, w: O. J. Kupczak OP, ks. C. Smuniewski (red.), Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam, Poznań 2017, s. 169-181.
 210. Czas a wieczność, „Studia Nauk Teologicznych PAN”, t. 12 (2017), s. 141- 156.
 211. Czesław S. Bartnik, angielski tekst do Encyklopedii Filozofii (KUL) [w druku]
 212. Kard. W. Keeller, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, Lublin 2018, s. 468.
 213. Kard. G.L. Müller, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, s. 77-78.
 214. Kard. J. Ratzinger – Benedykt XVI, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, s.251-252.
 215. Cz. S. Bartnik, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, s. 32-33.
 216. Opera Omnia Josepha Ratzingera, Encyklopedia na 100-lecie KUL, t. 2, s. 133-134.
 217. Z filozofii państwa, w: ks. Bp A. G. Miziński, Ks. M. Kuciński, H. Czakowska (red.), Koncepcja państwa w perspektywie nauczania Kardynała Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2018, s. 73-79.
 218. Bóg na uniwersytecie – po co?. Głos w dyskusji, TwP 11(2017), nr 2, s. 237-242.
 219. Kościół Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, w: A. Dylus, S. Sowiński (red.), "Bunt mas" czy kryzys elit?, Wrocław s. 244-258.
 220. Zur Rehabilitierung der Theologie der Befreiung, w: G. Augustin i in. (red.), Der dreifaltige Gott. Christlicher Glaube im säkuleren Zeitalter, Freiburg 2017, s. 675-690.
 221. Katedra Historii Teologii i Teologii Historycznej, w: S. Nowosad, J. Mastej (red.), 100 lat teologii na KUL, Lublin 2018, s. 82-86.
 222. Teologiczna hermeneutyka języka wiary, RT XLV (2018), z. 2, s. 29-46.
 223. Interpretacja dogmatów, STV 1(2018), s. 13-28.
 224. Biskup na dzisiejsze czasy, w: Crux ave spes unica, Bydgoszcz 2018, s. 821-825.
 225. Posłannictwo kapłana, w: Z. Głowacki, A. Magger (red.), Quia fecit mihi magna..., Lublin 2018, s. 93-103.
 226. Prymat według Josepha Ratzingera, w: J. Babiński, J. Bujak, J. Szulist (red.), Obecność Kościoła w świecie według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Pelplin 2018, s. 35-55.
 227. Ciało i dusza w "filozofii przeciwieństw" Romano Guardiniego, w: Cz.S. Bartnik, Ludzka Dusza, Jaźń i Osoba, Lublin 2019, s. 185-191.
 228. Człowiek jako tajemnica materii i ducha, w: Cz.S. Bartnik, Ludzka Dusza, Jaźń i Osoba, Lublin 2019, s. 399-417.
 229. Teologiczne rozumienie małżeństwa osób ochrzczonych a niewierzących, RT LXVI 2019, z. 2, s. 19-34.
 230. The Ontology of the Human Person According to Romano Guardini (w druku)
 231. The Eucharist in the Theology of Joseph Ratzinger (w przygo.)
 232. Współczesny Tomasz Apostoł i Tomasz z Akwinu, w: M. Sitarz(red.), Nagroda im. Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Lublin 2020, s. 67-76.
 233. International Theological Commission [Rev. Fr. Gabino Uribarri Bilbao, SJ, and composed of the following members: Msgr. Krzysztof Góźdź, etc], The Reciprocity Between Fait and Sacraments in the Sacramental Economy, Vatykan 2020, ss. 65.
 234. Bóg realnie wszedł w świat, w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 14/1: Kazania. Homilie - Przemówienia - Medytacje, Lublin 2020, s. 33-38.
 235. Requiem za śp. Ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika, „Memoranda” 94 styczeń-marzec nr 1 (2020), s. 189-192.
 236. Ojciec Narodu – kard. August Hlond, w: ks. Paweł Jasina SChr, Chrystocentryzm jako droga odnowy Państwa i Kościoła w nauczaniu kard. Augusta Hlonda, Poznań 2020, s. 7-8.
 237. Ojciec Narodu – kard. August Hlond, w: ks. Paweł Jasina SChr, Chrystocentryzm jako droga odnowy Państwa i Kościoła w nauczaniu kard. Augusta Hlonda, Poznań 2020, s. 7-8.
 238. Stary i nowy Mojżesz, w: A.J. Pedrak, Soteryjny wymiar Najświętszego Oblicza Chrystusa. Teologia bł. Honorata Koźmińskiego na tle współczesnej dogmatyki, Poznań 2022, s. 11-14.
 239. Relacja miłosierdzia Bożego do godności człowieka, w: Caritas Christi urget noc. Księga Jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Piotrowi Liszce CMF, Wrocław 2022, s. 65-72.
 240. Bóg i Europa. Posłowie, w: Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja, Lublin 2022, s. 235-239.
 241. Bóg i świat. Posłowie, w: J. Ratzinger/Benedykt XVI, Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja (Teksty wybrane, t. 3: Europa), Lublin 2022, s. 235-239.
 242. Święty i grzeszny, „Idziemy” nr 09 (852), z 27.02.2022, s. 38-39.
 243. The Mystery of the Eucharist in the Theology of Joseph Ratzinger – Benedict XVI, CT t. 92 nr 2 (2022), s. 131-148.
 244. Historical and Theological Sources of Secularism and Secularisation, Verbum Vitae” t. 40 nr 2 (2022), s. 359-373.
 245. Bartnik Czesław Stanisław, Universal Encyclopedia of Philosophy, vol. 1, Lublin 2022, s. 673-676.

 246. Relacja miłosierdzia Bożego do godności człowieka, w: J. Froniewski (red.), Caritas Christi urget nos. Księga Jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Piotrowi Liszce CMF, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022, s. 65-72.

 247. Potężny Logos, który jest pokorną Miłością. Wprowadzenie do tomu III, w: J. Ratzinger, Opera omnia, t. III/1: Bóg wiary i Bóg filozofów, przekł. J. Merecki SDS, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2021, s. VII-XI.

 248. L’Eucharistia nella teologia di Joseph Ratzinger, w: 52° Congresso Eucaristico Internazionale. Simposio Teologico, Esztergom, 2-4 settembre 2021, Budapest: Società di Santo Stefano 2022, s. 132-154.

 249. Kraftvolle Unterstützung für Benedikt XVI. durch einen offenen Brief polnischer Theologen!,https://www.kath.net/news/77589 

 250. Odkryjmy sens i piękno chrześcijaństwa w dziełach Opera omnia Josepha Ratzingera –  Benedykta XVI, w: JROO t. V: Pochodzenie i przeznaczenie. Nauka o stworzeniu – Antropologia - Mariologia, Lublin 2022, s. XVII-XX.

 251. G.L. Müller, K. Góźdź, M. Górecka, Teologia człowieka według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, TwP 16 (2022), nr 2, s. 215-225.

 252.  

 

 

V. tłumaczenia na język obcy:

 1. Zusammenfassung, w: Cz. S. Bartnik, Romano Guardini. Metoda witalistyczno-fenomenologiczna, Lublin 1990, s. 138-139.
 2. Gemeinwohl Europas: Definition, Consensus, Durchse­tzung (Cz. S. Bart­nik, Dobro wspólne Europy: defini­cja, consensus, urzeczywist­nienie wykład na Kongresie o jedności Europy, Hannover, listopad 1991), w: P. Koslowski (Hrsg.), Europa imaginieren. Die europäi­sche Binnen­markt als kulturelle und wirtschaftli­che Aufgabe, Berlin-Heidelberg 1992, s. 148-158.
 3. Zusammenfassung: Die weltanschauliche Formation der deutschen Jugendbewegung in den Schriften von Romano Guardini, w: Cz. S. Bartnik, Formacja światopoglądowa Niemiec­kie­go Ruchu Młodzie­żowego w publikacjach Romano Guardi­niego, Lublin 1992, s. 225-229.
 4. Zusammenfassung: Franz Sawicki als Geschichtsphilosoph, w: Cz. S. Bartnik, Franciszek Sawicki jako historio­zof, Lublin 1992, s. 131-134.
 5. Szanse i problemy „Nowej Ewangelizacji" na Zachodzie jako animacja i ostrzeżenie dla Polski (K. Koch, Chancen und Probleme der „Neuen Evangelisierung" im Westen als Animation und Warnung für Polen), w: K. Góźdź (red.), Nowa Ewangelizacja odpowiedzią na wezwania obecnego czasu, Lublin 1993, s. 47-61.
 6. Geschichtsphilosophische Resümee: Rom und die bömisch-polnischen Verhältnisse unter der Herrschaft von Władysław Jagiełło, w: Cz. S. Bartnik, Rzym i stosunki czesko-polskie za panowania Władysława Jagiełły, Lublin 1993, s. 185-190.
 7. Konrad Adenauers Vision eines christli­chen Europa, w: Konrad Adenauer - christliches Europa. Dokumen­tation der polnisch-deutschen Session 15.-16. Dezember 1994, Lublin 1995, s. 109-124.
 8. Gerhard Ludwig Müller, Christi Missionsbefehl und die Toleranz der Christen, RT 50 (2003) z. 2, s. 5-21.
 9. Die heilsgeschichtliche Perspektive der Theologie von Oscar Cullmann, w: Zwycięstwo wiary, Lublin 2002, s. 79-105.
 10. Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller, Biskup Regensburga, Dialog teologii z kulturą, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 1, Lublin 2004, s. 197-206; także w: Biskup Gerhard Ludwig Müller. Doktor honoris causa KUL, Lublin 2004, s. 29-39.
 11. Vorwort/Nachwort, w: K. Góźdź (red.), Der Gott der Hoffnung, Lublin 2005, s. 15-19; 171-176.
 12. Das Kreuz und die Heilige Dreifaltigkeit. Einführung in die Theologie von J. Moltmann, w: K. Góźdź (red.), Der Gott der Hoffnung, Lublin 2005, s. 27-32.
 13. Der Dreieinige Gott, w: K. Góźdź (red.), Jürgen Moltmann, Der Gott der Hoffnung, Lublin 2005, s. 145-164.
 14. Theologie des Menschen. Ansätze zur neueren deutschen Anthropologie. Zusammenfassung, w: K. Góźdź, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006, s. 547-551.
 15. Versönung und Gerechtigkeit (Pojednanie i sprawiedliwość), TwP 4(2010), nr 2, s. 197-213.
 16. Biblische Aspekte des Themas Glaube und Politik, eine Homilie: Gottesdienst für katholische Bundestagsabgeordnete in der St. Winfriedskirche zu Bonn; (Wiara i polityka. Homilia wygłoszona do katolickich deputowanych do Bundestagu w dniu 26 listopada 1981 roku w Kościele św. Winfryda w Bonn), w: Joseph ratzinger/Benedykt XVI, Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu, Lublin 2018, s. 79-83.

 17. Introduzione di Sua Santita Papa Francesco (Przedmowa. Jego Świątobliwość Papież Franciszek), w: Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja, Lublin 2022, s. 7-8.

 18. Benedykt XVI, Unserem Auftrag für den Menschen vor Gott gerecht werden,  (Żyć zgodnie z naszą ludzką misją przed Bogiem. Jego Świątobliwość Bendykt XVI), w: Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja, Lublin 2022, s. 9-11.

 19.  

VI. Recenzje: 

 1. I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Rahnera, Biblos, Tarnów 1996, ss. 194 [PPT (Opole), 3 (1997) nr 3 (6), s. 127-128].
 2. D. Cerbelaud, Le diable, Les Editions de l'Atelier/Editions Ouverieres, Paris 1997, ss. 108 (Diabeł ... A jednak istnieje!, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001), ss. 3 (rec. wyd., 10.03.01).
 3. B. J. Huculak, Najświętsza Trójca na tle dzieła zbawczego, Kalwaria Zebrzydowska 2000, ss. 332 [PPT VII (2001) nr 2(14), s. 146-152].
 4. W. Siwak, Fiat mihi secundum verbum. Maryja w tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła II, RW KUL, Lublin 2001, ss. 346 [„Salvatoris Mater" 3 (2001) nr 2, s. 341-346].
 5. M. Rusecki, Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2001, ss. 202 [PPT VII (2001) nr 2/14, s. 161-163].
 6. Augustinus. Ǖber Schau und Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Texte mit Einführung und Ǖbersetzung von Erich Naab, Stuttgart-Bad Cannstatt 1998, ss. 296 [RT 48 (2001) z. 2, s. 157-161].
 7. N. Podhorecki, Offenbarung - Schrift - Tradition. Walter Kaspers Beitrag zum Problem der Dogmenhermenutik, Frankfurt a.M. 2001, ss. I-XVIII + 331 (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXIII Theologie, Bd. 719) [RT 49 (2002) z. 2, s. 177-179].
 8. W. M. Fac, Antropologia społeczna Piotra Teilharda de Chardin, Standruk, Lublin 2000, ss. 278 [RT 49 (2002) z. 2, s. 180-183].
 9. D. J. Jaworski, Stworzenie w myśli współczesnej, Polihymnia, Lublin 2000, ss. 279 [RT 49 (2002) z. 2, s. 183-186].
 10. K. Klauza, Teologiczna hermeneutyka ikony, RW KUL, Lublin 2000, ss. 199 + aneks - ilustracje [PPT VIII (2002) nr 1 (15), s. 15-17].
 11. L. Górka, S. Koza (red.), W służbie jedności chrześcijan. Instytut Ekumeniczny KUL 1983-2001, Lublin 2002, ss. 406 [rec. wyd., 2001].
 12. A. Czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 356 [RT 50 (2003) z. 2, s. 243-249; także PPT IX (2003) Nr 2(18) s. 170-174].
 13. J. Królikowski, Credo. Przedmiotowe wymiary aktu wiary, Tarnów 2002, ss. 296 [RT 50 (2003) z. 2, s. 249-254].
 14. S. Śledziewski, Theologie der Schöpfung und die moderne Astrophysik. Die christliche Schöpfungsglaube im Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften, Frankfurt am Main 2001, ss. 354 (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXIII Theologie, Bd. 712) [RT 50 (2003) z. 2, s. 256-261].
 15. A. Kostrzewa, Cristo Servo di Dio e Sacerdote Eterno come modello del ministero sacerdotale nell'insegnamento di Giovanni Paolo II, Romae 1998, ss. 514 [RT 50 (2003) z. 2, s. 262-265].
 16. W. Wołyniec, Personaliztyczna interpretacja łaski na przykładzie teologii Macieja Józefa Scheebena i niemieckiej charytologii XIX wieku, Wrocław 2003, ss. 291 [PPT IX(2003) Nr 2(18), s. 211-215].
 17. A. Kilanowski A., Dio Padre in Rahner, von Balthasar e Scheffczyk. Elementi per una teologia della prima Persona trinitaria, napisana pod kierunkiem Ks. Prof. Dra Jos Maria Galvn, Romae 1998, ss. 231 [RT 50 (2003) z. 2, s. 254-256].
 18. L. Górka, S. Pawłowski (red.), Ekumeniczna odpowiedzialność. Na początku trzeciego tysiąclecia, Lublin 2003, ss. 281 [rec. wyd., 2002].
 19. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1-2, Lublin 1999-2003, ss. 861+1057 [Dotknąć Boga żywego, Lublin 2004, s. 397-403; Dogmatyka personalistyczna, w druku: „Studia Nauk Teologicznych PAN" (2006)].
 20. L. Makiola, Rozwój nauki na temat ofiarniczego charakteru Eucharystii. Studium dogmatyczno-teologiczne w oparciu o wybrane podręczniki z teologii dogmatycznej (1930-2000) [PPT Opole 2004, rok X, nr 1 (19), s. 35-38].
 21. K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, wybór tekstów i przekład Grzegorz Bubel SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 354 (rec. wyd., 24.X.05).
 22. W. Kowałkowskyj, Antropologia personalistyczna Wincentego Granata, Lublin 2002, ss. 428 [RT LII (2005) z. 2, s. 163-168].
 23. G. Strzelczyk, Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status questionis e prospettive, Roma 2004, ss. 318 (Tesi Gregoriana, Serie Teologia 105; Editrice Pontificia Università Gregoriana) [RT LII (2005) z. 2, s. 264-266].
 24. K. Wieliczko, Eschatologiczny charakter życia duchowego w Kościele. Studium na podstawie polskiej teologii posoborowej, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium", Lublin 2005, ss. 254 [RT LII (2005) z. 2, s. 266-270].
 25. R. Skrzypczak, Osoba i misja. Podstawy eklezjologii misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2005, ss. 502 [RT LII (2005) z. 2, s. 270-274].
 26. A. Slodicka, Vyznam vychodnej tradicie v nauke Jana Pavla II, Presov 2005 (Słowacja), ss. 308 [RT LII (2005) z. 2, s. 274-276].
 27. R. Wasyliw, Koncepcija Cerkwy u Kyiwskogo Mytropołyta Petra Mogyły, Iwano-Frankiwsk 2004, s. 275-279 (ukraiński).
 28. Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego. Wybór, redakcja i komentarz Eligiusz Piotrkowski i Tomasz Węcławski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, ss. 795 (rec. wyd., 07.03.2006).
 29. M. Jagodziński, Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2002, ss. 455 [RT LIII (2006) z. 2, s. 225-232].
 30. A. Nadbrzeżny, Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, ss. 264 [RT LIII (2006) z. 2, s. 232-237].
 31. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999-2003, ss. 861+1057 [„Studia Nauk Teologicznych" t. 1 (2006) s. 224-230].
 32. K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, wybór tekstów i przekład Grzegorz Bubel SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM 2005, ss. 363 [RT LIII (2006) z. 2, s. 220-221].
 33. Krzysztof Wojtkiewicz, Trójca Święta jako zasada życia chrześcijańskiego. Studium teologiczno-krytyczne trynitologii Gisberta Greshakego, Szczecin 2005, ss. 512 [RT LIV (2007) z. 2, s. 217-220].
 34. Dariusz Gardocki SJ, Jezus z Nazaretu. Mesjasz Królestwa, Syn Boży i Droga do Ojca. Studium analityczno-krytyczne chrystologii Jona Sobrino, Warszawa 2006, ss. 628 [RT LIV (2007) z. 2, s. 213-216].
 35. Andrzej Małachowski, Jedność i mnogość jako kategorie modelu trynitarnego w ujęciu Mikołaja z Kuzy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Signum" 2005, ss. 221 [RT LIV (2007) z. 2, s. 220-224].
 36. Mirosław Kowalczyk, U początków teologii historii w Polsce. F. Sawicki, K. Michalski, A. Pechnik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 412 [TwP 2, 2 (2008), s. 382-385].
 37. Karol Klauza, Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin 2008, ss. 297 + Aneks 301-356 [RT 55(2008), z. 2, s. 239-242].
 38. Ks. Czesław Parzyszek SAC, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, ss. 797 [RT 55(2008) z. 5, s. 263-267].
 39. Leon Siwecki Ecclesia universalis – Ecclesia localis.Teologiczne relacje w posoborowej eklezjologii włoskiej, Sandomierz 2008, ss. 549 [RT 55(2008), z. 2, s. 230-236].
 40. Witold Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XII do Jana Pawła II), Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2008, ss. 415, [RTD 1/59(2009) s. 215-220.
 41. Dariusz A. Sobkowicz, Teologia jako historia według Bruno Fortego, Lublin 2009, ss. 168 [Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii t. 2/57(2010), s. 170-175].
 42. Mirosław Lesiecki CP, Teologiczna Pasja. Problematyka konkupiscencji śladami Karla Rahnera, Wydawnictwo THETOS: Warszawa 2009, ss. 383 [TwP 4(2010) nr 1, s. 157-163].
 43. Janusz Lekan, Jezus Chrystus – Pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, ss. 510 [Twp 4(2010) nr 2, s. 366-368].
 44. W. Dąbrowski, Trójca Święta w świetle komentarza św. Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum, RTD 3/58 (2011), s. 297-300.
 45. A. Derdziuk, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II, RTD 3/58 (2011), s. 308-312.
 46. B. Gacka MIC, Znaczenie „osoby” w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, RTD 3/58 (2011), s. 303-308.
 47.  I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, RTD 3/58 (2011), s. 300-303; toż, Ks. Ignacy Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu: Sandomierz 2010, ss. 544 [TwP 5(2011), nr 2, s. 383-385].
 48. O. Tomasz Płonka OFMCap, Stopniowalność orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Jana Pawła II, Wydawca: Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2011, ss. 563 [TwP 5(2011), nr 2, s. 399-403].
 49. O. Romuald Henryk Kośla OFM, Jan Duns Szkot – jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj, Wydawnictwo Unum, Kraków 2011, ss. 328. [TwP 5(2011), nr 2, s. 389-395].
 50. Marta Ficoń, Od piekła do nadziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość, Kraków 2012, ss. 495 (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), [PPT rok XIX, nr 1(37), Opole 2013, s. 7-9).
 51. Robert Józef Woźniak, Różnica i tajemnica: objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości (Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2012, ss. 559) [TwP 7,1 (2013), s. 221-224.].
 52. Mieczysław Ozorowski, Hipaceje Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, TwP 7,2 (2013), s. 193-196.
 53. Dariusz Klejnowski-Różycki, Teologia chińska. Uwarunkowania kulturowe pojęć trynitarnych, TwP 7,2 (2013), s. 197-201.
 54. Przekł.: Przedmowa. Jego Świątobliwość Papież Franciszek, w: J. Ratzinger/Benedykt XVI, Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja (Teksty wybrane, t. 3: Europa), Lublin 2022, s. 7-8.
 55. Żyć z naszą ludzka misją przed Bogiem. Jego Świątobliwość Benedykt XVI, w: J. Ratzinger/Benedykt XVI, Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja (Teksty wybrane, t. 3: Europa), Lublin 2022, s. 9-11.

 56.  

 

VII. Kongresy, Sympozja międzynarodowe, ogólnopolskie:

 1. Kongres Międzynarodowy Europa imaginieren. Die europäi­sche Binnen­markt als kulturelle und wirtschaftli­che Aufgabe, Hannover (24-27.10.1991), tłumaczenie i dyskusja.
 2. Sesja naukowa - Duszpasterskie Wykłady Akademickie: Nowa Ewangelizacja odpowiedzią na wezwania obecnego czasu, KUL, Lublin (27-28.08.1992), organizacja, tłumaczenie i prowadzenie.
 3. Sesja naukowa Konrad Adenauer - christliches Europa. Dokumen­tation der polnisch-deutschen Session 15.-16. Dezember 1994, KUL, wykład: Konrad Adenauers Vision eines christli­chen Europa.
 4. Sesja naukowa - Duszpasterskie Wykłady Akademickie: Bóg - Ojciec wszystkich, KUL, Lublin ((27-28.08.1999), organizacja i wykład: Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa.
 5. Sympozjum naukowe Doctor humanus. W 20. rocznicę śmierci Ks. Wincenego Granata Profesora i Rektora KUL, Lublin (09.12.1999), organizacja i prowadzenie.
 6. Sympozjum Międzynarodowe Teologia o szatanie, KUL, Lublin (25.11.2000), oranizacja i wykład: Problem personalności szatana.
 7. Fourt International Conference of Person (Prag, Rep. Czeska, 8-13 August 1997), wykład: Society as a Collective Person.
 8. V Sympzojum homiletyczne Prawdy wiary w przepowiadaniu, (Kraków, 22-23.10.1998), wykład: Jak mówić o aniołach?
 9. Sesja naukowa Oblicza dzieciństwa, KUL Lublin 06.10.2000, wykład: Oblicze „dziecka Bożego"
 10. Sympozjum naukowe Fides et ratio, PWTW i UKSW - Warszawa (2000), wykład: Objawienie zstępujące i wstępujące.
 11. Sympozjum Wokół deklaracji Dominus Iesus, KUL, Lublin (15.11.2000), wykład: Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa.
 12. Sympozjum Jezus Chrystus jedyny i uniwersalny Zbawiciel, Stadniki-Kraków (26-27.04.2001), wykład: Uniwersalizm zbawczy Jezusa Chrystusa.
 13. Sympozjum Ekumeniczne Jezus Chrystus - „Victory Day". 100. rocznica urodzin Oscara Cullmanna (25.2.1902 - 16.1.1999), KUL, Lublin (25.02.2002), organizacja i wykład: Perspektywa historiozbawcza teologii Oscara Cullmanna.
 14. Sympozjum Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych, Radom (6-7.11.2002), wykład: Nieomylność w nauczaniu Kościoła.
 15. Sympozjum Bóg niestrudzony w swej miłości do człowieka, Stadniki-Kraków (08-09.04.2003), wykład: Miłosierdzie Boże nad światem.
 16. Sympozjum Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II, KUL, Lublin 23.10.2003, Witalność Kościoła w papieskim posługiwaniu Wędrownego Misjonarza.
 17. XIII Sympozjum Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich, Jasna Góra (27.01.2004), wykład: Kościół dla nowej Europy.
 18. Sympozjum Międzynarodowe Tajemnica Boga i człowieka. „Gottgeheimnis Mensch". W setną rocznicę urodzin Karla Rahnera (05.03.1904-30.03.1984), KUL, Lublin (30.03.2004), organizacja, tłumaczenie i wykład: Tajemnica człowieka.
 19. Organizacja VII Kongresu Teologów Polskich, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Kul, Lublin (12-15.09.2004).
 20. Organizacja sympozjum „Żył prawdą w miłości", 25. rocznica śmierci ks. prof. W. Granata, rektora KUL (9.12.2004).
 21. Organizacja i tłumaczenie wykładów gościnnych prof. Jürgena Moltmanna (4-6 kwietnia 2005), KUL.
 22. Udział w Międzynarodowym Sympozjum Polonijnym w Doylestown i w Nowym Yorku (29.-30.kwietnia 2005) - wykład: Świętojańskie zjednoczenie historii z Transcendencją; oraz wystąpienie w konsulacie RP w Nowym Yorku
 23. Uczestnictwo w Kongresie Eucharystycznym Archidiecezji Lubelskiej (27.5.2005), wykład: Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II
 24. Wystąpienie na Eighty International Conference on Person, Warsaw, August 9-12, 2005: O potrzebie uprawiania personalizmu (10.VIII.2005)
 25. Seminarium naukowe Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich (Łomża, 19-21 września 2005), referat: Chrześcijaństwo jako dzieje zbawienia, ss. 15.
 26. Czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II (6-8 grudnia 2005); prowadzenie panelu „Jak rozpoznawać, odnajdywać i realizować ducha Soboru?" (tekst ss. 5; 8.12.2005).
 27. Uczestnictwo w międzynarodowej sesji z okazji 80. rocznicy urodzin J. Moltmann, Tybinga (08.04.2006), przemówienie J. Moltmann - Theologe der Hoffnung und der Friede.
 28. Uczestnictwo w konferencji międzynarodowej Jedność Europy a chrześcijaństwo (26-27 04.2006), KUL, ref. - publikacja obcojęzyczna: Europe as a world value, w: Christianity and United Europe, Lublin 2006, s. 263-274.
 29. Organizacja konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków pt. Perspektywy polskiej teologii - specyfika merytoryczna i metodologiczna teologii (Wrocław 20-22 września 2006).
 30. Uczestnictwo w konferencji naukowej „Gatunki literackie" współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii, UŚ w Katowicach (22-23.11.2006), ref.: Problem uniwersalnego znaczenia wypowiedzi lokalnych skierowanych do wąskiego grona odbiorców, ss. 6.
 31. Sesja naukowa w KUL Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie (20.11.2006), ref.: Pascha chrześcijańska.
 32. Organizacja zjazdu Towarzystwa teologów Dogmatyków w dniach 19-21 września 2007 w Poznaniu i prowadzenie konferencji naukowej Dogmatycy  wobec  polskiego  „dziś”  Kościoła. Teologia  znaków  czasu.
 33. Uczestnictwo w sympozjum Personalizm polski, KUL (27-28. IX. 2007), ref.: Personalizm systemowy ks. profesora Czesława S. Bartnika.
 34. Uczestnictwo w sympozjum Personalizm polski, KUL (27-28. IX. 2007), ref.: Vita sine litteris mors est. (Laudacja z okazji 65-lecia życia I 33-lecia działalności naukowej ks. prof. M. Ruseckiego).
 35. Uczestnictwo w sympozjum 50 lat WSD w Drohiczynie, wykład inauguracyjny roku akad. 2007/08: Wolność i posłuszeństwo a sprawa reformy Kościoła (04.10.2007).
 36. Uczestnictwo w sympozjum teologicznym Szatan jako wróg człowieka (WSD w Rzeszowie, 22.04.2008), ref. Szatan indywidualny i społeczny.
 37. Uczestnictwo w konferencji Duch Dobry – duch zły (5-9 maja 2008), wykład: Korzeń i inspirator zła.
 38. Sympozjum naukowe Drogą prawdy ku świętości w X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio, UKSW (20-21.10.2008), ref.: Teologia – uniwersytet – nauka w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, ss. 19.
 39. Organizacja konferencji naukowej TTD Teologia polska na przykładzie twórczości ks. prof. Cz. S. Bartnika, Koszalin (16-18.09.2008).
 40. Organizacja konferencji naukowej TTD Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Zamość (22-24.IX.2009).
 41. Uczestnictwo w Sympozjum międzynarodowym Zehn Jahre nach oscar Cullmanns Tod: Rűckblick und Ausblick (Bazylea, 5-6.VI.2009), ref. Cullmanns heilsgeschichtliche Sicht. Geschichte Jesu Christi und die Postgeschichte.
 42. Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej Tożsamość teologii (WT UO, Opole 17-18.11.2009), prowadzenie sesji przedpołudniowej i uczestnictwo w dyskusji. 
 43. Sympozjum międzynarodowe: Tajemnica Boga – tajemnica człowieka, połączona z nadaniem doktoratu honoris causa Abp. Luisowi F. Ladarii SJ, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (04.10.2010), wystąpienie: Cristo-antropologia di Luigi F. Ladaria SJ.
 44. Towarzystwo Teologów Dogmatyków, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka [VIII Kongres Teologów Polskich, Poznań 13-16 września 2010], Poznań 2012, s. 505-511.
 45. IX Wykłady Otwarte z Pneumatologii: Wiara – Duch Święty – Kościół (21-23 maja 2012, KUL; wykład: Benedykt XVI o kryzysie i dojrzałości wiary.
 46. Duszpasterskie Wykłady Akademickie 2012: Rok wiary – rok odnowy (KUL, 31.8.-1.9.2012), ref. Wizja kapłaństwa w myśli Benedykta XVI.
 47. Wykład inauguracyjny na UPJPII, Kraków 16.10.2012: Logosowy charakter wiary według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI.
 48. Konferencja międzynarodowa: Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, KUL – 5 marca 2013; wykład: Kościół jako znak chrześcijańskiej odnowy.
 49. Międzynarodowe sympozjum „Fides et Actio. Od wiary do ewangelizacji” (Toruń 18-20. 04.2013), wykład: Wiara w rozumieniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI (19.04.2013).
 50. Ogólnopolskie sympozjum „Więź z Jezusem Chrystusem według Benedykta XVI”, 27-28.11.2013, KUL), wykład: Obraz Chrystusa w dziełach Benedykta XVI.
 51. Wykład inauguracyjny na WT KUL - MSD w Lublinie, Wiara jako światło Drogi (27.10.2013).
 52. Tydzień Eklezjologiczny 31.03.-03.04.2014, KUL: Święty Kościół grzesznych ludzi, wykład: Kościół świętych – Kościół grzeszników (31.03.2014).
 53. I Konferencja o pracy i dla pracy (Labor omnia vincit: Kraków, 14.06.2014, Akademia Górniczo-Hutnicza), wykład: Personalistyczny charakter pracy.
 54. Konferencja międzynarodowa i ogólnopolska W kręgu „Jezusa z Nazaretu” Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, Tranów 13-14.XI.2014: wykład Obraz Chrystusa w trylogii „Jezus z Nazaretu” Josepha Ratzingera-Benedykta XVI ; oraz promocja Opera Omnia: prezentacja medialna: Głębia i piękno myśli teologicznej Josepha Ratzingera.
 55. Sesja naukowa teologia dzisiaj, Kielce 23.5.2015, ref.: "Kto wierzy, nigdy nie jest sam".
 56. Prezentacja: kard. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, 12.11.2015, siedziba KEP oraz  JROO, t. 6/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, Lublin 2015.
 57. Chrystologia J. Ratzingera-Benedykta XVI (KUL, 23.11.2015), Sympozjum z doktorantami ITD; prezentacja Opera Omnia Josepha Ratzingera, t. 6: Jezus z Nazaretu.
 58. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła (KUL, 9.12.2015), ref.: Teologia miłosierdzia Bożego.
 59. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kościół i świat. Eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (10.12.2015, WT UMK, Toruń), ref.: Teologia prymatu według J. Ratzingera-Benedykta XVI.
 60. VI Dzień Studenta Wydziału Teologicznego: Litość i współczucie. „Wezwani do życia miłosierdziem”, ogólnopolska konferencja naukowa UAM Poznań, 26-27 kwietnia 2016, ref.: Miłosierdzie a godność człowieka.
 61. Dyskusja nad teologią J. Ratzingera – Benedykta XVI (KNT PAN), 24.11.2016, ref.: Czas i wieczność.
 62. Ogólnopolska konferencja: Teologia Fundamentalna w Twórczości Josepha Ratzingera, KUL, 12-13.12.2016, ref.: Istota Kościoła według J. Ratzingera.
 63. Międzynarodowa konferencja poświęcona obchodom w Polsce 90. rocznicy urodzin kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI: Koncepcja Państwa w perspektywie nauczania kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI, Warszawa 19.04.2017, Siedziba KEP. Wystąpienie Z filozofii państwa oraz moderacja dyskusji.
 64. Debata: Bóg na uniwersytecie – po co? (KUL, 25.5.2017).
 65. Konferencja ogólnopolska: Bunt mas czy kryzys elit? (UKSW, 19-21.06.2017, ref.: Kościół Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka.
 66. Międzynarodowe sympozjum "Uniwersytet katolicki w życiu i posłannictwie Kościoła", Papieska Akademia Nauk w Watykanie (24.04.2018), ref.: Chrystologiczne centrum Opera Omnia Josepha Ratzingera.
 67. Congress of Personalism 15. International Conference on Person (Aug.12-16, 2019, Domus Galilaeae on the Mont of Beatitudes, Israel), ref. The Ontology of the Human Person According to Romano Guardini.
 68. Sympozjum w 40. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata, rektora KUL (11.12.2019).

VIII. kierownik 2 grantów KBN:

Grant własny:
„Miejsce i rola Kościoła w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań", Nr projektu 1 H01B 018 26 (realizacja 12 miesięcy: 2004-2005), zwieńczone trzytomowym dziełem pod tym samym tytułem (Lublin 2004-2005, ss. 474 + 576 + 791).

Grant promotorski:
Krystian Rachwał, Antropologia Mikołaja A. Bierdiajewa, Lublin 2006, ss. 217, Nr proektu 1 HO1B 008 28 (realizacja 14 miesięcy: 2005-2006).


IX. Promotor:
Promotor: 25 doktoratów i 180 magisteriów
Profesorskie: 11.
Habilitacyjne: 22.
Doktorskie: 69.
Nostryfikacje doktoratów: 11.

 

X. artykuły publicystyczne:
Drukowane na stronach internetowych, np. serwisu Mateusz, dziennika „Życie", portalu „Dlaczego":

 1. Fides et ratio w opinii teologa, http://www.mateusz.pl./czytelnia/fides (od 14.12.1998), s. 1-4.
 2. Protestant a sprawa czyśćca, http://www.mateusz.pl./pow/pow_981102.htm
 3. Providentia Dei, http://www.mateusz.pl./pow/pow_981102.htm
 4. Wniebowzięcie Marii Panny, www.mateusz.pl./pow/pow_981102.htm (od 10.1.1999, s. 4-6.
 5. Współczesne modele teologii, RT 46 (1999) z. 2, s. 5-12.
 6. Zbawienie poza instytucją Kościoła, http://www.mateusz.pl./pow/pow_981102.htm
 7. Wspólnota wszystkich wiernych, (31.10.2002 - 1.11.2002) http://www.zycie.com.pl/magazyn/magazyn.php?id_tekst=29080
 8. Problem losu dzieci zmarłych bez chrztu (serwis internetowy DLACZEGO): http://www.dlaczego.org.pl/tekstyrel11.htm

oraz „Przeglądu Uniwersyteckiego" KUL, wstępy do książek i in.:

 1. Niezwykły Oscar Cullmann (1902-1999), Przegląd Uniwersytecki" XIV (2002) nr 2/76, s. 22.
 2. Kościół w świecie i dla świata, w: W. Pęcherzewski, Kościół, w który wierzę, Lublin-Mielec 2002, s. 6-8.
 3. Chrześcijaństwo bez tolerancji ?, „Przegląd Uniwersytecki" XV(2003) nr 3 (83) s. 13.
 4. Uniwersytet katolicki a życie społeczeństwa w prawdzie, „Przegląd Uniwersytecki" XVI (2004) nr 6 (92), s. 6-7.
 5. Zarys dziejów Wydziału Teologii KUL, w: „Przegląd Uniwersytecki" XVI(2004), nr 1(87), s. 5-8.
 6. Instytut Teologii Dogmatycznej KUL, w: „Przegląd Uniwersytecki" XVI(2004), nr 1(87), s. 13-15.
 7. Różaniec jest modlitwą pokoju, w: J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski (red.), „Homo orans" t. V: Modlitwa uwielbienia, pod red. Lublin 2004, s. 307-309.
 8. Uniwersytet katolicki w poszukiwaniu i głoszeniu prawdy, w: Kalendarz akademicki KUL 2005, Lublin 2004, s. 4-10; toż: Uniwersytet katolicki a życie społeczeństwa w prawdzie, „Przegląd Uniwersytecki" XVI (2004) nr 6 (92), s. 6-7.
 9. Niebo dzieci nieochrzczonych. Kiedy umierają dzieci bez chrztu, „Gość Niedzielny", (09.01.2005), s. VII.
 10. Jürgen Moltmann - teolog nadziei, krzyża i pasji Boga, „Przegląd Uniwersytecki" XVII (maj-czerwiec 2005) nr 3 (95), s. 22-23.
 11. Autentyczna chrześcijańska miłość (wprowadzenie do Sympozjum o W. Granacie), RT LII (2005) z. 2, s. 119-121.
 12. W uniwersytecie Maryi - „Służebnicy Eucharystii", w: Cz. S. Bartnik, Eucharystia, Lublin 2005, s. 251-255.
 13. Theologe der Hoffnung und des Friedens (Wystąpienie na Uniwersytecie w Tybindze z okazji 80. urodzin Prof. J. Moltmanna, 08.04.2006), w: Cz. S. Bartnik, Słowo i czyn, Lublin 2006, s. 247-249.
 14. Refleksja nad misterium człowieka, „Przegląd Uniwersytecki" XIX (2007 Nr 1(105), s. 4-5.
 15. W Uniwersytecie Maryi - „Służebnicy Eucharystii", w: Cz. S. Bartnik, Wieczne bojowanie, Lublin 2007, s. 260-264.
 16. Bałwochwalstwo, w: Wieczne bojowanie, s. 254-255.
 17. Miłość z przypomnienia, w: Wieczne bojowanie, s. 268-270.
 18. Oto człowiek, w: Wieczne bojowanie, s. 273-274.
 19. Srebrny Jubileusz Kapłaństwa, w: Wieczne bojowanie, s. 271-272.
 20. Chrystus Król, w: Wieczne bojowanie, s. 275-277.
 21. Teologia krzyża, w: Wieczne bojowanie, s. 256-259.
 22. Wolność, w: Wieczne bojowanie, s. 251-253.
 23. Dom prawdziwej miłości Ani i Pawła, zbudowany na skale, a nie na piasku, w: Wieczne bojowanie, s. 265-267.
 24. Słowo wprowadzające do nowej serii Teologia w Polsce: 1 (2007) nr 1 [85], „Teologia w Polsce" 1 (2007) nr 1 [85], s. 3-4.
 25. Vita sine litteris mors est. Fragmenty laudacji z okazji 65-lecia życia i 33-lecia działalności naukowej Ks. Prof. Mariana Ruseckiego, „Przegląd Uniwersytecki” XIX (2007) Nr 5(109), s. 22-23.
 26. Człowiek potrzebuje Boga, w: tenże, K. Michalczak (red.), Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła, Poznań 2008, s. 7-10.
 27. Słowo wprowadzające do nowej serii Teologia w Polsce 1 (2007) nr 1[85], s. 3-4.
 28. Problem losu dzieci zmarłych bez chrztu, Teologia w Polsce 2 (2008) nr 1, s. 173-175.
 29. Kardynał Joseph Ratzinger – Benedykt XVI a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Robert Rauhut (München) rozmawia z ks. prof. Krzysztofem Góździem [marzec 2007], „Teologia w Polsce” 2 (2008) nr 1, s. 195-200.
 30. W poszukiwaniu mądrości teologicznej, w: tenże, E. Sienkiewicz (red.), Ku mądrości teologii, Szczecin 2009, s. 9-11.
 31. Teologia polska wobec relatywizmu, sekularyzmu i liberalizmu, TwP 2 (2008) nr 2, s. 209-210.
 32. O głębi krzyczenia, milczenia i śpiewania. Rozmowa z Moniką Skarżyńską, „Nowy Tydzień” 15-21 października 2012.
 33. Każda epopka ma swój własny obraz Boga (Wywiad z KAI, 30.09.2014).
 34. Podwójna prezentacja: dnia 24 X 2014 r. KUL gościł kard. Gerharda Ludwiga Müllera, PU XXVI, listopad-grudzień 2014, nr 6/152, s. 36-37.
 35. Bonawentura: chłodny scholastyk czy charyzmatyczny mnich? (24.10.2014, KUL).
 36. Każda epoka ma własny obraz Boga (wywiad KAI, 30.09.2014).
 37. Z Lublina do Watykanu (wywiad Magazyn, Kurier Lubelski, 10.10.2014, s. V).
 38. KUL gościł kard. Gerharda Ludwiga Müllera, PU XXVI, listopad-grudzień 2014, nr 6/152, s. 36-37.
 39. Jezus z Nazaretu – Bóg zapomniany?, “Przegląd Uniwersytecki” (styczeń-luty 2016), nr 1(159), s. 29-30.
 40. Sobór z perspektywy Josepha Ratzingera „Przegląd Uniwersytecki” listopad-grudzień 2016, nr 6 (164), s. 15-16.
 41. Kapłaństwo według Josepha Ratzingera, „Przegląd Uniwersytecki” lipiec-październik 2016, nr 4-5 (162-163), s. 14.
 42. Między Ziemią a Niebem – 11.09.2016 TVP 1 http://vod.tvp.pl/26640784/11092016 Na całym świecie ukazała się książka Benedykta XVI „Ostatnie rozmowy”. Co papież senior chce nam przekazać?
 43. Audycja Radio Lublin, 16.2.2017 o J. Ratzingerze i Opera Omnia http://radio.lublin.pl/news/5899c1fe83ba88b5333c9880
 44. Serce Lublina u Ojca Świętego Benedykta XVI, "Memoranda" 92 (2018), nr 2, s. 488-490.
 45. Polska bastionem katolickości, "Niedziela Lubelska" 20 (1245), z 20 maja 2018, s. I, VII.
 46. Przyjęcie lub odrzucenie Boga rozstrzygnie losy świata, PU listopad-grudzień 2018, nr 6(176), s. 27.
 47. Wartości uniwersalne ukształtowane przez chrześcijaństwo, PU (listopad-grudzień 2018, nr 6(176), s. 40.
 48. Realizm filozoficzny i teologiczny ks. prof. Wincentego Granata, PU rok XXXII (styczeń-luty 2020), nr 1(183), s. 24.
 49. Requiem za śp. ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika, PU rok XXXII, marzec-czerwiec 2020, nr 2-3 (184-185), s. 48-49.
 50. Istnieje tylko jeden Bóg, „Niedziela” nr 39/26.IX.2021, s. 20. 
 51. Atak na świadka prawdy, „Niedziela”  nr 8/20 II 2022, s. 11.

 52. W obronie Benedykta XVI, „Niedziela”  nr 8/20 II 2022, s. 10.

 53. Czy dzisiejszy człowiek wierzy jeszcze Bogu?, "Niedziela" nr 39, 25.9.2022, s. 11).

 54. Kościół według Ratzingera. Z ks. prof. Krzysztofem Góździem, teologiem, redaktorem naczelnym serii „Opera Omnia Benedykta”, rozmawia Irena Świerdzewska, „Idziemy” nr 3 (898), z 15.01.2023, s. 12-13.

 55. Niebo – pełnia życia w Bogu (Idziemy; 14.5.23, s. 24-35).

XI. Funkcje naukowe

a. krajowe
- Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (druga kadencja)

- Członek Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, kierownik Zespołu Nauki Teologiczne (od 2019)

- Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (II kadencja), zastępca przewodniczącego KNT PAN

- Członek Prezydiu KNT PAN (od 2020)

- Członek Komitetu Redakcyjnego Studia Nauk Teologicznych PAN

- Konsultor Komisji Nauki Wiary przy KEP (II kadencja)

- Członek Rady Naukowej Encyklopedii Katolickiej KUL

- Członek Komisji Teologii PAN (od 1.12.2006)

- Członek Komitetu Redakcyjnego Studia Nauk Teologicznych PAN

- Członek Rady Naukowej „Teologia w Polsce”

- Członek Komitetu Naukowego „Studiów Teologiczno-Historycznych Śląska Opolskiego”

- Członek Rady Naukowej Poznańskie Studia Teologiczne

- Członek Rady Naukowej „Studia Pelplińskie”

- Członek RN Studia Theologica Varsaviensia

- Członek Rady Naukowej Suplementu Encyklopedii Katolickiej i kierownictwo działem Teologia systematyczna (24.03.2015)

- Członek Rady Naukowej „Studia Teologii Dogmatycznej” (Towarzystwo Teologów Dogmatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

- Członek Rady Naukowej "Estudios Eclesiasticos" w Madrycie

b. Zagraniczne
- Członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej (Watykan, 2014-2021)

 

XII. Nagrody

 1. Nagroda im. Skowyrów za rozprawę habilitacyjną (1997);
 2. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za zaangażowanie w przygotowanie do akredytacji kierunku teologia (2000);
 3. Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP za osiągnięcia naukowe (2004);
 4. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej, w szczególności za pełnienie funkcji Prodziekana WT oraz Dyrektora ITD (2005);
 5. Wybór na Pedagoga Roku na Wydziale Teologii KUL (2005) oraz dyplom za najlepiej prowadzącego wykłady na WT KUL;
 6. Nagrody Naukowej - Lubelski Nobel - LTN za rok 2006 (02.01.2007) za książkę „Teologia Człowieka” (2005);
 7. Nagroda Rektora za przygotowanie doktoratów h.c. dla Prezydenta Kaczyńskiego oraz prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy (01.07.2009);
 8. Feniks pro autore 2013 – Nagroda Stowarzyszenia Wydawców katolickich za t. 11 i 12 Opera Omnia;
 9. Feniks pro autore 2014 – Nagroda Stowarzyszenia Wydawców katolickich za t. 8/1 i 8/2 Opera Omnia;
 10. Nagroda Rektora KUL za Opera Omnia J. Ratzingera (XII 2013);
 11. Rektorskie Wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Roku Akademickiego 2013/14 (za Opera Omnia, 27.06.2014).
 12. Nagroda „Laur Uniwersytecki” im. ks. Idziego Radziszewskiego za stworzenie edycji polskiej OPERA OMNIA Josepha Ratzingera (15.10.2017).
 13. Nagroda Rektora KUL indywidualna I stopnia za Opera Omnia t. 13 (07.12.2018).