dr hab. Agnieszka Czechowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Recenzja książki naukowej

 • Przekład jako aneksja kulturowa dzieła

Recenzja artykułu naukowego

 • Literatura wobec kryzysu epidemii. Słowo wstępne
 • Przybytki Wenery jako źródło osiemnastowiecznych „epidemii” w poezji Antoniego Felicjana Nagłowskiego i Antoniego Kossakowskiego
 • O retorycznym ukształtowaniu staropolskich poradników przeciwdżumowych
 • Chłodno i rzeczowo. Kazimierz Sarnecki o chorobach na dworze Jana III Sobieskiego
 • Między Rakowem a Rzymem: Wacława Potockiego Dialog o Zmartwychwstaniu Pańskim i… komizm?
 • Wywoływanie chorób przez czarownice – poglądy uczestnika procesów czarownic (przypadek „Czarownicy powołanej”)
 • Czarna śmierć i lekcja życia – dwie odsłony
 • Chorobotwórcza moc komet

2020

 • Seksualność Paskwaliny, czyli o specyfice poematu Samuela Twardowskiego raz jeszcze

 • Staż finansowany ze środków międzynarodowych spoza UE

  • Staż dydaktyczny w Xi'an International Studies University

  Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa

  • Etos chrześcijański w polskiej literaturze barokowej - wygłoszenie i nagranie wykładu

  2019


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Extra sphaeram? On the place of digression in the structure of Wojna Chocimska by Wacław Potocki
   [Extra sphaeram? Miejsce dygresji w strukturze "Wojny chocimskiej" Wacława Potockiego]

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • „Święta, wielka i trudna robota”. Uwagi o kontekstach gatunkowych Nowego zaciągu Wacława Potockiego
   [w:] Terminus

  Recenzja książki naukowej

  • Wacław Potocki, Syloret, oprac. Aleksandra Jurkowska

  Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

  • Profesor wizytujący w Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych w Xi'an, w Chinach

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda rektorska III stopnia

  2018


  Książka naukowa recenzowana

  • Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim / Wacław Potocki

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • "Z onej najczystszej ukazał się Zorze". Matka Boska w pieśniach Wacława Potockiego

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • "Muza polska" Wacława Potockiego jako heroicum epideiktyczne
   [w:] PAMIĘTNIK LITERACKI

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Epideictic Mode of Heroicum in Polish Epic Poetry in the Second Half of the 17th Century (Case of Wacław Potocki)
   [Heroicum panegiryczne w polskiej poezji epickiej drugiej połowy wieku XVII (przypadek Wacława Potockiego)]

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • „Siebie zwyciężyć, tryumfować z siebie” Filozofia moralna jako źródło poetyckiej refleksji o zwycięstwach militarnych w „sobiescianach” Wacława Potockiego
  • Wacław Potocki jako poeta religijny. Inspiracje, źródła wyobraźni

  Działalność odczytowa

  • O "Trenach" Jana Kochanowskiego
  • Staropolskie kulinaria - sarmackie upodobania i obyczaje stołowe
  • Jej wysokość Filologia, czyli jak nawiązać kontakt z Obcymi

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O alegorii jako warunku arcydzielności epickiej
   [w:] Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo [PFLIT]

  Recenzja książki naukowej

  • Jan Kochanowski, Songs. Trifles, transl. M.J. Mikoś, Lublin 2017

  Recenzja artykułu naukowego

  • Curiositas i kobiety
  • Nauka w służbie wiary, czyli ile można zdziałać „ad maiorem Dei gloriam”. O wydanych i niewydanych pracach naukowych Michała Boyma SI
  • Nauka o kamieniach i jej źródła w cyklu kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza
  • Problematyka naukowa w dorobku pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ
  • Batalia „szklanej rury”. Współzawodnictwo „starego” i „nowego” w debacie wokół doświadczeń z próżnią z 1647 roku
  • Jak zostać dworzaninem Maryi…, czyli Samuela Brzeżewskiego Zaciąg dworzanów na kurię Najświętszej Królowej nieba i ziemi na kazaniu w dzień Jej narodzenia
  • "Niech się połączą niebiosa i ziemia...": w poszukiwaniu (nowej) astronomii w "Antoniuszu i Kleopatrze" Williama Shakespeare'a
  • Topos quinque gradus amoris w polskim romansie barokowym
  • „Perspektywy gwiazdarskie” Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku
  • Stanisław Lubieniecki (1623–1675) jako uczestnik res publica litteraria
  • Schyłek metafory. Rzecz o księdze Natury
  • Astrologiczne i humoralne uwarunkowania wyglądu ciała ludzkiego. Johannesa ab Indagine "Introductiones apotelesmaticae in Chyromantiam, Physiognomiam, Astrologiam Naturalem complexiones hominum naturas planetarum" (1522) na tle kultury umysłowej renesansu

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Gatunkowe konteksty "Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim" Wacława Potockiego

  Odznaczenie krajowe resortowe

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Działalność odczytowa

  • Poezja Jana Kochanowskiego w zmaganiu z pytaniami o zło, Opatrzność i godność człowieka
  • O ryzyku czytania, arcydziełach i zazdrości filozofów

  2016


  Recenzja książki naukowej

  • „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego: Autor, dzieło, inspiracje

  Recenzja artykułu naukowego

  • Idee i poetyka. Inspiracje włoskie w literaturze staropolskiej
  • Duma i uprzedzenie. Strategia dyplomacji hiszpańskiej wobec pierwszych wolnych elekcji w Rzeczypospolitej

  Organizacja konferencji krajowej

  • Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej z cyklu "Kolokwia staropolskie"

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Pióro z onego gołębia. Biblia jako inspiracja w "Nowym zaciągu" Wacława Potockiego

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

  • Rozszerzona kontynuacja serii wydawniczej "Staropolski dramat religijny": "Staropolski dramat i dialog religijny"

  Działalność odczytowa

  • Erazm kontestator

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • Przegląd Poetycki „XIX Jesienne Debiuty Poetyckie"

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Aktualizacja przewodnika po tematach Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Analiza i interpretacja literacka - konwersatorium dla grupy olimpijskiej Akademii Młodych Humanistów

  2015


  Działalność odczytowa

  • Warsztaty analityczno-interpretacyjne dla grupy olimpijskiej Akademii Młodych Humanistów
  • Konwersatorium dla uczestników programu "Akademia młodych humanistów" pt. "Na przemian psalmy hebrajskie i rzymski wiersz Wergiliusza". Biblia w literaturze

  2014


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Opieka naukowa nad uzdolnionymi uczniami liceów w ramach programu "Akademia Młodych Humanistów" prowadzonego przez Uniwersytet Otwarty KUL

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Kasper Twardowski, "Piosneczki Emmanuelowe" (1619)

  2008


  Książka naukowa recenzowana

  • Różność w rzeczach : o wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego