Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Media interest in the initiatives promoting multiculturalism of Lublin [Medialność inicjatyw promujących wielokulturowość Lublina]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Wojciech Wciseł
Kryminalizacja procederu „cofania liczników” w świetle projektów nowelizacji Kodeksu karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
O trzech książkach z młodzieńczej biblioteczki Józefa Mackiewicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Leksem pole w sieci relacji semantycznych (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Czapskiego widzenie świata. Rysunki i obrazy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Feliks Aleksander Bernatowicz i początki polskiej powieści historycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza
Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Event (sub)kinds in reflexive impersonals in Polish [Podkategorie wydarzenia w impersonaliach zwrotnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
Antynomie cyrku - na kanwie książki "Cyrk w świecie widowisk"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Przypowieść osobista. O „Poruszeniu” Piotra Sommera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Epistolografia Zygmunta Haupta. Wstęp do przyszłych badań
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Degradacja w wojskowym prawie karnym II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Damian Szeleszczuk
Właściwe niewypowiedziane Haupta i jego konsekwencje
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Uporczywa bezsilność sztuki, czyli Haupt i granice literatury
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Direct quotation strategies in conversational Polish [Strategie przytoczenia mowy niezależnej w polszczyźnie konwersacyjnej ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Les adjectifs français formés avec le préfixe a(n)- et le rapport d’antonymie lexicale [Francuskie przymiotniki utworzone za pomocą przedrostka a(n)- a relacja antonimii leksykalnej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
The use of abbreviations by superscript letter in an early fifteenth-century manuscript of the Wycliffite Bible [Użycie superskryptów w manuskrypcie Biblii Wycliffe'a z początku piętnastego wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Joanna Grzybowska
Judas or Jesus’ Other Disciples? The Old Testament or Jesus’ Word? A Mysterious Reference to the “Scripture” in John 17:12 [Judasz czy inni uczniowie Jezusa? Stary Testament czy słowa Jezusa? Tajemnicze odniesienie do "Pisma" w J 17,12]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Mneme w „Dziejach” Herodota
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Krzysztof Narecki prof. KUL
Zanussi Krzysztof
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr Joanna Szady
Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Улучшение точности позиционирования динамических объектов в системах геолокации [Ulepszenie dokładności pozycjonowania obiektów dynamicznych w systemach geolokacyjnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Polska Korporacja Akademicka Astrea Lublinensis K! Astrea
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr Arkadiusz Adamczuk
Kunowska, Maria
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr Arkadiusz Adamczuk
Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene [Wpływ zmodyfikowanego zagęszczonego spienionego polistyrenu na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Formacja eklezjalna-permanentny proces odnowy osobowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Inside Noise: A Case of Intersemiotic Translation and Metatheatre in Radio Drama [Wewnątrz "Noise": Przekład intersemiotyczny i metateatr w słuchowisku radiowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Łukasz Borowiec
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32475 zweryfikowanych pozycji.