Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kult Maryi w liturgii i kulturze w dziejach Ojczyzny
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History [Kartografia historyczna wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: między geografią historyczną i historią przestrzenną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Disease as an obstacle in the exercise of public functions in international and national law [Choroba jako przeszkoda w sprawowaniu funkcji publicznych w prawie międzynarodowym i krajowym]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Człowiek na tle społeczno-gospodarczych uwarunkowań ochrony środowiska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Jacek Trzewik
Z rozważań nad koncepcją konstytucyjnego prawa dziedziczenia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Jacek Trzewik
Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Lipiec prof. KUL
Dydaktyka i badania z zakresu prawa kanonizacyjnego oraz sakramentów świętych. I. Prawo kanonizacyjne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Pastoral Care for Mixed Marriages [Duszpasterska troska o małżeństwa mieszane]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
O nieodzowności teologii w kulturze i nauce
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Miejsce literatury w budowaniu tekstu homilii. Analiza na przykładzie przepowiadania arcybiskupa Alfonsa Nossola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. Brata Alberta
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Rola i zadania samorządów zaufania publicznego w kontekście ochrony konstytucyjnie uznanych praw i wolności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
The Antinomy of Future Contingent Events [Antynomia przyszłych zdarzeń przygodnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Lipiec prof. KUL
L’impegno della Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina volto a sostenere i geco-cattolici [Zaangażowanie Kościoła łacińskiego na Ukrainie na rzecz wsparcia dla grekokatolików ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL
Odpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Biblijne wezwanie rodziców do wychowania dzieci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation [Nawrócenie ekologiczne i jego duszpasterstwo jako warunek prawdziwego pojednania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Gniew człowieka i wezwanie do życia bez gniewu według św. Franciszka Salezego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Owoce Ducha Świętego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Europa Christi a prorockie powołanie Kościoła według adhortacji „Ecclesia in Europa”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o mediach
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Personalizm uniwersalistyczny Czesława Stanisława Bartnika na tle innych nurtów personalizmu. Postulaty personalistyczne dla teorii komunikowania medialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Duchowość dziecięctwa i orędzie fatimskie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Maryja jako Forma Dei
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Maryja wzorem współpracy z Duchem Świętym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Asceza w Duchu Świętym. Integralność natury i łaski w świetle pneumatologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Maryja - Matka Miłosierdzia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31467 zweryfikowanych pozycji.