Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 4 (2020) – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ślady misji metodiańskiej na ziemiach polskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Teoriotekstowa koncepcja homilii wobec teologii stworzenia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
W kierunku modelu teoretycznego reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Kapucyni polscy a wydarzenia 1920 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Roland Prejs
Teologia a czas. O znaczeniu czasu we współczesnym dyskursie teologicznym i antropologicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor. Studium monograficzne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Lisiecki
Bibliografia pracowników Instytutu Ekumenicznego/Sekcji Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych KUL w 2019 roku KUL
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Ekumenizm o sprawiedliwym społeczeństwie. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu "Ekumeniczna nauka społeczna. Systematyka politycznych i społecznych aplikacji dialogów ekumenicznych"
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „When We Look at Christ We See the World as It Is: Ecumenical Social Thought” („Kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy świat takim, jaki jest: Ekumeniczna myśl społeczna”), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 4-5 marca 2019 roku
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
W swoim Kościele Pan otworzył jego usta (por. Syr 15, 5). Orędownictwo św. Jana apostoła i Ewangelisty w świetle formularzy mszalnych Kościoła zachodniego do Soboru Trydenckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Tradycje kulturowe i kulinarne na Warmii, Mazurach i Powiślu
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
dr Edward Gigilewicz
Charakterystyka historyczna regionu Warmii, Mazur i Powiśla
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
historia
dr Edward Gigilewicz
Wybrane zagadnienia z języka, historii i kultury regionu w świetle nazewnictwa geograficznego południowo-wschodniej Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Medycyna spersonalizowana dla katechetów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
THE PERSONAL ASPECT OF THE MORAL AND AXIOLOGICAL UPBRINGING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS [THE PERSONAL ASPECT OF THE MORAL AND AXIOLOGICAL UPBRINGING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
W mieście kapłanów, uczonych i artystów, Rzymskie lata ks. Władysłąwa Gorala (1920-1922)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Cezary Taracha
Perspektywy badań socjolingwistycznych w nurcie teolingwistyki słowiańskiej – uwagi wstępne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
"On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu" (2 Kor 5,21): Rozumienie Pawłowej wypowiedzi w historii egzegezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
Wiara jako dar: ks. Franciszek Blachnicki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
From Propaganda to the Denial of Free Speech: Politics and the Misuse of Language in Elizabethan England in the Writings of Anglo-Dutch Polemicist Richard Verstegan (c. 1550–1640) [Między propagandą a ograniczeniem wolności słowa. Polityka oraz nadużycia językowe w Anglii elżbietańskiej w pismach anglo-niderlandzkiego kontrowersjalisty Richarda Verstegana (ok. 1550-1640) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Błędy leksykalne Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Anna Czapla
Caritas Polska - 30 lat budowania sieci miłości pośród ubogich i potrzebujących
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37634 zweryfikowanych pozycji.