Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Bibliography of Józef Tadeusz Milik (1922 ‒ 2006) [Bibliografia Józefa Tadeusza Milika (1922–2006)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Wpływ nauczania religii na religijną wiedzę i wiarę uczniów. Analiza opinii młodzieży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Personal Development of the Biblical Nicodemus in the Light of Kazimierz Dąbrowski’s Theory of Positive Disintegration [Rozwój osobowy biblijnego Nikodema w świetle założeń teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Powęska
"La liberté c'est le vent". Histoire et humanisme dans "Le chant du retour" de Vera Feyder [„Wolność jest wiatrem”. Historia i humanizm w "Pieśni o powrocie" Very Feyder]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Retrieval practice in foreign language pedagogy to seniors [Strategia retrieval practice w nauczaniu języków obcych seniorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
mgr Sylwia Niewczas
Retrieval practice in foreign language pedagogy to seniors [Strategia "retrieval practice" w nauczaniu języków obcych seniorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn prof. KUL
Nierealni naiwniacy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Bejsce w czasach Firlejów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Investigating the quality of AI-generated distractors for a multiple-choice vocabulary test [Badanie jakości zadań wielokrotnego wyboru w teście leksykalnym generowanym przez sztuczną inteligencję]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
Public Funds as a Source of Financing Revalorization of Sacral Historical Monuments: The Example of Poland [Środki publiczne jako źródło finansowania rewaloryzacji zabytków sakralnych na przykładzie Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
List wczesnochrześcijański. Studium wybranych zagadnień z epistolariów łacińskich IV i V wieku, Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2024, ss. 268
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Historical Sacral Objects as Places of Prayer—But Not Only: Towards Multifunctionality [Historyczne obiekty sakralne jako miejsca modlitwy – ale nie tylko: w stronę wielofunkcyjności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
‘Understanding the role of a ‘large’ family in the teaching of Pope Francis’ [‘Zrozumienie roli „dużej” rodziny w nauczaniu papieża Franciszka’]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak prof. KUL
Zapomniany polski biblista ks. Franciszek Ksawery Pawłowski (1807–1876)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
Ks. dr hab. Sławomir Zych
Czy Bóg nagrodzi nas za wierność?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Chrystus w liturgicznym "tu i teraz". Misterium roku liturgicznego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
Typologizacja polskich regionów w oparciu o wpływ potencjału społeczno-gospodarczego na ich kondycję finansową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Po co nam ciało w niebie?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
On the Importance of a Garden in the Life of Christians. A Study of the Writings of St. Paulinus of Nola [On the Importance of a Garden in the Life of Christians. A Study of the Writings of St. Paulinus of Nola]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Typologizacja polskich regionów w oparciu o wpływ potencjału społeczno-gospodarczego na ich kondycję finansową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Typologizacja polskich regionów w oparciu o wpływ potencjału społeczno-gospodarczego na ich kondycję finansową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
ekonomia i finanse
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Maria Wojtczak, Odczarowywanie świata? Niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów prof. KUL
Support for Engaged Couples in Preparation for a Catholic Marriage [Religijne wsparcie narzeczonych w przygotowaniu do zawarcia katolickiego małżeństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o rodzinie
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Miejsce "Ostatniego Despotyzmu" Cypriana Norwida w literaturze polskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Compensatory brain activity pattern is not present in older adults during the n-back task performance—Findings based on EEG frequency analysis [Wzorzec kompensacyjnej aktywności mózgu nie występuje u osób starszych podczas wykonywania zadania n-back - wnioski oparte na analizie częstotliwości EEG]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
psychologia
dr Dariusz Zapała
Rejestr popisowy lekkozbrojnych pocztów dworzan konnych króla Zygmunta I Starego z lat 1518-1525
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
historia
dr Andrzej Gładysz
Rejestr popisowy lekkozbrojnych pocztów dworzan konnych króla Zygmunta I Starego z lat 1518-1525
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka prof. KUL
Listowy dwugłos Zofia Kossak – Jan Dobraczyński. Zwroty do adresata i podpisy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwoliteraturoznawstwo
Małgorzata Nowak
Sakrament potrzebny każdemu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Recenzja książki Ks. Adam Orczyk, "Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej", Wydawnictwo Żak, Warszawa 2008, ss. 359.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2024
historia
Ks. dr Rafał Piekarski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45759 zweryfikowanych pozycji.