Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Persecution of heretics [Prześladowania heretyków]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Glaciation in the highest parts of the Ukrainian Carpathians (Chornohora and Svydovets massifs) during the local last glacial maximum [Zlodowacenie w najwyższych części Ukraińskich Karpat (masyw Czarnohory i Svidovyets) podczas lokalnego maksimum ostatniego zlodowacenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church [Rosnące znaczenie teologii duchowości w kontekście przemian współczesnego świata i Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL
Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Patriotismus – eine framebasierte kontrastive Analyse Deutsch-Polnisch anhand der Boulevardzeitung Bild und ihres polnischen Pendants Fakt [PATRIOTYZM – RAMOWA ANALIZA KONTRASTYWNA POLSKO-NIEMIECKA NA PODSTAWIE TABLOIDU BILD I JEGO POLSKIEGO ODPOWIEDNIKA FAKT]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Kościół wobec chorych fizycznie i duchowo w świetle wybranych wschodnich tekstów prawnych IV wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Psychoedukacja studentek psychologii a podejmowanie zachowań zdrowotnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Czynniki warunkujące jakość życia kobiet w okresie średniej dorosłości – studium przypadku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Monika Dacka
"...dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex”. Funkcja figury pochodu w pieśni III, 30 Exegi monumentum Horace
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
Wsparcie społeczne i dobrostan w chorobie Hashimoto u kobiet w okresie dorosłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds [Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Can moral reasoning be modeled in an experiment? [Can moral reasoning be modeled in an experiment?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Społeczna konstrukcja narracji o ryzyku ekologicznym. Analiza socjologiczna wybranych problemów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Case of Central Europe [Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Case of Central Europe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Lubelscy obrońcy życia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Factors Influencing Ways of Organising Life in Old Age in The Context of Social Exclusion Risk. The Case of Poland [Czynniki wpływające na sposoby organizacji życia w starości w kontekście zagrożenia wykluczeniem społecznym. Przypadek polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk
Aspekty wojskowe w działalności konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w latach 1945-1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Społeczny kontekst technologicznego funkcjonowania ekologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
mgr Jan Gondek
The grammatical distinction between count nouns and mass nouns in Mandarin Chinese [Gramatyczne rozróżnienie między rzeczownikami policzalnymi a niepoliczalnymi w chińskim mandaryńskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Zależność przedsoborowej myśli teologicznomoralnej od refleksji prawnej i prawnokanonicznej. Analiza na podstawie kwestii relacji człowieka do zwierząt
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Le théâtre de la démence (et de la libération?): Jean-François-Farid Boukraba [Teatr schizofrenii (i wyzwolenia?): Jean-Francois-Farid Boukraba ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Artykuł: Eksperyment medialny w kształceniu kompetencji dziennikarskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Causation in Polish anticausatives [Problem sprawcy w polskich antykauzatywach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Koncepcja patient safety jako norma soft law na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych w systemie Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Wprowadzenie do sytuacji prawnej doktoranta jako młodego adepta nauki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: The Test Case of Romans 7:7–25 [Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: The Test Case of Romans 7:7–25]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski
δ-Lactones—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12 and R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Social Security in Ageing Societies in a Sustainable Development Perspective. The Analysis of Context Indicator of Ways of Organizing Life in Old Age in Poland [Bezpieczeństwo społeczne w starzejących się społeczeństwach w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Analiza kontekstowego wskaźnika sposobów organizacji życia w starości w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Towards a New Understanding of Mass Stipends [Ku nowemu rozumieniu stypendiów mszalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environment during the corrosion process [Zastosowanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej opartej na PbFE do oznaczania śladowych ilości glinu uwalnianego do środowiska podczas procesu korozji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr Joanna Wasąg
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.