Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola [The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity [Uogólnione objawy lęku i depresji w różnych grupach wiekowych podczas blokady COVID-19 w Polsce. Specyficzne przewidywania i różnice w nasileniu objawów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Andrzej Cudo
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Pneumatologiczny wymiar Eucharystii jako sakramentu komunii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
On Four Types of Argumentation for Classical Logic [O czterech typach argumentacji za logiką klasyczną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej prof. KUL
"Niespokojne serce" - kilka refleksji nad antropologią św. Augustyna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
A Brief Outline of the Polish Ecumenism [Krótki zarys polskiego ekumenizmu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Opieka skoncentrowana na pacjencie w świetle współczesnych ujęć metodologicznych i wybranych pism hippokratejskich oraz "Quaestiones Medicinales" Rufusa z Efezu-zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Iwona Wieżel
Using Selected Types of Waste to Produce New Light Ceramic Material [Wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów do produkcji nowych lekkich materiałów ceramicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Anna Gronba-Chyła
Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp. [Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Dominika Bugno-Narecka
Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised [Polska adaptacja kesstionariusza DAP-R]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Wisdom as the mediator in the relationships between religious meaning system and attitude toward death among older adults [Mądrość jako mediator w relacjach religijnego systemu znaczeń i postawy wobec śmierci u osób w okresie późnej dorosłości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Canonical Size in Haptic Drawings [Wielkość kanoniczna w rysunkach dotykowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Magdalena Szubielska
Dignity in Suffering – Illess, Dying and Mourning: Theological Aspect [Godność w cierpieniu – choroba, umieranie i żałoba: aspekt teologiczny]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Maryja – „Ucieczka nasza” w czasie próby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Standardowy Model Kosmologiczny. Studium Metodologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Status nauczyciela akademickiego jako osoby pełniącej funkcję publiczną. Uwagi na tle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Interpersonal Forgiveness and Meaning in Life in Older Adults: The Mediating and Moderating Roles of the Religious Meaning System
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Wizualna percepcja kolorystyki i możliwości jej wykorzystania w budowaniu ładu przestrzennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Odzyskiwanie przestrzeni publicznych w miejscowościach z ruchem tranzytowym na przykładzie Grybowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species. [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Karol Wojtyła a nowoczesność
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
A Nineteenth-Century Processional from the Archive of Bonifratres in Cracow (Kraków). A Contribution to Research into Latin Monody [ XIX- wieczny procesjonal z Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie – źródło do badań monodii łacińskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue [Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
“Eingetauscht gegen Dubletten vom Kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin” – textiles from the Carl Schmidt’s collection in the Jagiellonian University Museum in Cracow*
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (22.03.1935-15.07.2020). Życie w służbie liturgii i muzyki
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2021
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Sakramentalia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Environmental Sensitivity and Awareness as Differentiating Factors in the Purchase Decision-Making Process in the Smartphone Industry—Case of Polish Consumers [Wrażliwość i świadomość środowiskowa jako czynniki różnicujące w procesie podejmowania decyzji zakupowych w branży smartfonów - przypadek polskich konsumentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Risk of Contracting COVID-19, Personal Resources and Subjective Well-Being among Healthcare Workers: The Mediating Role of Stress and Meaning-Making
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38379 zweryfikowanych pozycji.