Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Obrzędy Wielkiego Tygodnia w Prawie Liturgicznym Kościoła Katolickiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Legal Qualification of Sponsorship in Polish Law
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Franciszka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Współudział uczniów w konstruowaniu procesu dydaktycznego - zadani nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Duch Święty w kontekście współczesnej teologii komunijnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Subwencjonowanie przez państwo odbudowy kościołów i budynków parafialnych w diecezji lubelskiej po I wojnie światowej, na przykładzie Lublina i Chełma. (Na podstawie akt Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Dynamika budownictwa kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Polish literature and national identity : a postcolonial landscape [Polska literatura i tożsamość narodowa : krajobraz postkolonialny]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Proces polonizacji ludności rusko-unickiej na południowym Podlasiu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Przemiany społeczno - kulturowe XXI wieku a poczucie braku stabilizacji - perspektywa medioznawcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Sakramentalny, symboliczny i duchowy wymiar orędzia o miłosierdziu Bożym przekazanego św. Faustynie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Ojcowie greccy o Maryi i Jej roli w historii zbawienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Origen’s Castration – Solely A Spiritual Phenomenon? An Attempt of Reinterpreting the Sources [Kastracja Orygenesa – tylko fenomen duchowy? Próba reinterpretacji źródeł]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Historia Polski w kalendarzach 1918–1989. Uwagi językoznawcy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Wartości, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę. Przypadek Stoczni Gdańskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
"Jak piękna jest miłość twoja" (Pnp 4,10). Piękno w Pieśni nad pieśniami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Napora
Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body [Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Zmodyfikowany zagęszczony odpad spienionego polistyrenu i jego mieszanin z poliamidem 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Edukacja patriotyczna do postaw obywatelskich w życiu społeczno-kulturowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
The development of the parish network in the archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research [Rozwój sieci parafialnej na terenie archidiakonatu lubelskiego do końca XVI wieku. Stan badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Horyzont interpretacyjny tzw. „sytuacji nieregularnych” (Amoris laetitia) w świetle nauczania Jana Pawła II oraz dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Interpretacja dogmatów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr Michał Kosche
Melodie prefacji pozamszalnych w Pontificale Plocense z XII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Eficacia de la política reguladora en el ámbito de la ortografía [Skuteczność polityki regulacyjnej w zakresie ortografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
Obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Centrality of Religiosity Scale in Polish Research: A Curvilinear Mechanism that Explains the Categories of Centrality of Religiosity
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Respect for the Doctor (Sir 38:1-3) [Szacunek wobec lekarza (Syr 38,1-3)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35670 zweryfikowanych pozycji.