Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dni krzyżowe w polskiej religijności ludowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Tytuł filmu poza kontekstem filmowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
"Wciąż czegoś szukał. Wciąż sięgał dalej". Pielgrzymka Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Indulgentia Plenaria. Alegoryczny wizerunek bł. Władysława z Gielniowa w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Pulchrum delectans w horyzoncie sztuk
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
prof. dr hab. Karol Klauza
Dzieła ojca Efrema z Kcyni (Stanisława Klawittera, 1894–1970) z zbiorach Muzeum Franciszkańskiego w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Problem przyszłych zdarzeń przygodnych [rec.: Marcin Tkaczyk, Futura contingentia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej
[Rec.:] M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2015, ss. 650
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaPedagogika
dr Wiesław Partyka
Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Założenia i realizacja projektu badawczego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Resumptive pronouns in Polish 'co' relative clauses [Zaimki rezumptywne w zdaniach względnych wprowadzanych przez 'co']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Dialog i troska, czyli duszpasterz na współczesnych areopagach
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
Przebaczenie, poczucie własnej godności oraz religijny system znaczeń osób w okresie późnej dorosłości o różnym stopniu satysfakcji z życia seksualnego. Analiza badań własnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Granice prawa. W odpowiedzi na polemikię Piotra Ślęczki
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
Istnienie – między banałem a tajemnicą
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Bioróżnorodność w glebach Lubelszczyzny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Bóg tak chciał
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Rola bractw w Kościele greckokatolickim w XVIII w. (województwo bracławskie)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Irena Wodzianowska
Makiawelizm a relacje interpersonalne, czyli jak manipulowanie ludźmi wpływa na stosunki międzyludzkie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Psychologia
S. dr Beata Zarzycka
The relationship of religious comfort and struggle with anxiety and satisfaction with life in Roman Catholic Polish men: the moderating effect of sexual orientation
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Psychologia
S. dr Beata Zarzycka
Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży o Polsce i Polakach
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Psychologia
S. dr Beata Zarzycka
Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting [Bioróżnorodność mikroorganizmów łąk o różnym sposobie użytkowania: kataboliczny i genetyczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Czy polskie prawo gwarantuje klauzulę sumienia lekarzy? Przyczynek do dyskusji
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Les vicissitudes du pardon. L'exemple polonais [Czy możliwe jest przebaczenie w wymiarze społecznym? Polskie przykłady]
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Etyka afirmacji - i co dalej?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Michał Heller: człowiek nauki i wiary
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Kategorie ontologiczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej jako element systemu bezpieczeństwa informacyjnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec
Development and validation of the Dark Future Scale [Tworzenie i walidacja Skali Ciemna Przyszłość]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Psychologia
dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska
Logioi przeszłości i ich przekaz kulturowy. Pytania o pragmatykę antycznej sztuki słowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Iwona Wieżel
Osobowościowe uwarunkowania psychopatologii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Psychologia
dr Katarzyna Czubak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27433 zweryfikowanych pozycji.