dr Karolina Hosang

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2024


Organizacja konkursów i olimpiad

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość”

2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • A structural approach to short diphthongs
  [A stuctural approach to short diphthongs]
  [w:] Linguistica silesiana

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Linguistics Beyond and Within 2023 - International Linguistics Conference in Lublin
  [Linguistics Beyond and Within 2023 - Międzynarodowa konferencja językoznawcza w Lublinie]

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość”

2022


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Linguistics Beyond and Within 2022 - International Linguistics Conference in Lublin
  [Linguistics Beyond and Within 2022 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Tree pruning in the structural approach to vowel reduction and lenition
  [w:] Linguistics Beyond and Within

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Statistics Editor
  [Redaktor statystyczny]
  [w:] Linguistics Beyond and Within

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Linguistics Beyond and Within 2021 - International Linguistics Conference in Lublin
  [ Linguistics Beyond and Within 2021 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

2020


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Exploring Variation in Linguistic Patterns

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Approaches to Phonology and Phonetics 2019
 • Linguistics Beyond and Within 2019 - International Linguistics Conference in Lublin
  [ Linguistics Beyond and Within 2019 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Labials, velars and velarised consonants – the element function revisited
  [Spółgłoski wargowe, welarne i welaryzowane - nowe spojrzenie na funkcję elementów]

Organizacja konkursów i olimpiad

 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy VI Edycja: Język angielski - pomysł na Twoją przyszłość.

2018


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Linguistics Beyond and Within 2018 - International Linguistics Conference in Lublin
  [Linguistics Beyond and Within 2018 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Chairing a thematic session
  [Prowadzenie sesji tematycznej]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

 • Old English [ɣ] – Its representation and developments
  [Staroangielskie [ɣ] – reprezentacja i procesy]

2017


Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Form, Meaning and Function in Theoretical and Applied Linguistics
  [Forma, znaczenie i funkcja w językoznawstwie teoretycznym i stosowanym]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Linguistics Beyond and Within 2017 - International Linguistics Conference in Lublin
  [Linguistics Beyond and Within 2017 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

2016

 • Linguistics Beyond and Within 2016 - International Linguistics Conference in Lublin
  [Linguistics Beyond and Within 2016 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

 • 2015


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Within Phonology, Beyond GP: An Attempt to Determine the Structure Behind the West Saxon Digraphs
   [Próba ustalenia struktury fonologicznej zachodniosaskich dwugrafów]
  • Concepts and structures – A theoretical roadmap
   [Pojęcia i struktury - teoretyczna mapa ]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Concepts and Structures - Studies in Semantics and Morphology
   [Pojęcia i struktury: badania z semantyki i morfologii]

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Linguistics Beyond and Within 2015 - International Linguistics Conference in Lublin
   [Linguistics Beyond and Within 2015 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]
  • Approaches to Phonology and Phonetics (APAP)

  Organizacja konferencji

  • Young Linguists' Seminar VI - In search of solutions to linguistic puzzles
  • Young Linguists' Seminar V - Linguistics and Its Applications in Specialised Contexts

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Language Change within the Theory of Government Phonology
   [Zmiana językowa w świetle fonologii rządu]
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Within Language, Beyond Theories . Volume 2: Studies in Applied Linguistics
   [W obrębie języka, ponad teoriami. T. 2. Studia z zakresu językoznawstwa stosowanego]

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Linguistics Beyond And Within 2014 - International Linguistics Conference in Lublin
   [Linguistics Beyond And Within 2014 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Melodically close but structurally separate – GP 2.0 interpretation of the West Saxon digraphs

  Organizacja konferencji

  • Young Linguists' Seminar IV - New Trends in Syntax and Morphology
  • Young Linguists' Seminar III - New Voices in Semantics and Pragmatics
  • Young Linguists' Seminar I - Recent Developments in Translation Studies
  • Young Linguists' Seminar II - Issues in Phonology

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Theory vs. text: On the applicability of intrasegmental structure to historical data
   [Teoria a tekst: aplikacyjność wewnętrznej struktury melodii w danych historycznych]

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

  • Young Linguists' Seminar II - Issues in Phonology

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  2013


  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Linguistics Beyond And Within - International Linguistics Conference in Lublin
   [Linguistics Beyond And Within - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

  Prezentacja na konferencji międzynarodowej

  • Language Change Within the Theory of Government Phonology - a Case Study
   [Zmiana językowa w ramach teorii fonologii rządu - studium przypadku]