dr Michał Jędrzejczyk

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Asystent

Urodziłem się 26 grudnia 1986 r. w Kielcach. Ukończyłem kolejno Szkołę Podstawową w Dębskiej Woli, Gimnazjum w Obicach oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. W 2005 r. zostałem przyjęty na Wydział Prawa i Nauk Społecznych w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie rozpocząłem studia prawnicze, które ukończyłem w roku 2010. Decyzją z dnia 20.09.2010 r. Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zostałem przyjęty na studia doktoranckie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.  W dniu 09.03.2011 r. zostało mi powierzone przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: Prawo materialne Unii Europejskiej w łącznym wymiarze 120 godzin dydaktycznych. Z dniem 1.10.2011 r. zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, gdzie od 10.06.2014 r. do 1.10.2018 r. byłem pracownikiem Katedry Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Prawa i Ekonomii. 

W trakcie dotychczasowej pracy prowadziłem zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: prawo zobowiązań – ćwiczenia; prawo finansów publicznych – ćwiczenia; prawo podatkowe – ćwiczenia; ubezpieczenia gospodarcze – ćwiczenia. Ponadto od roku akademickiego 2015  prowadzę warsztaty nt.: „pisania pism procesowych” oraz „przygotowania do aplikacji prawniczej”.

Od roku akademickiego 2015 współpracuje z Uniwersytecką Poradnią Prawną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie konsultuje udzielanie porad prawnych przez sekcję prawa finansowego. Dodatkowo począwszy od roku 2015 r. prowadzę zajęcia z zakresu podstaw prawa gospodarczego oraz wzorów pism procesowych w sprawach podatkowych na studiach podyplomowych w zakresie podatków i prawa podatkowego organizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W dniu 1.10.2018 r. zostałem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Asystenta w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Przedmiot prowadzonych badań naukowych skupiłem na racjonalnym i efektywnym zarządzaniu finansami publicznymi zarówno, na poziomie budżetu państwowego jak też budżetu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka ta, zważywszy na swój stopień skomplikowania, zintensyfikowana została na instrumentach nowego zarządzania finansami publicznymi w tym w szczególności na budżecie zadaniowym oraz wieloletnim planowaniu finansowym. Za punkt szczególny swoich zainteresowań objąłem wieloletnią prognozę finansową jednostek samorządu terytorialnego, która pomimo wprowadzenia do systemu finansów publicznych z początkiem roku 2011 nadal nie jest instytucją wadliwą i wymagającą natychmiastowych zmian zwłaszcza w zakresie jej konstrukcji prawnej oraz procedury jej uchwalania. Pod kierunkiem dr. hab. Pawła Smolenia, prof. KUL przygotowałem rozprawę doktorską „Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego” którą złożyłem na Radę Wydziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i obroniłem w dniu 12 czerwca 2018 r.

 

Do ważniejszych wydarzeń mających znaczenie dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pragnę zaliczyć:

1. Ukończenie w roku 2013 r. dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Biologii i Biotechnologii.

2. Ukończenie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach zakończonej pozytywnym egzaminem zawodowym, a w konsekwencji wykonywania zawodu radcy prawnego od dnia 19 sierpnia 2014 r.

3. Wybór do Rady Gminy Morawica VII Kadencji (2014 - 2018), gdzie pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy Morawica.

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

5. Wybór w dniu 4 czerwca 2016 r. na delegata X kadencji na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach - rejon kielecki.

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dniu 12.06.2018 r. z zakresu prawa finansów publicznych pt. „Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego”, przygotowana pod kierunkiem dr hab. Pawła Smolenia, prof. KUL

7. Objęcie w dniu 18 czerwca 2018 r. stanowiska Doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów dr hab. Teresy Czerwińskiej.

8. Ponowny Wybór do Rady Miejskiej w Morawicy VIII Kadencji (2018-2023) i dalsze pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki oraz objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Morawica.

9. Wyznaczenie w dniu 26.10.2018 r. przez Ministra Finansów dr hab. Teresę Czerwińską na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

10. Wyznaczenie z dniem 30 listopada 2018 r. przez Ministra Finansów dr hab. Teresę Czerwińską na członka Rady Narodowego Instytutu Wolności.

11. Ukończenie kursu służby przygotowawczej w służbie cywilnej przeprowadzonego na platformie e-learningowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

12. Uczestniczenie w szkoleniu w ramach VADEMECUM ADMINISTRACJI – studium dla przyszłych liderów służby publicznej przeprowadzonego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

13.Objęcie z dniem 10 czerwca 2019 r. stanowiska Doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów Mariana Banasia.

14. Powołanie z dniem 8 sierpnia 2019 r. przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na Zastępce Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

15. Rozpoczęcie z dniem 16 września 2019 r. pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku Doradcy Dyrektora Biura.