dr Michał Jędrzejczyk

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Asystent


2017


Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Radny Miejski Miasta i Gminy Morawica
 • Członek Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej Miasta i Gminy Morawica
 • Radca Prawny Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Finansowej „Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości − wątpliwości interpretacyjne a perspektywa zmian przedmiotowego zakresu podatku

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - wątpliwości interpretacyjne a perspektywa zmian przedmiotowego zakresu podatku

Udział w konferencji krajowej

 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Udział w konferencji

 • Uczestnictwo w szkoleniu, n/t: „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Szkolenie dla studentów prawa z zakresu pism procesowych w postępowaniu podatkowym
 • szkolenie z pisania pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym

2015


Skrypt dydaktyczny

 • Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka

Rozdział w książce

 • Podatek rolny

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa konferencja podatkowa zatytułowana: „Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Kierownicza rola Sądu – analiza zastosowania w wybranych kategoriach spraw
 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - wątpliwości interpretacyjne a perspektywa zmian przedmiotowego zakresu podatku

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Członek Międzywydziałowej Komisji ds. Promocji
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy
  [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wieloletnie planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego - nowym zadaniem organów stanowiących i wykonawczych gminy, powiatu i województwa
 • Konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowej w podatkach dochodowych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
 • Komisja Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Morawicy
 • Rada Miejska w Morawicy

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle dotychczasowych doświadczeń
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia

Hasło w leksykonie

 • Bank państwowy
 • Holding
 • Organy banku
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowe
 • Prawo bankowe
 • Związek Banków Polskich
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bankowa Izba Gospodarcza
 • Oddział banku
 • Przedstawicielstwo banku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Znaczenie "powiązań rodzinnych" pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w aspekcie zastosowania "ulgi za złe długi”
 • Podatkowe konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki komandytowo-akcyjnej

2012


Hasło w leksykonie

 • Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny
 • Kontrakt wojewódzki
 • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

 • Narzędzia i metody racjonalizacji wydatków oraz zarządzenia budżetem JST

Udział w konferencji międzynarodowej

 • O nowy model finansów samorządowych – lekcja z kryzysu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wybrane aspekty odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółek kapitałowych w kontekście działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego
 • Nowe planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego - nowym zadaniem organów stanowiacych i wykonawczych gminy, powiatu i województwa
 • Dziedziczenie a podatek od spadków i darowizn w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa

Prezentacja na konferencji krajowej

 • Dziedziczenie a podatek od spadków i darowizn
 • Nowe planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego -nowym zadaniem organów stanowiących i wykonawczych gminy,powiatu i województwa

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Współorganizator sympozjum „ PIT „ Last minute” przeprowadzonego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Analiza i ocena charakteru prawnego Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Ignorantia Iuris nocet. Wspólnie z redakcją „Wiadomości Morawickich” miesięcznika samorządowego wydawanego w Gminie Morawica ( woj. Świętokrzyskie) podjąłem się zadania z zakresu poszerzania świadomości prawnej mieszkańców Gminy.

2010


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Usprawnianie procesów w celu poprawy konkurencyjności firmy

Udział w konferencji krajowej

 • Elektroniczne Aspekty Wymiaru Sprawiedliwości

Udział w konferencji

 • Psychologia pozytywna w praktyce

2009


Udział w konferencji krajowej

 • Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości

2007

 • Profilaktyka,Resocjalizacja i Rewalidacja - Pomocą Rodzinie