Mariusz Koper

dr hab. Mariusz Koper

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Mariusz Koper - doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego KUL. Urodził się 2 lipca 1974 roku w Tomaszowie Lubelskim. W rodzinnej Lubyczy Królewskiej ukończył szkołę podstawową oraz technikum mechanizacji rolnictwa. W latach 1994-1997 studiował język polski w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu. Tytuł zawodowy licencjata otrzymał na podstawie pracy dyplomowej pt. Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Makarskiego. Od 1997 roku kontynuował studia z filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską pt. Toponimia gminy Susiec, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego, obronił w 2000 roku. Przez kolejne lata pełnił funkcję asystenta, a następnie doktoranta w Katedrze Języka Polskiego KUL. Od 2009 roku jest adiunktem w Katedrze Języka Polskiego KUL. Ponadto w latach 2005-2007 był nauczycielem w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu, a w latach 2006-2008 wykładowcą akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Rozprawę doktorską pt. Osiemnastowieczne nazwy terenowe dawnej ziemi chełmskiej napisał pod kierunkiem promotora prof. dra hab. Władysława Makarskiego. W dniu 20 września 2006 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie przedstawionej dysertacji oraz po złożeniu wymaganych egzaminów państwowych uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W dniu 25 września 2020 roku po otrzymaniu czterech pozytywnych recenzji dorobku naukowego i zaliczeniu kolokwium habilitacyjnego otrzymał jednogłośnie pozytywną opinię komisji habilitacyjnej w sprawie nadania mu stopnia naukowego doktora habilitowanego. W dniu 23 października 2020 roku uchwałą Rady Instytutu Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie pozytywnej opinii komisji habilitacyjnej z dnia 25 września 2020 roku oraz jednomyślnego głosowania członków Rady Instytutu Językoznawstwa posiadających tytuł naukowy profesora belwederskiego i profesora KUL uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Jego główne zainteresowania to analizy onomastyczne, polsko-ukraińskie stosunki językowo-etniczne oraz historyczno-osadnicze, historia pogranicza polsko-ukraińskiego, język inskrypcji nagrobnych cmentarzy pogranicza, język sportu ze szczególnym uwzględnieniem relacji radiowej i komentarza telewizyjnego, fonetyka, emisja, impostacja głosu oraz badania regionalne Roztocza i Równiny Bełskiej.

Z zamiłowania dziennikarz, historyk i regionalista. Pasjonat sportu (w czasach szkolnych lekkoatleta), turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej, muzyki słowiańskiej, a także śpiewu i gry na gitarze. Jego hobby to również fotografia dawna i współczesna oraz recytacja utworów poetyckich.

Od urodzenia związany uczuciowo z bliską mu Lubyczą Królewską i ukochanym Roztoczem Wschodnim. Doktor habilitowany Mariusz Koper próbuje połączyć swoje zainteresowania naukowe z pasją badacza-regionalisty. Popularyzowanie wiedzy naukowej (także językoznawczej), dzielenie się nią w różnych kręgach społeczno-kulturowych, to jego zdaniem misja, która powinna leżeć w gestii każdego naukowca. Doświadczenia akademickie mogą być też pomocne w rozwiązywaniu problemów i potrzeb lokalnego społeczeństwa. Jak słusznie bowiem zauważyła w jednym ze swoich wykładów prof. Jadwiga Puzynina: „Naukowiec jest przede wszystkim człowiekiem, a jego główne zadanie to służyć – także swoją pracą naukową – tym, do czego każdy człowiek jest powołany: tworzenia dobra wspólnego rozumianego jako cywilizacja ludzi dobrej woli”. W duchu popularyzatorskim można też zinterpretować słowa prof. Stefana Sawickiego, który w trakcie swojego wystąpienia w 2009 roku zgłosił postulat, aby wyniki badań naukowych były ukazywane w szerszym polu kultury.

 

 

Wykaz publikacji za lata 2000-2021

 

I. Monografie własne

 

 • Osiemnastowieczne nazwy terenowe dawnej ziemi chełmskiej, Lublin 2006, ss. 347 (maszynopis).
 • Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze", Lubycza Królewska 2009, ss. 150 [recenzje i omówienia: M. Mazur, Dlaczego Lubycza jest Królewska, „Tygodnik Zamojski” 2009, nr 43, s. 23; L. Wójtowicz, Lubycza Królewska opisana, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2009, nr 4, s. 76-77; Б. Гук, Cигнoвaнo Королівською Любичею „Наше слово”, nr 33, 14 серпня 2011 року, c. 11].
 • Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, Fotopia, Lubycza Królewska 2014, ss. 220 [recenzje i omówienia: A. Bzowska, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, ss. 220, „Rocznik Tomaszowski” 2015, nr 4, s. 324-326; M. Lewko, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2015, nr 1, s. 80].
 • Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 410.
 • Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ss. 414 + mapa powiatu tomaszowskiego (wydanie drugie poprawione i uzupełnione) [recenzje i omówienia: Tomaszowska monografia, "Tygodnik Zamojski" 2021, nr 8, s. 30 (podpisane mm); A. Siwiec, Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ss. 413, „Rocznik Tomaszowski” 2021, nr 10, s. 383-388].
 • Od Lubicza do Lubyczy 1422-2022. Sześć szkiców na sześćsetlecie, Lublin–Lubycza Królewska 2022 (w przygotowaniu).

 

II. Monografie redagowane i współredagowane

 

 • Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2013, ss. 373.
 • Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, ss. 237 [recenzja: B. Grochala, O języku sportu. Uwagi po lekturze książki Język i sport pod redakcją Anny Czapli i Mariusza Kopra (Lublin 2016, 237 s.), „Forum Lingwistyczne” 2017, nr 4, s. 125-130].
 • Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2016, ss. 373 (wydanie drugie).
 • Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, ss. 480 [recenzje: W. Dziedzic, Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin-Lubycza Królewska 2017, ss. 480, „Rocznik Tomaszowski” 2018, nr 7, s. 303-310; Б. Гук, Нові видання Любицької землі, „Наше слово”, nr 9, 4 беpезня 2018 року, c. 11].

         

III. Artykuły i rozprawy

 

 • Z toponimii Roztocza, „Roczniki Humanistyczne” 49-50(2001-2002), z. 6, s. 179-193.
 • „Poezja futbolu”. Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 51-62.
 • Osobliwe formacje mikrotoponimiczne z terenu dawnej ziemi chełmskiej, [w:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów, M. Olejnik, Lublin 2005, s. 89-97.
 • Problemy z ustaleniem statusu historycznej nazwy terenowej, „Roczniki Humanistyczne” 53(2005), z. 6, s. 53-59.
 • Jeszcze raz w sprawie klasyfikacji nazw terenowych, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. XV, Poznań 2006, s. 65-72.
 • O etymologii ludowej i naukowej kilku nazw miejscowych powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2008, nr 1, s. 327-339.
 • O nazwach terenowych na -izna oraz -szczyzna, „Roczniki Humanistyczne” 56(2008), z. 6, s. 89-100.
 • Co znaczą nazwy miejscowe? Etymologie i pseudoetymologie w „gawędach kresowych” Katarzyny Węglickiej, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. M. Doliński, Warszawa 2009, s. 81-90 (współautor: Henryk Duda).
 • Emocje w języku sprawozdawców sportowych, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2009, s. 67-76.
 • O nazwie miejscowej Hrebenne, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 205-2010.
 • Szarowola i gęsi, czyli jak nie popularyzować onomastyki, „Język Polski” 88(2009), z. 4-5, s. 301-304.
 • Z zagadnień gramatyki onomastycznej i kultury języka – ul. Łunia, „Roczniki Humanistyczne” 57(2009), z. 6, s. 49-54.
 • Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2010, nr 1 (3), s. 243-263 (współautorka: Jolanta Klimek).
 • Historia i współczesność kilku cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin 2011, s. 143-157.
 • O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim, „Roczniki Humanistyczne” 59(2011), z. 6, s. 51-56.
 • Geneza nazwy Roztocze, [w:] Roztocze. Historia i kultura, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski – Lubaczów 2012, s. 25-34.
 • Lubycza Królewska. Zagłada i próba upamiętnienia społeczności żydowskiej dawnego miasteczka, „Studia Żydowskie. Almanach” 2(2012), nr 2, s. 209-224.
 • Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, Lubycza Królewska 2012, ss. 40 (broszurka).
 • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, „Roczniki Humanistyczne” 60(2012), z. 6, s. 113-122.
 • Tropy literackie w języku komentatorów sportowych, [w:] Pisarze wobec futbolu. Negacje – irytacje – fascynacje, red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 75-86.
 • Uczniowie Profesora Tadeusza Brajerskiego – Wojciech Górny i Bogusław Kreja, [w:] Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. Z. Gałecki, Lublin 2012, s. 103-113.
 • Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 233-253.
 • Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego, [w:] Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2013, s. 311-321.
 • Inskrypcje nagrobne na cmentarzach greckokatolickich ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej, [w:] Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, red. O. Solarz, Nowica 2013, s. 201-231.
 • Kilka uwag o publikacjach Andrija Łuniwa i Wasyla Czernećkoho oraz ich polskim tłumaczeniu Romana Bożyka, [w:] Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych. Przedmowa, wybór tekstów i opracowanie Z. Pizun, Lubycza Królewska 2013, s. 46-53.
 • „Turku, kończ ten mecz!”. O mówionej odmianie języka dziennikarzy sportowych raz jeszcze, [w:] Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Warszawa 2013, s. 284-298.
 • Cmentarze przycerkiewne Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa – Lublin 2014, s. 145-158.
 • Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na cmentarzach południowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa – Lublin 2014, s. 215-224.
 • Cmentarze prawosławne i greckokatolickie jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Dialog dwóch kultur, Krzemieniec, 3-7 września 2014 roku. R. IX, z. 1, Warszawa – Lublin 2015, s. 290-298.
 • Historyczna mikrotoponimia gminy Wola Uhruska, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin – Włodawa 2015, s. 201-213.
 • O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija, „Rocznik Tomaszowski” 2015, nr 4, s. 183-190.
 • O nazwie miejscowości Horyniec, „Gazeta Horyniecka” 2015, nr 41, s. 14-15.
 • З топонімії давньої Белзької землі – історія, стан досліджень, джерела і дослідницькі перспективи // Проблеми слов'янознавства. Львів, 2015. Вип. 64. С. 175-182.
 • Z ojkonimii i anojkonimii powiatu tomaszowskiego – historia, stan badań, źródła i perspektywy badawcze, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 257-266.
 • Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego, [w:] Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Wydanie II, Zamość 2016, s. 311-321.
 • Język sportu – problematyka badawcza, [w:] Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 13-40.
 • Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 235-244.
 • O nazwach części Horyńca-Zdroju, „Gazeta Horyniecka” 2016, nr 43, s. 9-10.
 • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, [w:] Język w telewizji. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2016, s. 217-226 (przedruk z „Roczników Humanistycznych”).
 • Przezwiska i pseudonimy sportowców, „Prace Językoznawcze” 2016, XVIII/3, s. 101-112 (współautor: Marcin Kojder).
 • Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego, [w:] Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa, Lublin 2016, s. 57-67.
 • O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska, [w:] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 181-194.
 • O cmentarzu żydowskim w Lubyczy Królewskiej, [w] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 271-286 (współautor: Andrzej Trzciński).
 • Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych, [w:] Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Kojder, M. Olejnik, Lublin 2017, s. 31-37.
 • Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Powrót profesorów do Bukowiny, Zamość 2018, s. 101-111.
 • Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła oraz jego bliższych i dalszych konotacjach, „Poradnik Językowy” 1(2019), s. 95-105.
 • Zagadkowe toponimy powiatu tomaszowskiego: Paary, Pucharki, Szkoci Dół i Ulhówek, „Rocznik Tomaszowski” 2019, nr 8, s. 215-226.
 • Wybrane zagadnienia z języka, historii i kultury regionu w świetle nazewnictwa geograficznego południowo-wschodniej Polski, „Prace Językoznawcze” 22(2020), nr 4, s. 73-84.
 • Jeszcze o popularyzacji nauki o języku dawniej i dziś, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" 2020 (w druku).
 • Nokaut jest tu nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce. Kilka uwag o konstrukcjach porównawczych w mówionych wariantach wypowiedzi dziennikarza sportowego Andrzeja Kostyry, „Poradnik Językowy” 4(2021), s. 28-43.
 • Językowy obraz wspólnoty komunikatywnej w świetle ojkonimii i anojkonimii powiatu tomaszowskiego, [w:] Język w regionie, region w języku, Poznań 2021.

         

IV. Sprawozdania

 

 • V Sympozjum Polsko-Ukraińskie – Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko- białorusko-ukraińskim, Wola Uhruska, 1-2 czerwca 2012, „Roczniki Humanistyczne” 61(2013), z. 6, s. 194-198 (współautor: Marek Olejnik).
 • Cmentarze po obu stronach Bugu. Ogólnopolska konferencja naukowa we Włodawie, 19 listopada 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne” 62(2014), z. 6, s. 228-232 (współautorka: Agnieszka Dudek-Szumigaj).
 • Cmentarze po obu stronach Bugu, „Slavia Occidentalis” 2015, t. 72/1, s. 243-247 (współautorka: Agnieszka Dudek-Szumigaj).
 • Nauka w służbie narodu. Dziesięć sympozjów w Woli Uhruskiej (Wola Uhruska, 26-27 maja 2017 r.), „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 189-193 (współautor: Marek Olejnik).

         

V. Recenzje

 

 • Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice, Wisznice 2006, ss. 38, „Roczniki Humanistyczne” 55(2007), z. 6, s. 157-169.
 • Marcin Rosłoń, Mowa trawa. Słownik piłkarskiej polszczyzny, Wrocław 2011, „Roczniki Humanistyczne” 60(2012), z. 6, s. 217-223.
 • O słowniku gwary szczebrzeskiej Tomasza Gaudnika, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2013, nr 3 (116), s. 123-125.
 • Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2014, nr 3 (120), s. 114-115.
 • Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach historii i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638, „Rocznik Tomaszowski” 2015, nr 4, s. 317-323.
 • Marek Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne UMCS 25, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 202, „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 860-864.
 • Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne UMCS 24, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 174, „Roczniki Humanistyczne 64(2016), z. 6, s. 165-170.
 • Tomasz Żeleźny, Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna, Lubycza Królewska 2015, ss. 100, „Rocznik Tomaszowski” 2016, nr 5, s. 355-358.
 • Bасиль Вікторович Лучик, Етимологічний словник топонімів України, Видавничий центр «Академія», Київ 2014, 544 c., „Roczniki Humanistyczne” 64(2016), z. 7, s. 224-230.
 • Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, tom 8, część A i B, sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286, wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego, Warszawa 2015 (część A wstępna-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 284; część B arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym, 28 map w pudełku), „Rocznik Tomaszowski” 2017, nr 6, s. 270-275.
 • Ocalanie od niepamięci. Poloniści z KUL o koledze Michale Sytniku – człowieku wielu talentów, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 87(2018), nr 3, s. 88-89.
 • Paweł Piotr Reszka, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2019, ss. 238, „Rocznik Tomaszowski” 2020, nr 9, s. 359-369.
 • Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 341, „Studia Językoznawcze” 19(2020), s. 341-345.
 • Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie, red. Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś, Horyniec-Zdrój–Narol–Lubaczów–Tomaszów Lubelski 2020, ss. 192, „Rocznik Tomaszowski” 2021, nr 10, s. 389-396.

         

VI. Wspomnienia, nekrologi

 

 • Pani Władzia. Последний урок, „Gazeta Lubycka”, 2006, nr 11-12(77-78), s. 22-23.
 • Wspomnienia – Eugeniusz Żeleźny. Drogi Pana Doktora, „Tygodnik Tomaszowski” 2008, nr 36 (70), s. 17.
 • Robert Kuwałek (1966-2014), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2014, nr 3 (120), s. 45-47.
 • In memoriam. Bohdan Tomaszewski (1921-2015), [w:] Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 171-179.
 • Z gospodarki w Żurawcach na deski teatru w Warszawie. Władysław Kowalski (1936-2017), „Rocznik Tomaszowski” 2018, nr 7, s. 293-302.
 • Nasza Pani Profesor. Pożegnanie śp. Zofii Kościuk 27.12.1949–1.04.2019, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 94(2019), nr 3, s. 108-109.
 • Profesor Zygmunt Gałecki – nauczyciel, wykładowca, kolega, [w:] Połączył nas KUL. Zygmuntowi Gałeckiemu z szacunkiem, wdzięcznością i przyjaźnią…, red. Anna Podgórska, Barbara Wilczewska, Białystok 2021 (w druku).

           

VII. Przedmowy

 

 • Przedmowa, [w:] Gmina Cegłów. Przewodnik encyklopedyczny, red. D. Grzegorczyk, M. Śluzek, A. Branicka, M. Kurek, Cegłów 2014, s. 5-6.
 • Wstęp, [w:] Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 7-9 (współautorka: Anna Czapla).
 • Wstęp, [w:] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 13-17.

 

VIII. Wywiady, wspomnienia

 

 • Badania nad językiem sportu. Koncentracja jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Rozmowa z dziennikarzem sportowym TVP Przemysławem Babiarzem, „Przegląd Uniwersytecki” 160(2016), nr 2, s. 31-33.
 • Koncentracja jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Rozmowa z dziennikarzem sportowym TVP Przemysławem Babiarzem, [w:] Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 195-208.
 • Nie ma jednej szkoły komentatorskiej. Rozmowa z dziennikarzem sportowym TVP Lublin Tomaszem Jasiną, [w:] Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 209-224 (współautorka: Katarzyna Lipska).
 • Dziś malowania słowem jest na pewno mniej. Rozmowa z dziennikarzem sportowym Radia Lublin Adamem Rozwałką, [w:] Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 225-234. (współautorka: Katarzyna Lipska).
 • W Lubyczy żyło nam się bardzo dobrze. Wspomnienia Ireny Jurijczuk z domu Weiss. Spisał M. Koper. Kołomyja, 9-10 marca 2009 roku, [w:] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 413-417.

 

IX. Publikacje popularnonaukowe, turystyczne, publicystyczne itp. (wybór)

 

 • Mówią nazwy, „Gazeta Lubycka” 2000, nr 3, s. 8.
 • Jeszcze raz w sprawie Lubyckich Kniaziów, „Gazeta Lubycka” 2001, nr 7/14, s. 12-13.
 • Teniatyska, „Gazeta Lubycka” 2001, nr 9/16, s. 12-13.
 • Przewodnik onomastyczny. Myślatyn, „Gazeta Lubycka” 2005, nr 1-3/55-57, s. 12-13.
 • Przewodnik onomastyczny. Hrebenne, „Gazeta Lubycka” 2005, nr 4/58, s. 16.
 • Lubycki herb czy lubyckie herby, „Gazeta Lubycka” 2005, nr 4/58, s. 16-17.
 • Przewodnik onomastyczny. Machnów, „Gazeta Lubycka” 2005, nr 5-6/59-60, s. 9.
 • Z kart historii. Mapa gminy Lubycza Królewska, „Gazeta Lubycka” 2005, nr 5-6/59-60 (dodatek do gazety).
 • Przewodnik onomastyczny. Ruda Lubycka, Ruda Żurawiecka, Rudki, „Gazeta Lubycka” 2005, nr 7-8/61-62, s. 7-8.
 • Przewodnik onomastyczny. Żurawce. „Gazeta Lubycka” 2005, nr 9-10/63-64, s. 6.
 • Przewodnik onomastyczny. Siedliska, „Gazeta Lubycka” 2005, nr 11-12/65-66, s. 7-8.
 • Przewodnik onomastyczny. Nowosiółki, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 1-2/67-68, s. 7.
 • Przewodnik onomastyczny. Huta Lubycka, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 3-4/69-70, s. 7.
 • Hrebenne – ziemia skarbów i dziedzictwa naszych przodków „Gazeta Lubycka” 2006, nr 5-6/71-72, s. 5-7.
 • Przewodnik onomastyczny. Łużek, Łużka czy Łużki, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 5-6/71-72, s. 8.
 • Gmina Lubycza Królewska zaprasza!, „Gazeta Lubycka”, 2006, nr 7-8/73-74, s. 3-6.
 • Kawa czy Herbata - Siedliska!, „Gazeta Lubycka”, 2006, nr 7-8/73-74, s. 6-8.
 • Przewodnik onomastyczny. Zatyle, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 7-8/73-74, s. 20.
 • Przewodnik onomastyczny. Mosty Małe, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 9-10/75-76, s. 11.
 • Cmentarze w naszej gminie. Żurawce - przykład wart naśladowania!, „Gazeta Lubycka”, 2006, nr 9-10/75-76, s. 11-13.
 • Przewodnik onomastyczny. Podsumowanie, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 11-12/77-78, s. 18-19.
 • Królewskie miejscowości. „Lubycza Kr.”, „Gazeta Lubycka” 2006, nr 11-12/77-78, s. 20-21.
 • Archeologia na drodze, „Ziemia Lubelska” 2006, nr 7-8/43-44, s. 34-35 (współautor: Adam Niedbał).
 • Pogranicze polsko-ukraińskie w filmach Adama Kulika, „Ziemia Lubaczowska” 2006, nr 3/10, s. 11-13.
 • Jaki herb dla Lubyczy?, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 9, s. 8.
 • Legendarna Lubycza, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 11, s. 10.
 • Zapomniane miasteczko żydowskie, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 13, s. 7.
 • Siedliska skamieniałych drzew, „Tygodnik Tomaszowski”, 2007, nr 14, s. 16.
 • Tropem Stachury - Mieczysław Kosz, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 16, s. 22.
 • Przyroda powiatu lubaczowskiego, „Ziemia Lubaczowska” 2007, nr 1/11, s. 22.
 • Nazwa miejscowa Bełżec i jej podstawa imienna, „Głos Bełżca” 2007, nr 1/63, s. 10.
 • Nazwy miejscowości w gminie Bełżec, „Głos Bełżca” 2007, nr 8/70, s. 6.
 • Edward Stachura w Bełżcu, „Głos Bełżca” 2007, nr 8/70, s. 6-7.
 • O cerkiewszczyźnie bełżeckich inskrypcji nagrobnych, „Głos Bełżca” 2008, nr 1-2/71-72, s. 6-7.
 • O pewnej księdze i Bełżcu, „Głos Bełżca” 2008, nr 3-4/73-74, s. 6.
 • O gwarze mieszkańców Brzezin, „Głos Bełżca” 2008, nr 5-6/75-76, s. 6-7.
 • Szarowola i gęsi, czyli co ma piernik do wiatraka?, „Tygodnik Tomaszowski” 2008, nr 8 (42), s. 8.
 • Lubycka ulica Łunia, „Tygodnik Tomaszowski” 2008, nr 14 (48), s. 15.
 • Zniszczony nagrobek Woronieckiej, „Tygodnik Tomaszowski” 2008-2009, nr 52 (86), s. 17.
 • Wielokulturowość dla przyszłości, „Gazeta Lubycka” 2009, nr 7-8, s. 4-5.
 • Bestseller lubyczanina. Ze Stefanem Dardą - autorem powieści „Dom na wyrębach” - rozmawia Mariusz Koper, „Tygodnik Tomaszowski” 2009, nr 4 (90), s. 9.
 • Zapomniany właściciel majątku, „Tygodnik Tomaszowski 2009, nr 8 (94), s. 27.
 • Lubycza Królewska 1939, „Tygodnik Tomaszowski” 2009, nr 11 (97), s. 22.
 • Piłka w języku, język w piłce, Tygodnik Tomaszowski” 2009, nr 14-15 (100), s. 24.
 • Dlaczego zabili księdza?, „Tygodnik Tomaszowski” 2009, nr 16 (102), s. 19.
 • Kto niszczy dzwonnicę?, „Tygodnik Tomaszowski” 2009, nr 19 (105), s. 19.
 • Historia zaklęta w miniaturach, „Tygodnik Tomaszowski” 2009, nr 25 (111), s. 9.
 • Lubyczańskie Chyże, „Tygodnik Zamojski” 2010, nr 8 (1576), s. 20.
 • Gmina Lubycza Królewska. Pogranicze geograficzno-kulturowe, opracowanie tekstu: M. Koper, Lubycza Królewska – Jakubów 2010, ss. 152 (wydawnictwo albumowe).
 • Legenda o początkach Lubyczy, [w:] Bajki z kolorami krajki, Lubycza Królewska 2012, s. 11 (opracowanie tekstu).
 • Spotkanie kultur – barszcz, krupnik i żurek, „Tygodnik Zamojski” 2012, nr 30, s. 14.
 • Tragedia 4-X-1942, Lubycza Królewska 2012, ss. 8 (broszurka).
 • Gmina Dobre, red. D. Gajc-Piątkowska, opracowanie tekstu: T. Adamczyk, D. Gajc-Piątkowska, M. Koper, P. Piątkowski, Dobre 2014 (wydawnictwo albumowe).
 • (Nie)pamięć o milicjantach, „Tygodnik Zamojski” 2018, nr 33 (2018), s. 24.
 • Błudek // Błódek, Błutko // Błótko…, czyli o kłopotach z nazwą miejsca byłego obozu NKWD/UBP w gminie Susiec. Przyczynek do szczegółowej analizy, „Tomaszowska Teka Regionalna” 2019, nr 5, s. 2-5.
 • Jubileusz 400-lecia lokacji miejskiej Tomaszowa Lubelskiego. Rozprawka językowa, „Tomaszowska Teka Regionalna” 2021, nr 7.

 

X. Publikacje internetowe

 

 • Goool!!! Nie maaa!!! Co się dzieje?!! Kilka uwag o języku dziennikarzy sportowych. Zespół Ekspertów KUL. Komentarz z dnia 03.06.2016 r. http://www.kul.pl/goool-nie-maaa-co-sie-dzieje-kilka-uwag-o-jezyku-dziennikarzy-sportowych,art_68168.html [data dostępu: 25 września 2016 roku].
 • Żegnaj sportowe Rio! Zespół Ekspertów KUL. Komentarz z dnia 24.08.2016 r. http://www.kul.pl/zegnaj-sportowe-rio,art_69169.html [data dostępu: 25 września 2016 roku].
 • Polska, dawaj! „Gość Lubelski”. https://lublin.gosc.pl/doc/4823884.Polska-dawaj [data dostępu: 20 czerwca 2018 roku].
 • Sport i polityka. Zespół Ekspertów KUL. Komentarz z dnia 22.10.2021 r.

  https://www.kul.pl/sport-i-polityka,art_96559.html [data dostępu: 23 października 2021 roku].

 

XI. Komentarze do artykułów

 

 • Leszek Wójtowicz, Rękopis znaleziony na strychu, „Kronika Tygodnia” (Kronika Świąteczna) 2014, nr 15 (1164), s. 24-25.
 • Leszek Wójtowicz, Czy mówisz po chachłacku?, „Kronika Tygodnia” (Kronika Świąteczna) 2016, nr 51-52 (1304-1305), s. 20-21.
 • Leszek Wójtowicz, Cztery Dub, dwa razy Przewale, „Kronika Tygodnia” (Kronika Świąteczna) 2017, nr 51 (1356), s. 14-15.
 • Leszek Wójtowicz, Nasze Disco Polo Love, „Kronika Tygodnia” (Kronika Świąteczna) 2019, nr 16 (1425), s. 31.
 • Leszek Wójtowicz, Język manifestacji, „Kronika Tygodnia” 2020, nr 44 (1506), s. 19 (artykuł podpisany jako lew).
 • Leszek Wójtowicz, Język w czasach zarazy, „Kronika Tygodnia” (Kronika Świąteczna) 2021, nr 13 (1527), s. 14.

 

 XII. Wywiad autorski

 

 • Czy Lubycza Królewska była miastem? O przeszłości, teraźniejszości Lubyczy Królewskiej opowiada dr Mariusz Koper, pracownik Katedry Języka Polskiego KUL, regionalista, „Echa Roztocza”, 10 marca 2015 r., s. 6.

 

 

Udział w konferencjach naukowych w latach 2002-2021

 

Konferencje międzynarodowe

 

 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie”. Organizatorzy: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zamość, 5-7 kwietnia 2011 r. Referat: Zapomniany sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka.
 •  XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. „Mikrotoponimia i makrotoponimia”. Organizatorzy: Wydział Filologiczny UŁ, Katedra Dialektologii Polskiej Instytutu Filologii Polskiej, Katedra Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, Katedra Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki, Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Italianistyki, Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódzki Oddział PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Łódź, 27-29 października 2012 r. Referat: O Roztoczu i nazwach pokrewnych.
 •  Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Roztocze: pogranicze – ludzie – wielokulturowość”. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszów Lubelski, 22 listopada 2013 r. Referat: Zróżnicowanie językowe nazw geograficznych Roztocza Wschodniego.
 •  Międzynarodowa konferencja naukowa. VI Sympozjum Polsko-Ukraińskiego pt. „Przejścia graniczne na wschodniej granicy powiatu włodawskiego”. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. Wola Uhruska, 23 maja 2013 r. Referat: Etymologia ludowa i naukowa w nazwach miejscowych pogranicza.
 • ХХІI Міжнаpодний славістичний колоквіум присвячений пам’яті слов’янcьких проcвітників святих Кирила і Мефодія. Oрганізатори: Інститут славістики Львівського національного університету імені Івана Франка, Кафедра славістики ґданського університету. Львів, 16-17 травня 2013 р. Referat: Історична топонімія Белзької землі: джерела, стан та перспективи вивчення.
 •  XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Gniezno, 21 września 2014 r. Referat: Obraz onomastyczny powiatu tomaszowskiego w świetle ojkonimii i mikrotoponimii regionu.
 •  X Polsko-Ukraińska Konferencja pt. „Dialog dwóch kultur”. Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Krzemieniec, 3-7 września 2014 r. Referat: Greckokatolickie nekropolie po lewej stronie Bugu.
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach VII Sympozjum Polsko-Ukraińskiego pt. „Perspektywy organizacji dni dobrosąsiedztwa w kontekście nowej sytuacji politycznej na Ukrainie”. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Urząd Gminy w Woli Uhruskiej. Wola Uhruska, 30-31 maja 2014 r. Referat: Z toponimii dawnej ziemi chełmskiej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Cmentarze po obu stronach Bugu”. Organizatorzy: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS. Włodawa, 11 kwietnia 2014 r. Referat: Język i struktura inskrypcji nagrobnych cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe”. Organizatorzy: Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej Instytutu Historii UMCS w Lublinie, Zakład Edukacji Międzykulturowej Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”. Wisznice, 21-23 czerwca 2015 r. Referat: Mikrotoponimia na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Słowiańskie pogranicza jako przedmiot badań językoznawczych i onomastycznych”. Organizatorzy: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Włodawa – Wola Uhruska, 19-20 czerwca 2015 r. Referat: Badania onomastyczne pogranicza polsko-ukraińskiego w środowisku lubelskich językoznawców.
 • ХХІII Міжнаpодний славістичний колоквіум присвячений пам’яті слов’янcьких проcвітників святих Кирила і Мефодія. Oрганізатори: Інститут славістики Львівського національного університету імені Івана Франка, Кафедра славістики ґданського університету. Львів, 21-22 травня 2015 р. Referat: Українські мовні риси в мікротопонімії польського боку польсько-українського пограниччя.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Cmentarze po obu stronach Bugu”. Organizatorzy: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS. Łuck, 18-20 lutego 2015 r. Referat: Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na cmentarzach greckokatolickich południowo-wschodniej Polski.
 • ІV Міжнароднa науковa конференціa „Українська мова і сфера сакрального“. Oрганізатори: Міністерство освіти і науки України, Інститу́т украї́нської мо́ви НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Кафедра історії та культури української мови, Чернівцi, 10-11.10.2019 р. Referat: Język inskrypcji nagrobnych na cmentarzach greckokatolickich i prawosławnych południowo-wschodniej Polski.
 • Język w regionie - region w języku IV. Organizatorzy: Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 18-20 listopada 2020 r. Referat: Językowy obraz wspólnoty komunikatywnej w świetle ojkonimii i anojkonimii powiatu tomaszowskiego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, Warszawa–Lublin, 15 marca 2021 r. Referat: Kilka zagadek toponimicznych z pogranicza polsko-ukraińskiego.      

 

         

Konferencje krajowe

 

 • Czwarte Spotkania Lubelskich Językoznawców. Organizatorzy: Katedra Języka Polskiego KUL, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu. Lublin – Zamość, 20-22 listopada 2002 r. Referat: „Poezja futbolu”. Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych.
 • XVII Konferencja Podlaska. Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Lubelskiego Oddziału PAN, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej. Roskosz koło Białej Podlaskiej, 17-18 maja 2004 r. Referat: Osobliwe formacje mikrotoponimiczne z terenu dawnej ziemi chełmskiej.
 • Dni Lublina w Poznaniu. Organizatorzy: Wydział Filologiczno-Filozoficzny i Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Zakład Historii Języka Polskiego i Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań, 25-27 kwietnia 2005 r. Referat: Jeszcze raz w sprawie klasyfikacji nazw terenowych.
 • Dni dialogu... religii, kultur, narodów. Organizatorzy: Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszów Lubelski – Bełżec – Lubycza Królewska 16-25 stycznia 2006 r. Referat: Język staro-cerkiewno-słowiański w liturgii i obrzędach (współreferentka: Jolanta Klimek).
 • Siódme Spotkania Lubelskich Językoznawców. Organizatorzy: Zakład Języka Polskiego i Dialektologii UMCS, Katedra Języka Polskiego KUL. Lublin, 5-6 grudnia 2006 r. Referat:  O nazwie miejscowej Hrebenne.
 • Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich. Organizatorzy: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 12-14 maja 2008 r. Referat: Co znaczą nazwy miejscowe? Etymologie i pseudoetymologie w „gawędach kresowych” Katarzyny Węglickiej (współreferent: Henryk Duda).
 • Rejestr emocjonalny języka. Organizatorzy: Akademia Podlaska w Siedlcach. Chlewiska koło Siedlec, 29-30 maja 2008 r. Referat: Emocje w języku sprawozdawców sportowych.
 • Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorzy: Katedra Języka Polskiego KUL. Lublin, 5-6 listopada 2008 r. Referat: Uczniowie profesora Tadeusza Brajerskiego - Wojciech Górny i Bogusław Kreja.
 • Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Organizatorzy: Zakład Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej, Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej. Biała Podlaska, 23-24 kwietnia 2009 r. Referat: Historia i współczesność kilku cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny.
 • Ósme Spotkania Lubelskich Językoznawców. Organizatorzy: Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS, Katedra Języka Polskiego KUL, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Lublin – Zamość, 7-8 maja 2009 r. Referat: O nazwie miejscowej Wierszczyca w powiecie tomaszowskim.
 • Dni Lublina w Poznaniu. Organizatorzy: Wydział Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obrzycko, 16-17 listopada 2009 r. Referat: Cmentarze greckokatolickie w pejzażu językowo-kulturowym południowo-wschodniej Lubelszczyzny.
 • Roztocze i jego mieszkańcy – historia i kultura. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Kresów w Lubaczowie. Tomaszów Lubelski – Lubaczów, 18-19 czerwca 2010 r. Referat: Geneza nazwy Roztocze.
 • Pacyfikacja trzech narodów. Sesja historyczno-regionalna zorganizowana w 70. rocznicę pacyfikacji Lubyczy Królewskiej, Kniaziów, Szalenika i Żyłki. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bildungswerk Stanisław Hantz, Zespół Szkół nr 6, Lubycka Grupa Inicjatywna, Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu. Lubycza Królewska, 2 października 2012 r. Referat w języku polskim i angielskim: Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć [The town – Lubycza Królewska. History and memory].
 • Konferencja naukowa pt. „Pisarze wobec futbolu. Negacje, irytacje, fascynacje”. Organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej KUL. Lublin, 4-5 czerwca 2012 r. Referat: Tropy literackie w języku komentatorów sportowych.
 • V Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim”. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział w Lublinie, Wójt Gminy Wola Uhruska. Wola Uhruska, 1-2 czerwca 2012 r. Referat: Mikrotoponimia historyczna Woli Uhruskiej i okolic.
 • Konferencja naukowa pt. „Język i sport”. Organizatorzy: Katedra Języka Polskiego KUL. Lublin, 28 maja 2012 r. Referat: Język sportu – problematyka badawcza.
 • II Konferencja Naukowa z cyklu Warszawskie Dni Medialne pt. „Sport w mediach”. Organizatorzy: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa. Warszawa, 9-10 maja 2012 r. Referat: Turku, kończ ten mecz!”. O języku sprawozdawców sportowych raz jeszcze.
 • Konferencja naukowa pt. „Gmina Łaszczów na styku kultur, religii i tradycji”. Rozpoczęcie realizacji projektu, pt. Rozwój współpracy w partnerstwie transgranicznym. Projekt realizowany przez: Gminę Łaszczów – Miasto Żółkiew. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, 2007 – 2013. Organizatorzy: Urząd Miejski w Łaszczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie, Miasto Żółkiew. Łaszczów, 16 grudnia 2013 r. Referat: Nazwy geograficzne gminy Łaszczów.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cmentarze po obu stronach Bugu”. Organizatorzy: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Zespół Szkół Zawodowych nr 1. II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach. Włodawa, 19 listopada 2013 r. Referat: Cmentarze Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza.
 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Nie tylko Wołyń. Polacy i Ukraińcy w pierwszej połowie 1944 roku”. Organizatorzy: Urząd Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu. Bełżec, 13 czerwca 2014 r. Referat: Polskie i ukraińskie miejsca pamięci na terenie gminy Lubycza Królewska.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza pt. „Polszczyzna regionalna”. Organizatorzy: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Ostrołęka – Lelis, 20-21 listopada 2015 r. Referat: Język i kultura regionu w świetle nazewnictwa geograficznego południowo-wschodniej Polski.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Onomastyka medialna”. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 22-23 października 2015 r. Referat: Przezwiska i pseudonimy sportowców (współreferent: Marcin Kojder).
 • Sympozjum naukowe pt. „Język sportu”. Organizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej UAM, Instytut Filologii Romańskiej UAM, Instytut Językoznawstwa UAM w Poznaniu. Poznań, 31 marca 2016 r. Referat: Język sportu w badaniach polskich językoznawców.
 • IX Sympozjum Transgraniczne pt. „Centra a peryferia w opisach językoznawczych”. Organizatorzy: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Wola Uhruska, 3-4 czerwca 2016 r. Referat: Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura”. Organizatorzy: Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej, Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Dyrektor Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej, Gminna Biblioteka w Lubyczy Królewskiej. Lubycza Królewska, 10-11 czerwca 2016 r. Referat: O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska.
 • X Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Nazwy własne na pograniczach językowo-kulturowych. Problemy metodologiczne”. Organizatorzy:  Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UMCS, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Wola Uhruska, 26-27 maja 2017 r. Referat: Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych.
 • XI Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Wola Uhruska, 15-16.06.2018 r. Referat: Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji oraz jego bliższych i dalszych konotacjach.
 • XII Sympozjum Polsko-Ukraińskie dedykowane Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w roku jubileuszu 70. urodzin pt. „Pogranicza językowe i kulturowe na obszarach Słowiańszczyzny", Włodawa–Wola Uhruska, 7-8.06.2019 r. Referat: „Śmieszne” nazwy miejscowe na pograniczu polsko-ukraińskim.
 • Konferencja i piknik pt. "Regionalizm Roztocza". Organizatorzy: Redakcja Portalu Internetowego "Historia Regionu Tomaszów Lubelski - Bełz - Rawa Ruska, Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Leśnictwo Siedliska. Siedliska, 24 lipca 2021 r. Referat: Nazwy własne w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza.

 

 

Wykłady i odczyty popularnonaukowe

 

 • Przyszłość nie zmieni przeszłości, ale pamięć ludzka może ją uszanować. Nekropolie gminy Lubycza Królewska. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w ramach projektu pt. „Wielokulturowość dla przyszłości. Pierwsze spotkania z historią, kulturą i tradycjami Ziemi Lubyckiej”. Organizatorzy: Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim, Lubycka Grupa Inicjatywna. Lubycza Królewska, 29 sierpnia 2009 r.
 • Cmentarze gminy Lubycza Królewska – historia i współczesność. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w Zespole Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej. Organizatorzy: Zespół Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej. Lubycza Królewska, 13 listopada 2009 r.
 • Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Organizatorzy: Muzeum Zamojskie. Zamość, 3 grudnia 2009 r.
 • Spotkanie autorskie dla uczniów Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, poruszający wybrane zagadnienia związane z historią, językiem i kulturą gminy Lubycza Królewska. Organizatorzy: Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej. Lubycza Królewska, 20 maja 2010 r.
 • Walory kulturowe gminy Lubycza Królewska. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w ramach „Dni Pogranicza”. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Lubyczy Królewskiej, Urząd Gminy w Lubyczy Królewskiej. Lubycza Królewska, 17 lipca 2010 r.
 • Gmina Lubycza Królewska – gmina w dorzeczu Sołokii. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej. Organizatorzy: Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska, 4 marca 2011 r.
 • Żydzi w Lubyczy Królewskiej. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w ramach uroczystości upamiętniających 69. rocznicę rozpoczęcia masowej eksterminacji Żydów w obozie zagłady w Bełżcu. Organizatorzy: Urząd Gminy w Lubyczy Królewskiej, Lubycka Grupa Inicjatywna. Lubycza Królewska, 17 marca 2011 r.
 • Wybrane zagadnienia z historii i kultury Ziemi Lubyckiej. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubyczy Królewskiej. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Lubyczy Królewskiej. Lubycza Królewska, 2 grudnia 2011 r.
 • Gmina Lubycza Królewska. Historia, przyroda, kultura. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony na podwieczorku literackim w Przedszkolu Samorządowym w Lubyczy Królewskiej. Organizatorzy: Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej. Lubycza Królewska, 15 czerwca 2012 r.
 • Lubyckie cmentarze. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony podczas wieczoru promującego książkę pt. Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych w internacie Zespołu Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej. Organizatorzy: Zespół Szkół nr 6, Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska „Razem dla Lubyczy”. Lubycza Królewska, 22 listopada 2013 r.
 • Analiza znaczeniowa i gramatyczna nazw geograficznych na przykładzie nazw miast i wsi powiatu tomaszowskiego. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Organizatorzy: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Filia w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszów Lubelski, 20 marca 2014 r.
 • Niemi świadkowie dziejów. O cmentarzach, inskrypcjach, nazwach... Roztocza Wschodniego. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w ramach spotkań towarzyszących wystawie fotograficznej pt. „Opuszczone – ratowane zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”. Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki KUL, Lublin, 24 kwietnia 2014 r.
 • Nazwy geograficzne gminy Biszcza. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w ramach projektu edukacyjnego pt. „Etymologia nazw miejscowych występujących na terenie gminy Biszcza”, realizowanego przez gimnazjalistów biskiego gimnazjum. Organizatorzy: Samorządowy Zespół Szkolny im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy. Biszcza, 16 maja 2014 r.
 • Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego. Referat wygłoszony w ramach VI Spotkań Akademickich w Bukowinie. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Bukowiny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Urząd Gminy Biszcza, Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biszczy, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju PWSZ w Zamościu „Pro Academia”. Kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Bukowina, 29 czerwca 2014 r.
 • Goool! Nie ma! Jezus Maria! Co się dzieje?! O języku emocji dziennikarzy sportowych. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki. Organizatorzy: Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i inni, Lublin, 25 września 2014 r.
 • Lubycki tryptyk. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony na wieczorze autorskim promującym książkę dra Mariusza Kopra pt. Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny. Organizatorzy: Wójt Gminy Lubycza Królewska Tomasz Leszczyński, Centrum Promocji, Kultury i Turystyki, Hotel Xavier, Lubycza Królewska, 7 listopada 2014 r.
 • Jakie imię dla wnuka? O genezie i znaczeniu imion. Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Organizatorzy: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Filia w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszów Lubelski, 4 grudnia 2014 r.
 • Co mówią nazwy własne? Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w ramach projektu pt. Akademia Młodych Humanistów w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL. Lublin, 29 stycznia 2015 r.
 • Nazwy własne w języku i kulturze. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Augusta Czartoryskiego. Organizatorzy: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego. Mińsk Mazowiecki, 26 lutego 2016 r.
 • O języku sportu w teorii i praktyce. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony w Czytelni Instytutu Filologii Polskiej KUL na spotkaniu promującym książkę pt. Język i sport. Organizatorzy: Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej KUL, Katedra Języka Polskiego KUL. Lublin, 12 maja 2016 r.
 • Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. Mariusz Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 480. Wykład połączony z multimedialną prezentacja książki na spotkaniu promocyjnym w hotelu Xavier w Lubyczy Królewskiej. Organizatorzy: Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Centrum Promocji Kultury i Turystyki, Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, Ośrodek Restauracyjno-Wypoczynkowy XAVIER. Lubycza Królewska, 21 września 2017 r.         
 • Język i sport. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Organizatorzy: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, Zamość, 17 grudnia 2018 r.
 • Język i kultura regionu w świetle nazw własnych pogranicza polsko-ukraińskiego. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim podczas realizacji projektu "Tomaszowska Akademia Opowiadaczy" realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021". Tomaszów Lubelski, 22 lipca 2021 r.
 • Twoja mowa cię zdradza. Powiat tomaszowski oraz jego specyfika językowa na tle gwar województwa lubelskiego. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim podczas realizacji projektu "Tomaszowska Akademia Opowiadaczy" realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021". Tomaszów Lubelski, 12 sierpnia 2021 r.

 

 

Warsztaty

 

 • Przeprowadzenie warsztatów językoznawczych w ramach projektu „Lub Art Story”. Warsztaty zostały zorganizowane dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. Ich celem było zapoznanie uczniów z gwarą pogranicza polsko-ukraińskiego oraz jej zróżnicowaniem i bogactwem na tle języka ogólnego. Metody dydaktyczne – metoda podająca, gry, zabawy, konkursy. Warsztaty odbywały się we wrześniu 2020 roku w Tomaszowie Lubelskim.
 • Przeprowadzenie warsztatów językoznawczych w ramach projektu „Lub Art. Story”.  Warsztaty zostały zorganizowane dla młodzieży szkół podstawowych i średnich. Ich celem było przedstawienie oraz charakterystyka gwary uczniowskiej na tle języka ogólnego. Metody dydaktyczne – metoda podająca, gry, zabawy, konkursy. Warsztaty odbywały się we wrześniu 2020 roku w Tomaszowie Lubelskim.

 

 

Współpraca z mediami (wybór)

           

            Telewizja

 • Dyskusja na temat języka sportu oraz konferencji organizowanej w KUL (Magazyn Sportowy TVP Lublin), 27 maja 2012 roku.
 • Wypowiedź medialna dla Panoramy Lubelskiej na temat 70. rocznicy pacyfikacji Lubyczy Królewskiej i ościennych wsi (TVP Lublin), 2 października 2012 roku.
 • Wypowiedź ekspercka poświęcona językowi dziennikarzy sportowych, Poranek z Panoramą (TVP Lublin), 12 maja 2016 roku (http://lublin.tvp.pl/25311507/12-maja-2016).
 • Wypowiedź medialna poświęcona ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura, Poranek z Panoramą (TVP Lublin), 8 czerwca 2016 roku (http://lublin.tvp.pl/25695297/8-czerwca-2016).
 • Wypowiedź medialna poświęcona publikacji pt. Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, Poranek między Wisłą i Bugiem (TVP Lublin), 25 września 2017 roku (https://lublin.tvp.pl/34129438/25-wrzesnia-2017).
 • Udział w reportażu poświęconym zmianom językowym w dobie pandemii koronawirusa (Reportaż na deser), TVP Lublin, 26 marca 2021 roku

 

            Radio

 • Informacja medialna udzielona podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie” (Radio Lublin), Zamość, 7 kwietnia 2012 roku.
 • Udział w dwugodzinnej audycji radiowej poświęconej językowi sportu (Radio eR), Lublin, 6 czerwca 2012 roku.
 • Informacja medialna udzielona w związku z organizacją spotkania poświęconego 70. rocznicy pacyfikacji Lubyczy Królewskiej i ościennych miejscowości (Radio Lublin), 4 października 2012 roku.
 • Informacja na temat 70. rocznicy pacyfikacji Lubyczy Królewskiej i ościennych wsi (Katolickie Radio Zamość), 4 października 2012 roku.
 • Wypowiedź ekspercka na temat nowych zjawisk językowych zachodzących w języku polskim (Radio Lublin), 27 kwietnia 2016 roku.
 • Wypowiedź ekspercka na temat nowych, modnych słów w języku polskim oraz zmian ich znaczenia (Radio Lublin), 4 maja 2016 roku.
 • Wypowiedź na temat języka sportu oraz książki poświęconej tej problematyce (Radio Lublin), 12 maja 2016 roku.
 • Wypowiedź ekspercka na temat języka dziennikarzy sportowych (Radio Lublin), 18 maja 2016 roku.
 • Wypowiedź ekspercka poświęcona publikacji pt. Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, ss. 480 (Katolickie Radio Zamość), 21 września 2017 roku (http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/4638,monografia-o-lubyczy-krolewskiej).

 

            Prasa

 • Wypowiedź ekspercka o cmentarzach pogranicza polsko-ukraińskiego, „Dziennik Wschodni”, 13 lipca 2009 roku.
 • Wypowiedź ekspercka o etymologii imienia Lech, „Dziennik Wschodni” 2010, nr 34 (125), s. 2.
 • Głos w sprawie gramatyki onomastycznej – przymiotnika lubyczański i odmiany nazwy miejscowej Chyże na łamach „Tygodnika Zamojskiego” 2010, nr 8 (1576), s. 20.
 • Informacja medialna w sprawie organizacji konferencji pt. Język i sport, „Gazeta Wyborcza”, 29 maja 2012 roku.
 • Informacja medialna w sprawie próby upamiętnienia oraz organizacji spotkania poświęconego 70. rocznicy pacyfikacji Lubyczy Królewskiej, „Gazeta Wyborcza”, 7 sierpnia 2012 roku.
 • Wypowiedź ekspercka w sprawie językowego ukształtowania tekstu rękopisów odnalezionych na strychu autorstwa Andrzeja Zwolakiewicza. „Kronika Tygodnia”, 15 kwietnia 2014 roku.
 • Wywiad udzielony gazecie regionalnej, poświęcony kwestii uzyskania prawa miejskiego przez Lubyczę Królewską, „Echa Roztocza” 2015, 10 marca 2015 r., s. 6.
 • Wypowiedź udzielona gazecie regionalnej, poświęcona cmentarzowi z czasów pierwszej wojny światowej w Lubyczy Królewskiej (ekspertyza historyczno-regionalna), „Tygodnik Zamojski” 2015, nr 26, 1 lipca 2015 r., s. 18.
 • Wypowiedź ekspercka do artykułu o gwarach pogranicza, 20 grudnia 2016 r., Kronika Tygodnia, nr 51-52 (1304-1305), s. 20-21.
 • Wypowiedź ekspercka do artykułu o nazwach geograficznych Zamojszczyzny, 19 grudnia 2017 r., Kronika Tygodnia, nr 51 (1356), s. 14-15.
 • Współpraca z Gminnym Czasopismem Samorządowym „Gazeta Lubycka” (lata 2000-2007). Kilkadziesiąt artykułów o zróżnicowanej tematyce.
 • Współpraca z Gminnym Czasopismem Samorządowym „Głos Bełżca” (lata 2007-2008). Kilka artykułów popularyzujących naukę (m.in. Edward Stachura w Bełżcu, O cerkiewszczyźnie bełżeckich inskrypcji nagrobnych, Nazwy miejscowości gminy Bełżec).
 • Współpraca z „Tygodnikiem Tomaszowskim” – lata 2007-2009 (członek komitetu redakcyjnego). Artykuły popularyzujące wiedzę z zakresu kultury pogranicza, m.in. na temat historii Lubyczy Królewskiej, lubyckiego herbu, muzyka jazowego Mieczysława Kosza, zabytków kultury materialnej powiatu tomaszowskiego, etymologii ludowej i gramatyki onomastycznej.
 • Doraźna współpraca z czasopismami regionalnymi (lata 2006-2016) – „Ziemia Lubelska”, Ziemia Lubaczowska”, „Gazeta Horyniecka” (kilka artykułów w tych periodykach na temat historii i kultury pogranicza; m.in. na temat pogranicza polsko-ukraińskiego w filmach Adama Kulika, wykopalisk archeologicznych w Hrebennem, przyrody powiatu tomaszowskiego, nazw geograficznych w gminie Horyniec-Zdrój).

 

 

Projekty naukowo-badawcze i popularyzatorskie

 

 • Uczestnik i jeden z realizatorów projektu naukowo-badawczego pt. Strukturalno­-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny. Grant nr 1 H01D 009 29 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego reali­zowany w latach 2005–2008 przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Feliksa Czyżewskiego z Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS.
 • Uczestnik i jeden z wykonawców Międzynarodowego projektu badawczego pt. „Cmentarze po obu stronach Bugu”. Projekt był realizowany od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2015 r., głównie dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś Ukraina 2007–2013, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Priorytet 3 „Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych” Działanie 3.1. „Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy zagranicznej” Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Lider projektu: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Partnerzy projektu: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach (Polska), European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance “Futurus XXI” (Ukraina). Projekt stanowił część szerszego przedsięwzięcia pod nazwą Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza i odnosił się do obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego. Obejmował badania inskrypcji nagrobnych cmentarzy różnych wyznań chrześcijańskich (rzymskokatolickich, prawosławnych, greckokatolickich) we wschodniej części województwa lubelskiego i w zachodniej części obwodu wołyńskiego na Ukrainie.
 • Główny wykonawca i pomysłodawca projektu grantowego popularyzującego naukę oraz promującego region Roztocza Wschodniego. Projekt pt. Wielokulturowość dla przyszłości. Pierwsze spotkania z historią, kulturą i tradycjami Ziemi Lubyckiej, realizowany przez Lubycką Grupę Inicjatywną. Grant uzyskany w ramach Programu „Działaj Lokalnie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Czajnia. Termin realizacji: od 22 lipca 2009 roku do 14 września 2009 roku. W trakcie projektu odbyło się kilka spotkań i wykładów popularyzujących wiedzę z zakresu historii, języka i kultury materialnej regionu (m.in. spotkanie z Adamem Kulikiem – TVP Lublin, Robertem Kuwałkiem – Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, dr. Markiem Wiśniewskim – PWSZ Zamość, Pawłem Sygowskim – historykiem sztuki z Lublina, Krzysztofem Gorczycą – Towarzystwo dla Natury i Człowieka). W ramach tych spotkań zorganizowano także wystawę zdjęć poświęconą zabytkom kultury materialnej regionu, wycieczkę edukacyjną dla dzieci po miejscach pamięci narodowej. Wydano również książkę Mariusza Kopra, Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lubycza Królewska 2009.