Mariusz Koper

dr hab. Mariusz Koper

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Książka naukowa recenzowana

 • Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Werchrata w pejzażu onomastycznym pogranicza
  [w:] Rocznik Lubaczowski
 • Nokaut jest tu nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce. Kilka uwag o konstrukcjach porównawczych w mówionych wariantach wypowiedzi dziennikarza sportowego Andrzeja Kostyry
  [w:] Poradnik Językowy

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Od Zamościa po Lwów. Szkice historyczne i literackie, red. Z. Pizun, A. Siemieńska, R. Gawryś, Horyniec-Zdrój-Narol-Lubaczów-Tomaszów Lubelski 2020, ss 192.
  [w:] Rocznik Tomaszowski

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kilka zagadek toponimicznych z pogranicza polsko-ukraińskiego

Usługi eksperckie w kraju

 • Język w dobie pandemii koronawirusa
 • Język w czasach zarazy

Działalność odczytowa

 • Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
 • Czego uczą nas nazwy miejscowe na pograniczu polsko-ukraińskim
 • Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin 2021, ss. 413. Prezentacja książki na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Wybrane zagadnienia z języka, historii i kultury regionu w świetle nazewnictwa geograficznego południowo-wschodniej Polski
  [w:] Prace Językoznawcze

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Paweł Piotr Reszka, Poszukiwacze żydowskiego złota, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2019, ss. 238
  [w:] Rocznik Tomaszowski
 • Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 341
  [w:] Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Językowy obraz wspólnoty komunikatywnej w świetle ojkonimii i anojkonimii powiatu tomaszowskiego

Usługi eksperckie w kraju

 • Język manifestacji

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła oraz jego bliższych i dalszych konotacjach
  [w:] Poradnik Językowy
 • Zagadkowe toponimy powiatu tomaszowskiego: Paary, Pucharki, Szkoci Dół i Ulhówek
  [w:] Rocznik Tomaszowski

2018

 • Sprawozdanie z sympozjum w Woli Uhruskiej "Nauka w służbie narodu. Dziesięć sympozjów polsko-ukraińskich (Wola Uhruska, 26-27 maja 2017 r.)
  [w:] Slavia Orientalis
 • Z gospodarki w Żurawcach na deski teatru w Warszawie. Władysław Kowalski (1936-2017)
  [w:] Rocznik Tomaszowski

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego
  • Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Ocalanie od niepamięci. Poloniści z KUL o koledze Michale Sytniku - człowieku wielu talentów
   [w:] Lublin, Kultura i Społeczeństwo

  Artykuł w czasopiśmie

  • (Nie)pamięć o milicjantach
   [w:] Tygodnik Zamojski

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji oraz jego bliższych i dalszych konotacjach

  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

  • Polskie Towarzystwo Onomastyczne

  Nagroda krajowa

  • Nagroda Burmistrza Lubyczy Królewskiej

  Działalność odczytowa

  • Język i sport. Odczyt połączony z prezentacją multimedialną, wygłoszony dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wstęp

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • O cmentarzu żydowskim w Lubyczy Królewskiej
  • O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, tom 8, część A i B, sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286, wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego, Warszawa 2015 (część A wstępna-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 284; część B arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym, 28 map w pudełku)
   [w:] Rocznik Tomaszowski

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych

  Wyróżnienie krajowe

  • Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego

  Działalność odczytowa

  • Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. Mariusz Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 480. Wykład połączony z multimedialną prezentacja książki na spotkaniu promocyjnym w hotelu Xavier w Lubyczy Królewskiej

  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Wstęp

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Przezwiska i pseudonimy sportowców
   [w:] Prace Językoznawcze

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego
  • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych
  • In memoriam. Bohdan Tomaszewski (1921-2015)
  • Język sportu - problematyka badawcza
  • Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne UMCS 24, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 174.
   [w:] Roczniki Humanistyczne
  • Василь Вікторович Лучик, Етимологічний словник топонімів України, Видавничий центр «Академія», Київ 2014, 544 c.
   [w:] Roczniki Humanistyczne
  • [Rec.:] Tomasz Żeleźny, Lubycza Królewska i okolice - podróż sentymentalna, Lubycza Królewska 2015, ss. 100
   [w:] Rocznik Tomaszowski

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • O nazwach części Horyńca-Zdroju
   [w:] Gazeta Horyniecka (ISNN: 2080-2986)

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia - współczesność - otoczenie
  • Język i sport

  Recenzja artykułu naukowego

  • Sposoby opisu tzw. stałych fragmentów gry w telewizyjnych transmisjach sportowych
  • Właściwości strukturalne i semantyczne antroponimów i ich odpowiedników w prasie sportowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego

  Organizacja konferencji krajowej

  • Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska
  • Język sportu w badaniach polskich językoznawców

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janusza Petera

  Działalność odczytowa

  • Nazwy własne w języku i kulturze
  • O języku sportu w teorii i praktyce

  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Historyczna mikrotoponimia gminy Wola Uhruska

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Cmentarze prawosławne i greckokatolickie jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego
   [w:] Dialog Dwóch Kultur
  • O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija
   [w:] Rocznik Tomaszowski

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] Marek Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne UMCS 25, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 202
   [w:] Slavia Orientalis
  • [Rec.:] Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach historii i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638
   [w:] Rocznik Tomaszowski

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • O nazwie miejscowości Horyniec
   [w:] Gazeta Horyniecka ISSN 2080-2986

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Ukraińskie cechy językowe w mikrotoponimii polskiej części polsko-ukraińskiego pogranicza
  • Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na cmentarzach greckokatolickich południowo-wschodniej Polski.
  • Badania onomastyczne pogranicza polsko-ukraińskiego w środowisku lubelskich językoznawców
  • Mikrotoponimia na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Język i kultura regionu w świetle nazewnictwa geograficznego południowo-wschodniej Polski
  • Przezwiska i pseudonimy sportowców

  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

  • Członkostwo w Zespole Ekspertów KUL

  Działalność odczytowa

  • Co mówią nazwy własne?

  2014


  Książka naukowa recenzowana

  • Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska : słownik historyczno-onomastyczny

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Kilka uwag o publikacjach Andrija Łuniwa i Wasyla Czernećkoho oraz ich polskim tłumaczeniu Romana Bożyka
  • Inskrypcje nagrobne na cmentarzach greckokatolickich ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej

  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • V Sympozjum Polsko-Ukraińskie – Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim, Wola Uhruska, 1-2 czerwca 2012
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego
  • "Turku, kończ ten mecz!". O mówionej odmianie języka dziennikarzy sportowych raz jeszcze
  • Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska : śladami nieistniejącego miasteczka

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • [Rec.:] O Słowniku gwary szczebrzeskiej Tomasza Gaudnika
   [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny

  Recenzja książki naukowej

  • Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Zróżnicowanie językowe nazw geograficznych Roztocza Wschodniego
  • Історична топонімія Белзької землі: джерела, стан та перспективи вивчення
  • Etymologia ludowa i naukowa w nazwach miejscowych pogranicza

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  • Współprowadzenie konferencji naukowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Cmentarze Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

  • Współprowadzenie konferencji naukowej

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Nazwy geograficzne gminy Łaszczów

  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

  • Współprowadzenie konferencji. Język i sport

  Działalność odczytowa

  • Lubyckie cmentarze

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Lubycza Królewska. Zagłada i próba upamiętnienia społeczności żydowskiej dawnego miasteczka
  • Historia i współczesność kilku cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny
  • Tropy literackie w języku komentatorów sportowych
  • Uczniowie Profesora Tadeusza Brajerskiego - Wojciech Górny i Bogusława Kreja
  • Geneza nazwy Roztocze

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Marcin Rosłoń, Mowa trawa. Słownik piłkarskiej polszczyzny, Wrocław 2011, ss. 272.
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Książka popularyzująca naukę

  • Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć

  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

  • Tragedia 4-X-1942 roku

  Artykuł w czasopiśmie

  • Spotkanie kultur – barszcz, krupnik i żurek
   [w:] Tygodnik Zamojski 2012, nr 30, s. 14.

  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

  • Legenda o początkach Lubyczy

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • O Roztoczu i nazwach pokrewnych

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Mikrotoponimia historyczna Woli Uhruskiej i okolic
  • Turku, kończ ten mecz! O języku sprawozdawców sportowych raz jeszcze
  • Tropy literackie w języku komentatorów sportowych

  Udział w konferencji krajowej

  • Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej, 19-20 listopada 2012 r.

  Organizacja konferencji

  • Język i sport

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Język sportu – problematyka badawcza
  • Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć

  Udział w konferencji

  • Retoryka dziś - szanse, możliwości, ograniczenia
  • Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych, Lublin-Zamość, 23-25 kwietnia 2012

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • Kwerenda naukowa

  Działalność odczytowa

  • Gmina Lubycza Królewska. Historia, przyroda, kultura

  Organizacja konkursów i olimpiad

  • Współorganizacja XII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego - „Dyktando 2012”

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Sporządzenie wykazu oraz krótka charakterystyka publikacji naukowych i popularnonaukowych o gminie Lubycza Królewska
  • Udział w audycji radiowej poświęconej językowi sportu
  • Udział w magazynie sportowym TVP Lublin
  • Organizacja spotkania z dziennikarzem sportowym oraz autorem książki Mowa trawa. Słownik piłkarskiej polszczyzny - Marcinem Rosłoniem

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka

  Działalność odczytowa

  • Żydzi w Lubyczy Królewskiej
  • Wybrane zagadnienia z historii i kultury Ziemi Lubyckiej

  2009


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • Towarzystwo Naukowe KUL

  2008

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego