Ks. dr hab. Krzysztof Burczak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego

Stanowisko: Profesor KUL


2020


Książka naukowa recenzowana

 • Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • 100 lat Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Dagome iudex - jako prototyp konkordatów
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Dagome iudex prototypem konkordatu

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Źródła Codex Iuris Canonici 1917
 • The sources of the 1917 Codex Iuris Canonici
  [Źródła Codex Iuris Canonici 1917]
 • Katedra Historii Prawa Kanonnicznego

Hasło encyklopedyczne

 • Rybczyński Henryk ks.
 • Biskup Marian Zimałek
 • Ks. Nasiłowski kazimierz
 • Biskup Piotr Kałwa

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Non nova sed nove. Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji
 • Non nova sed nove. Codex Iuris Canonici 1917 on the hundredth anniversary of its promulgation
  [Non nova sed nove. Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dagome iudex - prototyp konkordatów

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Sto lat prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

2017


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Non nova sed nove Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Źródła Codex Iuris Canonici 1917

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Stephan Haering OSB

2016


Książka naukowa recenzowana

 • Ulpiani liber singularis regularum. Pojedyncza księga reguł Ulpiana

Hasło w leksykonie

 • Boni mores
 • Boni mores
 • Bonorum emptor
 • Bona

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Hodie et Cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji
 • Hodie et Cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulgation
  [Hodie et Cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji]

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ius sequitur vitam as a Principle of Evolution and Revision of the Law
  [Ius sequitur vitam jako zasada rozwoju i rewizji prawa]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Hodie et Cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulgation
  [Hodie et Cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji]

Staż finansowany ze środków UE

 • Forschungstätigkeit
  [Staż naukowo-dydaktyczny]

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Das Vergehen des Sakrilegs im Decretum Gratiani
 • Sacrilegium in Decretum Gratiani

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ius sequitur vitam jako zasada rozwoju i rewizji prawa

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Hodie et cras : dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku - 30 lat od promulgacji

2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Prawo naturalne w Dekrecie Gracjana

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ius sequitur vitam jako zasada rozwoju i rewizji prawa

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Sacrilegium in Gratian's „Decretum”
  [Sacrilegium w Dekrecie Gracjana]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Eucharystia w aktach normatywnych synodów galijskich w wiekach od IV do VII

Hasło encyklopedyczne

 • Reguły prawa
 • Przeździecki Henryk
 • Prowizja kanoniczna

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Zasada jedności władzy w Kościele

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal brązowy za długoletnią służbę

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Badania nad historią prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim oraz ich kontynuacja w środowisku prawników lubelskich

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasada jedności władzy w Kościele
  [w:] Teologiczne Studia Siedleckie
 • Fałszerstwa norm prawnych w połowie IX wieku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Recenzja książki naukowej

 • Zbiór prawa Mojżeszowgo i rzymskiego [Prawo Boskie, które Pan przekazał Mojżeszowi]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Badania nad historią prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim oraz ich kontynuacja w środowisku prawników lubelskich

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego „Administrative function in Canon Law”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Badania nad historią prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim oraz ich kontynuacja w środowisku prawników lubelskich

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Zasada jedności władzy w Kościele

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Sacrilegium w „Dekrecie” Gracjana

2009


Hasło encyklopedyczne

 • Nomokanon

Artykuł w czasopiśmie

 • Łacina trwałym nośnikiem myśli prawniczej
  [w:] Monitor Prawniczy

Recenzja książki naukowej

 • Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983-
  [Sede vacante jako następstwo utraty urzędu kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku]
 • Lexikon kirchlicher Amtsbezeichnungen der Katholischen, Evangelischen und Orthodoxen Kirchen in Deutschland
  [Leksykon nazw urzędów kościelnych Kościołów katolickiego ewangelickiego i prawosławnego w Niemczech ]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kościół a prawa autorskie

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ekskomunika w Dekretałach Grzegorza IX (część II Capitula 31-60)
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • Rękopis Dekretu Gracjana z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
  [w:] Studia Prawnicze KUL
 • Lubelski rękopis Dekretu Gracjana
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Stanisław Płodzień
 • Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego
 • Bronisław Żongołłowicz
 • Stanisław Płodzień. Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego w roku akademickim 1961/1962
 • Bronisław Żongołłowicz Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych w roku akademickim 1918/1919

Recenzja książki naukowej

 • Vznik a rozvoj Českokrumlovské Prelatury v letech 1655-1994
  [Powstanie i rozwój czeskokrumlowskiej prałatury w latach 1655-1994]
 • Religio et sacrilegium. Studien zur Inkriminierung von Magie, Häresie und Heidentum (4.-7. Jahrhundert)
  [Religia i świętokradztwo.Studia nad oskarżeniami o magię, herezję i pogaństwo w IV-VII wieku]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Łacina trwałym nośnikiem myśli prawniczej
 • Łacina w prawie kanonicznym

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych

2007


Książka naukowa recenzowana

 • Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Liturgia trydencka w świetle norm motu proprio „Summorum Pontificum
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Recenzja książki naukowej

 • Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1626)

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu
 • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawo rzymskie a kultura prawna Europy

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ekskomunika w Dekretałach Grzegorza IX (I)
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bronisław Żongołłowicz
 • Stanisław Płodzień

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Infułat kodeński
  [w:] Podlaskie Echo Katolickie.

Artykuł w czasopiśmie

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych
 • 40. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Sobór Watykański II Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Recenzja książki naukowej

 • Lexikon des Kirchenrechts
  [Leksykon prawa kanonicznego]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Małżeństwo w prawodawstwie synodów galijskich IV-VII wieku

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2005


Książka naukowa recenzowana

 • Prawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • KPK z 1983 r. na tle innych zbiorów prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny
 • Ogólnopolska sesja naukowa Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL

2004


Książka naukowa recenzowana

 • Figury retoryczne i tropy w Psalmach na podstawie Expositio Psalmorum Kasjodora

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawo azylu w starożytnym Rzymie
  [w:] Roczniki Nauk Prawnych

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Niewolnicy a prawo azylu w ustawodawstwie synodów merowińskiej Galii

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status

Udział w konferencji krajowej

 • Sympozjum naukowe Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej

2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Autorytet biskupa Rzymu a ustalenia dogmatyczno-dyscyplinarne synodu w Kartaginie w 418 roku
  [w:] Prawo, Administracja, Kościół

Recenzja książki naukowej

 • Das Kirchenasyl im Kontext sakraler Zufluchtnahmen der Antike. Historische Erscheinungsformen und theologische Implikationen in patristischer Zeit.
  [Azyl kościelny w kontekście sakralnych miejsc schronienia w starożytności. Historyczne formy i implikacje teologiczne czasów patrystycznych.]
 • Unvergängliche lateinische Spruchweisheit: urban und human
  [Nieprzemijająca mądrość łacińskich przysłów: elegancko i po ludzku]

Udział w konferencji krajowej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II – struktura i zadania
 • Ogólnopolska sesja naukowa Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II

2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biskupi afrykańscy wobec herezji pelagianizmu
  [w:] VOX PATRUM

Udział w konferencji międzynarodowej

 • III Międzynarodowa Konferencja KULTURA I PRAWO Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej

1999


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wychowanie w starożytnej rodzinie według św. Jana Chryzostoma, stoików i św. Hieronima
  [w:] Wiadomości Diecezjalne Siedleckie

Książka

 • Kasjodor Sentencje

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Wychowanie w starożytnej rodzinie według św. Jana Chryzostoma, stoików i św. Hieronima

1997


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Chrześcijański styl życia w 32 homilii ze zbioru 38 homilii „Chrysostomus Latinus".
  [w:] VOX PATRUM

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Chrześcijański styl życia w 32 homilii de zbioru 38 homilii „Chysostomus Latinus”.