Jolanta Klimek-Grądzka

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Listy swięte oyca Partheniusza [...] do Piotra Mohiły [Letters by holy father Parthenius [...] to Peter Mohyla] (1643) – An historical and linguistic context of an anathema
  [Listy świętego oyca Partheniusza (...) do Piotra Mohyły - historyczny i językowy kontekst pewnej anatemy]
  [w:] Linguistica silesiana

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Historia święta dla użytku małoletnich dzieci (1829). Uwagi o języku i stylu
 • "Nabożeństwo do świętej Barbary" ks. Pawła W. Fabisza. Uwagi o strukturze

Recenzja artykułu naukowego

 • Recenzja artykułu dla czasopisma „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”
 • Recenzja artykułu dla czasopisma „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”
 • Recenzja artykułu dla czasopisma „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”
 • Recenzja artykułu dla czasopisma „Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”
 • Recenzja artykułu naukowego dla "Biuletynu PTJ"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Whose Żołtarz is That? A Reassessment after 500 Years
  [Czyj to "Żołtarz"? Ponowna ocena po 500 latach]

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Godzinki moskalofilskie" Telesfora Chełchowskiego – uwagi o strukturze i stylu
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Siedemnastowieczna polszczyzna kijowska w panegirykach Stefana Jaworskiego
  [w:] Forum Lingwistyczne
 • Tekst religijny w politycznym przetworzeniu – „Gorzkie żale moskalofilskie” Telesfora Chełchowskiego
  [w:] Stylistyka

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Historia Polski w kalendarzach 1918–1989. Uwagi językoznawcy
 • Emigracja z przewodnikiem w ręku – „Wskazówki dla wychodźców do Kanady” (1929)

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Dziedzictwo językowe przeszłości - w stulecie odzyskania niepodległości

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)
  [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
 • Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją
  [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Rodzina Połanieckich" Henryka Sienkiewicza od kuchni
 • Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku
 • Porównania w polemice wyznaniowej (na przykładzie Lithosa Euzebiego Pimina)

Hasło encyklopedyczne

 • Warsztaty Translatorskie
 • Władysław Makarski
 • Język polski. Współczesność. Historia

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Telesfora Chełchowskiego zabawy językiem i stylem. Prolegomena
 • Czystość i poprawność mowy polskiej troską Ministerstwa Komunikacji

Usługi eksperckie w kraju

 • Biała księga dobrego stylu i czarna lista błędów, których należy unikać w języku polskim
 • Warsztaty - redakcja tekstu naukowego

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Про православне монастирське життя в Патериконі Сильвестра Косова (1635). Лексичне дослідження
  [O prawosławnym życiu zakonnym w „Paterykonie” Sylwestra Kossowa (1635). Studium leksykalne]
  [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze
 • Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Pierwszym obowiązkiem każdego Polaka-Osadnika jest niezapominanie języka polskiego – publikacje emigracyjne wobec języka polskiego (XIX/XX w.)
 • Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie – wielojęzyczność w Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie Ignacego Pietraszewskiego
 • Patent w dawnej Polsce – wokół terminu

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Głos trzeci… Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski. Konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r.

Organizacja konferencji krajowej

 • Polszczyzna stulecia
 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Sienkiewicz kulinarny - "Rodzina Połanieckich"
 • Historyczny kontekst "Listów świętego oyca Patheniusza..."

Wystawa na konferencji krajowej

 • KUL Uniwersytetem niepodległej Polski

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z historii nauczania języka polskiego Polaków w USA – przegląd podręczników (wiek XIX – 1. połowa XX wieku)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Klemensa Podwysockiego twórczość poetycka. Uwagi o języku i stylu

Organizacja konferencji krajowej

 • Konferencja programowa NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Żyłem z wieszczem tym za młodu jak brat z bratem" - Wincenty Pol w twórczości Januarego Poźniaka
 • „SPROSTOWANIE NIEKTÓRYCH TŁUMACZEŃ Z TURECKIEGO” WS. „NOWY PRZEKŁAD DZIEJOPISÓW TURECKICH” IGNACEGO PIETRASZEWSKIEGO – POMIĘDZY RECENZJĄ A TRANSLACJĄ
 • Patent w dawnej Polsce - wokół gatunku
 • Patent w dawnej Polsce - wokół terminu
 • PIERWSZYM OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POLAKA-OSADNIKA JEST NIEZAPOMINANIE JĘZYKA POLSKIEGO – STOSUNEK DO JĘZYKA W PUBLIKACJACH EMIGRACYJNYCH XIX/XX W.
 • Obraz luteranów w "Rodzayu albo potomstwie Marcina Lutera..."

Udział w konferencji krajowej

 • "Wskazówki dla wychodźców..." źródłem wiedzy o kraju osiedlenia
 • Konferencja programowa NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Erasmus+

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Publikacje Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego i Urzędu Emigracyjnego dla osób wyjeżdżających z Polski (1908-1939) - katalog tekstów i prolegomena lingwistyczne

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Henryk Sienkiewicz i poezja - krytyka, praktyka
  [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Matka Boska w polonikach kijowskich (1635-1638)

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz z. 6
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego : tradycje i innowacje. T. 2

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja doktoratu Bartłomieja Drozda

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Klemensa Podwysockiego język... poetycki(?)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • "Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie" - wielojęzyczność ...
 • Sztuka rymotwórcza Henryka Sienkiewicza - krytyka i praktyka
 • Śmierć w żywotach świętych pieczarskich. Studium leksykalne

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • LLP Erasmus+

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Definiowanie pojęć religijnych w "Lithosie" P. Mohyły
 • Argument z autorytetu w XVII-wiecznych tekstach prawosławnych (zapowiedniki i postawa wobec oryginału)

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członkowstwo w zespole redakcyjnym RH 6
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Street language in stories by Sławomir Shuty – selected grammatical phenomena
  [Język ulicy w opowiadaniach Sławomira Shutego – wybrane zjawiska gramatyczne]
  [w:] Journal of Slavic Linguistics

Organizacja konferencji krajowej

 • Polszczyzna dawna i współczesna

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Motywacja rymowa a dobór form gramatycznych w utworach Stefana Jaworskiego

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Wilno

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wykład radiowy
 • Ostatnia Deska Ratunku
 • Akademia Młodych Humanistów
 • Akademia Młodych Humanistów

2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Barbaryzmy w polskich drukach kijowskich (1633-1698)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Matka Boska w najstarszych polonikach kijowskich

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nominacja regionalnych odmian polszczyzny - rekonesans
  [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze
 • Z fonetyki "Listów Swieteo Oyca Partheniusza" (1643)
  [w:] Acta Baltico-Slavica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Jana Herbinusa uwagi o Słowianach i ich języku
 • O języku Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego. Rekonesans badawczy
 • Nadawca – odbiorca – dialog. Konwersacyjny charakter tekstów polemicznych

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Definiowanie pojęć religijnych w „Lithosie” Piotra Mohyły

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Porównania w „Lithosie” Euzebiego Pimina (Piotra Mohyły) – budowa i funkcje

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Uwagi o składni Paterykonu Sylwestra Kossowa (1635)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Język nowej (?) publicystyki religijnej

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Acta Baltico-Slavica

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • O prawosławnym życiu zakonnym w XVII-wiecznych polonikach kijowskich (studium leksykalne)
 • XVII-wieczna polszczyzna kijowska a/i polszczyzna północnokresowa. Fonetyka

Organizacja konferencji krajowej

 • Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nadawca - odbiorca - dialog. Konwersacyjny charakter tekstów polemicznych

Udział w konferencji krajowej

 • Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych
 • Język i sport
 • Retoryka dziś - szanse, możliwości, ograniczenia

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • LPP- Erasmus

Udział w festiwalu nauki

 • Lubelski Festiwal Nauki

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Київська полоніка сімнадцятого століття – стан, перспективи і важливість наукових досліджень
  [Polonika kijowskie XVII stulecia - stan, perspektywy i znaczenie badań ]
  [w:] Cлов’янський збірник

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Polonika kijowskie - nierozpoznana odmiana polszczyzny XVII stulecia? Rekonesans
 • Messiasz prawdziwy Joannicjusza Galatowskiego - dialog polemiczny? Uwagi o składni
 • "Pójdziem wszytkie w sady kwiatkami natknione". Leksyka spacjalna Roksolanek Szymona Zimorowica

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Język polski. Współczesność. Historia, t. 8
  [w:] Kwartalnik Językoznawczy ( ISSN 2081-5441)

Artykuł w czasopiśmie

 • Odmiany stylowe polszczyzny - dawniej i dziś, Białystok-Supraśl,
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • O języku Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego. Rekonesans badawczy
 • Barbaryzmy w polskich drukach kijowskich (1633-1698)

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Argument z autorytetu w XVII-wiecznych tekstach prawosławnych (zapowiedniki i postawa wobec oryginału)
 • Motywacja nominacji regionalnych odmian polszczyzny. Przegląd stanowisk
 • Język nowej publicystyki religijnej (analiza stylistyczno-językowa trzech publikacji Szymona Hołowni)

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa IV stopnia

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Konstrukcja accusativus cum infinitivo w XVII-wiecznych polonikach kijowskich
  [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze
 • Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy powiatu tomaszowskiego
  [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
 • Formy aorystyczne w XVII-wiecznych polonikach kijowskich
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2009

 • "To niedáleko od siebie chodźimy, jeżeli tak wierzyćie i my tak wierzymy" : rozmowa pomiędzy trzema osobami dwóch wyznań
  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Demony i półdemony polskie. Szkic słownikowo-etnograficzny
  • Prolegomena do poloników kijowskich z XVII wieku

  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • "Owoż ja, Hymen, (…) przychodzę na biesiadę." Swat weselny w folklorze południowo-wschodniej Polski i Roksolankach Szymona Zimorowica
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Artykuł w czasopiśmie

  • Język pisarzy jako problem lingwistyki
   [w:] Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Ukrainizmy w języku Szymona Zimorowica
   [w:] Slavia Orientalis

  Artykuł w czasopiśmie

  • III Dni Poznania w Lublinie
   [w:] Roczniki Humanistyczne
  • Siódme Spotkania Lubelskich Językoznawców
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

  • PTJ
  • TN KUL

  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Dawne, przestarzałe, rzadkie, nieobecne. Kierunek i tempo zmian statusu słownikowego dubletów przysłówkowych
   [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Siedemnastowieczna rywalizacja przysłówków odprzymiotnikowych na -e i -o. (Na materiale polskojęzycznej poezji czerwonoruskiej i ukraińskiej)
  • Człowiek, czas i przestrzeń w Roksolankach Szymona Zimorowica

  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • A.P. Gruco, Staroslavjanskij jazyk
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  2005


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • "Kędy wasilek kocha się i mięta z przykrym lubczykiem". Leksyka roślinna w poezji braci Zimorowiców
   [w:] Roczniki Humanistyczne

  2003


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Composita w Roksolankach Szymona Zimorowica na tle XVII-wiecznych danych leksykograficznych

  2002

 • Z fleksji Ogrodu fraszek Wacława Potockiego