Dariusz Żak

dr Dariusz Żak

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Centrum Dydaktyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2020

Prace magisterskie
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej w polskim systemie prawnym
 • Spółka partnerska jako sposób prowadzenia działalności gospodarczej
 • Instytucje ochrony konsumentów w Polsce
 • Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych
 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców

2019

Prace magisterskie
 • Publicznoprawna ochrona konkurencji w Polsce
 • Prawna ochrona utworu muzycznego.
 • Ochrona znaku towarowego w świetle polskiego prawa
 • Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawna ochrona wynalazków w Polsce

2018

Prace magisterskie
 • Spółka partnerska w polskim systemie prawnym
 • Ochrona konsumenta przed błędnym oświadczeniem żywieniowym i zdrowotnym
 • Wolność gospodarcza w świetle obowiązującego prawa polskiego

2017

Prace magisterskie
 • Prawa autora do utworu literackiego i jego ograniczenia
 • Produkcja broni jako jedna z form działalności koncesjonowanej w Polsce

2016

Prace magisterskie
 • Oznaczenia geograficzne w polskim systemie prawnym i w prawie międzynarodowym
 • Przekształcanie spółek handlowych w świetle prawa polskiego
 • Działalność gospodarcza w sferze przemysłu alkoholowego w Polsce
 • Nadzór Ministra Finansów nad rynkiem gier hazardowych w Polsce.
 • Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów kolejowych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług bankowych

2015

Prace magisterskie
 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ochrona konsumenta oraz naruszenia dóbr osobistych podczas świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Wspólnotowa procedura rejestracji wynalazku.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
 • Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia.
 • Pranie brudnych pieniędzy jako forma przestępczości gospodarczej
 • Prawa autorskie i ich ochrona w internecie
 • Działalność zakładów ubezpieczeń w Polsce.
 • Zasady ochrony i odpowiedzialności prawnej w prawie autorskim
 • Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w świetle obowiązującego prawa

2014

Prace magisterskie
 • Postępowanie naprawcze w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Udzielenie koncesji na działalność gospodarczą jako szczególna forma decyzji administracyjnej
 • Spółka europejska
 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w Polsce
 • Postępowanie upadłościowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Formy reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce
 • Ochrona danych osobowych w sieci Internet.
 • Ochrona znaków towarowych w systemie prawa polskiego
 • Cele, zadania i funkcje polityki celnej w systemie polityki gospodarczej Polski
 • Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
 • Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Konsument w środowisku teleinformatycznym
 • Ochrona praw i przejawy naruszeń w prawie autorskim
 • Nieuczciwa konkurencja i niedozwolone praktyki rynkowe

2013

Prace dyplomowe
 • Pozwolenie na budowę jako podstawowa instytucja prawa budowlanego
 • Wykorzystanie systemów informatycznych i administrowanie danych osobowych w placówkach oświatowych
 • Postępowanie ustawodawcze w Polsce
 • Prawne formy działania administracji publicznej
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
 • Rola Prezesa Rady Ministrów w ustroju państwa
 • Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Struktura i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego
 • Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej
 • Wojewoda w systemie administracji rządowej
 • Nadzór i organizacja pracy szkół i placówek oświatowych w Polsce
 • Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim
 • Powiat jako pośredni szczebel w systemie samorządu terytorialnego
 • Kontrola w administracji publicznej
 • Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
 • Polska procedura patentowa
Prace magisterskie
 • Przebieg postępowania upadłościowego
 • Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem umów nienazwanych
 • Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych
 • Koncesjonowana działalność gospodarcza w Polsce
 • Kontrola przedsiębiorcy w świetle prawa polskiego
 • Ochrona konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem środków masowego przekazu
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorców w Polsce
 • Prawo własności przemysłowej w polskim systemie prawnym
 • ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW W SIECI INTERNET W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO
 • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez podmiot wykonawczy.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - prawa i obowiązki wspólników
 • Ochrona praw konsumenta w świetle polskiego prawa gospodarczego
 • Przetarg przy kontraktowaniu robót budowlanych.
 • Podpis elektroniczny w polskim prawie
 • Przedsiębiorstwo rodzinne w polskiej gospodarce
 • Likwidacja spółki akcyjnej

2012

Prace dyplomowe
 • Gmina jako podstawowa jednostka podziału administracyjnego
 • Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
 • Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Instytucja skarg i wniosków jako instrument ochrony praw jednostki
 • Rola komunalnego zakładu budżetowego w realizacji zadań publicznych gminy Rudnik nad Sanem
 • Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle polskiego prawa
 • Wojewoda w systemie administracji rządowej
 • Wybory samorządowe w Polsce
 • Typy i formy państwa
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym
 • Ochrona praw konsumenta
 • Ochrona danych osobowych w systemie oświaty
 • Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta RP
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

2011

Prace magisterskie
 • Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółki na tle małżeńskich ustrojów majątkowych.
 • Umowa licencyjna w prawie autorskim.
 • Weksel in blanco w obrocie prawnym.
 • Prawne formy eksploatacji autorskich praw majatkowych.
 • Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Ochrona prawa do wizerunku osoby fizycznej.
 • Sprzedaż przez Internet z udziałem konsumenta.
 • Zakazana reklama.
 • Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
 • Reklama ukryta. Studium cywilnoprawne.
 • Reklama a naruszenie prawa do prywatności.
 • Ochrona interesów wspólników oraz wierzycieli spółki kapitałowej podlegającej podziałowi.
 • Ochrona konsumenta w obrocie prawnym za pośrednictwem Internetu.