Dariusz Żak

dr Dariusz Żak

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Centrum Dydaktyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2017


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ochrona oznaczeń geograficznych służących ustalaniu pochodzenia produktów

Organizacja konferencji krajowej

 • Własność Intelektualna w Sieci

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ochrona prawna cyberprzestrzeni
 • Ochrona prawa autorskiego w Internecie

Udział w festiwalu nauki

 • XIV Lubelski Festiwal Nauki

2016


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Zastępca redaktora naczelnego
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • The legal system in Poland
  [System prawny w Polsce]

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Family Business in Poland – a theoretical - legal study
  [Biznes rodzinny w Polsce - studium teoretyczno - prawne]
  [w:] Studijos siuolaikineje visuomeneje = Studies in modern society
 • Family Business in Poland – a theoretical - legal study
  [Biznes rodzinny w Polsce - studium teoretyczno - prawne]
  [w:] Studijos siuolaikineje visuomeneje = Studies in modern society
 • Mikołaj Kopernik - Ojciec teorii heliocentrycznej
  [w:] Pedagogia Ojcostwa

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Reglamentacja działalności gospodarczej
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - uwarunkowania prawne

Recenzja książki naukowej

 • Spółdzielnia Europejska - potencjał transgranicznej formy gospodarczej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Rola i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych
 • Własność przemysłowa w działalności gospodarczej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wybrane aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – uwarunkowania prawne
 • Znaki towarowe w obrocie gospodarczym

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Andrzej Frycz Modrzewski – ojciec myśli prawniczej polskiego renesansu
  [w:] Pedagogia Ojcostwa

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wybrane formy naruszeń prawa własności intelektualnej w Internecie

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Własność intelektualna w sieci

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • The statutory law in Poland
  [System prawa w Polsce]
 • Copyright protection in Poland
  [Ochrona własności intelektualnej w Polsce]
 • Normative acts in Poland
  [Akty normatywne w Polsce]

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eugeniusz Kwiatkowski – ojciec koncepcji modernizacji i rozwoju Polski
  [w:] Pedagogia Ojcostwa
 • Józef Piłsudski : ojciec narodu : twórca niepodległego państwa polskiego
  [w:] Pedagogia Ojcostwa
 • Ochrona topografii układów scalonych
  [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne
 • Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce
  [w:] Journal of Agribusiness and Rural Development

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wybrane uwarunkowania prawne funkcjonowania sektora energii odnawialnej w Polsce
 • Istota działalności gospodarczej w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Reglamentacja działalności gospodarczej
 • Istota działalności gospodarczej w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Biznes rodzinny w Polsce - studium teoretyczno - prawne
 • Wybrane formy naruszeń prawa własności intelektualnej w Internecie
 • Ochrona topografii układów scalonych

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Intellectual property rights in the information society
  [Prawa własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym]
 • Legal threat on the Internet
  [Zagrożenia prawne w Internecie ]
 • Intellectual property rights on the Internet
  [Ochrona własności intelektualnej w Internecie]
 • Modern legal threats in the information society
  [Współczesne zagrożenia prawne w społeczeństwie informacyjnym]
 • Modern legal threats in the information society
  [Współczesne zagrożenia prawne w społeczeństwie informacyjnym]

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Ochrona danych osobowych
 • Publicznoprawne instrumenty kształtowania towarowego obrotu elektronicznego

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Adam Smith - ojciec ekonomii klasycznej
  [w:] Pedagogia Ojcostwa
 • Ochrona patentowa na wynalazek
  [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Godność człowieka - podstawowe problemy prawne
 • Społeczeństwo informacyjne w aspekcie elektronicznego obrotu prawnego
 • Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Geneza i rozwój ochrony własności intelektualnej
 • Autorskie prawa majątkowe do utworu
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
 • Metody zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Pedagogika Katolicka
  [w:] Pedagogika Katolicka
 • Redaktor tematyczny
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny
 • Pedagogia Ojcostwa
  [w:] Pedagogia Ojcostwa

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Advertisement as act of unfair competition
  [Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji]
 • Legal determinants of crisis management in Poland
  [Prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w Polsce]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Przestępczość zorganizowana, struktury przestępczości, prawne uwarunkowania dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną
 • Ochrona patentowa na wynalazek

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Intellectual property protection
  [Ochrona własności intelektualnej]
 • The law of new technologies
  [Prawo nowych technologii]

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce
  [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne
 • Rola Ojca w aspekcie kontroli rodzicielskiej
  [w:] Pedagogia Ojcostwa
 • Informacja publiczna w świetle prawa
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny
 • Online Banking in Polish Law
  [Bankowość elektroniczna w polskim prawie]
  [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne
 • Bankowość elektroniczna w polskim prawie
  [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Praktyki nieuczciwych zachowań w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia
 • Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo na forach internetowych

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce
 • Zjawisko korupcji w administracji publicznej, studium teoretyczno - prawne
 • Rozwój elektronicznej administracji publicznej w Polsce
 • Praktyki nieuczciwych zachowań w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Internet Law
  [Prawo Internetu]

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Prawne aspekty handlu elektronicznego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Społeczeństwo informacyjne w aspekcie elektronicznego obrotu prawnego
 • Prawne aspekty handlu elektronicznego

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Prawno-resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności
  [w:] Kwartalnik Edukacyjny

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Charakter prawny środków probacyjnych stosowanych wobec sprawców czynów przestępczych

Udział w konferencji krajowej

 • Student - uczelnia - bezpieczeństwo