Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej

Stanowisko: Profesor


2024


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Formacja duchowa ministranta w świetle posoborowego nauczania Kościoła

2023


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Nabożeństwo pierwszych sobót a duchowość i pobożność maryjna dzisiaj
 • Geniusz kobiety według św. Jana Pawła II
 • Mary in Formation for the Priesthood
  [Maryja w formacji do kapłaństwa]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Women’s genius according to St. John Paul II
  [Geniusz kobiety według św. Jana Pawła II]
  [w:] Poznańskie Studia Teologiczne
 • „Żebym ojczyźnie pożyteczną się stała…”. Wkład bł. Marceliny Darowskiej do polskiej niepodle-głości
  [w:] Duchowość w Polsce

Książka popularyzująca naukę

 • Wielka księga życia duchowego

Książka

 • Posługa przepowiadania. Wybór homilii i kazań

Recenzja książki naukowej

 • Apostolstwo Chorych. 100-letnie doświadczenie duchowe – Podstawy teologiczne – Perspek-tywy pastoralne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzja rozprawy doktorskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Recenzja w postępowaniu o tytuł profesorski

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Bł. Marcelina Darowska ‒ znamienity przykład dziewiętnastowiecznej mistyki polskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Geniusz kobiety według św. Jana Pawła II

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Duchowość instytutów świeckich. Studium na podstawie dokumentów Kościoła

2022


Książka naukowa recenzowana

 • Błogosławiona s. Marta Wołowska (1879-1942). Mistyczka i męczennica

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Błogosławiony Bronisław Markiewicz wzór kapłana na nasze czasy. Studium na podstawie jego zapisków duchowych

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Błogosławiony owoc kryzysu. Św. Ignacy Loyola, Pisma, zebrał i opracował Wacław Królikowski SJ, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2022, ss. 1200,
  [w:] Duchowość w Polsce

Książka popularyzująca naukę

 • Wierzę w Kościół Chrystusowy. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2022/2023. Zeszyt maryjny

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla. „W diecezjach i parafiach «Króluj nam, Chryste!». Realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego, Warszawa 4-7 listopada 2021

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Nabożeństwo pierwszych sobót a duchowość i pobożność maryjna dzisiaj

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

 • Podstawy duchowości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Mistyka bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911)

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Totus Tuus świętego Jana Pawła II
 • Sprawiedliwość a miłosierdzie w encyklice św. Jana Pawła II "Dives in misericordia"
 • Via pulchritudinis w mariologii i pobożności maryjnej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Maryja – „Ucieczka nasza” w czasie próby
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • John Paul II - the pope of holiness
  [Jan Paweł II - papież świętości]
  [w:] Forum Teologiczne
 • Duchowość miłosierdzia według papieża Franciszka
  [w:] Roczniki Teologiczne

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej
 • Pobożność maryjna a nawrócenie

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • A Meditative Dimension of Woman’s Genius
  [Medytacyjny wymiar geniuszu kobiety]
  [w:] Soter.
 • Symbolika małżeńska w mistyce św. Teresy z Avila
  [w:] Itinera Spiritualia

Książka popularyzująca naukę

 • ABC duchowości, część III

Książka

 • Przyjdź królestwo Twoje. Nowenna przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 • Rozważania różańcowe
 • Droga krzyżowa. Osiem rozważań

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor naczelny
  [w:] Duchowość w Polsce

Recenzja książki naukowej

 • Jezus umęczony
 • Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy
 • Jezus umęczony (Archiwum Klarysek w Starym Sączu - 3)
 • Od tożsamości do duchowości mężczyzny. Inspiracje, koncepcje, perspektywy
 • Pod stopami Kościoła. Relacje Świętej Klary z Asyżu ze Stolicą Apostolską w świetle zachowanych dokumentów

Recenzja artykułu naukowego

 • The Creation of Woman: John Paul II and Emmanuel Levinas
  [Stworzenie kobiety. Jan Paweł II i Emmanuel Levinas]
 • Tenderness: Outlining the Anthropological Perspective of Femininity
  [Czułość: zarys antropologicznej perspektywy kobiecości]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • International Scientific Conference "Dignity and vocation of woman" on occasion 100 anniversary of birth of pope John Paul II
  [Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Godność i powołanie kobiety" z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • A meditative dimension of woman’s genius
  [Medytacyjny wymiar geniuszu kobiety]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Relacja sprawiedliwości do miłosierdzia w encyklice „Dives in misericordia”
 • Jan Paweł II – papież świętości

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

 • Duchowy wymiar pontyfikatu Jana Pawła II

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
 • Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • W szkole "maryjnego czuwania"
 • Institute of Spiritual Theology
  [Instytut Teologii Duchowości]
 • Maryjność wybranych polskich świętych i mężów stanu – świadectwem i drogowskazem dla obecnego pokolenia Polaków
 • Świeccy konsekrowani - "laboratorium Kościoła"

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Teologia duchowości jako dyscyplina naukowa. Zarys problematyki
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Maryja - "niewiasta Eucharystii". Elementy mariologii eucharystycznej
  [w:] Duchowość w Polsce

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Maryja w tajemnicy Eucharystii
 • Maryja w duchowości chrześcijańskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Duchowość teologa
 • Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej

Organizacja konferencji krajowej

 • Maryjność w Kościele i mariologia w teologii

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • W szkole maryjnego czuwania
 • Pobożność maryjna a nawrócenie
 • Mistologia jako teologiczna nauka o mistyce
 • Via pulchritudinis jako przejaw duchowości i pobożności maryjnej

2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Teologia duchowości w formacji seminaryjnej
 • Maryja - Matka Miłosierdzia
 • Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich
 • Św. Jana Pawła II chrystologiczno-personalistyczne ujęcie życia duchowego
 • Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Dzieło „intronizacji Chrystusa Króla” w Polsce jako przykład komplementarności charyzmatów w Kościele
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • „Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9)”. Formacja permanentna kapłana
  [w:] Veritati et Caritati
 • Postawa misyjna istotnym wymiarem duchowości katolickiej
  [w:] Rocznik Teologii Katolickiej
 • Wyobraźnia i balsam miłosierdzia
  [w:] Itinera Spiritualia
 • Współczesna polska teologia duchowości
  [w:] Duchowość w Polsce

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Europa jako "rzeczywistość duchowa" według św. Jana Pawła II
 • Instytut Teologii Duchowości

Książka popularyzująca naukę

 • ABC duchowości. Cz. 2
 • Duchowość miłosierdzia. Mały katechizm

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego

Książka

 • Króluj nam, Chryste! Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla
 • Myśli Jana Pawła II na każdy dzień. Diariusz

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Ojcostwo duchowe w listach Barsanafiusza i Jana z Gazy

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Świeccy konsekrowani – laboratorium Kościoła
 • Teologia duchowości w formacji seminaryjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Maryjność wybranych polskich świętych i mężów stanu – świadectwem i drogowskazem dla obecnego pokolenia Polaków
 • Królestwo świętości i łaski
 • Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • „Rabbi, gdzie mieszkasz?” „Chodźcie, a zobaczycie” (por. J 1, 38-39). Zaproszenie do chrystoformizacji

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Komisja Maryjna Konferencji Episkopatu Polski

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Złoty za długoletnią służbę

Odznaczenie wewnętrzne

 • Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematyki ”
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego Miłosierdzia
 • Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Niepokalana Róża duchowna - natchnienie dla odnowionego życia duchowego

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • The expression of the Lithuanian Marian identity in pastoral ministry during 1940-1993.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Europa jako „rzeczywistość du-chowa” według św. Jana Pawła II

Organizacja konferencji krajowej

 • Ogólnopolskie Sympozjum PSTD nt. „Ży-cie duchowe w odrodzonej Polsce”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Towarzystwo Mariologiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości
 • Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Mariologiczne

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Implications of the postconciliar mariology for the catholic spirituality in Poland
  [Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Wychowanie eucharystyczne
 • Kierownictwo duchowe małżonków
 • Wspólnota (aspekt teologiczny)
 • Jana Pawła II ucieleśnienie duchowości
 • Maryja Matka jako wzór powołania świeckich konsekrowanych
 • Łaska Boża w wychowaniu chrześcijańskim

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Radość w życiu duchowym świeckich konsekrowanych

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego Miłosierdzia
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Konsekracja kapłańska
  [w:] Notitiae Unionis Apostolicae
 • Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieża Franciszka
  [w:] Dobry Pasterz.

Książka popularyzująca naukę

 • ABC duchowości, częśc 1

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Macierzyńskie królowanie Maryi a życie duchowe
 • Orędzie fatimskie lekarstwem na europejską chorobę horyzontalizmu

Organizacja konferencji krajowej

 • Duchowość małżeństwa i rodziny

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi
 • Św. Jana Pawła II „Totus Tuus”

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • „Wyobraźnia” i „balsam miłosierdzia”
 • Młodość a duchowość
 • Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieża Franciszka

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • członek zespołu recenzentów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Towarzystwo Mariologiczne

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wynagrodzenie w duchowości św. Faustyny Kowalskiej
 • Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska
 • Św. Jana Pawła II wizja nowej Europy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duchowość chrztu według papieskich orędzi i przemówień na Światowych Dniach Młodzieży
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Św. Edyty Stein poszukiwanie prawdy w tajemnicy Krzyża
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Św. Edyty Stein poszukiwanie prawdy w tajemnicy Krzyża
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Mistica mariana. Questioni metodologiche
  [Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczne]
  [w:] Laurentianum

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska
 • Eucharystia w życiu św. Teresy Wielkiej (1515-1582)

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Idea drogi w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej
 • Kościół wiecznie młody

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Eucharystia w życiu św. Teresy od Jezusa
  [w:] „Okno wiary”. Kwartalnik Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” (ISSN 2392-0033)

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Historia i teologia rekolekcji i dni skupienia

Książka popularyzująca naukę

 • Wielka księga duchowości katolickiej : audycje o życiu duchowym w Radio Maryja i TV Trwam "Duc in altum!" : odcinki 1-570 (2 I 2003 - 26 XII 2013)

Książka

 • Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015 – 20 XI 2016)

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Maryja nauczycielką wiary, nadziei i miłości

Recenzja książki naukowej

 • Recenzent książki naukowej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent w przewodzie doktorskim
 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recensore della tesi dottorale
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Maryja wzorem realizacji konsekrowanego dziewictwa i wdowień-stwa w Kościele
 • Zjawiska nadzwyczajne a mistyka terezjańska

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Eucharystia w życiu św. Teresy od Jezusa
 • Symbolika małżeńska w mistyce św. Teresy z Avila
 • Historia i teologia rekolekcji oraz dni skupienia. Zarys problematyki
 • Konsekracja kapłańska
 • Maryja – Matka Miłosierdzia
 • Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Posługa kierownictwa duchowego wobec małżonków

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL I stopnia

2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Współczesna wieloznaczność duchowości
 • Św. Paweł jako przykład mistyki mistagogiczno-profetycznej
 • Główne rysy duchowości katolickiej
 • Czym jest życie duchowe chrześcijanina?

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce
  [w:] Salvatoris Mater
 • Ufność w Boże miłosierdzie odpowiedzią na chorobę horyzontalizmu
  [w:] Duchowość w Polsce
 • Wiara podstawą życia duchowego
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Rozdział w książce popularnonaukowej

 • Duchowość sanktuarium

Książka

 • Jak żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania
 • W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie

Recenzja książki naukowej

 • Recenzent książki naukowej
 • Recenzent książki naukowej

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Współczesna wieloznaczność du-chowości
 • Niepokalane Poczęcie inspiracją dla życia chrześcijańskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska
 • Praca — błogosławieństwo czy przekleństwo
 • Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II
 • Jana Pawła II wizja nowej Europy
 • Niepokalana Róża duchowna – na-tchnienie dla odnowionego życia duchowego
 • Życie duchowe w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • Jana Pawła II troska o życie duchowe

2013


Książka naukowa recenzowana

 • Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Mariawici: ks. Jan Kowalski i m. Felicja Kozłowska w doświadczeniu mistycznym s. Hilarii Główczyńskiej
 • Księdza Jana Bochenka teologia ascezy

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Jaka świętość na XXI wiek? Bł. Jan Paweł II o świętości
  [w:] Duchowość w Polsce
 • Mission of the Congregation of the Marian Fathers in the Contemporary Church
  [Misja Zgromadzenia Księży Marianów w Kościele współczesnym]
  [w:] EPHEMERIDES MARIANORUM
 • Duchowość Chiary Lubich i Ruchu Focolari
  [w:] Duchowość w Polsce
 • Współczesne zagrożenia wiary i ich konsekwencja dla życia duchowego
  [w:] Życie Konsekrowane
 • Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa w nauczaniu papieskim
  [w:] Duchowość w Polsce

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Stowarzyszenia i ruchy kapłańskie, tzw. mieszane stowarzyszenia wiernych świeckich i duchownych w XX wieku w Polsce
  [w:] Dobry Pasterz.

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ekspiacja
  [w:] Egzorcysta
 • Walka duchowa
  [w:] Egzorcysta
 • Potęga modlitwy
  [w:] Egzorcysta
 • Duchowość komunii
  [w:] Egzorcysta
 • Chrystoformizacja. Być jak Jezus
  [w:] Egzorcysta
 • Krzyż - zwycięstwo stało się faktem
  [w:] Egzorcysta
 • Asceza chrześcijańska
  [w:] Egzorcysta
 • Miłosierdzie Boże
  [w:] Egzorcysta
 • Łaska uświęcająca - Boska energia?
  [w:] Egzorcysta
 • Duchowość misyjna
  [w:] Egzorcysta
 • Duchowość chrztu świętego
  [w:] Egzorcysta
 • Rodzina „szkołą bogatszego człowieczeństwa”
  [w:] Egzorcysta

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Różaniec szkołą modlitwy
 • Potrzeba modlitwy, umartwienia, pokuty i ascezy

Książka

 • Świadkowie wiary

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek rady naukowej
  [w:] Salvatoris Mater

Recenzja artykułu naukowego

 • Odnowa życia zakonnego w świetle Soboru Watykańskiego II i w nauczaniu Magisterium Kościoła
 • Miejsce smutku w duchowości chrześcijańskiej. Świadectwa wielkich pisarzy monastycznych od Ewagriusza do Jana Klimaka

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recensore della tesi dottorale
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Kościół wiecznie młody

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Współczesne zagrożenia wiary i ich konsekwencje dla życia duchowego
 • Terminologia duchowa w nauczaniu Jana Pawła II
 • Doświadczenie duchowe podstawą medytacji chrześcijańskiej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • członek Zespołu Ekspertów, Panel HS1

Doktorat honoris causa zagraniczny

 • doktorat honoris causa

2012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Postawy duchowe osób towarzyszących kobiecie rodzącej w domu

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Wprowadzenie
  [w:] Duchowość w Polsce (ISSN 2081-4674)
 • Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich
  [w:] Duchowość w Polsce (ISSN 2081-4674)
 • Modlitwa w życiu duchowym świeckich konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła na temat instytutów świeckich
  [w:] Studia Włocławskie

Hasło encyklopedyczne

 • Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Duchowość: prostowanie nieporozumień
  [w:] Miesięcznik Egzorcysta (ISSN: 2299-2197)
 • Dziecięctwo duchowe
  [w:] Egzorcysta
 • Chwała Boża: Bóg nie jest egoistą
  [w:] Egzorcysta
 • Duchowość: prostowanie nieporozumień
  [w:] Egzorcysta
 • Pokusa: Propozycja pozornego dobra
  [w:] Miesięcznik Egzorcysta (ISSN: 2299-2197)
 • Chwała Boża: Bóg nie jest egoistą
  [w:] Miesięcznik Egzorcysta (ISSN: 2299-2197)
 • Dziecięctwo duchowe
  [w:] Miesięcznik Egzorcysta (ISSN: 2299-2197)
 • Wymagania odnośnie do publikacji w roczniku „Duchowość w Polsce”
  [w:] Duchowość w Polsce (ISSN 2081-4674)
 • Pokusa. Propozycja pozornego dobra
  [w:] Egzorcysta

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Duchowość w centrum formacji seminaryjnej

Artykuł w czasopiśmie

 • Chwała Boża: Bóg nie jest egoistą
  [w:] Egzorcysta (ISSN 2299-2197)
 • Bł. Jan Paweł II jako prorok miłości Boga w czasach współczesnych: rady i ostrzeżenia
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny
 • Pokusa: Propozycja pozornego dobra
  [w:] Egzorcysta (ISSN 2299-2197)
 • Duchowość: prostowanie nieporozumień
  [w:] Egzorcysta (ISSN 2299-2197)
 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 12 XI 2011 do 30 XI 2012
  [w:] Duchowość w Polsce (ISSN 2081-4674)
 • Dziecięctwo duchowe
  [w:] Egzorcysta (ISSN 2299-2197)

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina Darowska (1827-1911) i bł. Marta Wołowska (1879-1942)
 • Sanktuarium jako centrum formacji duchowej (rekolekcje, dni skupienia)
 • Przedmowa

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • członek zespołu recenzentów
  [w:] Polonia Sacra

Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

 • Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879-1942) - świadek wiary

Recenzja książki naukowej

 • Życie konsekrowane - dynamiczny akt wiary i confessio Trinitatis
 • Youcat polski. Modlitewnik młodych
 • Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża recepcja życia i myśli w Polsce

Recenzja artykułu naukowego

 • Ora sive labora?
 • Komunia z Bogiem istotą chrześcijańskiego powołania
 • Serce me daję

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • recenzent w przewodzie doktorskim
 • recenzent w przewodzie habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Sylwetki lwowskich świętych Kościoła rzymskokatolickiego

Udział w konferencji międzynarodowej

 • 23 Congresso Mariologico Mariano Internazionale
  [XXIII Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny]

Organizacja konferencji krajowej

 • Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich. Nowe perspektywy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich
 • Kościół domem powołania
 • Życie duchowe w Biblii
 • Św. Edyty Stein poszukiwanie Prawdy w tajemnicy Krzyża
 • Życie mistyczne s. Hilarii Główczyńskiej
 • Modlitwa według Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Siostra Hilaria Główczyńska (1887-1939) - przykład mistyki wynagrodzenia
  [w:] Duchowość w Polsce

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Święty Józef w życiu duchowym kapłana
 • Rozmyślanie w modlitwie różańcowej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości za okres od 6 VI 2010 do 11 XI 2011 roku
  [w:] Duchowość w Polsce
 • Marian Zawada OCD, Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze an-tropologiczno-duchowym
  [w:] Duchowość w Polsce (ISSN 2081-4674)
 • Wprowadzenie
  [w:] Duchowość w Polsce

Rozdział w książce

 • Słowo wstępne

Artykuł w czasopiśmie

 • Czy jesteśmy potrzebni? Duchowość w życiu i posłudze prezbitera
  [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Maryja na Drodze Krzyżowej
 • Miłość Chrystusa Dobrego Pasterza źródłem i wzorem miłości pasterskiej kapłana
 • Otwarcie międzynarodowej konferencji naukowej „Święty Arcybiskup Lwowa” poświęconej św. Józefowi Bilczewskiemu
 • Wprowadzenie

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny
  [w:] Duchowość w Polsce

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] Polonia Sacra

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redaktor naczelny naukowej serii wydawniczej
 • Redaktor naczelny serii "Biblioteka teologii duchowości"
 • redaktor naczelny

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym
 • recenzja w przewodzie habilitacyjnym
 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Duchowość Chiary Lubich i Ruchu Focolari
 • Duchowość płaszczyzną dialogu i pojednania

Organizacja konferencji krajowej

 • Teologia duchowości w procesie formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Jaka świętość na XXI wiek?
 • Św. Maksymilian mistykiem?
 • Czy mistyk potrzebuje obrazu?
 • Bł. Jan Paweł II jako prorok Miłości Boga czasów współczesnych: rady i ostrzeżenia
 • Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich
 • Duchowość u podstaw formacji semi-naryjnej

2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bł. Jan Duns Szkot - duchowość teologa

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor naczelny
  [w:] Duchowość w Polsce (ISSN 2081-4674)
 • Redaktor naczelny czasopisma naukowego
  [w:] Duchowość w Polsce

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Członek rady naukowej
  [w:] Życie Konsekrowane

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Polonia Sacra

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] Polonia Sacra

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • recenzent
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Postawy duchowe osób towarzyszących porodowi w domu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Teologia duchowości w poszukiwaniu sensu życia

Działalność odczytowa

 • Maryja „świetlanym znakiem miłosierdzia”. Ostrobramska duchowość miłosierdzia

2009


Artykuł w czasopiśmie

 • Ratio — fides — caritas. Duchowa droga św. Edyty Stein
  [w:] Głos Karmelu

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Redakcine kolegija
  [członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego]
  [w:] Soter.
 • Naria. Tarptautine redakcijos kolegija
  [Członek Rady naukowej]
  [w:] Soter.

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Reviewer in a doctoral defence
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

 • Czym jest życie duchowe chrześcijanina?

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości

2008


Książka naukowa nierecenzowana

 • Nauczycielka, katechetka i mistyk - Maria Szymanowska (1901-1983)

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym
 • Reviewer in habilitation defence
  [Recenzent w przewodzie habilitacyjnym]
 • Reviewer in habilitation defence
  [Recenzent w przewodzie habilitacyjnym]
 • supervisor in habilitation processing
  [recenzent]

Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym

 • członek komisji przewodów doktorskich

Usługi dydaktyczne za granicą

 • członek komisji przewodu doktorskiego

2007


Książka popularyzująca naukę

 • Duc in altum. Prelekcje o zyciu duchowym wygłoszone w Radio Maryja i TV Trwam (6 I 2005-11 I 2007)

Książka

 • Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent
  [w:] Polonia Sacra

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recensore della tesi dottorale
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

2006


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

 • Przedmowa

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recensor en la doctoral defensa
  [Recenzent w przewodzie doktorskim]
 • Recenzent w przewodzie doktorskim
 • Recenzent w przewodzie doktorskim

2005

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

 • Organizacja konferencji

  • XXX Dni Duchowości nt. „Jan Paweł II — mistrz duchowy”

  2004


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Duchowość kapłana-seniora

  Podręcznik akademicki

  • Vademecum duchowości katolickiej : 101 pytań o życie duchowe

  Skrypt dydaktyczny

  • Teoria ćwiczeń duchowych

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent w przewodzie doktorskim
  • Recenzent w przewodzie doktorskim
  • Recensore della tesi dottorale
   [Recenzent w przewodzie doktorskim]
  • Recensore della tesi dottorale
   [Recenzent w przewodzie doktorskim]

  Wygłoszenie referatu na konferencji

  • Poszukiwanie sacrum (VC 103) w życiu osób konsekrowanych

  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

  • Nowy człowiek w ujęciu sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Studium teologiczno-duchowe

  2003


  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzent w przewodzie doktorskim
  • Recensore della tesi dottorale
   [Recenzent w przewodzie doktorskim (nistryfikacja)]

  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

  • Personalistyczno-chrystologiczna duchowość w ujęciu Jana Pawła II

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Cykl audycji na temat życia duchowego "Duc in altum!" w Radio Maryja i TV Trwam

  2002


  Hasło w leksykonie

  • Zrzeszenia chrześcijańskie

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja w przewodzie doktorskim
  • Recenzja w przewodzie doktorskim

  Członkostwo w innej organizacji krajowej

  • Polskie Towarzystwo Mariologiczne

  Nagroda wewnętrzna

  • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL

  2001


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Życie konsekrowane awangardą duchowości chrześcijańskiej w Trzecim Tysiącleciu
   [w:] Życie Konsekrowane

  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  • redaktor naczelny

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Ksiądz Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin

  Recenzja w przewodzie doktorskim

  • Recenzja w przewodzie doktorskim
  • Recenzja w przewodzie doktorskim
  • Recenzja w przewodzie doktorskim
  • Recenzja w przewodzie doktorskim
  • Recenzja w przewodzie doktorskim

  Odznaczenie krajowe państwowe

  • srebrny krzyż zasługi

  1999


  Książka naukowa recenzowana

  • Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej

  1998


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • członek komitetu redakcyjnego
   [w:] Roczniki Teologiczne

  1997


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • Ks. Walerian Słomka, „Źródła postaw i życia chrześcijańskiego”, Lublin: TN KUL 1996, ss. 340
   [w:] Roczniki Teologiczne

  Hasło encyklopedyczne

  • Jezuaci

  1995


  Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym

  • Teologia duchowości — teologią wychowania chrześcijańskiego. (Recenzja książki ks. E. Walewandra, pt. "Wychowanie chrześcijańskie...")

  1994


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

  • Lo Stipendio dell'Uniwersita Sacro-Cuore di Milano
   [stypendium naukowe Uniwersytetu Sacro-Cuore w Mediolanie]

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  • kwerenda naukowa

  1993


  Rozdział w podręczniku akademickim

  • Teologia duchowości katolickiej