Marek Fiałkowski

dr hab. Marek Fiałkowski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Marek Fiałkowski OFMConv

Ur. 11 V 1965 w Bielsku-Białej; 1984 wstąpił do Zakonu Franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych - OFMConv); po rocznym nowicjacie w Kalwarii Pacławskiej rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie (PAT), które ukończył 1991 z tytułem magistra teologii na podstawie pracy Zobowiązania moralne wobec środowiska naturalnego w świetle polskich publikacji ostatnich 20 lat; 1989 złożył śluby wieczyste; 1991 przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy w katechezie w Dąbrowie Górniczej; 1993-1995 odbył studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; 1996 został asystentem przy Katedrze Organizacji Duszpasterstwa KUL (od 2000 Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej); 1996-1998 prowadził zajęcia z teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym w Siedlcach; 1999-2001 w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie oraz we Lwowie na Ukrainie; 2000 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy Stosunek chrześcijan do świata w świetle dokumentów polskich synodów po Soborze Watykańskim II. Studium teologiczno-pastoralne; w roku akademickim 2001/2002 pełnił funkcję sekretarza Instytutu Teologii Pastoralnej KUL; 2001-2012 adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; 2011 habilitował się na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne (Lublin: Wyd. KUL 2010); 2012-2014 kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej; od 2014 jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej KUL; w 2017 uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL; od 2012 jest sekretarzem redakcji „Roczników Pastoralno-Katechetycznych” (obecnie "Roczniki Teologiczne" z. 6: teologia pastoralna); od 2015 r. członek Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi KEP; od 2022 jest członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego KUL; od 1997 członkiem Sekcji Pastoralistów Polskich (obecnie Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II); od 2007 członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz od 2007 członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio; 1996-2008 i od 2012 przełożony Klasztoru-Domu Studiów Franciszkanów w Lublinie; uczestniczył również w pracach Prowincjalnej Komisji do spraw Apostolstwa; 2000-2004 był asystentem prowincjalnym w zarządzie Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Franciszkanów w Krakowie; 2001 uczestniczył w Kapitule Generalnej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Ariccia (Włochy); 2001 otrzymał nagrodę rektora KUL za pracę doktorską; 2006 zespołową nagrodę I stopnia rektora KUL za Leksykon teologii pastoralnej; 2012 odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w tym za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej; 2016 odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej; w badaniach naukowych koncentrują się na zagadnieniach relacji Kościoła i świata, teologii znaków czasu, obecności chrześcijan w życiu społeczno-politycznym, duszpasterstwie nadzwyczajnym, teologii i problemach rodziny oraz na teologii i formach aktywizacji laikatu w Kościele i świecie.

 

 

Książki:

 

1. Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2010.

2. [współautorstwo z T. Huzarek, A. Drzycimski]. Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2018.

3. [współautorstwo z R. Sadlak]. Młodzi w Kościele. Inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży w świetle posynodalnej adhortacji „Christus vivit”. Opole: RW Wydziału Teologicznego UO, Wyd. św. Krzyża 2021.

 

 

Artykuły naukowe:

 

1. Człowiek wobec środowiska naturalnego. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 151-161.

2. Postawa człowieka wobec środowiska naturalnego. „Studia Podlaskie” 12:1997 nr 2 s. 139-149.

3. Duszpasterstwo niewidomych. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. Kamiński, B. Drożdż. Lublin: Alta 2 1998 s. 191-203.

4. Małżeństwo i rodzina w służbie życiu. Nauczanie polskich synodów posoborowych. W: W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin. Red. R. Kamiński, S. Koza, L. Skorupa, K. Święs. Kielce: „Jedność” 1999 s. 140-153.

5. Rodzina Kościołem domowym. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Alta 2 2000 s. 171-176.

6. Stosunek Kościoła do świata. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin: Alta 2 2000 s. 249-292.

7. Zadania duszpasterskie Kościoła w Polsce w świetle przemówień Jana Pawła II do biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum” w 1998 roku. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 47-58.

8. Raport o sytuacji polskich rodzin a duszpasterstwo. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 6 s. 225-248.

9. Duszpasterstwo narkomanów. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin Alta 2 2002 s. 392-401.

10. Kwestia ekologiczna w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999). „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 99-110.

11. Udział katolików w życiu politycznym i budowaniu pokoju. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin Alta 2 2002 s. 508-513.

12. Doświadczenie odnowy w zaangażowanie społeczne. W: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku. Materiały Tygodnia Eklezjologicznego 2000. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik. Lublin: „Gaudium” 2003. W Trosce o Kościół. T. 3 s. 276-281.

13. Sekty i nowe ruchy religijne wyzwaniem dla duszpasterstwa w Polsce. Na marginesie „Raportu o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce”. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 21-40.

14. Świadomość podmiotowego charakteru bycia w Kościele. W: Sobór bliski – Sobór daleki. Tydzień Eklezjologiczny 2001. Red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003. W Trosce o Kościół. T. 4 s. 84-88.

15. Parafia wobec sekt. W: Efektywne zarządzanie parafią. Red. M. Sobota. Warszawa: Raabe 2003 J. 1.8 s. 1-16.

16. Parafia wobec ekologii. W: Efektywne zarządzanie parafią. Red. M. Sobota. Warszawa: Raabe 2003 J. 1. 7. s. 1-10.

17. Zaangażowanie polityczne katolików w świetle „Noty doktrynalnej o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym”. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 81-92.

18. Franciszkanin w kancelarii parafialnej. „W nurcie franciszkańskim” 14:2005 s. 197-204.

19. Organizacja działalności charytatywnej w diecezji. „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 nr 578 s. 72-81.

20. Rodzina pierwszą szkołą pokoju. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 23-34.

21. Obecność Kościoła w życiu gospodarczym. „Roczniki Teologiczne”  53:2006 z. 6 s. 5-15.

22. Troska Kościoła o ludzi bezdomnych. „Ateneum Kapłańskie” 146:2006 nr 583 s. 488-498.

23. Powoływanie, struktura i zadania parafialnej rady do spraw ekonomicznych. „W nurcie franciszkańskim” 15:2006 s. 297-304.

24. Posługa Kościoła wobec narkomanów w świetle dokumentu Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa „Zdrowia Kościół, narkotyki i narkomania. Podręcznik duszpasterski”. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 85-99.

25. Opinia o stanie współpracy duchownych ze świeckimi. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki. Lublin: Wyd. KUL 2007 s. 95-104.

26. Apostolstwo naśladowców św. Franciszka w świetle Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. „W nurcie franciszkańskim” 16:2007 s. 183-192.

27. Troska Kościoła o niewierzących. Na marginesie dokumentu pt. „Niewierzący w parafii – sugestie duszpasterskie”. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi. Red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski. Kraków: Wydział Teologiczny PAT, Wyd. Czuwajmy 2008 s. 243-251.

28. Znaczenie biogramów w „Leksykonie teologii pastoralnej”. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 6 s. 47-51.

29. Życie społeczno-polityczne miejscem zaangażowania katolików świeckich. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 6 s. 95-106.

30. Ks. Adam Ludwik Szafrański (1911-2004). W: 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wyd. KUL 2009 s. 39-51.

31. Rodzina wobec sekt. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz. Lublin: Wyd. KUL 2009 s. 229-236.

32. Formacja katolików świeckich. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 35-44.

33. Aktywne uczestnictwo małżonków w życiu Kościoła. W: W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa. Red. M. Wyżlic, A. Czaja. Lublin Wyd. KUL 2010 s. 139-151.

34. Duszpasterstwo w starzejącym się społeczeństwie polskim. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2:2010 s. 39-50.

35. Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania nowej ewangelizacji. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011 s. 207-226.

36. Działalność sekt i nowych ruchów religijnych a duszpasterstwo. W: Informator seminaryjny 2011/2012. Kraków: Wyd. WSD Franciszkanów im św. Maksymiliana M. Kolbego 2011 s. 15-35.

37. Katolickie szkoły i uniwersytety ośrodkami formacji katolików. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" 3:2011 s. 375-389.

38. Świeccy a wiara Kościoła. „Communio” Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 31:2011 nr 4 s. 137-152.

39. Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II. „Teologia Praktyczna” 12:2011 s. 195-204.

40. Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie ewangelizacji. W. Świadectwo w służbie ewangelizacji. Red. W. Przygoda. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2012 s. 129-145.

41. Zasady udziału Kościoła w rozwoju świata. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 4:2012 s. 53-64.

42. Uwarunkowania społeczno-kulturowe duszpasterskiej pracy Kościoła w Polsce na początku XXI wieku. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2012-2013. Red. Sz. Sułkowski. Poznań: Wyd. Św. Wojciecha 2012 s. 228-239.

43. Modlitwa do Boga o uzdrowienie z choroby. Kilka refleksji na temat modlitwy o uzdrowienie na marginesie Instrukcji „Ardens felicitatis desiderium”. „Ateneum Kapłańskie” 2013 nr 624 s. 226-233.

44. Chrystologiczne podstawy wiary chrześcijańskiej. W: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Red. W. Przygoda, K. Święs. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2013 s. 145-158.

45. Rodzina jako Kościół domowy. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2013 s. 703-717.

46. Nowa ewangelizacja – w poszukiwaniu nowych form i metod głoszenia Dobrej Nowiny. Na marginesie dokumentu pt. „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej". Lineamenta. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 5:2013 s. 65-79.

47. Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w rozwój teologii pastoralnej. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 57-62. 

48. Kościół wobec okultyzmu. W: Kościół – komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce: Wyd. Jedność 2014 s. 315-323.

49. Duszpasterz wobec związków niesakramentalnych. „Ateneum Kapłańskie” 2014 nr 630 s. 252-260.

50. Nurt historyczno-pastoralny badań naukowych ks. prof. dr. hab. Romualda Raka. „Ateneum Kapłańskie” 2014 nr 631 s. 425-429.

51. Apostolstwo franciszkanów w Głogówku po drugiej wojnie światowe. Zarys problematyki. W: Dzieje franciszkanów w Głogówku 1264-2014. Red. K. Hura. Wrocław: Wyd. ZET 2014 s. 153-175.

52. Formacja katolików do miłości. Wybrane zagadnienia. W: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. Red. J. Walkusz, M. Krupa. Lublin: Wyd. KUL 2014 s. 115-123.

53. Zasady etyczne w działalności gospodarczej katolików świeckich. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 6 s. 71-83.

54. Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży. „Warszawskie Studia Pastoralne” 9:2014 nr 1 s. 213-228.

55. Wprowadzenie. W: Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Red. M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2015 s. 13-18.

56. Dziedziniec pogan miejscem dialogu z niewierzącymi. W: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Red. W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2015 s. 103-113.

57. Duszpasterska troska o osoby chore terminalnie. W: Hospicjum w służbie godności człowieka. Red. K. Sammler. Środa Wielkopolska: Wyd. Z.U. Painter 2015 s. 25-35.

58. Niewierzący i obojętni religijnie wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. „Ateneum Kapłańskie” 2015 z. 639 s. 229-237.

59. Ruchy religijne jako miejsce i narzędzie nawrócenia. W: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka. Red. D. Lipiec. Lublin: Wyd. KUL 2015 s. 131-144.

60. Apostolski i kontemplacyjny wymiar życia naśladowców św. Franciszka w świetle „Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych”. „Roczniki Teologiczne” 62:2015 z. 6 s. 47-68.

61. Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce. „Teologia Praktyczna” 16:2015 s. 31-41.

62. Church et Sects. „Ateneum Kapłańskie” 2016 z. 642 s. 299-307.

63. Inspiracje Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym dla teologii znaków czasu. „Roczniki Teologiczne” z. 6 s. 27-34.

64. Katolicy świeccy w procesie głoszenia słowa Bożego w Kościele w Polsce. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. „Idziecie i głoście”. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017. Red. Sz. Stułkowski. Poznań: Wyd. Święty Wojciech 2016 s. 273-288.

65. Człowiek opiekunem stworzenia. Refleksje na encykliką ekologiczną papieża FranciszkaLaudato si. W trosce o wspólny dom”. „Homo Dei” 85:2016 nr 2 s. 21-30.

66. Formacja ludzka katolików świeckich. Wybrane zagadnienia. W: Współczesne wyzwania teologii pastoralnej. Red. R. Chałupniak, J. Kostorz. Opole: RW Wydział Teologiczny UO 2016 s. 79-91.

67. Działalność apostolska rodziny w środowisku lokalnym. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red. J. Goleń, D. Lipiec. Lublin: Wyd. KUL 2016 s. 153-167.

68. Dojrzali i aktywni we wspólnocie Kościoła. Założenia duszpasterstwa dorosłych. „Warszawskie Studia Pastoralne” 2016 nr specjalny s. 317-328.

69. Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży. „Polonia Sacra” 20:2016 nr 4 s. 87-99.

70. Anregungen von Papst Franziskus zur Jugendpastoral. W: Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży? Die Jugend als Hoffnung der Kirche – ist die Kirche ein Hoffnungsträger für die Jugend? Kraków: Wyd. Unum 2017 s. 101-110.

71. Inspiracje encykliki Laudato Si’ dla duszpasterstwa. „Verbum Vitae” 2017 nr 31 s. 321-340.

72. Protection of the Work of Creation. Ecology in the Teachings of Benedict XVI. „Roczniki Teologiczne” 64:2017 z. 6 s. 81-93.

73. Wspieranie rodzin w wychowaniu do wiary. W: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin. Red. Goleń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 361-371.

74. Rola zrzeszeń religijnych we wspólnotowym towarzyszeniu młodzieży w rozwoju wiary. W: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian. Red. P. Ochotny, M. J. Tutak, T. Wielebski. Warszawa: Wyd. Gotów 2018 s. 235-258.

75. The Family as Domestic Church. W: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Ed. J. Goleń in collaboration with R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wyd. KUL 2018 s. 544-556.

76. Patriotyzm wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Na marginesie dokumentu pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 z. 6 s. 95-110.

77. Młodzież wobec wiary, powołania i Kościoła. Drogowskazy dla duszpasterstwa młodzieży w świetle Dokumentu finalnego ze spotkania przedsynodalnego (Rzym, 19-24 marca 2018 r.). W: Dei enim sumus adiutores. Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata. Red. M. Polak. Poznań: Wyd. UAM 2019 s. 265-279.

78. Słuchanie i towarzyszenie. Wskazania papieża Franciszka dla współczesnego duszpasterstwa młodzieży. „Społeczeństwo” 2019 nr 2 s. 29-39.

79. Ku ekologii integralnej. Na marginesie „Dokumentu przygotowawczego” Synodu Biskupów dl Amazonii. „Roczniki Teologiczne” 66:2019 z. 6 s. 81-96.

80. Cele duszpasterstwa dorosłych. „Warszawskie Studia Pastoralne” 14:2019 nr 2 s. 7-17.

81. Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele. W: Młodzież i jej świat: Kościół i Ojczyzna. Red. R. F. Sadowski. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2020 s. 34-46.

82. Znaczenie „znaków czasu” w dialogu Kościoła ze światem. W: Pandemia jako „znak czasu” dla Kościoła w Polsce. Red. M. J. Tutak, T. Wielebski. Warszawa: Wyd. UKSW 2021 s. 43-62.

83. „Usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” (LS nr 49). Ekologia w kluczu społecznym. W: Sacrum a príroda. Integrálna ekológia. Eds. P. Tirpák, J. Brusiło. Prešov: Vyd. Prešovská Univerzita 2021 s. 73-87.

84. Formation of Lay Catholics: Franciscan Inspirations. “Religions” 2022, 13(8), 686. https://www.mdpi.com/2077-1444/13/8/686/htm; doi:10.3390/rel13080686

85. Katolicy świeccy w Kościele. Na marginesie ogólnopolskiej syntezy synodu o synodalności. W: Homo viator. Człowiek – duszpasterstwo – Kościół. Od pielgrzymki do ekologii. Red. J. Brusiło. Kraków: Wyd. UPJPII 2022 s. 507-516.

86. Współpraca duchownych i świeckich w Kościele w kontekście procesu synodalnego. „Studia Pastoralne” 2022 nr 18 s. 136-147.

87. Piękno w prostocie, szacunku i wierności. Kilka uwag o franciszkańskich inspiracjach w liturgii. „W Nurcie franciszkańskim” 28:2022 s. 65-71.

88. Małżeństwo i rodzina w perspektywie ekologii. Kilka uwag o ekologii rodziny. W: W trosce o Kościół i rodzinę. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Adamowi Skreczce z okazji 40-lecia święceń kapłańskich i 30-lecia pracy dydaktyczno-naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Red. M. Ozorowski. Warszawa: Wyd. Naukowe UKSW 2022 s. 305-318.

 

Hasła leksykograficzne i biogramy:

 

1. Księża robotnicy. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 116-118 [współautor: P. Janowski].

Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006:

2. Baczyński Andrzej s. 86;

3. Bełch Kazimierz s. 88-89;

4. Biela Bogdan s. 99;

5. Bieleń Robert s. 100-101;

6. Chmura Andrzej s. 142;

7. Drożdż Bogusław s. 191-192;

8. Ekologia s. 235-237;

9. Falak Tomasz s. 258;

10. Gumieniuk Bolesław s. 275-276;

11. Inkulturacja s. 300-303;

12. Jabłoński Szczepan Zachariasz s. 320-321;

13. Kalinowski Mirosław s. 330-331;

14. Kalinowski Wojciech s. 331;

15. Kamiński Ryszard s. 331-332;

16. Kochański Janusz s. 381;

17. Krzysteczko Henryk s. 410-411;

18. Księża robotnicy s. 411-413;

19. Lipiec Dariusz s. 423-424;

20. Łaszczyk Mieczysław s. 442;

21. Mikołajec Józef s. 486;

22. Murawski Czesław s. 522;

23. Narecki Zbigniew s. 532-533;

24. Narkomanów duszpasterstwo s. 533-539;

25. Niewidomych duszpasterstwo s. 573-575;

26. Olszewski Mieczysław s. 582-583;

27. Ostrowski Jerzy s. 584;

28. Ostrowski Maciej s. 584-585;

29. Parysiewicz Beata s. 595-596;

30. Pater Jarosław s. 599-600;

31. Plota Jacek s. 622-623;

32. Podleski Czesław s. 630;

33. Poręba Jerzy s. 656;

34. Potocki Andrzej s. 669-670;

35. Półtorak Kazimierz s. 676-677;

36. Przybyłowski Jan s. 703-704;

37. Przygoda Wiesław s. 704-705;

38. Robek Edmund s. 736-737;

39. Sekta s. 781-785;

40. Sikorski Jan s. 793-794;

41. Śmigiel Wiesławs. 834;

42. Święs Kazimierz s. 834-835;

43. Tochmański Włodzimierz s. 850-851;

44. Wielebski Tomasz s. 888-889;

45. Zarembski Zbigniew s. 917.

46. Paszkiewicz Mieczysław. W: Encyklopedia katolicka. T. 15. Lublin: TN KUL 2011 kol. 23-24.

47. Sekta. Aspekt duszpasterski. W: Encyklopedia katolicka. T. 17. Lublin: TN KUL 2012 kol. 1373-1374.

48. Środowisk twórczych duszpasterstwo. W: Encyklopedia katolicka. T. 19. Lublin: TN KUL 2013 kol. 303-305.

49. Kawiak Wiesław. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Red. E. Gigilewicz. T. 1. Lublin: Wyd. KUL 2018 s. 467.

50. Apostolstwo. W: Leksykon prawa kanonicznego. Red. M. Sitarz. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2019 kol. 161-168.

 

 

Redakcja książek:

 

1. [Red. zeszytu] „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6.

2. Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006.

3. W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2013.

4. Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Red. M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2015 ss. 221.

5. Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Red. W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Wyd. KUL 2015 ss. 260.

 

Recenzje:

 

1. Rec.: R. Kamiński. Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997. „W nurcie franciszkańskim” 6:1997 s. 220-222.

2. Rec.: T. Poller. Bóg, człowiek, natura. Problematyka ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków-Zakopane: Instytut Botaniki PAN & Tatrzański Park Narodowy 2001. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 306-308.

3. Rec.: W. Przygoda. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin: Wyd. KUL 2004 ss. 523. RT 52:2005 z. 6 s. 318-321.

4. Rec: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000. „Studia Pastoralne” 2005 nr 1 s. 257-259.

5. Rec.: R. Masarczyk SDS. Spotkanie z pacjentem czyli duszpasterstwo chorych. Kraków: Wyd. Salwator 2003 ss.111. RT 52:2005 z. 6 s. 326-327.

6. Rec.: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin: Atla 2 2002. „Studia Pastoralne” 2006 nr 2 s. 330-332.

7. Rec.: I. A. Kiełbasiewicz OFM. Ekologia św. Franciszka z Asyżu. Podstawy franciszkańskiej formacji postawy ekologicznej. Katowice-Panewniki: Wyd. Kuria Prowincjalna Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP 2001 ss. 159. „W nurcie franciszkańskim” 15:2006 s. 305-306.

8. Rec.: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 ss. 948. „W nurcie franciszkańskim” 15:2006 s. 325-326.

9. Rec.: Bp Antoni Długosz. Narkomania – ucieczka donikąd. Co robić, aby uchronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami? Częstochowa: Edycja św. Pawła 2007 ss. 157. „Warszawskie Studia Pastoralne” 6:2007 s. 180-182.

10. Rec.: Ryszard Kaminski et al. (ed.). Leksykon teologii pastoralnej [Lexicon of Pastoral Theology]. TN KUL. Lublin 2006 pp. 948. „Miscellanea Francescana” 2006-2007 nr 106-107 s. 564.

11. Rec.: Reseña. Diccionario de Teología Pastoral. Red. R. Kaminski, W. Przygoda, M. Fialkowski, Lublin: TN KUL 2006 pags. 948. “Cuadernos de Teología Pastoral (Colección de Yachay)” Año 2 2011 no. 2 s. 147-148

12. Rec.: Sakramenty w praktyce duszpasterskiej – szanse i zagrożenia. Red. A. Drzycimski, M. Glaza, F. Skibiński. Wrocław: Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego 2013 ss. 147. „Zeszyty Formacji Katechetów” 15:2015 nr 2 s. 123-126.

13. Rec.: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność praktyczna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej Bonus Liber 2015 ss. 824. „Collectanea Theologica 85:2015 nr 1 s. 230-232.

14. Rec.: Nowa Pięćdziesiątnica w Kościele w Polsce. Numer specjalny „Warszawskich Studiów Pastoralnych” 5(2018) ss. 196. „Warszawskie Studia Pastoralne” 14:2019 nr 1 s. 165-167.

 

 

Sprawozdania i komunikaty:

 

1. Chorzy i niepełnosprawni w centrum Kościoła. Sprawozdanie z sympozjum z okazji 70-lecia Apostolstwa Chorych. (Katowice, 7-8 IV 1999). „Roczniki Teologiczne”47:2000 z. 6 s. 245-248.

2. „Status naukowy teologii pastoralnej”. Sprawozdanie z sympozjum w Nysie 8-9 października 2001 roku. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 6 s. 219-222.

3. Wybrana bibliografia w języku polskim dotycząca ruchów i stowarzyszeń kościelnych. „Teologia w Polsce” 20:2002 nr 70 s. 38-44.

4. Komunikat dotyczący tematyki badawczej Specjalizacji Teologii Praktycznej Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL. W: Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z Sympozjum Polskich Pastoralistów. Nysa 8-9 października 2001 r. Red. J. Mikołajec. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003 s. 59-63.

5. Wybrana bibliografia polska dotycząca duszpasterstwa. „Teologia w Polsce” 21:2003 nr 73 s. 23-32.

6. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2001/2002. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 291-299.

7. Prace dyplomowe obronione w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym KUL w roku akademickim 2001/2002. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 300-303.

8. Komunikat dotyczący tematyki badawczej Specjalizacji Teologii Praktycznej Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL wygłoszony na sesji naukowej „Pastoralny wymiar II Polskiego Synodu Plenarnego”. Rabka 22-23.05.2003 r. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 357-358.

9. Publikacje ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 15-26.

10. Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 27-32.

11. Zjazd Sekcji Pastoralistów Polskich. Sieradz, 23-24 kwietnia 2007 r. RT 55:2008 z. 6 s. 255-256.

12. Sprawozdanie z sesji poświęconej ks. prof. dr. hab. Janowi Walowi z okazji 40-lecia pracy naukowej „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1:2009 s. 196-197.

13. Bibliografia publikacji ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 37-47.

14. Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 49-55.

15. Podsumowanie dorobku naukowego ks. prof. dra hab. Wiesława Przygody z okazji uzyskania tytułu profesora nauk teologicznych. „Kronika Diecezji Radomskiej” 22:2013 nr 4 s. 501-528.

16. Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Sympozjum naukowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 15 maja 2013 r. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 6 s. 211-213.

17. W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 30 października 2013 r. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 6 s. 214-216.

 

Artykuły popularno-naukowe, materiały duszpasterskie i inne publikacje:

 

1. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 1. Triduum ku czci świętego Ojca Franciszka. Red. M. Fiałkowski. Kraków 1997.

2. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 2. Nowenna ku czci świętego Antoniego z Padwy. Red. M. Fiałkowski. Lublin 1998.

3. Materiały Robocze na Nadzwyczajną Kapitułę Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy dotyczące duszpasterstwa. „Wiadomości z Prowincji”. Wydanie specjalne. 1998 nr 5 s. 9-23.

4. Ekologia w odwrocie? „Zielony Zeszyt REFA” (Biuletyn REFA) 1999 nr 7 s. 36-38.

5. Franciszkański Materiały Duszpasterskie. Nr 3. Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Red. M. Fiałkowski, M. Wit. Lublin 1999.

6. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 4. Rozważania pasyjne. Droga Krzyżowa. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2000.

7. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 5. Rozważania na Adwent i Boże Narodzenie. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2001.

8. Wstęp. W: Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 6. J. Lipowska, P. Stanisławczyk. Nabożeństwa. Lublin 2002 s. 6.

9. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 7. I spojrzał na niego z miłością. Nabożeństwa powołaniowe. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2003.

10. Franciszkańskie Materiały duszpasterskie. Nr 8. Przybądź Duchu Święty. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2004.

11. Franciszkańskie Materiały duszpasterskie. Nr 9. Bł. Jakub Strzemię. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2005.

12. Franciszkańskie Materiały duszpasterskie. Nr 10. Bł. Jan Duns Szkot. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2006.

13. Budowniczy mostów. „Rycerz Niepokalanej” 2005 nr 3 s. 76-77.

14. Kulisy założenia klasztoru-domu studiów bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie. „Wiadomości z Prowincji” 2007 nr 2 kwiecień - czerwiec s. 84-85.

15. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 11. Wielki Post i Triduum Paschalne. Rok A. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2007.

16. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 12. Triduum ku czci św. Maksymiliana Kolbego. Red. M. Fiałkowski. Lublin 2008.

17. Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie. Nr 13. Nowenna ku czci św. Maksymiliana Kolbego. Red. M. Fiałkowski. P. Cuber. Lublin 2011.

18. W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. „Przegląd Uniwersytecki” 25:2013 nr 5-6 s. 27-28.

19. Święty Franciszek z Asyżu patronem ekologów. „Przegląd Uniwersytecki” 27:2015 nr 3 s. 14-16.

20. Dzień święty święcić. http://www.franciszkanie.pl/artykuly/jak-dzien-swiety-swiecic (27.07.2015).

21. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce przygotowujący do 1050. rocznicy chrztu. „Przegląd Uniwersytecki” 28:2016 nr 3 s. 15-16.

22. [Red.] Modlitewnik czcicieli Męczenników z Peru: bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Red. M. Fiałkowski. Kraków: Wyd. Bratni Zew 2017.

23. Chrońmy Ziemię – nasz wspólny dom. Czytając encyklikę Laudato Si’. „Horb. Biuletyn Fundacji wspierania bioróżnorodności” 2021 nr 3 s. 23-32.

24. Święta bez Chrystusa? https://franciszkanie.pl/swieta-bez-chrystusa/ (23.12.2022).