Marek Fiałkowski

dr hab. Marek Fiałkowski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Piękno w prostocie, szacunku i wierności. Kilka uwag o franciszkańskich inspiracjach w liturgii
  [w:] W Nurcie Franciszkańskim

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Św. Maksymilian nie “umarł” – ale “oddał życie… za brata”(...). Sam się dał na śmierć z miłości (Jan Paweł II). Kierunki działalności Sanktuarium Zwycięskiej Miłości w Harmężach
 • Kościół wspólnotowy, otwarty i służebny. Na marginesie Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023/2024 pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Współpraca duchownych i świeckich w Kościele w kontekście procesu synodalnego
  [w:] Studia Pastoralne
 • Formation of Lay Catholics: Franciscan Inspirations
  [Formacja katolików świeckich. Franciszkańskie inspiracje]
  [w:] Religions

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Katolicy świeccy w Kościele. Na marginesie ogólnopolskiej syntezy synodu o synodalności

Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor tematyczny
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja książki naukowej

 • Duszpasterstwo rodzin w Polskich Misjach Katolickich w Niemczech w latach 2004−2019

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Ewangelizacja w cyfrowym świecie

2021


Książka naukowa recenzowana

 • Młodzi w Kościele. Inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży w świetle posynodalnej adhortacji „Christus vivit”

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Znaczenie „znaków czasu” w dialogu Kościoła ze światem
 • „Usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” (LS nr 49). Ekologia w kluczu społecznym

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Chrońmy Ziemię – nasz wspólny dom. Czytając encyklikę Laudato Si’
  [w:] „Horb. Biuletyn Fundacji wspierania bioróżnorodności”

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • „Usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” (LS nr 49). Ekologia w kluczu społecznym

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Brat Mniejszy Konwentualny jako formator
 • Co wprowadzać w duszpasterstwie by znaleźć remedium na skutki pandemii?

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Prowadzenie konferencji

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ku ekologii integralnej. Na marginesie Dokumentu przygotowawczego Synodu Biskupów dla Amazonii
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Znaki czasu a dialog Kościoła ze światem

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Młodzież wobec wiary, powołania i Kościoła. Drogowskazy dla duszpasterstwa młodzieży w świetle Dokumentu finalnego ze spotkania przedsynodalnego (Rzym, 19-24 marca 2018 r.)

Hasło encyklopedyczne

 • Kawiak Wiesław

Hasło w leksykonie

 • Apostolstwo

Recenzja artykułu naukowego

 • Soborowa odnowa teologiczna a odnowa charyzmatyczna w ujęciu Josepha Ratzingera oraz dokumentów episkopatów
 • Posługa charyzmatami we wspólnotach i parafii: model biblijny
 • Religijność w strukturze polskiego społeczeństwa. Wstęp do zagadnienia
 • Odnowa Kościoła w Duchu Świętym w przesłaniu Soboru Watykańskiego II i posoborowym nauczaniu Magisterium. Główne kierunki i wyzwania,

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent rozprawy doktorskiej

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym

Organizacja konferencji krajowej

 • Dorosły w Kościele. Ku modelowi duszpasterstwa dorosłych w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Czy dorośli potrzebują specjalnego duszpasterstwa?

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Patriotyzm wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Na marginesie dokumentu pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • The Family as Domestic Church
  [Rodzina jako Kościół domowy]
 • Rola zrzeszeń religijnych we wspólnotowym towarzyszeniu młodzieży w rozwoju wiary

Recenzja artykułu naukowego

 • Sakramentalne podstawy apostolstwa osób konsekrowanych
 • Portrety Wiśniowieckich w kościele św. Antoniego we Lwowie
 • Taniec Dawida – małżeństwo a wiara

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w przewodzie doktorskim

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Nawrócenie ekologiczne – postawa szacunku dla życia

Organizacja konferencji krajowej

 • Kościół wobec niewierzących
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania wiary i niewiary dzisiaj

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Apostolstwo ucha”. Wskazania papieża Franciszka dla współczesnego duszpasterstwa
 • Wprowadzenie do sympozjum

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Komunikacja w duszpasterstwie parafialnym
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • Inspiracje encykliki Laudato Si’ dla duszpasterstwa
  [w:] Verbum Vitae
 • Ochrona dzieła stworzenia. Ekologiczne wątki w nauczaniu Benedykta XVI
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Anregungen von Papst Franziskus zur Jugendpastoral
  [Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży]
 • Wspieranie rodzin w wychowaniu do wiary

Organizacja konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo w Polsce. Aktualne problemy i kierunki odnowy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele
 • Komunikacja w duszpasterstwie parafialnym
 • Duszpasterstwo nawrócenia w środowisku młodzieży

Organizacja konferencji

 • Kościół wobec osób uzależnionych. Doświadczenia Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Duszpasterstwo osób uzależnionych. Wskazania dokumentu Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Zdrowia pt. „Kościół, narkotyki i narkomania. Podręcznik duszpasterski”

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży
  [w:] Polonia Sacra
 • Inspiracje Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym dla teologii znaków czasu
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Człowiek opiekunem stworzenia. Refleksje na encykliką ekologiczną papieża Franciszka Laudato si. W trosce o wspólny dom
  [w:] Homo Dei
 • Dojrzali i aktywni we wspólnocie Kościoła. Założenia duszpasterstwa dorosłych
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • Church et Sects
  [Kościół i sekty]
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Formacja ludzka katolików świeckich. Wybrane zagadnienia
 • Działalność apostolska rodziny w środowisku lokalnym

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Katolicy świeccy w procesie głoszenia słowa Bożego w Kościele w Polsce

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Ryszard Kaminski et al. (ed.). Leksykon teologii pastoralnej [Lexicon of Pastoral Theology]
  [w:] Miscellanea Francescana

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce przygotowujący do 1050. rocznicy chrztu
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Recenzja artykułu naukowego

 • Św. Józef – wzorem dla współczesnych mężów

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo dorosłych
 • Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia – inspiracje dla duszpasterstwa
 • Osoby świeckie w procesie głoszenia w Kościele w Polsce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Przewodniczenie trzeciej sesji konferencji pt. Inspiracje Adhortacji Apostolskiej „Amoris Laetitia” dla duszpasterstwa rodzin

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Aktualne wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

 • Przewodniczenie drugiej sesji konferencji naukowej pt. Przesłanie adhortacji „Amoris Laetitia” z perspektywy doktorantów

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce
  [w:] Teologia Praktyczna
 • Apostolski i kontemplacyjny wymiar życia naśladowców św. Franciszka w świetle Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Niewierzący i obojętni religijnie wyzwaniem dla Kościoła w Polsce
  [w:] Ateneum Kapłańskie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ruchy religijne jako miejsce i narzędzie nawrócenia
 • Duszpasterska troska o osoby chore terminalnie
 • Dziedziniec pogan miejscem dialogu z niewierzącymi
 • Wprowadzenie

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność praktyczna. Lublin 2013
  [w:] Collectanea Theologica

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Święty Franciszek z Asyżu patronem ekologów
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła
 • Duszpasterstwo w Polsce : 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II

Recenzja książki naukowej

 • Integralny rozwój osoby
 • Losy nadziei św. Jana Pawła II

Recenzja artykułu naukowego

 • Udział osób konsekrowanych w realizacji zadań katechezy
 • O kondycji nauczania religii w polskiej szkole
 • Rola świadectwa w nowej ewangelizacji na przykładzie nowych ruchów
 • Pedagogika miejsca i edukacja biograficzna. Spotkania artystyczne z postaciami z przeszłości u franciszkanów w Krakowie

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • Recenzent

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Duszpasterstwo rodzin w parafii

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Znaki czasu wezwaniem do odnowy Kościoła. Inspiracje „Gaudium et spes” dla teologii znaków czasu
 • Kościół w Polsce, zadania dla Akcji Katolickiej

Udział w konferencji krajowej

 • Wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin w kontekście nowej ewangelizacji

Organizacja konferencji

 • Pomagam, aby żyć pełniej. Wolontariat w służbie rozwoju człowieka

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Niewierzący i obojętni religijnie wyzwaniem dla Kościoła w Polsce
 • Specyfika wolontariatu chrześcijańskiego

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 30 października 2013 r.
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne
 • Duszpasterz wobec związków niesakramentalnych
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Zasady etyczne w działalności gospodarczej katolików świeckich
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Sympozjum naukowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 15 maja 2013 r.
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Apostolstwo franciszkanów w Głogówku po drugiej wojnie światowe. Zarys problematyki
 • Formacja katolików do miłości. Wybrane zagadnienia
 • Kościół wobec okultyzmu

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Kolegium programowe
  [w:] Zeszyty Formacji Katechetów

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Apostolski i kontemplacyjny wymiar życia we wspólnocie franciszkańskiej
 • Duszpasterstwo a okultyzm

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Niewierzący praktykujący – Czy sama religijność wystarczy?
 • Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Apostolstwo franciszkanów w Głogówku po drugiej wojnie światowej
 • Posługa duszpasterska wobec osób chorych terminalnie
 • Ruchy religijne jako miejsce i narzędzie nawrócenia
 • Wprowadzenie do sympozjum doktorantów

Udział w konferencji

 • Kościół – komunia i dialog. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 75. urodzin Biskupa Kieleckiego ks. prof. dra hab. Kazimierza Ryczana

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Modlitwa do Boga o uzdrowienie z choroby. Kilka refleksji na temat modlitwy o uzdrowienie na marginesie Instrukcji Ardens felicitatis desiderium
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Nowa ewangelizacja – w poszukiwaniu nowych form i metod głoszenia Dobrej Nowiny. Na marginesie dokumentu pt. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Bibliografia publikacji ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego
 • Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego.
 • Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w rozwój teologii pastoralnej
 • Chrystologiczne podstawy wiary chrześcijańskiej
 • Rodzina jako Kościół domowy

Hasło encyklopedyczne

 • Środowisk twórczych duszpasterstwo

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Artykuł w czasopiśmie

 • Podsumowanie dorobku naukowego ks. prof. dra hab. Wiesława Przygody z okazji uzyskania tytułu profesora nauk teologicznych
  [w:] Kronika Diecezji Radomskiej

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo : księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego

Recenzja książki naukowej

 • Sakramenty w praktyce duszpasterskiej – szanse i zagrożenia

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Międzynarodowe sympozjum pt. „Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?” (promocja t. VIII Opera Omnia Josefa Ratzingera pt. Kościół - znak wśród narodów)

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Ogólnopolskie sympozjum pt. Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II

Udział w konferencji krajowej

 • Nowa ewangelizacja – slogan czy wyzwanie dla katechezy. XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Organizacja konferencji

 • Duszpasterskie Wykłady Akademickie pt. Polskie drogi nowej ewangelizacji

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Piękno w prostocie i wierności. Duszpasterskie inspiracje franciszkańskiej liturgii
 • Wkład ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego w rozwój teologii pastoralnej
 • Nurt historyczno-pastoralny badań naukowych ks. prof. dra hab. Romualda Raka (1920-2003)
 • Normatywny i praktyczny charakter podręcznika duszpasterstwa rodzin

Udział w konferencji

 • W służbie rodziny. Sympozjum z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. prof. Józefa Wilka SDB

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Zasady udziału Kościoła w rozwoju świata
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie ewangelizacji

Hasło encyklopedyczne

 • Sekta : 2. Aspekt duszpasterski

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Uwarunkowania społeczno-kulturowe duszpasterskiej pracy Kościoła w Polsce na początku XXI wieku

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek komitetu redakcyjnego
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • sekretarz
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Recenzent artykułów
  [w:] Colloquia Franciscana
 • recenzent artykułów
  [w:] Teologia Praktyczna

Recenzja artykułu naukowego

 • Zrównoważony rozwój człowieka i cywilizacji a przeciwdziałanie melancholii
 • Profesor Kępiński wobec depresji

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent
 • recenzent

Udział w konferencji międzynarodowej

 • VIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne pt. „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie ewangelizacji

Udział w konferencji krajowej

 • XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Organizacja konferencji

 • Struktury komunijne Kościoła w Polsce wobec wyzwań współczesności

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Nowa ewangelizacja – w poszukiwaniu nowych form i metod głoszenia Dobrej Nowiny. Na podstawie dokumentu pt. „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta”
 • Uwarunkowania społeczno-kulturowe duszpasterskiej pracy Kościoła w Polsce na początku XXI wieku

Udział w konferencji

 • W służbie małżeństwu i rodzinie z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poręby (1908-1991)
 • Duszpasterstwo rodzin jako działalność pastoralna

Odznaczenie krajowe resortowe

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II
  [w:] Teologia Praktyczna
 • Katolickie szkoły i uniwersytety ośrodkami formacji katolików
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • Świeccy a wiara Kościoła
  [w:] Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania nowej ewangelizacji

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Reseña. Diccionario de Teología Pastoral. Red. R. Kaminski, W. Przygoda, M. Fialkowski, Lublin: TN KUL 2006 pags. 948
  [w:] Cuadernos de Teología Pastoral

Hasło encyklopedyczne

 • Paszkiewicz Mieczysław

Udział w konferencji krajowej

 • Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności

Organizacja konferencji

 • W służbie nauki i duszpasterstwa. Sympozjum poświęcone ks. profesorowi Władysławowi Piwowarskiemu w 10-lecie jego śmierci

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Działalność sekt i nowych ruchów religijnych a duszpasterstwo
 • Współczesne wyzwania duszpasterskie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Formacja chrześcijańska katolików świeckich : w świetle nauczania Kościoła Współczesnego : studium teologicznopastoralne

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Duszpasterstwo w starzejącym się społeczeństwie polskim
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Aktywne uczestnictwo małżonków w życiu Kościoła

2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Rodzina wobec sekt

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Sprawozdanie z sesji poświęconej ks. prof. dr. hab. Janowi Walowi z okazji 40-lecia pracy naukowej
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • Formacja katolików świeckich
  [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne
 • Życie społeczno-polityczne miejscem zaangażowania katolików świeckich
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ks. Adam Ludwik Szafrański (1911-2004)

Organizacja konferencji krajowej

 • Kulturotwórcza rola zakonu franciszkanów w Polsce

2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Znaczenie biogramów w Leksykonie teologii pastoralnej
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Zjazd Sekcji Pastoralistów Polskich. Sieradz, 23-24 kwietnia 2007 r.
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Troska Kościoła o niewierzących. Na marginesie dokumentu pt. Niewierzący w parafii – sugestie duszpasterskie

Udział w konferencji krajowej

 • Sympozjum poświecone ks. prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi z okazji 40-lecia Jego pracy naukowej

Organizacja konferencji

 • Apostolstwo świeckich w Polsce w 20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici"

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II

2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Posługa Kościoła wobec narkomanów w świetle dokumentu Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Zdrowia Kościół, narkotyki i narkomania. Podręcznik duszpasterski
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Publikacje ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego
  [w:] Roczniki Teologiczne
 • Apostolstwo naśladowców św. Franciszka w świetle Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
  [w:] W Nurcie Franciszkańskim

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Opinia o stanie współpracy duchownych ze świeckimi

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Bp Antoni Długosz. Narkomania – ucieczka donikąd. Co robić, aby uchronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami? Częstochowa: Edycja św. Pawła 2007 ss. 157.
  [w:] Warszawskie Studia Pastoralne

Udział w konferencji krajowej

 • Duszpasterstwo indywidualne
 • Metodologia nauk pastoralnych

Organizacja konferencji

 • Udział katolików w życiu publicznym. Pastoralne wyzwania wobec Kościoła w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Życie polityczno-społeczne miejscem zaangażowania katolików świeckich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • Societas Scientiarum Internationalis „Fides et Ratio”

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe

2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Troska Kościoła o ludzi bezdomnych
  [w:] Ateneum Kapłańskie
 • Powoływanie, struktura i zadania parafialnej rady do spraw ekonomicznych
  [w:] W Nurcie Franciszkańskim
 • Obecność Kościoła w życiu gospodarczym
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • I. A. Kiełbasiewicz OFM. Ekologia św. Franciszka z Asyżu. Podstawy franciszkańskiej formacji postawy ekologicznej. Katowice-Panewniki: Wyd. Kuria Prowincjalna Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP 2001 ss. 159
  [w:] W Nurcie Franciszkańskim
 • Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa
  [w:] Studia Pastoralne
 • Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 ss. 948
  [w:] W Nurcie Franciszkańskim

Hasło w leksykonie

 • Baczyński Andrzej

Udział w konferencji krajowej

 • Służyć zwycięskiej Miłości

Organizacja konferencji

 • Promocja "Leksykonu Teologii Pastoralnej"

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL

2005


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Katecheza o rodzinie w Polsce i na Węgrzech po Soborze Watykańskim II

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Omówienie Księgi Pamiątkowej dedykowanej o. dr. Juliuszowi St. Synowcowi OFMConv z okazji 70-lecia urodzin

2004


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań

2003


Udział w konferencji krajowej

 • Wyzwania duszpasterskie związane z procesami integracyjnymi w Europie

Organizacja konferencji

 • Pastoralny wymiar II Polskiego Synodu Plenarnego

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Leksykon teologii pastoralnej

2002


Organizacja konferencji krajowej

 • Ks. prof. Władysław Piwowarski jako socjolog i pastoralista

Udział w konferencji krajowej

 • Nowe inicjatywy duszpasterskie w Polsce

2001


Udział w konferencji międzynarodowej

 • Quale francescanesimo oggi?

Organizacja konferencji krajowej

 • Status naukowy teologii pastoralnej

Udział w konferencji krajowej

 • Status naukowy teologii pastoralnej
 • Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Naukowe KUL

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL

2000


Rozdział w podręczniku akademickim

 • Stosunek Kościoła do świata

1999


Organizacja konferencji

 • Chorzy i niepełnosprawni w centrum Kościoła