Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

2018

Prace magisterskie
 • Obraz Boga w Księdze Rut

2013

Rozprawy doktorskie
 • Uczniowie zmartwychwstałego Jezusa. Studium egzegetyczno-teologiczne J 20,1-29
Prace magisterskie
 • Problem poronienia dziecka w świetle Wj 21,22-23. Studium biblijno-antropologiczne

2012

Prace magisterskie
 • Proces dochodzenia Naamana do wiary w Jedynego Boga (2 Krl 5, 1-19a).
 • Bogactwo znaczeń tekstu biblijnego na przykładzie Pnp 5, 2-8
 • Obraz Boga i człowieka w świetle Ps 139. Studium egzegetyczno-teologiczne

2011

Prace magisterskie
 • Analiza egzegetyczno-teologiczna symboli Ap 12 w świetle Ikony Niewiasty.
 • Obrona konieczna w świetle orędzia biblijnego. Studium biblijno-teologiczne.

2010

Prace magisterskie
 • Pasterz mesjański i przymierze pokoju (Ez 34, 23-31). Analiza egzegetyczno-teologiczna.
 • Kuszenie Jezusa ( Łk.4,1-13). Studium narracji i teologii św.Łukasza
 • Postawa proroków VIII w. wobec dewiacji kultycznych w Judzie i Izraelu.

2009

Prace magisterskie
 • Uniwersalny walor zachowań kobiet w świetle Księgi Rut.

2008

Prace magisterskie
 • Jezus Chrystus o sobie.Analiza egzegetyczno-chrystologiczna " Ośmiu Błogosławieństw" ( Mt 5, 3-12) ,
 • Szymon Mag (Dz 8,5-25) i recepcja jego postaci w literaturze pozabiblijnej.
 • Maria z Betanii uczennicą Jezusa Chrystusa (Łk 10,38-42). Analiza egzegetyczno-teologiczna
 • Powołanie Natanaela (J 1, 45-51). Analiza egzegetyczno-teologiczna.

2007

Prace magisterskie
 • Treści teologiczne czasownika "widzieć" na podstawie J 20,1-10.
 • Obrzęd grzebania zmarłych w czasach Jezusa Chrystusa. Studium biblijno-archeologiczne.
 • Śmierć Jezusa na krzyżu (Mt 27, 45 - 50). Studium biblijno - teologiczne.
 • Czwarta pieśń o słudze Jahwe (Iz 52,13-53,12) i jej recepcja w ewangeliach synoptycznych.

2006

Rozprawy doktorskie
 • Uzdrowienia z trądu w tradycji synoptycznej.
Prace magisterskie
 • Religijny i społeczny sens obecności kobiet w tłumach otaczających Jezusa. Studium z teologii św. Łukasza.
 • Duch Prawdy w życiu wierzących. Analiza egzegetyczno-teologiczna J 16,12-15.
 • "Obraz Boga w świetle perykopy Rdz 18,1-16. Analiza egzegetyczno-teologiczna".

2005

Prace magisterskie
 • zadania prproka w Świetle Księgi Jeremiasza
 • Polityczne aspekty publicznej działalności Jezusa Chrystusa.
 • Funkcja i znaczenie teologiczne Samarytan w Ewangelii według św. Łukasza.
 • Publiczna działalność Jezusa Chrystusa w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Studium biblijno - katechetyczne.
 • Eucharystia znakiem chrześcijańskiej jedności. Studium biblijno-teologiczne.
 • Modlitwa w Księdze Tobiasza.
 • Powołanie Pawła z Tarsu na apostoła Jezusa Chrystusa.
 • Paschalny wymiar nowego stworzenia w Chrystusie według św. Pawła.

2004

Prace magisterskie
 • Dom Marii, Marty i Łazarza wzorem kościoła domowego.
 • Aktualność wskazań św. Pawła dla rodziny chrześcijańskiej według Ef 5, 22 - 6, 9.
 • Kryzys powołania w życiu proroka Jeremiasza.
 • Uniwersalizm prorockiego wystąpienia Amosa.
 • Niektóre aspekty małżeństwa i rodziny w ujęciu biblijnym.
 • Krzyż Chrystusa w nauczaniu św. Pawła.
 • "Lectio divina" jako przejaw współczesnej pobożności chrześcijańskiej.
 • Hymn św. Pawła o miłości (1 Kor 13). Studium biblijno - teologiczne.

2003

Prace magisterskie
 • Prorok Izajasz zwiastunem Chrystusa.
 • Misja prorocka w świetle Księgi Jonasza
 • Maria Magdalena jako świadek Chrystusa Zmartwychwstałego (J 20, 11-18)
 • Modlitwa chrześcijańska na podstawie przypowieści Jezusa w EwangeliiŁukasza
 • Rozmowy Jezusa z niewiastami w Ewangelii św. Jana.