Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

 

Biogram

Misjonarz Świętej Rodziny (MSF), ur. 10 stycznia 1956 roku w Orzeszu, LO im. Karola Miarki w Mikołowie, matura w 1975 roku. Od 1976 roku członek Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, następnie studia filozoficzne i teologiczne w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina, święcenia kapłańskie w 1982 roku. Następnie 1982-1987 studia specjalistyczne w KUL, uwieńczone tytułem naukowym licencjata, a w 1988 roku doktora teologii w zakresie biblistyki. Nadto 1991-1994 studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone stopniem licencjata nauk biblijnych. Od 1984 roku wykładowca Pisma św. w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina (z przerwą na studia w Rzymie). Od 1995 pracownik dydaktyczno-naukowy KUL, habilitacja w 2003 roku, od 2017 r. profesor nauk teologicznych.


Publikacje

Książki i redakcja:


Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin: RW KUL 1997.
Szymik S., Problem polemiki antyepikurejskiej w pismach Nowego Testamentu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, red. S. Szymik, H. Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia, 4), red. S. Szymik, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013. 


Artykuły:

Hasła w Encyklopedii Katolickiej, zob. pdf

Dz 6,1-7 w świetle dotychczasowych badań, RBL 39 (1986), s. 477-482.

Struktura literacka mowy świętego Szczepana (Dz 7,1-53), RTK 35 (1988) z. 1, s. 101-115.

Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5,1-20, RBL 48 (1995), s. 94-100.

Życie poczęte w świetle wypowiedzi biblijnych, AK 126 (1996) nr 2 (522), s. 163-171.

Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB, CT 66 (1996) nr 1, s. 75-83.

Biblia podstawą nietolerancji, agresji ..? Pokusa fundamentalizmu w życiu chrześcijańskim, w: Biblia podstawą jedności, red. R. A. Sikora, Lublin 1996, s. 117-130.

Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego, RBL 49 (1996), s. 90-103.

Literacki gatunek mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53), RT 44 (1997) nr 1, s. 103-115.

Małżeństwo i rodzina w Biblii, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1997, s. 203-225.

Symbolika kielicha w tekstach ustanowienia Eucharystii, w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin 1997, s. 181-198.

Eucharystia. Polskojęzyczna literatura biblijna 1945-1996, w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin 1997, s. 215-221.

Misja opętanego z Gerazy (Mk 5,18-20), w: W posłudze Słowa Pańskiego, red. S. Bielecki i inni, Kielce 1997, s. 186-197.

Żydowskie święta późniejsze, w: Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 331-345.

Ołtarze izraelskie, w: Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 123-137.

Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB, w: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 169-177 (przedruk z CT 66/1996).

Imiona 'El oraz 'Elohîm jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej, w: Mów, Panie, bo słucha sługa twój. Księga pamiątkowa dla ks. prof. R. Rubinkiewicza, red. W. Chrostowski, Warszawa 1999, s. 206-218.

Rola Ducha Świętego w procesie interpretacji Biblii, RT 46 (1999) nr 1, s. 5-21.

Bóg Abrahama naszym Bogiem, w: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dla dorosłych, red. S. Łabendowicz, Sandomierz 1999, s. 45-50.

Chrystologiczna perspektywa interpretacji historii Izraela w mowie św. Szczepana (Dz 7, 2-53), w: Biblia o odkupieniu, red. R. Rubinkiewicz, Lublin 2000, s. 163-175.

Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje, RT 47 (2000) nr 1, s. 5-25.

Pojmanie Jezusa w relacji św. Jana (J 18, 1-11), w: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci O. Prof. H. Langkammera OFM, red. G. Witaszek, A. Paciorek, A. Kiejza, Lublin 2000, s. 417-428.

Dziecko w przekazie biblijnym, Sprawy Rodziny 54 (2000), s. 40-62.

Bezżenność Jezusa Chrystusa jako znak i wezwanie, Scriptura Sacra 4 (2000), s. 147-159.

Sens krzyżowej śmierci Chrystusa Pana, Współczesna Ambona 29 (2001) nr 2, s. 174-181.

Biblijna idea Boga jako Ojca na tle religijnych wierzeń starożytnego Bliskiego Wschodu, ZN KUL 44 (2001), s. 3-26.

Podejście kanoniczne w interpretacji Pisma św., RT 49 (2002) nr 1, s. 15-31.

Inspiracje biblijne w homiliach Jana Pawła II na święto Ofiarowania Pańskiego, w: Opoka Kościoła Chrystusowego, red. S. Szymik, H. Ordon, Lublin 2004, s. 243-259.

Historia oddziaływania tekstu (Wirkungsgeschichte) a studium Nowego Testamentu, RT 51 (2004) z. 1, s. 127-140.

Biblia o powszechności zbawienia, Forum Teologiczne 5 (2004), s. 7-21.

Literacka struktura 1 Kor 15, w: Dobrze, sługo dobry... (Mt 25, 21). Księga pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS, red. K. Mielcarek, Kielce 2005, s. 169-179.

Textkritische und exegetisch-theologische Untersuchung zu 1 Kor 15, 49, RT 52 (2005) z. 1, s. 117-133.

Historia interpretacji Kazania na Górze, w: Oto idę. Księga pamiątkowa dla Bpa prof. J.B. Szlagi, opr. W. Chrostowski, Warszawa 2005, s. 403-434.

W poszukiwaniu optymalnego wzorca formacji biblijnej (strona internetowa SBP).

Metoda narracyjna jako propozycja dialogu z tekstem [Wprowadzenie do analizy narracyjnej], w: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia (Studia biblica 11), red. W. Pikor, Kielce 2005, s. 11-20.

Sztuka kompozycji tekstów biblijnych w służbie słowa Bożego w perspektywie analizy retorycznej [Wprowadzenie do analizy retorycznej], w: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia (Studia biblica 11), red. W. Pikor, Kielce 2005, s. 103-111.

Polityczno-społeczne aspekty publicznej działalności Jezusa z Nazaretu, w: Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. H. Langkammera OFM, Lublin 2005, s. 419-428.

Mateuszowa metaforyka światła (Mt 4, 15-16; 5, 14-16; 6, 22-23), CollTh 75 (2005), nr 4, s. 35-47.

W poszukiwaniu właściwego obrazu Boga: Bóg objawiony w Biblii, w: Wspólnota Kościoła a jedność Europy, red. A. Czaja, V. Kmiecik, Lublin 2006, s. 69-76.

Jana Pawła II interpretacja Biblii w świetle papieskich homilii gromnicznych, w: Johannes Paulus II – in memoriam. Księga pamiątkowa SBP ku czci Ojca świętego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 392-406.

Saul e Davide nel deserto d'Engaddi  (1 Sam 24, 1-23), “Scriptura Sacra” 11 (2007), s. 33-46.

Eliasz mistrzem Elizeusza i naszym mistrzem. Autorytet mistrza, w: Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej (Szkoła seraficka 2), red. A.S. Jasiński, W.J. Sztyk, Katowice Panewniki 2008, s. 24-37.

Antropologia, w: Teologia Nowego Testamentu, t. I: Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków (Bibliotheca Biblica), red. M. Rosik, Wydawnictwo TUM: Wrocław 2008, s. 233-267.

Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej, w: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (Analecta Biblica Lublinensia 2), red. H. Drawnel, A. Piwowar, Lublin 2009, s. 77-91.

Nowy człowiek w Chrystusie. Wybrane aspekty antropologii biblijnej, „Forum Teologiczne” 10 (2009), s. 7-18.

Matthew’s Theology of Light (Mt 4:15-16; 5:14-16; 6:22-23), „Roczniki Biblijne” 1 (56) (2009), s. 21-34.

Słowo Boże jako pokarm Mądrości według Prz 9, 1-6, w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 4), Lublin 2009, s. 91-102.

„Widzę, że jesteście bardzo religijni” (Dz 17, 22). Captatio benevolentiae jako środek retoryczny, w: Ex oriente lux. Ksiega pamiątkowa dla A. Troniny, Warszawa 2010, s. 509-519.

U źródeł kapłaństwa służebnego Nowego Przymierza, w: Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (Analecta Biblica Lublinensia 5), Lublin 2010, s. 225-234.

Winnica i wino – od praktyki do symboliki, w: Biblia o alkoholu, red. K. Kościelecki, A. Kiejza, Zakroczym 2010, s. 21-29.

Jezus Chrystus a konsumpcja alkoholu, w: Biblia o alkoholu, red. K. Kościelecki, A. Kiejza, Zakroczym 2010, s. 53-63.